2018 Publicatie - Privacy

Print this page

IEPT20180615, Rb Noord-Nederland, Sikkom

Geen verwijdering en rectificatie van artikel waarin bedrijf van oplichting wordt beschuldigd: in kort geding niet vast te stellen of beschuldiging juist of onjuist is, terwijl vorderingen [bedrijf 1] veronderstellen dat sprake is van ongegronde beschuldiging.

 

IEPT20180621, Rb Limburg, LVO

Jegens oud-medewerker gevorderd algeheel verbod om uitlatingen te doen over scholengemeenschap afgewezen: vereist dat wordt aangegeven voor welke berichten verbod wordt gevraagd en waaruit onrechtmatigheid bestaat.

 

IEPT20180606, Rb Amsterdam, SBS

Uitzending Undercover in Nederland over illegale polygame huwelijken in Nederland niet onrechtmatig jegens imam: sprake van misstand indien in Nederland polygame huwelijken worden gesloten, uit beelden blijkt dat imam bereid is mee te werken aan islamitisch huwelijk tussen medewerkster van Undercover en man die al twee vrouwen had, gezien de ernst van de misstand mochten verborgen camerabeelden worden gemaakt en mocht de imam herkenbaar in beeld worden gebracht.

 

IEPT20180605, HvJEU, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein

Beheerder fanpagina op Facebook is (mede) verantwoordelijk voor verwerking persoonsgegevens: gebruik platform ontslaat beheerder niet van naleving verplichtingen. Wanneer een buiten de Unie gevestigde onderneming vestigingen in verschillende lidstaten heeft, is toezichthoudende autoriteit van een lidstaat bevoegd ten aanzien vestiging in die lidstaat ook als exclusieve verantwoordelijkheid voor verwerking persoonsgegevens elders berust. Autoriteit die voornemens is bevoegdheid uit te oefenen ten aanzien van een lichaam dat gevestigd is op het grondgebied van deze lidstaat wegens inbreuken die zijn begaan door verantwoordelijke voor verwerking die elders gevestigd is, is bevoegd wettigheid verwerking autonoom te beoordelen en bevoegdheid ten aanzien van op haar grondgebied gevestigde onderneming uitoefenen zonder om eerst de toezichthoudende autoriteit van de andere lidstaat te verzoeken op te treden.

 

IEPT20180517, Rb Rotterdam, Beautysalon

Beschuldigingen in nieuwsbrief en bericht website gedaagde over dat eiser niet aan op hem als arts rustende zorgplicht kan voldoen, fraude heeft gepleegd en niet aan regels IGJ heeft gehouden onrechtmatig: onvoldoende steun in feitenmateriaal. Gebod om uitingen verwijderd te houden en verbod tot doen nieuwe beschuldigingen, tenzij feiten voordoen die beschuldigingen kunnen rechtvaardigen.

 

IEPT20180509, Rb Noord-Holland, Vermeende getuige moord Vaatstra

Contactverbod toegewezen: eiser heeft hier belang bij nu gedaagde ondanks verzoeken en sommaties eiser steeds verder in pogingen om eiser tot afleggen van een verklaring te bewegen, ongerechtvaardigde inbreuk op privacy eiser, nu er gelet op verklaring eiser onder ede geen enkele reden meer is voor gedaagde om contact met eiser op te nemen. Artikelen en boek waarin wordt gesteld dat eiser getuige is geweest van moord Vaatstra onrechtmatig: geen steun in feitenmateriaal, bijdrage aan maatschappelijk debat of aan de kaakstellen van misstand: artikelen moeten worden verwijderd en verwijderd worden gehouden, verbod om boek te publiceren en verwijderen toegewezen. Gevorderde vernietiging alle exemplaren boek afgewezen: niet in te zien hoe aan veroordeling kan worden voldaan.

 

IEPT20180508, Rb Midden-Nederland, Google

Faillissementsverslag en artikelen over veroordeelde financieel adviseur hoeven niet te worden verwijderd uit zoekresultaten Google nu zijn belang veel minder zwaar weegt dan belang publiek bij informatie: toereikend gemotiveerd dat de zoekresultaten juist, relevant en niet bovenmatig zijn, zoekresultaten zijn actueel nu publicaties waar zij naar verwijzen van 2015 en 2016 dateren, niet aannemelijk dat faillissementsverslag en artikelen onjuiste informatie bevatten, informatie betreft zakelijk handelen en niet handelen als privépersoon, verzoeker is publiek persoon en mistanden bij faillissementen zijn actuele maatschappelijke thema’s, verzoeker wil terugkomen in financiële wereld.

 

IEPT20180507, Rb Amsterdam, Antisemitische publicaties

Publicaties op website gedaagde strekkende dat eiser (bestuurslid Pro-Israëlische organisatie) een Zionist is en zijn organisatie een terroristische organisatie is, onrechtmatig: beweringen zijn niet feitelijk onderbouwd, aantijgingen publicaties absurd grievend. Immateriële schadevergoeding van € 1000,00: gedaagde heeft naam, portretfoto, studierichting en woonadres van eiser gepubliceerd.

 

IEPT20180503, Rb Den Haag, Boek Vechtscheiding

Boek waarin vrouw een als waargebeurd gepresenteerd verhaal over vechtscheiding vertelt is onrechtmatig jegens eiser: vrouw wilde weliswaar maatschappelijke misstanden aan de orde stellen, maar boek bevat ernstige beschuldigingen aan haar ex-man - waarbij duidelijk is dat dit eiser betreft - die geen steun vinden in het feitenmateriaal en bovendien privacygevoelige informatie over hun kinderen.

 

IEPT20180424, Hof Amsterdam, Het Parool

Vonnis Rb Amsterdam van 19 oktober 2016 bekrachtigd. Artikelen in Parool (fysiek en online) over aanslag kantoorvilla niet onrechtmatig: beweringen in het artikel van 14 juni 2010 vinden voldoende steun in het ten tijde van het verschijnen van het artikel beschikbare feitenmateriaal, naamsverwisseling onvoldoende voor onrechtmatigheid, appellanten voldoende mogelijkheid tot wederhoor geboden, enkele feit dat de bewering in artikel van 15 november 2012 ‘dat de ramen met kogels doorzeefd zijn’ volstrek in strijd is met de waarheid, onvoldoende voor onrechtmatigheid, beide artikelen na klacht offline gehaald.

 

IEPT20180423, Rb Midden-Nederland, Gordon

Vordering eiser dat gedaagde alle publicaties van en over hem in het ruimste zin van woord verwijderd dient te houden, afgewezen: Spoedeisend belang ontbreekt. Vordering dat gedaagde zich dient te onthouden van verdere berichtgeving over eiser op social media en andere media, afgewezen: geen aanleiding voor een, in feite, niet in tijd en omvang beperkt censuurverbod. Vordering tot onthouding van gedaagde van het doen van smadelijke en lasterlijke uitspraken, eveneens afgewezen: omdat er –naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter - sprake is geweest van een affectieve en seksuele relatie  bestaat er onvoldoende noodzaak tot het doen van een civielrechtelijke uitspraak om een dergelijk verbod te versterken. In reconventie: eiser dient zich te onthouden van het doen van mededelingen strekkende de ontkenning van de affectieve en/of seksuele relatie van partijen: voldoende aannemelijk dat partijen een affectieve en seksuele relatie hebben gehad, door raadsman onjuiste mededelingen in pers gedaan over de relatie en gedaagde voldoende spoedeisend belang. Vordering tot rectificatie afgewezen: te verwachten dat de redacties van de genoemde media al zelf op de hoogte zullen komen van de in dit kort geding vastgestelde onjuistheid van de ontkenning van eiser van de relatie tussen partijen. Dwangsom € 5.000,00 voor iedere overtreding.

 

IEPT20180419, Rb Den Haag, Google

URL’s over goede doelen netwerk van verzoekers hoeven niet te worden verwijderd uit zoekresultaten Google bij zoekopdracht op hun naam nu inmenging in hun grondrechten wordt gerechtvaardigd door belang publiek bij informatie en belang Google bij aanbieden daarvan: verzoek ziet in kern op één recent bronartikel waarvan voorzieningenrechter heeft bepaald dat inhoud afgezien van te rectificeren passages voldoende steun vindt in feitenmateriaal, verzoekers hebben publicaties en de publieke belangstelling over zichzelf afgeroepen, inhoud URL’s (goede doelen sector) is voorwerp van maatschappelijk debat, verzoekers spelen rol in openbare leven, publiek heeft onmiskenbaar belang bij informatie.

 

IEPT20180417, Rb Amsterdam, Nieuwe Revu

Noemen namen medewerkers castingbureau in artikel over #metoo binnen castingbureau niet onrechtmatig door voldoende steun in feitenmateriaal: sprake van misstand, waarbij noemen namen medewerkers is toegestaan, aangezien voldoende aannemelijk is gemaakt dat onoorbare gedragingen zich niet tot [naam 6] beperken, uitlatingen anonieme bronnen over medewerkers niet als beschuldigingen, maar genuanceerd weergegeven, vermelding dat [naam 8] onderwerp van onderzoek zou zijn geweest niet onjuist. Voldoende hoor en wederhoor.

 

IEPT20180417, Rb Amsterdam, De Volkskrant

Publicaties in Volkskrant over eiser met als titels “Nederlandse adviseur betrokken bij omkopingszaak in Congo” en “De onderkoning van Congo en zijn Nederlandse vazal” niet onrechtmatig; belang Volkskrant kritisch kunnen uitlaten weegt zwaarder dan belang gedaagde op niet blootgesteld te worden aan lichtvaardige verdachtmakingen: in de artikelen en de koppen van de artikelen wordt niet gesuggereerd dat eiser direct betrokken is bij omkopingspraktijken in Congo, voor aantijgingen in artikel Volkskrant voldoende steun in feitenmateriaal, voor gebruikte waardeoordeel bieden feiten voldoende grond en eiser is voldoende gelegenheid tot wederhoor geboden.

 

IEPT20180416, Rb Amsterdam, Halal Docs

Documentaire ”Jolene” vormt geen onrechtmatige aantasting van de nagedachtenis van overleden zoon van eiseres ex artikel 6:106 lid 1 sub c BW: zoon eiseres heeft op enig moment ingestemd met opname, beelden vormen weergave van de feiten en zijn niet eenzijdig negatief of onnodig kwetsend. Documentaire eveneens niet onrechtmatig jegens eiseres: connectie met eiseres voor grote publiek niet te maken, inbreuk op privéleven eiseres weegt niet op tegen belang om bijdrage te kunnen leveren aan maatschappelijk debat over stalking en geweld binnen relaties.

 

 

IEPT20180411, Rb Midden-Nederland, BNN-VARA

Uitzending BNN-VARA Kassa’s Belbus niet onrechtmatig jegens A, afweging belangen valt in het voordeel van BNN-VARA uit: het getoonde beeld van aangifte van internetoplichting jegens A is feitelijk juist, met het door middel van kunstgrepen geschikt voor uitzending maken van het item, wordt niet bewust het beeld van A als oplichter gecreëerd,  A voldoende gelegenheid tot wederhoor geboden en dat A aanzienlijke zakelijke geschillen heeft, weegt mee in de beoordeling.

 

IEPT20180322, Rb Amsterdam, Google IV

Artikelen over ambtenaar die door de Gemeente Rotterdam ontwikkelde software te eigen bate zou hebben verkocht hoeven niet te worden verwijderd uit zoekresultaten Google: niet gebleken dat artikelen onjuist of achterhaald zijn, artikelen bevatten geen  informatie over privéleven van verzoeken maar slechts over zijn professioneel handelen, publiek en toekomstige klanten hebben belang bij deze informatie.

 

IEPT20180322, Rb Amsterdam, Google III

Verbod op verwerking strafrechtelijke persoonsgegevens uit artikel 16 Wbp geldt niet voor tonen van publicaties met dergelijke gegevens in resultaten zoekmachine: Google kan weliswaar geen beroep doen op journalistieke exceptie, essentiële functie zoekmachine zou met categorisch verbod onaanvaardbaar worden beperkt. Artikel over veroordeling verzoeker wegens maken heimelijke opnames van huursters moeten worden verwijderd uit zoekresultaten Google nu geen sprake is van bijzonder geval waarin privacybelangen verzoeker opzij worden gezet: informatie schadelijk voor reputatie en privéleven verzoeker, verzoeker is niet als professionele partij opgetreden en is geen publiek persoon, belang publiek om van veroordeling kennis te nemen is gering.

 

IEPT20180322, Rb Amsterdam, Google II

Verbod op verwerking strafrechtelijke persoonsgegevens uit artikel 16 Wbp geldt niet voor tonen van publicaties met dergelijke gegevens in resultaten zoekmachine: Google kan weliswaar geen beroep doen op journalistieke exceptie, essentiële functie zoekmachine zou met categorisch verbod onaanvaardbaar worden beperkt. Artikelen over tuchtzaak tegen accountant hoeven niet te worden verwijderd uit zoekresultaten nu sprake is van bijzonder geval waarin belangen Google en publiek prevaleren boven belang accountant: zoekresultaten niet onjuist of achterhaald, tuchtzaak maakt onderdeel uit van publiek debat, zoekresultaten zijn relevant voor publiek en potentiele klanten.

 

IEPT20180322, Rb Amsterdam, Google

Publicaties over vermeende belastingontduiking muziekproducent hoeven niet uit zoekresultaten Google te worden verwijderd: publicaties bevatten geen bijzondere strafrechtelijke persoonsgegevens ex artikel 16 Wbp, niet aannemelijk gemaakt dat de berichtgeving onjuist, irrelevant, bovenmatig of achterhaald is, sprake van bijzonder geval waarin privacybelang en recht op bescherming  persoonsgegevens verzoeker dient te wijken voor belang Google en internetgebruiker.

 

IEPT20180321, Rb Amsterdam, Internetzaaddonor

Publicatie artikel AD over internetspermadonor met Asperger niet onrechtmatig

Verzoek verwijzing andere rechtbank afgewezen: het enkele feit dat in een andere zaak met een andere wederpartij  deze rechtbank ten nadele van eiser heeft beslist is voor verwijzing onvoldoende. Artikel over eiser waarin wordt beweerd dat hij als zaaddonor heeft verzwegen dat hij syndroom van Asperger heeft, niet onrechtmatig: belang AD om publiek te informeren weegt zwaarder, beweringen vinden voldoende steun in het ten tijde van de publicatie van het artikel beschikbare feitenmateriaal, eiser voldoende gelegenheid tot wederhoor geboden en herkenbaarheid door plaatsing foto in combinatie  met vermelden van alias op internet, leeftijd en woonplaats van eiser beperkte inbreuk en heeft bovendien een waarschuwende effect.

 

IEPT20180320, Rb Limburg, Google

Google hoeft artikelen over faillissement ondernemingen verzoeker niet te verwijderen uit zoekresultaten: informatie is nog steeds actueel en relevant. Belangenafweging conform HvJEU Google v Spain (IEPT20140513) valt uit in voordeel van Google: verwijdering vormt inperking vrijheid van meningsuiting in maatschappelijk debat, publiek heeft belang bij toegang tot informatie over de faillissementen.

 

IEPT20180315, Rb Limburg, Vitak

Brief aan hoogleraren en NVWA niet onrechtmatig jegens VitaK: brief bedoeld om zorg te uiten en wetenschappelijk debat te starten, de toon is bezorgd, niet suggestief en het staat de bezorgde burger vrij om zorgen over medische apparatuur te uiten bij overheidsorgaan.
 

IEPT20180219, Rb Amsterdam, Surinamers in de polder

Dat eiseres ‘negerin’ werd genoemd in brief van gedaagde welke werd voorgelezen op discussie bijeenkomst en op de radio, is niet onrechtmatig: brief werd voorgelezen tijdens discussiebijeenkomst over het woord ‘neger' en eiseres profileert zich als prominent vertegenwoordigster van vereniging die deze discussie op de kaart heeft gezet.

 

IEPT20180215, Rb Amsterdam, Google

Artikel 16 Wbp (verbod op verwerking strafrechtelijke persoonsgegevens) geldt niet voor  tonen van publicaties met strafrechtelijke persoonsgegevens in resultaten zoekmachine: Google kan weliswaar geen beroep doen op journalistieke exceptie, essentiële functie zoekmachine zou met categorisch verbod echter onaanvaardbaar worden beperkt . Of NRC-artikel over verzoeker ex artikel 36 en 40 Wbp uit zoekresultaten dient te worden verwijderd is afhankelijk van belangenafweging: recht op eerbiediging privéleven en op bescherming van persoonsgegevens weegt in beginsel zwaarder dan economisch belang exploitant zoekmachine en belang gebruikers bij toegang tot informatie. Verzoeker heeft er belang bij dat artikel niet blijft opduiken: artikel bevat bijzondere persoonsgegevens, beschikbaar maken leidt tot ingrijpende negatieve consequenties voor zakelijk en privéleven verzoeker, artikel bevat geen actuele informatie. Geen voldoende bijzonder en zwaarwegend publiek belang dat het belang van verzoeker overstijgt: artikel betreft relatief licht vergrijp,  eiser is geen public figure.

 

IEPT20180214, Rb Amsterdam, TMG

Artikelen in Telegraaf en Metro waarin eiser wordt beschuldigd boodschappenjongen te zijn van de onderwereld onrechtmatig: onvoldoende wederhoor, beschuldigingen zijn onjuist en misleidend en beschuldigingen vinden onvoldoende steun in het feitenmateriaal. Verwijdering artikelen uit de online archieven afgewezen: de samenleving moet kunnen vertrouwen op een volledige en integere online archivering.

 

IEPT20180207, Rb Midden-Nederland, Hello Goodbye

Door eiser gevorderde excuses naar aanleiding van door zijn ex-vrouw gedane uitlatingen in het programma Hello Goodbye afgewezen: excuus kan niet in rechte worden afgedwongen. Vordering ook als deze wordt gelezen als strekkende tot rectificatie afgewezen: KRO-NCRV draagt in beginsel geen verantwoording voor het relaas van deze vrouw, geen sprake van vereenzelviging met de inhoud, geen verplichting tot hoor en wederhoor gelet op de aard van het programma, uitlatingen voor  gewone kijker niet herleidbaar tot eiser.

 

IEPT20180207, Rb Den Haag, Roompot v Consumentenbond

Voorgenomen publicatie Consumentenbond over hygiëne in vakantieparken naar voorlopig oordeel niet onrechtmatig jegens Roompot: Consumentenbond niet verplicht alle vragen van Roompot te beantwoorden of proefdruk ter beschikking te stellen alvorens tot publicatie over te gaan, inhoud publicatie staat nog niet vast zodat deze niet inhoudelijk kan worden beoordeeld. 

 

IEPT20180215, Rb Amsterdam, Google

Artikel 16 Wbp (verbod op verwerking strafrechtelijke persoonsgegevens) geldt niet voor  tonen van publicaties met strafrechtelijke persoonsgegevens in resultaten zoekmachine: essentiële functie zoekmachine zou hiermee onaanvaardbaar worden beperkt. Of NRC-artikel over verzoeker ex artikel 36 en 40 Wbp uit zoekresultaten dient te worden verwijderd is afhankelijk van belangenafweging: recht op eerbiediging privéleven en op bescherming van persoonsgegevens weegt in beginsel zwaarder dan economisch belang exploitant zoekmachine en belang gebruikers bij toegang tot informatie. Verzoeker heeft er belang bij dat artikel niet blijft opduiken: artikel bevat bijzondere persoonsgegevens, beschikbaar maken leidt tot ingrijpende negatieve consequenties voor zakelijk en privéleven verzoeker, artikel bevat geen actuele informatie. Geen voldoende bijzonder en zwaarwegend publiek belang dat het belang van verzoeker overstijgt: artikel betreft relatief licht vergrijp,  eiser is geen public figure.

 

IEPT20180126, Rb Amsterdam, Hearst Magazines

Onvoldoende aannemelijk dat voorgenomen publicatie over eiser onrechtmatig zal zijn jegens eiser: alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan voorafgaand verbod worden uitgesproken, inhoud voorgenomen publicatie nog niet bekend, in beginsel geen verplichting voor Quote om het voorgenomen artikel vooraf aan eiser ter inzage te geven, onvoldoende aannemelijk dat Quote eiser zal beschuldigen van witwassen, drugshandel en banden met de Iraanse overheid zonder enige basis in het beschikbare feitenmateriaal.

 

IEPT20180125, HvJEU, Schrems v Facebook

Een gebruiker van een particuliere Facebookaccount is een consument in de zin van artikel 15 van de Brussel I-verordening, ook wanneer hij boeken publiceert, lezingen houdt, websites exploiteert, giften inzamelt en de rechten van talrijke consumenten aan zich laat cederen om deze rechten te doen gelden in rechte. Consument kan geen collectieve actie starten bij het forum actoris op grond van artikel 16 lid 1 Brussel I: het forum consumentis is niet van toepassing op de eiser die niet zelf partij is bij de betrokken consumentenovereenkomst.

 

IEPT20180125, Rb Amsterdam, Google

Verbod op verwerking strafrechtelijke persoonsgegevens uit artikel 16 Wbp geldt niet voor  tonen van publicaties met dergelijke gegevens in resultaten zoekmachine: Google kan weliswaar geen beroep doen op journalistieke exceptie, essentiële functie zoekmachine zou met categorisch verbod echter onaanvaardbaar worden beperkt. Of artikelen met informatie over staf-/fiscaalrechtelijk onderzoek naar Nederlandse vastgoedinvesteerder ex artikel 36 en 40 Wbp uit zoekresultaten dient te worden verwijderd is afhankelijk van belangenafweging: recht op eerbiediging privéleven en op bescherming van persoonsgegevens weegt in beginsel zwaarder dan economisch belang exploitant zoekmachine en belang gebruikers bij toegang tot informatie. Artikelen hoeven in dit bijzondere geval niet te worden verwijderd: publiek heeft groot belang bij informatie, publicaties zijn van recente datum en waren juist en volledig, verwijdering leidt ertoe dat een onevenwichtig beeld kan ontstaan over zakelijk handelen van verzoeker, verzoeker speelt zekere rol in openbare leven.

 

IEPT20180123, Hof Den Haag, Pretium

Vrije meningsuiting journalist prevaleert boven eerbiediging eer en goede naam Pretium. Geïntimeerde moet ook in deze kort geding procedure aangemerkt worden als journalist:  onderzoek door journalist naar Pretium gedaan met het oog op publicatie. Vordering tot verwijdering gehele webboek afgewezen: de overgelegde passages vormen in vergelijking met het gehele dossier een te klein onderdeel om op één gesteld te worden. Directeur Pretium heeft wel degelijk belang bij het niet openbaar maken van persoonlijke informatie familie: onder de bescherming van zijn privacy kan ook aan hem gerelateerde informatie over zijn familie worden begrepen. Directeur Pretium geen ‘publiek figuur’: directeur Pretium treedt niet regelmatig op in media.

 

IEPT20180119, Rb Rotterdam, Makelaardij Rijnmond

Facebookberichten en Google recensie waarin makelaardij wordt beschuldigd van misleiding en oplichting onrechtmatig: beschuldiging niet onderbouwd, bewoordingen nodeloos grievend.