2018 Publicatie - Privacy

Print this page

IEPT20180417, Rb Amsterdam, De Volkskrant

Publicaties in Volkskrant over eiser met als titels “Nederlandse adviseur betrokken bij omkopingszaak in Congo” en “De onderkoning van Congo en zijn Nederlandse vazal” niet onrechtmatig; belang Volkskrant kritisch kunnen uitlaten weegt zwaarder dan belang gedaagde op niet blootgesteld te worden aan lichtvaardige verdachtmakingen: in de artikelen en de koppen van de artikelen wordt niet gesuggereerd dat eiser direct betrokken is bij omkopingspraktijken in Congo, voor aantijgingen in artikel Volkskrant voldoende steun in feitenmateriaal, voor gebruikte waardeoordeel bieden feiten voldoende grond en eiser is voldoende gelegenheid tot wederhoor geboden.

 

IEPT20180320, Rb Limburg, Google

Google hoeft artikelen over faillissement ondernemingen verzoeker niet te verwijderen uit zoekresultaten: informatie is nog steeds actueel en relevant. Belangenafweging conform HvJEU Google v Spain (IEPT20140513) valt uit in voordeel van Google: verwijdering vormt inperking vrijheid van meningsuiting in maatschappelijk debat, publiek heeft belang bij toegang tot informatie over de faillissementen.

 

IEPT20180315, Rb Limburg, Vitak

Brief aan hoogleraren en NVWA niet onrechtmatig jegens VitaK: brief bedoeld om zorg te uiten en wetenschappelijk debat te starten, de toon is bezorgd, niet suggestief en het staat de bezorgde burger vrij om zorgen over medische apparatuur te uiten bij overheidsorgaan.
 

IEPT20180219, Rb Amsterdam, Surinamers in de polder

Dat eiseres ‘negerin’ werd genoemd in brief van gedaagde welke werd voorgelezen op discussie bijeenkomst en op de radio, is niet onrechtmatig: brief werd voorgelezen tijdens discussiebijeenkomst over het woord ‘neger' en eiseres profileert zich als prominent vertegenwoordigster van vereniging die deze discussie op de kaart heeft gezet.

 

IEPT20180215, Rb Amsterdam, Google

Artikel 16 Wbp (verbod op verwerking strafrechtelijke persoonsgegevens) geldt niet voor  tonen van publicaties met strafrechtelijke persoonsgegevens in resultaten zoekmachine: Google kan weliswaar geen beroep doen op journalistieke exceptie, essentiële functie zoekmachine zou met categorisch verbod echter onaanvaardbaar worden beperkt . Of NRC-artikel over verzoeker ex artikel 36 en 40 Wbp uit zoekresultaten dient te worden verwijderd is afhankelijk van belangenafweging: recht op eerbiediging privéleven en op bescherming van persoonsgegevens weegt in beginsel zwaarder dan economisch belang exploitant zoekmachine en belang gebruikers bij toegang tot informatie. Verzoeker heeft er belang bij dat artikel niet blijft opduiken: artikel bevat bijzondere persoonsgegevens, beschikbaar maken leidt tot ingrijpende negatieve consequenties voor zakelijk en privéleven verzoeker, artikel bevat geen actuele informatie. Geen voldoende bijzonder en zwaarwegend publiek belang dat het belang van verzoeker overstijgt: artikel betreft relatief licht vergrijp,  eiser is geen public figure.

 

IEPT20180214, Rb Amsterdam, TMG

Artikelen in Telegraaf en Metro waarin eiser wordt beschuldigd boodschappenjongen te zijn van de onderwereld onrechtmatig: onvoldoende wederhoor, beschuldigingen zijn onjuist en misleidend en beschuldigingen vinden onvoldoende steun in het feitenmateriaal. Verwijdering artikelen uit de online archieven afgewezen: de samenleving moet kunnen vertrouwen op een volledige en integere online archivering.

 

IEPT20180207, Rb Midden-Nederland, Hello Goodbye

Door eiser gevorderde excuses naar aanleiding van door zijn ex-vrouw gedane uitlatingen in het programma Hello Goodbye afgewezen: excuus kan niet in rechte worden afgedwongen. Vordering ook als deze wordt gelezen als strekkende tot rectificatie afgewezen: KRO-NCRV draagt in beginsel geen verantwoording voor het relaas van deze vrouw, geen sprake van vereenzelviging met de inhoud, geen verplichting tot hoor en wederhoor gelet op de aard van het programma, uitlatingen voor  gewone kijker niet herleidbaar tot eiser.

 

IEPT20180207, Rb Den Haag, Roompot v Consumentenbond

Voorgenomen publicatie Consumentenbond over hygiëne in vakantieparken naar voorlopig oordeel niet onrechtmatig jegens Roompot: Consumentenbond niet verplicht alle vragen van Roompot te beantwoorden of proefdruk ter beschikking te stellen alvorens tot publicatie over te gaan, inhoud publicatie staat nog niet vast zodat deze niet inhoudelijk kan worden beoordeeld. 

 

IEPT20180215, Rb Amsterdam, Google

Artikel 16 Wbp (verbod op verwerking strafrechtelijke persoonsgegevens) geldt niet voor  tonen van publicaties met strafrechtelijke persoonsgegevens in resultaten zoekmachine: essentiële functie zoekmachine zou hiermee onaanvaardbaar worden beperkt. Of NRC-artikel over verzoeker ex artikel 36 en 40 Wbp uit zoekresultaten dient te worden verwijderd is afhankelijk van belangenafweging: recht op eerbiediging privéleven en op bescherming van persoonsgegevens weegt in beginsel zwaarder dan economisch belang exploitant zoekmachine en belang gebruikers bij toegang tot informatie. Verzoeker heeft er belang bij dat artikel niet blijft opduiken: artikel bevat bijzondere persoonsgegevens, beschikbaar maken leidt tot ingrijpende negatieve consequenties voor zakelijk en privéleven verzoeker, artikel bevat geen actuele informatie. Geen voldoende bijzonder en zwaarwegend publiek belang dat het belang van verzoeker overstijgt: artikel betreft relatief licht vergrijp,  eiser is geen public figure.

 

IEPT20180125, HvJEU, Schrems v Facebook

Een gebruiker van een particuliere Facebookaccount is een consument in de zin van artikel 15 van de Brussel I-verordening, ook wanneer hij boeken publiceert, lezingen houdt, websites exploiteert, giften inzamelt en de rechten van talrijke consumenten aan zich laat cederen om deze rechten te doen gelden in rechte. Consument kan geen collectieve actie starten bij het forum actoris op grond van artikel 16 lid 1 Brussel I: het forum consumentis is niet van toepassing op de eiser die niet zelf partij is bij de betrokken consumentenovereenkomst.

 

IEPT20180123, Hof Den Haag, Pretium

Vrije meningsuiting journalist prevaleert boven eerbiediging eer en goede naam Pretium. Geïntimeerde moet ook in deze kort geding procedure aangemerkt worden als journalist:  onderzoek door journalist naar Pretium gedaan met het oog op publicatie. Vordering tot verwijdering gehele webboek afgewezen: de overgelegde passages vormen in vergelijking met het gehele dossier een te klein onderdeel om op één gesteld te worden. Directeur Pretium heeft wel degelijk belang bij het niet openbaar maken van persoonlijke informatie familie: onder de bescherming van zijn privacy kan ook aan hem gerelateerde informatie over zijn familie worden begrepen. Directeur Pretium geen ‘publiek figuur’: directeur Pretium treedt niet regelmatig op in media.

 

IEPT20180119, Rb Rotterdam, Makelaardij Rijnmond

Facebookberichten en Google recensie waarin makelaardij wordt beschuldigd van misleiding en oplichting onrechtmatig: beschuldiging niet onderbouwd, bewoordingen nodeloos grievend.