2018 Publicatie - Privacy

Print this page

IEPT20181211, Hof Arnhem-Leeuwarden, Opgenomen telefoongesprek  raadslid

Opnemen telefoongesprek met raadslid (appellant), waarin hij aanwijzingen gaf die het mogelijk maakte naam voorgedragen burgermeester te achterhalen en dit gesprek delen met anderen niet onrechtmatig: raadslid is publiek persoon die zich heftiger kritiek moet laten welgevallen dan een burger, misstand, nu raadslid geheimhoudingsverplichting (artikel 2:5 Awb) en Gedragscode bestuurlijke integriteit heeft geschonden, zwaarwegend publiek belang bij het naar buiten treden, onvoldoende gebleken dat journaliste na ontkenningen raadslid misstand ook op andere manier kon aantonen. Journaliste niet gebonden aan door raadslid bedongen vertrouwelijkheid: enkel eenzijdig melden dat wat raadslid zegt vertrouwelijk is leidt niet tot gebondenheid journaliste daaraan en raadslid had zich bewust moeten zijn van risico dat delen gesprek ondanks gevraagde vertrouwelijkheid openbaar zouden worden.

 

IEPT20181121, Rb Amsterdam, BTSW Consultancy

Geen causaal verband tussen het door gedaagde plaatsen van een tweet waarin verwezen wordt naar het boek over sektarische organisaties en het artikel van De Telegraaf, waarin de BTSW wordt beschuldigd van sektarisme, en de gestelde schade: De Telegraaf heeft haar berichtgeving niet enkel gebaseerd op het boek maar ook andere bronnen en het boek is door de verdere ophef in de media rondom de vermeende belangenverstrengeling met de KNVB een beperkt onderdeel van de kritiek rondom BTSW geworden.

 

IEPT20181114, Rb Midden-Nederland, Google

Verzoek verwijderen persoonsgegevens uit zoekresultaten Google afgewezen. Bestreden zoekresultaten niet onjuist, irrelevant of bovenmatig: zoekresultaten verwijzen naar broninfromatie die betrekking heeft op verzoeker, resultaten zijn relevant nu deze verwijzen naar een pagina van dé internetencyclopedie, actuele berichtgeving van gerespecteerde kranten, een gespecialiseerd blog en een algemeen opinieblog, resultaten verwijzen naar afzonderlijke publicaties en maken ondergeschikt deel uit van de totale lijst zoekresultaten op naam van verzoeker, verwerking duurt niet langer dan noodzakelijk. Belangen Google en internetgebruiker die mogelijk toegang wil tot zoekresultaten prevaleren boven belang verzoeker op eerbiediging privéleven en op bescherming persoonsgegevens: inhoud bestreden zoekresultaten niet evident onjuist en dus relevant en actueel voor het publiek, verzoeker is publiek persoon en beschuldigingen maken deel uit van maatschappelijk debat.

 

IEPT20181113, Rb Amsterdam, Trouw

Geen onrechtmatige daad door in strijd te handelen met toezegging tot verwijderen van artikel uit online-archief: rechtsvordering is verjaard. Plaatsen en geplaatst houden door Trouw van artikel in haar online archief niet onrechtmatig waardoor eiseres geen recht heeft op schadevergoeding: het publieke belang bij een volledige en integere online archivering weegt zwaarder dan de privacy redenen.

 

IEPT20181106, Rb Den Haag, Australian Gold v Consumentenbond

Publicatie waarin o.m. is gesteld dat zonnebrand Australian Gold lagere beschermingsfactor bood dan aangegeven niet onrechtmatig. Niet onrechtmatig dat Consumentenbond niet eerder de inmiddels verstrekte informatie over wijze van uitvoering onderzoek heeft gedeeld. Verstrekking naam van labaratorium dat onderzoek heeft verricht op grond van artikel 843a Rv afgewezen bij gebrek aan rechtmatig belang: niet geconcretiseerd waarom gebruikte onderzoeksmethodieken en normen ondeugdelijk zouden zijn, geen concrete punten uit rapport genoemd die rapport ondeugdelijk zouden maken, onvoldoende gesteld om te twijfelen over verklaring Consumentenbond omtrent uitgevoerde onderzoek en deskundigheid laboratorium. Consumentenbond in beginsel niet gehouden om onderzoeken die marktpartij zelf heeft laten verrichten te gebruiken bij haar onderzoek of te melden bij publicatie: onderzoeken AG van vóór en na de publicatie kunnen niet leiden tot conclusie dat onderzoek Consumentenbond ondeugdelijk was.

 

IEPT20181030, Rb Amsterdam, Een bank in Suriname

Uitlating in het boek van gedaagde waarin [naam 2] in verband wordt gebracht met credit card fraude niet onrechtmatig jegens [naam 2], ware hij nog in leven geweest: voldoende steun in feiten en uitlatingen zijn niet onnodig grievend. Eisers, nabestaanden van [naam 2] geen recht op immateriële schadevergoeding op grond van artikel 6:106, eerste lid, aanhef en sub c BW: uitlatingen van [gedaagde] in het boek niet onrechtmatig zijn geweest jegens [naam 2], als hij nog in leven zou zijn geweest.

 

IEPT20181030, Hof Den Bosch, De Liegende Rechter

De handelwijze van geïntimeerde met haar aan Nieuwe Revu gezonden anonieme brief en de onder ede afgelegde getuigenissen kwalificeert als onrechtmatige daad: beschuldigingen in anonieme brief en afgelegde getuigenissen onvoldoende feitelijk onderbouwd. Geïntimeerde dient de geleden immateriële schade te vergoeden: de beschuldiging in de brief en de herhalingen onder ede hebben geleid tot beschadiging van eer en goede naam en aantasting van de persoon. De mogelijkheid dat appellant materiële schade heeft geleden is aannemelijk: appellant heeft mogelijk inkomsten gederfd en reis- en verletkosten gemaakt.

 

IEPT20181030, Rb Gelderland, Halloween Nightmares

Uitlatingen in radio-uitzending waarin gedaagden eisers betitelden als oplichters, bedriegers of criminelen onrechtmatig: onvoldoende steun in het feitenmateriaal, gebruik van deze kwalificaties is onnodig, daagden hadden zich neutraler kunnen uitlaten. Uitlating op sociale media waardoor de kring van volgers de associatie maakt dat eisers boeven zijn onrechtmatig: onvoldoende steun in het feitenmateriaal. Uitlating op sociale media die refereert naar de radio-uitzending en eisers criminelen noemt onrechtmatig: onvoldoende steun in het feitenmateriaal. Uitlatingen op sociale media dat gedaagde de bedenker van het event is niet onrechtmatig in kort geding niet uit te sluiten dat dit de waarheid is. Rectificatie niet nodig en passend. Rectificatie leidt juist tot onnodig oprakelen van gedane uitlatingen.

 

IEPT20181030, Hof Amsterdam, Het Parool

Hof bekrachtigt vonnis van rechtbank waarin werd geoordeeld dat publicatie van het artikel door Het Parool niet onrechtmatig is: appellant is mede door zijn eigen toedoen tot een publiek figuur geworden die door het publiek in verband wordt gebracht met de genoemde kwesties, witwassen van crimineel geld is een maatschappelijke misstand die onderdeel is van het publieke debat, feitelijke beweringen in het artikel vinden voldoende steun in het feitenmateriaal, appellant mag gekwalificeerd worden als stroman, strekking van het Bibob-besluit juist weergegeven in het artikel, in voldoende mate voldaan aan hoor en wederhoor nu standpunt appellant afdoende uit het artikel blijkt.

 

IEPT20181026, HR, De Gekooide Recherche

Beroep in cassatie verworpen (artikel 81 RO): de in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden.

 

IEPT20181022, Rb Gelderland, Google

Artikel over betrokkenheid eisers bij witwassen hoeft niet te worden verwijderd uit zoekresultaten Google nu sprake is van bijzonder geval waarin het privacybelang en het recht op bescherming van persoonsgegevens dient te wijken voor het recht op vrije meningsuiting inclusief het informatierecht van Google en het door haar gediende belang van de internetgebruiker: artikel betreft professioneel handelen van publieke personen, artikel ziet op onderwerp van actueel maatschappelijk debat en bevat actuele en juiste informatie, onvoldoende aannemelijk geworden dat eisers hinder ondervinden van de publicatie.

 

IEPT20181012, Rb Amsterdam, Sanoma

Publiceren foto’s en artikel over vriend nieuwslezeres Dionne Stax niet onrechtmatig: eiser is door relatie met Stax - die zich presenteerde als succesvolle single - zelf ook een min of meer publiek persoon geworden, foto’s illustratief en niet diffamerend, niet voldoende zeker dat foto’s het resultaat zijn van het hinderlijk volgen van eiser, niet aannemelijk dat artikel schadelijk is voor reputatie eiser. Beroep op AVG slaagt niet: gebruik valt onder de in de AVG vervatte uitzondering voor de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke doeleinden.

 

IEPT20181011, Rb Amsterdam, De Porseleinkast

Uitgeverij van Oorschot hoeft autobiografisch dagboek met daarin aantijgingen aan het adres van eiser niet uit de handel te nemen: hedendaagse lezer zal begrijpen dat het boek niet altijd een objectieve beschrijving van de werkelijkheid betreft, feitelijke passages vinden voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal, impact boek op privéleven eiser is beperkt.

 

IEPT20181003, Rb Noord-Holland, Uitlating in artikel Quotenet

Uitlating van gedaagde in artikel Quotenet strekkende dat eiser actief heeft meegewerkt aan chantage niet onrechtmatig: Ondanks dat eiser op de hoogte was van inhoud brief, heeft hij zich daarvan niet gedistantieerd. Vordering tot verstrekken afschriften processtukken van kort geding van 14 juni 2018, afgewezen: Eiser heeft geen rechtmatig belang bij verkrijgen stukken.

 

IEPT20180927, Hof Amsterdam, Noordkaap

Hof bekrachtigt vonnis voorzieningenrechter waarin werd geoordeeld dat de uitzending van Undercover in Nederland niet onrechtmatig was: oplichting via dating en andere websites misstand die de samenleving raakt, de beschuldigingen vinden voldoende steun in het feitenmateriaal, uitzending maakt een geringe inbreuk op privacy appellante door de geringe herkenbaarheid en er is voldoende gelegenheid tot wederhoor geboden. Beroep appellant op artikel 9 AVG (verwerking bijzondere persoonsgegevens i.e. seksueel gedrag) slaagt niet: gelet op geringe herkenbaarheid van appellante kan niet worden gezegd dat de gegevensverwerking verder gaat dan noodzakelijk voor journalistieke doel uitzending.

 

IEPT20180914, Rb Amsterdam, Noordkaap

Uitzending Undercover in Nederland niet onrechtmatig: misstand, voldoende steun in het feitenmateriaal, voorshands niet aannemelijk dat [X] bij uitzending zal worden herkend, voor zover familie en kenniskring haar door combinatie van factoren toch zullen herkennen is verlies van goede naam voorzienbaar gevolg van eigen handelen [X],  [X] heeft het (deels) aan haar zelf te wijten dat de uitzending geen weerwoord van haar bevat.

 

IEPT20180912, Rb Midden-Nederland, AvroTros

Uitzending Opgelicht?! van 3 januari 2017 niet onrechtmatig: voldoende steun in het feitenmateriaal voor mededeling dat al 10 jaar klachten over [T] worden ontvangen en voor verhaal [W] dat [T] geldlening niet heeft betaald, onjuiste mededeling dat alle in de uitzending genoemde ondernemingen door [T] zijn opgericht is AVROTROS niet zwaar aan te rekenen en maakt uitzending niet onrechtmatig, voldoende steun in feitenmateriaal voor gebruik van schuld bij belastingdienst als excuus tegenover schuldeisers, AVROTROS hoefde geen rekening te houden met vonnis kantonrechter over bestuurdersaansprakelijkheid, dat pas na uitzending is gewezen, voldoende mogelijkheid tot hoor en wederhoor geboden met interview met [T] dat deels is uitgezonden. Heimelijk opgenomen beelden bij slachtboom AVROTROS niet onrechtmatig, ondanks dat deze niet nodig waren voor onderzoek misstand: enkel gesteld dat de beelden heimelijk zijn opgenomen, duren slechts twee seconden en geen bezwaar tegen uitgebreid in beeld komen in de rest van de uitzending. Tonen foto dochters [T] niet onrechtmatig: heeft functionele rol doordat [T] de foto heeft gebruikt om lening te verkrijgen. Geen onnodig grievende uitlatingen.

 

IEPT20180912, Rb Den Haag, Belcentrale v KPN

Niet aannemelijk dat KPN-medewerkers zich jegens eindgebruikers structureel in strijd met de Raamovereenkomst en/of het Totaalpakket of anderszins onrechtmatig uitlaten: gewraakte uitlatingen KPN-medewerkers resultaat van uitlokking door medewerkers Belcentrale. Geen verplichting KPN om logo Belcentrale op te nemen op haar website: KPN noemt in het geheel geen namen van partners op haar website, zodat evenmin vermelden naam Belcentrale niet onrechtmatig is.

 

IEPT20180904, Rb Den Haag, Belcentrale v Consumentenbond

Artikel Consumentenbond waarin wordt vermeld dat zij veel klachten over Belcentrale heeft ontvangen niet onrechtmatig: voldoende aannemelijk dat er meer dan 100 klachten zijn, zoals gesteld in het artikel, artikel betreft niet de juistheid van de klachten, maar enkel waarop de klachten zien, inhoud van de klachten is  voldoende aannemelijk gemaakt. Dat Consumentenbond buiten statutaire doelomschrijving treedt en daardoor onrechtmatig handelt niet gevolgd: dat handelingen die in strijd met doelomschrijving zijn verricht vernietigbaar kunnen zijn (artikel 2:7 BW) betekent niet dat feitelijke handelingen die niet passen binnen het statutaire doel per definitie onrechtmatig zijn.

 

IEPT20180903, Rb Limburg, Wijndomein Ceres v Wijngoed Fromberg

Facebook-post Wijngoed Fromberg over Wijndomein Ceres niet onrechtmatig: met concrete en inhoudelijk onweersproken voorbeelden toegelicht dat sprake is van verwarring, hetgeen de reputatie van Wijngoed Fromberg beïnvloedt, of Wijndomein Ceres op de Fromberg ligt, kan in dit kort geding niet worden vastgesteld zodat evenmin kan worden vastgesteld dat passage waarin het tegendeel wordt beweerd onrechtmatig is, ter zitting is toegegeven dat vermelding dat Wijndomein Ceres zich bevindt op zuidhelling mogelijk niet klopt, frase "lift ten onrechte mee op onze gerespecteerde en wettelijk gedeponeerde naam" niet onrechtmatig nu gelet op prominent gebruik aanduiding "Fromberg" geen sprake is van eerlijk gebruik ex artikel 2.23 BVIE, gebruik term ‘fraude’ gelet op context niet onrechtmatig. Reconventionele inbreukvordering toegewezen: voorzieningenrechter gaat - in weerwil van verweer dat het een plaatsaanduiding betreft - uit van geldigheid woordmerk FROMBERG nu Wijndomein Ceres de geëigende procedure voor het inroepen van die nietigheid niet gevoerd heeft, prominent gebruik ‘Fromberg’ zorgt voor verwarring.

 

IEPT20180829, Rb Zeeland-West-Brabant, Herken Ouderverstoting

Vordering gedaagde tot verwijdering en rectificatie smadelijke teksten over hem op Facebookpagina, afgewezen: de teksten zijn, vanwege de verwarring die was ontstaan en de gevolgen van de handelingen die gezien het resultaat vergelijkbaar zijn met hacken, niet onrechtmatig.

 

IEPT20180815, Rb Amsterdam, DENK v BNNVARA

Uitzenden door BNNVARA van heimelijk opgenomen gesprek niet onrechtmatig jegens DENK: (het idee voor) de nepbanner kan worden aangemerkt als een ernstige misstand waarover het publiek moest worden geïnformeerd, heimelijk gemaakte opnamen van het gesprek wijzen uit dat de fractievoorzitter van DENK betrokken is geweest bij de totstandkoming van de  banner, het uitrollen van de nepbanner was al in een vergevorderd stadium en geen idee dat snel naar de prullenbak is verwezen en gebruik van de heimelijk gemaakte opnamen gerechtvaardigd voor het weerleggen van de fake news-beschuldigingen  van DENK aan het adres van de journalisten.

 

IEPT20180808, Rb Rotterdam, Avrotros

Avrotros heeft, bij het uitzenden van het item, onvoldoende gedaan om te voorkomen dat Eiser met Syriëgangers werd geassocieerd. Avrotros heeft in beginsel onrechtmatig gehandeld. Geen sprake van onrechtmatige daad (6:162BW): Avrotros heeft tijdig een rectificatie met verduidelijking geplaatst, Eiser heeft zelf meerdere malen publiciteit gezocht, dat de videoclip vrijelijk beschikbaar was en ander media hebben –ook onder verwijzing naar de videoclip – al over de vertrokken Syriëgangers bericht.

 

IEPT20180801, Rb Den Haag, Naturalis

Uitlatingenverbod uit vaststellingsovereenkomst geschonden door algemeen directeur Naturalis vanwege uitlating in interview dat geschil met eiser bouwproces heeft vertraagd en veel geld heeft gekost: betreft uitlating over het geschil en doet afbreuk aan het complete beeld dat met persbericht, dat het laatste woord over de zaak moest zijn, is geschetst. Ook antwoord directeur over vraag of hij meer rekening met rechten eiser moest houden, dat als “nee” is beantwoord in strijd met verbod: strookt niet met persbericht en raakt kern van het geschil. Aannemelijk dat eiser reputatieschade heeft geleden: rectificatie toegewezen. Geen rectificatie voor uitlating dat “het conflict het bouwproces heeft vertraagd”: onvoldoende aannemelijk dat mededeling onjuist is, met toegewezen rectificatie wordt aan belang eiser dat de vertraging naar buiten toe niet bij hem in de schoenen wordt geschoven voldaan.

 

IEPT20180725, Rb Amsterdam, GS Media

GS Media kan zich niet beroepen op ontbreken eigen verantwoordelijkheid door enkel plaatsen embedded hyperlink naar seksvideo [eiseres] op geenstijl.nl: embedden heeft in de verschijningsvorm zelfde effect en dezelfde nadelige gevolgen voor eiseres gehad dan als GS Media deze zelf online had geplaatst. GS Media heeft grens van ontoelaatbare overschreden door embedded hyperlink te plaatsen naar seksvideo [eiseres]: op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat aan de kaak stellen hypocrisie anderen plaatsen van de embedded hyperlink rechtvaardigde. [gedaagde 3] en [gedaagde 4] persoonlijk aansprakelijk: aansprakelijk onvoldoende betwist. Materiële schade [eiseres] onvoldoende aannemelijk. Immateriële schadevergoeding van €30.000 toegewezen: zeer ernstige inbreuk op persoonlijke levenssfeer eiseres, op indringende wijze en onder grove veronachtzaming van haar belangen doordat zeer groot publiek is bereikt en een en ander [eiseres] nog jaren zal achtervolgen.

 

IEPT20180720, Rb Rotterdam, RTV Rijnmond

ublicaties RTV Rijnmond waarin de verwaarlozing van paarden wordt vermeld waar eiseres eigenaar van is, niet onrechtmatig: kwalificatie ‘mogelijke verwaarlozing’ vindt voldoende steun in beschikbare feitenmateriaal, het belang RTV Rijnmond, als regionale omroep, was het informeren van het publiek over het ingrijpen door politie na meldingen van dierverwaarlozing, de informatie was ook zonder RTV Rijnmond in de publiciteit gekomen en er was geen sprake van ernstige te verwachten gevolgen voor eiseres ten tijde van publicaties 2013. De vrijheid van meningsuiting RTV Rijnmond weegt zwaarder dan recht op bescherming eer en goede naam eiseres.

 

IEPT20180719, Rb Amsterdam, Google

Zoekresultaat over tuchtrechtelijke veroordeling arts dient te worden verwijderd uit zoekresultaten Google nu geen sprake is van bijzondere omstandigheden die met zich brengen dat het recht van op eerbiediging van haar privacy en haar persoonsgegevens moet wijken voor het belang van het publiek om toegang te krijgen tot de informatie: zoekresultaat bovenmatig en niet ter zake dienend, publiek kan informatie over tuchtrechtelijke maatregel ook vinden in BIG-register.

 

IEPT20180718, Rb Zeeland-West-Brabant, Hexit

Boek HEXIT niet onrechtmatig: is geschreven uit perceptie gedaagde, hetgeen duidelijk is voor lezer, waardoor situaties anders door eiseres ervaren kunnen zijn en door haar als onwaar kunnen worden bestempeld, door gebruik pseudoniemen is inhoud boek enkel voor kring van intimi te herleiden tot eiseres, die reeds op de hoogte zijn van publicatie.

 

IEPT20180712, Rb Amsterdam, Anbo v Omroep Max

Uitzending Meldpunt en artikel Follow The Money over de jaarcijfers, het teruggelopen ledenaantal en het bestuur van Anbo niet onrechtmatig: Met betrekking tot uitlaten van de journalist van FTM vervult Omroep Max  een boodschappersfunctie, de opmerkingen van de journalist dat de houding van de directeur defensief en agressief en de opmerking van een expert dat de bestuursstructuur niet in balans is betreffen waardeoordelen. De ernst van de misstanden die Omroep Max aan de kaak stelt en hebben een maatschappelijk belang. Voldoende mogelijkheid tot wederhoor geboden. Drie beweerde feitelijke onjuistheden in artikel FTM vinden voldoende steun in feitenmateriaal en van twee beweerde onjuistheden is onvoldoende duidelijk wat onjuist is.

 

IEPT20180705, Rb Zeeland-West-Brabant, Talpa

Uitzending televisieprogramma waarin eiser naar voren komt als huisjesmelker niet onrechtmatig; belangenafweging valt in voordeel Talpa uit: eiser is op de hoogte gebracht van het op handen zijnde programma over hem waarin zijn villa in beeld komt, de getoonde villa is een kantooradres en geen woonadres en eiser heeft indruk gewekt akkoord te zijn met inhoud programma en heeft vervolgens zes maanden geen actie ondernomen Geen sprake van smaad en laster: eiser is eerder door het hof Amsterdam aangemerkt als huisjesmelker en de aangehaalde verhuurpraktijken zijn niet ontleend aan eerdere, smadelijke of lasterlijke, publicaties. Het verspreiden van strafrechtelijke gegevens en het tonen van beelden van de villa is niet in strijd met de AVG: vermelding veroordeling staat gelijk aan vermelden simpel feit welke niet door Talpa in een register of databank is verwerkt en de beelden van villa zonder vermelding adres te onbepaald om aan te kunnen merken als persoonsgegevens.

 

IEPT20180629, HR, Consumentenbond

Cassatieberoep verworpen (artikel 81 lid 1 RO): de in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden.

 

IEPT20180615, Rb Noord-Nederland, Sikkom

Geen verwijdering en rectificatie van artikel waarin bedrijf van oplichting wordt beschuldigd: in kort geding niet vast te stellen of beschuldiging juist of onjuist is, terwijl vorderingen [bedrijf 1] veronderstellen dat sprake is van ongegronde beschuldiging.

 

IEPT20180621, Rb Limburg, LVO

Jegens oud-medewerker gevorderd algeheel verbod om uitlatingen te doen over scholengemeenschap afgewezen: vereist dat wordt aangegeven voor welke berichten verbod wordt gevraagd en waaruit onrechtmatigheid bestaat.

 

IEPT20180615, Rb Amsterdam, Nationale Opera

Geen beperking uitingsvrijheid door journalist niet langer persvrijkaarten meer te verstrekken: toegang voorstellingen niet belet, enkel geen vrijkaarten meer verstrekt. Dat eiser of zijn opdrachtgever kosten zal moeten maken om de voorstellingen van de Nationale Opera te kunnen blijven recenseren doet niet af aan oordeel dat vrijheid van meningsuiting niet in geding is: voorshands aannemelijk dat tal van andere journalisten geen vrijkaarten ontvangen. Niet uitnodigen journalist voor persbijeenkomsten geen beperking vrijheid van meningsuiting: belang voor- en nazit lijkt vanuit journalistiek oogpunt beperkt, eiser heeft ook producties gerecenseerd zonder persbijeenkomst bij te wonen, lang niet alle journalisten uitgenodigd voor persbijeenkomsten.

 

IEPT20180606, Rb, Amsterdam, SBS II

Enkel schade uit de aantasting van eer en goede  naam (als gevolg van onrechtmatige publicatie) aan SBS toerekenbaar: handelen SBS jegens eiser onrechtmatig, geringe mate van verwijtbaarheid omdat zekere mate van zorgvuldigheid is getoond door SBS en door gebrek aan opzettelijk onrechtmatig handelen,  het bij deze specifieke onrechtmatige daad naar ervaringsregels te verwachten gevolg levert een beperkte aantasting van eer en goede naam op (eiser enkel voor beperkte kring herkenbaar), PTSS en arbeidsongeschiktheid is geen te verwachten gevolg van een dergelijke onrechtmatige publicatie. Beroep op arresten Hoge Raad inzake letselschade samenhangend met een bijzondere psychische gesteldheid gaat niet op: mate van verwijtbaarheid is in deze arresten groter dan in dit geval en tussen SBS en eiser geen werkgever-werknemer relatie.

 

IEPT20180606, Rb Amsterdam, SBS

Uitzending Undercover in Nederland over illegale polygame huwelijken in Nederland niet onrechtmatig jegens imam: sprake van misstand indien in Nederland polygame huwelijken worden gesloten, uit beelden blijkt dat imam bereid is mee te werken aan islamitisch huwelijk tussen medewerkster van Undercover en man die al twee vrouwen had, gezien de ernst van de misstand mochten verborgen camerabeelden worden gemaakt en mocht de imam herkenbaar in beeld worden gebracht.

 

IEPT20180605, HvJEU, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein

Beheerder fanpagina op Facebook is (mede) verantwoordelijk voor verwerking persoonsgegevens: gebruik platform ontslaat beheerder niet van naleving verplichtingen. Wanneer een buiten de Unie gevestigde onderneming vestigingen in verschillende lidstaten heeft, is toezichthoudende autoriteit van een lidstaat bevoegd ten aanzien vestiging in die lidstaat ook als exclusieve verantwoordelijkheid voor verwerking persoonsgegevens elders berust. Autoriteit die voornemens is bevoegdheid uit te oefenen ten aanzien van een lichaam dat gevestigd is op het grondgebied van deze lidstaat wegens inbreuken die zijn begaan door verantwoordelijke voor verwerking die elders gevestigd is, is bevoegd wettigheid verwerking autonoom te beoordelen en bevoegdheid ten aanzien van op haar grondgebied gevestigde onderneming uitoefenen zonder om eerst de toezichthoudende autoriteit van de andere lidstaat te verzoeken op te treden.

 

IEPT20180605, Hof Den Haag, Google

Na verwijzing door Hoge Raad (IEPT20170224) wederom geoordeeld dat Google gewraakte URL’s niet hoeft te verwijderen uit zoekresultaten bij zoekopdracht naam appellant: appellant heeft zich bij herhaling schuldig gemaakt aan misdrijven, publiek heeft zeer groot belang om te kunnen beschikken over deze informatie, dit belang vormt rechtvaardiging voor inmenging in privéleven appellant.

 

IEPT20180517, Rb Rotterdam, Beautysalon

Beschuldigingen in nieuwsbrief en bericht website gedaagde over dat eiser niet aan op hem als arts rustende zorgplicht kan voldoen, fraude heeft gepleegd en niet aan regels IGJ heeft gehouden onrechtmatig: onvoldoende steun in feitenmateriaal. Gebod om uitingen verwijderd te houden en verbod tot doen nieuwe beschuldigingen, tenzij feiten voordoen die beschuldigingen kunnen rechtvaardigen.

 

IEPT20180509, Rb Noord-Holland, Vermeende getuige moord Vaatstra

Contactverbod toegewezen: eiser heeft hier belang bij nu gedaagde ondanks verzoeken en sommaties eiser steeds verder in pogingen om eiser tot afleggen van een verklaring te bewegen, ongerechtvaardigde inbreuk op privacy eiser, nu er gelet op verklaring eiser onder ede geen enkele reden meer is voor gedaagde om contact met eiser op te nemen. Artikelen en boek waarin wordt gesteld dat eiser getuige is geweest van moord Vaatstra onrechtmatig: geen steun in feitenmateriaal, bijdrage aan maatschappelijk debat of aan de kaakstellen van misstand: artikelen moeten worden verwijderd en verwijderd worden gehouden, verbod om boek te publiceren en verwijderen toegewezen. Gevorderde vernietiging alle exemplaren boek afgewezen: niet in te zien hoe aan veroordeling kan worden voldaan.

 

IEPT20180508, Rb Midden-Nederland, Google

Faillissementsverslag en artikelen over veroordeelde financieel adviseur hoeven niet te worden verwijderd uit zoekresultaten Google nu zijn belang veel minder zwaar weegt dan belang publiek bij informatie: toereikend gemotiveerd dat de zoekresultaten juist, relevant en niet bovenmatig zijn, zoekresultaten zijn actueel nu publicaties waar zij naar verwijzen van 2015 en 2016 dateren, niet aannemelijk dat faillissementsverslag en artikelen onjuiste informatie bevatten, informatie betreft zakelijk handelen en niet handelen als privépersoon, verzoeker is publiek persoon en mistanden bij faillissementen zijn actuele maatschappelijke thema’s, verzoeker wil terugkomen in financiële wereld.

 

IEPT20180507, Rb Amsterdam, Antisemitische publicaties

Publicaties op website gedaagde strekkende dat eiser (bestuurslid Pro-Israëlische organisatie) een Zionist is en zijn organisatie een terroristische organisatie is, onrechtmatig: beweringen zijn niet feitelijk onderbouwd, aantijgingen publicaties absurd grievend. Immateriële schadevergoeding van € 1000,00: gedaagde heeft naam, portretfoto, studierichting en woonadres van eiser gepubliceerd.

 

IEPT20180503, Rb Den Haag, Boek Vechtscheiding

Boek waarin vrouw een als waargebeurd gepresenteerd verhaal over vechtscheiding vertelt is onrechtmatig jegens eiser: vrouw wilde weliswaar maatschappelijke misstanden aan de orde stellen, maar boek bevat ernstige beschuldigingen aan haar ex-man - waarbij duidelijk is dat dit eiser betreft - die geen steun vinden in het feitenmateriaal en bovendien privacygevoelige informatie over hun kinderen.

 

IEPT20180424, Hof Amsterdam, Het Parool

Vonnis Rb Amsterdam van 19 oktober 2016 bekrachtigd. Artikelen in Parool (fysiek en online) over aanslag kantoorvilla niet onrechtmatig: beweringen in het artikel van 14 juni 2010 vinden voldoende steun in het ten tijde van het verschijnen van het artikel beschikbare feitenmateriaal, naamsverwisseling onvoldoende voor onrechtmatigheid, appellanten voldoende mogelijkheid tot wederhoor geboden, enkele feit dat de bewering in artikel van 15 november 2012 ‘dat de ramen met kogels doorzeefd zijn’ volstrek in strijd is met de waarheid, onvoldoende voor onrechtmatigheid, beide artikelen na klacht offline gehaald.

 

IEPT20180423, Rb Midden-Nederland, Gordon

Vordering eiser dat gedaagde alle publicaties van en over hem in het ruimste zin van woord verwijderd dient te houden, afgewezen: Spoedeisend belang ontbreekt. Vordering dat gedaagde zich dient te onthouden van verdere berichtgeving over eiser op social media en andere media, afgewezen: geen aanleiding voor een, in feite, niet in tijd en omvang beperkt censuurverbod. Vordering tot onthouding van gedaagde van het doen van smadelijke en lasterlijke uitspraken, eveneens afgewezen: omdat er –naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter - sprake is geweest van een affectieve en seksuele relatie  bestaat er onvoldoende noodzaak tot het doen van een civielrechtelijke uitspraak om een dergelijk verbod te versterken. In reconventie: eiser dient zich te onthouden van het doen van mededelingen strekkende de ontkenning van de affectieve en/of seksuele relatie van partijen: voldoende aannemelijk dat partijen een affectieve en seksuele relatie hebben gehad, door raadsman onjuiste mededelingen in pers gedaan over de relatie en gedaagde voldoende spoedeisend belang. Vordering tot rectificatie afgewezen: te verwachten dat de redacties van de genoemde media al zelf op de hoogte zullen komen van de in dit kort geding vastgestelde onjuistheid van de ontkenning van eiser van de relatie tussen partijen. Dwangsom € 5.000,00 voor iedere overtreding.

 

IEPT20180419, Rb Den Haag, Google

URL’s over goede doelen netwerk van verzoekers hoeven niet te worden verwijderd uit zoekresultaten Google bij zoekopdracht op hun naam nu inmenging in hun grondrechten wordt gerechtvaardigd door belang publiek bij informatie en belang Google bij aanbieden daarvan: verzoek ziet in kern op één recent bronartikel waarvan voorzieningenrechter heeft bepaald dat inhoud afgezien van te rectificeren passages voldoende steun vindt in feitenmateriaal, verzoekers hebben publicaties en de publieke belangstelling over zichzelf afgeroepen, inhoud URL’s (goede doelen sector) is voorwerp van maatschappelijk debat, verzoekers spelen rol in openbare leven, publiek heeft onmiskenbaar belang bij informatie.

 

IEPT20180417, Rb Amsterdam, Nieuwe Revu

Noemen namen medewerkers castingbureau in artikel over #metoo binnen castingbureau niet onrechtmatig door voldoende steun in feitenmateriaal: sprake van misstand, waarbij noemen namen medewerkers is toegestaan, aangezien voldoende aannemelijk is gemaakt dat onoorbare gedragingen zich niet tot [naam 6] beperken, uitlatingen anonieme bronnen over medewerkers niet als beschuldigingen, maar genuanceerd weergegeven, vermelding dat [naam 8] onderwerp van onderzoek zou zijn geweest niet onjuist. Voldoende hoor en wederhoor.

 

IEPT20180417, Rb Amsterdam, De Volkskrant

Publicaties in Volkskrant over eiser met als titels “Nederlandse adviseur betrokken bij omkopingszaak in Congo” en “De onderkoning van Congo en zijn Nederlandse vazal” niet onrechtmatig; belang Volkskrant kritisch kunnen uitlaten weegt zwaarder dan belang gedaagde op niet blootgesteld te worden aan lichtvaardige verdachtmakingen: in de artikelen en de koppen van de artikelen wordt niet gesuggereerd dat eiser direct betrokken is bij omkopingspraktijken in Congo, voor aantijgingen in artikel Volkskrant voldoende steun in feitenmateriaal, voor gebruikte waardeoordeel bieden feiten voldoende grond en eiser is voldoende gelegenheid tot wederhoor geboden.

 

IEPT20180416, Rb Amsterdam, Halal Docs

Documentaire ”Jolene” vormt geen onrechtmatige aantasting van de nagedachtenis van overleden zoon van eiseres ex artikel 6:106 lid 1 sub c BW: zoon eiseres heeft op enig moment ingestemd met opname, beelden vormen weergave van de feiten en zijn niet eenzijdig negatief of onnodig kwetsend. Documentaire eveneens niet onrechtmatig jegens eiseres: connectie met eiseres voor grote publiek niet te maken, inbreuk op privéleven eiseres weegt niet op tegen belang om bijdrage te kunnen leveren aan maatschappelijk debat over stalking en geweld binnen relaties.

 

 

IEPT20180411, Rb Midden-Nederland, BNN-VARA

Uitzending BNN-VARA Kassa’s Belbus niet onrechtmatig jegens A, afweging belangen valt in het voordeel van BNN-VARA uit: het getoonde beeld van aangifte van internetoplichting jegens A is feitelijk juist, met het door middel van kunstgrepen geschikt voor uitzending maken van het item, wordt niet bewust het beeld van A als oplichter gecreëerd,  A voldoende gelegenheid tot wederhoor geboden en dat A aanzienlijke zakelijke geschillen heeft, weegt mee in de beoordeling.

 

IEPT20180322, Rb Amsterdam, Google IV

Artikelen over ambtenaar die door de Gemeente Rotterdam ontwikkelde software te eigen bate zou hebben verkocht hoeven niet te worden verwijderd uit zoekresultaten Google: niet gebleken dat artikelen onjuist of achterhaald zijn, artikelen bevatten geen  informatie over privéleven van verzoeken maar slechts over zijn professioneel handelen, publiek en toekomstige klanten hebben belang bij deze informatie.

 

IEPT20180322, Rb Amsterdam, Google III

Verbod op verwerking strafrechtelijke persoonsgegevens uit artikel 16 Wbp geldt niet voor tonen van publicaties met dergelijke gegevens in resultaten zoekmachine: Google kan weliswaar geen beroep doen op journalistieke exceptie, essentiële functie zoekmachine zou met categorisch verbod onaanvaardbaar worden beperkt. Artikel over veroordeling verzoeker wegens maken heimelijke opnames van huursters moeten worden verwijderd uit zoekresultaten Google nu geen sprake is van bijzonder geval waarin privacybelangen verzoeker opzij worden gezet: informatie schadelijk voor reputatie en privéleven verzoeker, verzoeker is niet als professionele partij opgetreden en is geen publiek persoon, belang publiek om van veroordeling kennis te nemen is gering.

 

IEPT20180322, Rb Amsterdam, Google II

Verbod op verwerking strafrechtelijke persoonsgegevens uit artikel 16 Wbp geldt niet voor tonen van publicaties met dergelijke gegevens in resultaten zoekmachine: Google kan weliswaar geen beroep doen op journalistieke exceptie, essentiële functie zoekmachine zou met categorisch verbod onaanvaardbaar worden beperkt. Artikelen over tuchtzaak tegen accountant hoeven niet te worden verwijderd uit zoekresultaten nu sprake is van bijzonder geval waarin belangen Google en publiek prevaleren boven belang accountant: zoekresultaten niet onjuist of achterhaald, tuchtzaak maakt onderdeel uit van publiek debat, zoekresultaten zijn relevant voor publiek en potentiele klanten.

 

IEPT20180322, Rb Amsterdam, Google

Publicaties over vermeende belastingontduiking muziekproducent hoeven niet uit zoekresultaten Google te worden verwijderd: publicaties bevatten geen bijzondere strafrechtelijke persoonsgegevens ex artikel 16 Wbp, niet aannemelijk gemaakt dat de berichtgeving onjuist, irrelevant, bovenmatig of achterhaald is, sprake van bijzonder geval waarin privacybelang en recht op bescherming  persoonsgegevens verzoeker dient te wijken voor belang Google en internetgebruiker.

 

IEPT20180321, Rb Amsterdam, Internetzaaddonor

Publicatie artikel AD over internetspermadonor met Asperger niet onrechtmatig

Verzoek verwijzing andere rechtbank afgewezen: het enkele feit dat in een andere zaak met een andere wederpartij  deze rechtbank ten nadele van eiser heeft beslist is voor verwijzing onvoldoende. Artikel over eiser waarin wordt beweerd dat hij als zaaddonor heeft verzwegen dat hij syndroom van Asperger heeft, niet onrechtmatig: belang AD om publiek te informeren weegt zwaarder, beweringen vinden voldoende steun in het ten tijde van de publicatie van het artikel beschikbare feitenmateriaal, eiser voldoende gelegenheid tot wederhoor geboden en herkenbaarheid door plaatsing foto in combinatie  met vermelden van alias op internet, leeftijd en woonplaats van eiser beperkte inbreuk en heeft bovendien een waarschuwende effect.

 

IEPT20180320, Rb Limburg, Google

Google hoeft artikelen over faillissement ondernemingen verzoeker niet te verwijderen uit zoekresultaten: informatie is nog steeds actueel en relevant. Belangenafweging conform HvJEU Google v Spain (IEPT20140513) valt uit in voordeel van Google: verwijdering vormt inperking vrijheid van meningsuiting in maatschappelijk debat, publiek heeft belang bij toegang tot informatie over de faillissementen.

 

IEPT20180315, Rb Limburg, Vitak

Brief aan hoogleraren en NVWA niet onrechtmatig jegens VitaK: brief bedoeld om zorg te uiten en wetenschappelijk debat te starten, de toon is bezorgd, niet suggestief en het staat de bezorgde burger vrij om zorgen over medische apparatuur te uiten bij overheidsorgaan.
 

IEPT20180314, Rb Amsterdam, TMG

Media-uitingen waarin eiser beschuldigd wordt van seksueel wangedrag gepubliceerd door TMG onrechtmatig: door herleidbaarheid is het belang van eiser bij bescherming van eer, goede naam en reputatie geschonden. Geen verbod op toekomstige publicaties: vordering te onbepaald en te veelomvattend. Immateriële schadevergoeding van tienduizend euro toegewezen: beschuldigingen betreffen ernstige strafbare feiten en een groot publiek is bereikt.

 

IEPT20180219, Rb Amsterdam, Surinamers in de polder

Dat eiseres ‘negerin’ werd genoemd in brief van gedaagde welke werd voorgelezen op discussie bijeenkomst en op de radio, is niet onrechtmatig: brief werd voorgelezen tijdens discussiebijeenkomst over het woord ‘neger' en eiseres profileert zich als prominent vertegenwoordigster van vereniging die deze discussie op de kaart heeft gezet.

 

IEPT20180215, Rb Amsterdam, Google

Artikel 16 Wbp (verbod op verwerking strafrechtelijke persoonsgegevens) geldt niet voor  tonen van publicaties met strafrechtelijke persoonsgegevens in resultaten zoekmachine: Google kan weliswaar geen beroep doen op journalistieke exceptie, essentiële functie zoekmachine zou met categorisch verbod echter onaanvaardbaar worden beperkt . Of NRC-artikel over verzoeker ex artikel 36 en 40 Wbp uit zoekresultaten dient te worden verwijderd is afhankelijk van belangenafweging: recht op eerbiediging privéleven en op bescherming van persoonsgegevens weegt in beginsel zwaarder dan economisch belang exploitant zoekmachine en belang gebruikers bij toegang tot informatie. Verzoeker heeft er belang bij dat artikel niet blijft opduiken: artikel bevat bijzondere persoonsgegevens, beschikbaar maken leidt tot ingrijpende negatieve consequenties voor zakelijk en privéleven verzoeker, artikel bevat geen actuele informatie. Geen voldoende bijzonder en zwaarwegend publiek belang dat het belang van verzoeker overstijgt: artikel betreft relatief licht vergrijp,  eiser is geen public figure.

 

IEPT20180214, Rb Amsterdam, TMG

Artikelen in Telegraaf en Metro waarin eiser wordt beschuldigd boodschappenjongen te zijn van de onderwereld onrechtmatig: onvoldoende wederhoor, beschuldigingen zijn onjuist en misleidend en beschuldigingen vinden onvoldoende steun in het feitenmateriaal. Verwijdering artikelen uit de online archieven afgewezen: de samenleving moet kunnen vertrouwen op een volledige en integere online archivering.

 

IEPT20180207, Rb Midden-Nederland, Hello Goodbye

Door eiser gevorderde excuses naar aanleiding van door zijn ex-vrouw gedane uitlatingen in het programma Hello Goodbye afgewezen: excuus kan niet in rechte worden afgedwongen. Vordering ook als deze wordt gelezen als strekkende tot rectificatie afgewezen: KRO-NCRV draagt in beginsel geen verantwoording voor het relaas van deze vrouw, geen sprake van vereenzelviging met de inhoud, geen verplichting tot hoor en wederhoor gelet op de aard van het programma, uitlatingen voor  gewone kijker niet herleidbaar tot eiser.

 

IEPT20180207, Rb Den Haag, Roompot v Consumentenbond

Voorgenomen publicatie Consumentenbond over hygiëne in vakantieparken naar voorlopig oordeel niet onrechtmatig jegens Roompot: Consumentenbond niet verplicht alle vragen van Roompot te beantwoorden of proefdruk ter beschikking te stellen alvorens tot publicatie over te gaan, inhoud publicatie staat nog niet vast zodat deze niet inhoudelijk kan worden beoordeeld. 

 

IEPT20180215, Rb Amsterdam, Google

Artikel 16 Wbp (verbod op verwerking strafrechtelijke persoonsgegevens) geldt niet voor  tonen van publicaties met strafrechtelijke persoonsgegevens in resultaten zoekmachine: essentiële functie zoekmachine zou hiermee onaanvaardbaar worden beperkt. Of NRC-artikel over verzoeker ex artikel 36 en 40 Wbp uit zoekresultaten dient te worden verwijderd is afhankelijk van belangenafweging: recht op eerbiediging privéleven en op bescherming van persoonsgegevens weegt in beginsel zwaarder dan economisch belang exploitant zoekmachine en belang gebruikers bij toegang tot informatie. Verzoeker heeft er belang bij dat artikel niet blijft opduiken: artikel bevat bijzondere persoonsgegevens, beschikbaar maken leidt tot ingrijpende negatieve consequenties voor zakelijk en privéleven verzoeker, artikel bevat geen actuele informatie. Geen voldoende bijzonder en zwaarwegend publiek belang dat het belang van verzoeker overstijgt: artikel betreft relatief licht vergrijp,  eiser is geen public figure.

 

IEPT20180126, Rb Amsterdam, Hearst Magazines

Onvoldoende aannemelijk dat voorgenomen publicatie over eiser onrechtmatig zal zijn jegens eiser: alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden kan voorafgaand verbod worden uitgesproken, inhoud voorgenomen publicatie nog niet bekend, in beginsel geen verplichting voor Quote om het voorgenomen artikel vooraf aan eiser ter inzage te geven, onvoldoende aannemelijk dat Quote eiser zal beschuldigen van witwassen, drugshandel en banden met de Iraanse overheid zonder enige basis in het beschikbare feitenmateriaal.

 

IEPT20180125, HvJEU, Schrems v Facebook

Een gebruiker van een particuliere Facebookaccount is een consument in de zin van artikel 15 van de Brussel I-verordening, ook wanneer hij boeken publiceert, lezingen houdt, websites exploiteert, giften inzamelt en de rechten van talrijke consumenten aan zich laat cederen om deze rechten te doen gelden in rechte. Consument kan geen collectieve actie starten bij het forum actoris op grond van artikel 16 lid 1 Brussel I: het forum consumentis is niet van toepassing op de eiser die niet zelf partij is bij de betrokken consumentenovereenkomst.

 

IEPT20180125, Rb Amsterdam, Google

Verbod op verwerking strafrechtelijke persoonsgegevens uit artikel 16 Wbp geldt niet voor  tonen van publicaties met dergelijke gegevens in resultaten zoekmachine: Google kan weliswaar geen beroep doen op journalistieke exceptie, essentiële functie zoekmachine zou met categorisch verbod echter onaanvaardbaar worden beperkt. Of artikelen met informatie over staf-/fiscaalrechtelijk onderzoek naar Nederlandse vastgoedinvesteerder ex artikel 36 en 40 Wbp uit zoekresultaten dient te worden verwijderd is afhankelijk van belangenafweging: recht op eerbiediging privéleven en op bescherming van persoonsgegevens weegt in beginsel zwaarder dan economisch belang exploitant zoekmachine en belang gebruikers bij toegang tot informatie. Artikelen hoeven in dit bijzondere geval niet te worden verwijderd: publiek heeft groot belang bij informatie, publicaties zijn van recente datum en waren juist en volledig, verwijdering leidt ertoe dat een onevenwichtig beeld kan ontstaan over zakelijk handelen van verzoeker, verzoeker speelt zekere rol in openbare leven.

 

IEPT20180123, Hof Den Haag, Pretium

Vrije meningsuiting journalist prevaleert boven eerbiediging eer en goede naam Pretium. Geïntimeerde moet ook in deze kort geding procedure aangemerkt worden als journalist:  onderzoek door journalist naar Pretium gedaan met het oog op publicatie. Vordering tot verwijdering gehele webboek afgewezen: de overgelegde passages vormen in vergelijking met het gehele dossier een te klein onderdeel om op één gesteld te worden. Directeur Pretium heeft wel degelijk belang bij het niet openbaar maken van persoonlijke informatie familie: onder de bescherming van zijn privacy kan ook aan hem gerelateerde informatie over zijn familie worden begrepen. Directeur Pretium geen ‘publiek figuur’: directeur Pretium treedt niet regelmatig op in media.

 

IEPT20180119, Rb Rotterdam, Makelaardij Rijnmond

Facebookberichten en Google recensie waarin makelaardij wordt beschuldigd van misleiding en oplichting onrechtmatig: beschuldiging niet onderbouwd, bewoordingen nodeloos grievend.