2019 Publicatie - Privacy

Print this page

IEPT20191224, Hof Den Haag, Huisbaas v Google

beschikking 7 februari 2019 bekrachtigd. Artikelen over huisbaas hoeven niet verwijderd te worden uit zoekresultaten Google: opname links zijn strikt noodzakelijk ter bescherming van de vrijheid van informatie van de internetgebruikers, appellant speelt rol in openbaar leven, het geschetste beeld van Appellant, die als huisjesmelker problemen veroorzaakt, dat uit de bronpublicaties naar voren komt, is ook nog actueel. De bronpublicaties zijn gepubliceerd door journalistieke media of andere organisaties die als taak hebben publiek te informeren. Dat de bronpublicaties niet juist zijn kan niet leiden tot een andere uitkomst, aangezien de door Appellant genoemde punten ondergeschikte onderdelen van de bronpublicatie betreffen.

 

IEPT20191223, Rb Amsterdam, Google

Standpunt Google dat enkel sprake is van verwerking persoonsgegevens bij zoekopdracht die uitsluitend volledige naam persoon bevat en niet bij zoekopdracht met volledige naam in combinatie met bepaalde zoekterm vindt geen steun in Costeja-arrest (IEPT20140513). Verzochte verwijdering van 4 URL’s inzake tuchtrechtelijke veroordeling tandarts uit zoekresultaten Google afgewezen: informatie feitelijk juist, inhoud publicaties gelet op zichtbaarheidstermijn van vijf jaar van tuchtmaatregelen in BIG-register actueel en ziet enkel op professioneel handelen verzoeker, doorslaggevend dat verzoeker publiek figuur is die ervoor heeft gekozen in een aantal televisieprogramma’s te verschijnen en te verwijzen naar bekende Nederlanders als zijn patiënten.

 

IEPT20191220, Rb Midden-Nederland, Brief bezorgde ouder

Voldoende spoedeisend belang bij vorderingen: aantal maanden wachten met rechtszaak onvoldoende voor wegnemen spoedeisend belang,  zeker nu gedaagde heeft aangegeven zich niet meer gehouden te achten aan afspraak om geen uitlatingen meer te doen en nieuwe brief met uitlatingen heeft verstuurd. Zeer ernstige beschuldigingen in brief gedaagde over gebrek aan veiligheid kinderen op basisschool aan verschillende instanties onrechtmatig: geen steun in feitenmateriaal en onnodig grievend.

 

IEPT20191220, Rb Amsterdam, TMG

TMG hoeft artikel niet van website te verwijderen en te rectificeren; vrijheid van meningsuiting TMG weegt zwaarder dan recht op eerbiediging persoonlijke levenssfeer eiseres. TMG voldoende grond voor bewering dat eiseres en [naam 1] op een huwelijk 5 jaar geleden een ‘hartstochtelijke vrijage’ hebben beleefd. TMG heeft 5 schriftelijke verklaringen overgelegd van personen die aanwezig waren op het huwelijk en die bevestigen dat er meer aan de hand was dan een ‘heftige zoen’. Van de rectificatie van marginale inconsistenties wordt noch eiser, noch het publiek wijzer. Weerwoord eiseres was via de media al bekend. Eiseres is een publiek figuur.

 

IEPT20191217, Hof Arnhem-Leeuwarden, NRC

NRC mag naam hoogleraar UvA publiceren in artikel over langdurig seksueel overschrijdend gedrag: artikel levert bijdrage aan het publieke debat, hoogleraar is publiek figuur door zijn positie in de maatschappij,  artikel vindt voldoende steun in de feiten, grondig en behoorlijk onderzoek verricht door NRC, sprake van een ernstige misstand, verwerking persoonsgegevens noodzakelijk in de zin van de AVG.

 

IEPT20191212, Rb Noord-Nederland, Google

Verzoeker onvoldoende belang wissing zoekresultaten onderbouwd: Verzoeker heeft de exacte hinder niet kunnen aantonen. Afweging belangen Google en Verzoeker valt in het voordeel van Google uit: gebrek onderbouwing hinder, niet gebleken dat tonen zoekresultaten een onjuiste verwerking van zijn persoonsgegevens is, publiek belang bij informatie over het strafbare feit, onder dit publieke belang moet ook worden begrepen het eveneens zwaarwegend belang van auteurs van de betreffende informatie.

 

IEPT20191211, Gerecht Curacao, Uitgeverij Amigoe

Artikelen over vermeende geweldsincidenten gepleegd door de korpschef van de politie Curaçao onrechtmatig: betrokkenheid korpschef niet vastgesteld, berichten op onderdelen feitelijk onjuist, gedaagde presenteert zich als een serieus nieuwsmedium waardoor de lezer het artikel voor betrouwbaar zal houden, geen hoor en wederhoor toegepast, gewraakte berichten in ernstige mate schadelijk voor de reputatie van de korpschef.

 

IEPT20191115, Rb Amsterdam, Johan Cruyff Foundation v Overamstel

Uitlating in biografie dat Johan Cruijff zich jaarlijks een miljoen door de Johan Cruijff Foundation heeft laten uitbetalen, onrechtmatig: Auteur had wederhoor moeten toepassen, de beschuldiging is ernstig en ernst van de beschuldiging brengt een extra verantwoordelijkheid mee voor verificatie van de juistheid van de uitlating.

 

IEPT20191113, Gerecht Curacao, Uitgeverij Amigoe

Artikel 16 september 2019 waarin ten onrechte zou worden gesteld dat overeenkomst is gesloten niet onrechtmatig: bezwaren vallen weg tegen belang Amigoe om verslag te kunnen doen van als misstand beschouwde inhuren door overheden van journalisten als voorlichters. Artikelen 17, 18 en 19 september, waarin wordt gesteld dat eiser zich als journalist heeft laten betalen om voor Bestuurscollege welgevallige artikelen te publiceren onrechtmatig: onvoldoende onderbouwd, facturen adviesbureau eiser aan openbaar lichaam onvoldoende feitelijke basis voor beschuldigingen.

 

IEPT20191111, Rb Amsterdam, Kleermakerij v Google

Google dient negatieve recensies over kleermakerij te verwijderen en NAW-gegevens plaatser(s) te verstrekken:  aannemelijk dat recensies door een en dezelfde persoon of groep van personen zijn geplaatst en geen werkelijke gebeurtenissen beschrijven, reëel belang bij verkrijging gegevens, geen minder ingrijpende mogelijkheid om de gegevens te achterhalen, belang bij verkrijging prevaleert boven belang recensent en Google, bescherming eer en goede naam van kleermakerij weegt zwaarder dan vrijheid Google-gebruikers om valse recensies te plaatsen en van publiek om die recensies te kunnen ontvangen.

 

IEPT20191111, Rb Amsterdam, John de Mol v Facebook

De Mol heeft voldoende spoedeisend belang bij vorderingen: voorafgaand aan aanspannen kort geding geen enkele toezegging van Facebook gekregen, pas na sommatie in april 2019 kentering in verschijnen nepadvertenties, soortgelijke advertenties met namen van bekende Nederlanders duiken nog geregeld op, waardoor vrees De Mol dat nepadvertenties met zijn gegevens, zonder de druk van dit kort geding, weer kunnen verschijnen gerechtvaardigd lijkt. Bieden van platform voor onrechtmatige advertenties die reputatieschade wordt veroorzaakt bij De Mol in beginsel onrechtmatig. Facebook kan zich niet beroepen op vrijwaringsbepaling artikel 14(1) Richtlijn inzake elektronische handel: Facebook bepaalt door controle op de advertenties mede de inhoud daarvan en speelt daarin een actieve rol, ook als beroep op vrijwaringsbepaling wel mogelijk is staat dit niet in de weg aan verkrijgen rechtelijk verbod of bevel. Geen strijd met algemeen filterverbod artikel 15 Richtlijn inzake elektronische handel: vorderingen inmiddels beperkt en toegespitst op onderhavige geval. Geen strijd met informatievrijheid artikel 10 EVRM: uitingen niet gericht op informatievrijheid of uitingsvrijheid, maar op commercieel gewin en vermoedelijk strafbare feiten. Beroep op technische onmogelijkheid gevorderde maatregelen faalt: niet vereist dat 100% effectiviteit op voorhand vaststaat, gelet op verantwoordelijkheid Facebook voor advertentieplatform mag van haar het nodige worden verwacht ook als het gaat om maatregelen die technisch ingewikkeld zijn en (extra) inspanningen, inzet van mankracht en geld kosten, aannemelijk dat Facebook meer maatregelen kan nemen dan thans gebeurt. Geen schending proportionaliteits- of subsidiariteitsbeginsel. Facebook moet identificerende gegevens van adverteerders nep advertenties verstrekken: verstrekking voldoet aan eisen Lycos/Pessers en artikel 6(1) AVG.

 

IEPT20191105, Hof Arnhem-Leeuwarden, DFW v Ziggo

Beoordeling vordering gegevens Ziggo-klanten op wiens IP-adres The Hitman’s Bodyguard is gedownload aan de hand van art. 6 lid 1 sub f AVG: verstrekken persoonsgegevens is vorm van verwerking, Ziggo is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke, geen toestemming gegeven voor vestrekking gegevens aan derden.  DFW heeft gerechtvaardigd belang bij verstrekking gegevens: gelegen in verhalen schade opzettelijke IE-inbreuk. Verwerking is bovendien noodzakelijk voor onderzoek naar identiteit inbreukmakers. Vordering wordt echter afgewezen nu belangenafweging uitvalt in nadeel van DFW: weliswaar kan Ziggo zich tegen de achtergrond van HvJEU Coty (IEPT20150716) en Bastei Lübbe (IEPT20181018) niet onbeperkt en onvoorwaardelijk beroepen op privacybelang klanten, uit algemene voorwaarden Ziggo is bovendien kenbaar dat klanten instaan voor aanspraken van derden wegens inbreuk auteursrecht, geen sprake van bijzondere persoonsgegevens, nu DFW echter onvoldoende transparant is over vervolgacties en omvang schadevergoeding kan niet worden getoetst of voorgenomen maatregelen in redelijke verhouding staan tot belang Ziggoklant.

 

IEPT20191105, Hof Den Haag, Droomvallei Uitgeverij

Publicatie boek over huiselijk geweld onder eigen naam [geïntimeerde 1] en met eigen foto op omslag moet wijken voor recht op bescherming privéleven appellant en zijn eer en goede naam: verhaal herleidbaar naar appellant, hoewel sprake was van huiselijk geweld zijn er geen objectiveerbare feiten voor wat betreft ernst en duur, enkel verhaal [geïntimeerde 1], ten minste één kind appellant heeft bezwaar tegen publicatie, passages over appellant maken zeker de helft van het boek uit.

 

IEPT20191101, Rb Gelderland, KNPV

Gedaagde stemt in met merkenrechtelijke vorderingen. Negatieve uitingen gedaagde over KNPV niet onrechtmatig: beschuldigingen tot op zekere hoogte gesubstantieerd, juistheid uitlatingen niet in KG vast te stellen, toonzetting en taalgebruik niet onrechtmatig. 1019h Rv proceskosten van € 3.000 i.p.v. € 6.000 voor eenvoudig kort geding toegewezen: gelet op dat gedaagde KNPV-merk wilde prijsgeven had kort geding wellicht voorkomen kunnen worden.

 

IEPT20191025, Rb Midden-Nederland, OM v SIN-NL

Uitlatingen over officier van justitie in strafzaak waarin [gedaagde sub 1] werd vervolgd voor o.a. belediging van een neuroloog onrechtmatig: geen steun in feitenmateriaal, geen misstand en een officier van justitie kan zich minder makkelijk verweren. Uitlatingen over echtgenoot officier van justitie onrechtmatig: geen duidelijke aanleiding om specifiek over hem te berichten. Inbreuk op portretrecht officier van justitie: geen toestemming voor plaatsen portret. Publicaties in strijd met AVG: niet weersproken.

 

IEPT20191023, Rb Amsterdam, SchipholTaxi v NRC

Artikelen NRC over omstandigheid dat SchipholTaxi smeergeld zou hebben laten betalen door taxichauffeurs om te mogen rijden vanaf Schiphol niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal, [eiser 2] is als leidinggevende van grote en bekende taxionderneming in omgeving Amsterdam publiek figuur. Suggestie dat [eiser 2] wist dat zijn nevenfunctie niet verenigbaar was met zijn functie als politieagent en dat hij dus iets fout deed niet onrechtmatig: hoewel hij nevenfunctie had gemeld en hier sprake lijkt te zijn van voortschrijdend inzicht bij de Amsterdamse politie, had hij zelf kunnen begrijpen dat beide functies niet verenigbaar zijn.

 

IEPT20191015, Rb Amsterdam, Foto op blog

Inbreuk op foto eiser door deze op website te plaatsen. Beroep op artikel 18a Aw faalt: overname oude column [betrokkene] met foto [betrokkene] betreft geen “ander werk”. Beroep op artikel 19(3) Aw faalt: foto niet in opdracht [betrokkene] gemaakt. Schadevergoeding van € 250 toegewezen: gebruikelijke tarief van eiser, kantonrechter van oordeel dat bedrag redelijk is voor duur van publicatie foto (16 maanden). Geen gebrek aan naamsvermelding: over rechterzijde foto staat pseudoniem en handelsnaam eiseres gedrukt. Geen onrechtmatige uitlatingen: hoewel uitlatingen negatief en onnodig grof van toon zijn niet zo onbetamelijk dat grenzen toelaatbare zijn overschreden.

 

IEPT20191011, Rb Amsterdam, Noordkaap

Geen onrechtmatige verwijten in uitzending “Undercover in Nederland” over misstanden bij uitvaartonderneming: geen onzorgvuldig onderzoek en Noordkaap heeft zich niet voor karretje concurrent laten spannen. Ernstige misstanden; voldoende steun in feitenmateriaal. Reputatieverlies uitvaartonderneming is voorzienbaar gevolg van eigen handelen. Voldoende gelegenheid tot geven weerwoord.

 

IEPT20191001, Hof Den Haag, Belcentrale v KPN

Voorzieningenrechter terecht geoordeeld dat niet aannemelijk is dat KPN-medewerkers zich jegens eindgebruikers structureel in strijd met de Raamovereenkomst en/of het Totaalpakket uitlaten: beperkt aantal gesprekken, sprake van uitlokking, voldoende aannemelijk dat KPN zich inspant voor neutraliteit jegens klanten en niet of nauwelijks schade.

 

IEPT20191001, HvJEU, Planet49

Geen sprake van rechtsgeldige toestemming voor gebruik cookies bij standaard aangevinkt selectievakje dat gebruiker moet uitvinken ingeval hij weigert zijn toestemming te geven. Aanbieder van diensten moet de gebruiker van een website onder meer informeren over de vraag hoelang de cookies actief blijven en of derden al dan niet toegang tot de cookies kunnen hebben.

 

IEPT20190924, HvJEU, Google v CNIL

Google niet verplicht om zoekresultaten - bij verzoek tot verwijdering of bevel hiertoe - wereldwijd te verwijderen: in geglobaliseerde wereld kan toegang buiten Unie weliswaar gevolgen hebben binnen Unie, tal van derde staten kennen recht op verwijdering echter niet, bescherming persoonsgegevens niet absoluut en evenwicht tussen eerbiediging privacy en vrijheid van informatie kan aanzienlijk variëren, wetgever heeft aan bescherming geen werkingssfeer toegekend die verder reikt dan de lidstaten. Google wel verplicht de resultaten te verwijderen voor alle EU-versies: verwijdering moet bovendien indien nodig gepaard gaan met maatregelen die het daadwerkelijk mogelijk maken te beletten dat internetgebruikers die in de EU een zoekopdracht op de naam van de betrokkene uitvoeren met behulp van een niet-EU-versie toegang hebben tot de zoekresultaten, of om hen op zijn minst ernstig te ontmoedigen om toegang te zoeken tot dergelijke links.

 

IEPT20190924, HvJEU, GC v Google

Verbod op verwerking bijzondere persoonsgegevens uit de richtlijn bescherming persoonsgegevens is van toepassing op Google: onder voorbehoud van de in deze richtlijn bepaalde uitzonderingen is Google verplicht een verzoek tot verwijdering van links naar webpagina’s die bijzondere persoonsgegevens bevatten in te willigen. Google kan verzoek tot verwijdering bijzondere persoonsgegevens weigeren wanneer de verwerking is gedekt door de uitzondering van artikel 8 lid 2 sub e: gaat om verwerking gegevens die duidelijk door de betrokkene openbaar zijn gemaakt of noodzakelijk zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte. Google moet nagaan of de opname van deze link in de resultatenlijst strikt noodzakelijk is ter bescherming van het in artikel 11 van het Handvest verankerde recht op vrijheid van informatie van de internetgebruikers: dit op basis van alle relevante elementen van het geval en gelet op de ernst van de inbreuk op de in de artikelen 7 en 8 van het Handvest verankerde grondrechten van de betrokkene op eerbiediging van het privéleven en op bescherming van persoonsgegevens, om de redenen van algemeen zwaarwegend belang als bedoeld in artikel 8, lid 4, van richtlijn 95/46 en onder eerbiediging van de in deze bepaling bedoelde voorwaarden. Gegevens inzake gerechtelijke procedure tegen of veroordeling van natuurlijk persoon, vormen gegevens inzake “overtredingen” en “strafrechtelijke veroordelingen” in de zin van artikel 8 lid 5 van de richtlijn. Google verplicht tot inwilliging van verzoek tot verwijdering van dergelijke informatie uit zoekresultaten wanneer deze informatie betrekking heeft op een voorgaande fase van de gerechtelijke procedure en niet langer overeenkomt met de actuele situatie voor zover de grondrechten van de betrokkene prevaleren boven rechten van mogelijk geïnteresseerde internetgebruikers.

 

IEPT20190913, Rb Amsterdam, MM v Talpa

Uitzending “Foute Boel” over handelen Millionaire Makelaar niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal, gezicht [medewerker] geblurd, weerwoord [medewerker] voor de camera in online-versie uitzending gemonteerd, misstanden in de huursector aan de kaak gesteld.

 

IEPT20190910, Rb Amsterdam, BNNVARA

Documentaire over 21-jarige die is doodgeschoten door politieagent niet onrechtmatig: uitspraken geïnterviewden niet gepresenteerd als feiten, niet eenzijdig negatief of onnodig kwetsend, geen belang bij verzet tegen hervertoning beelden herdenkingsdienst. Gebruik van beeld van slaapkamer [naam overledene] niet onrechtmatig: gefilmd met toestemming van [eiseres sub 1], belang bij niet vertonen beeld weegt niet op tegen belang [gedaagde sub 1] die film op de dag van de première niet meer kan aanpassen. Beroep op auteursrecht op in documentaire getoonde brief faalt: brief niet in geding gebracht, auteursrechtelijke bescherming niet aannemelijk gemaakt. Geen redelijk belang bij verzet tegen gebruik portretrecht [naam overledene]: portret al eerder in media getoond en op internetsites nog steeds te zien, beelden niet bijzonder intiem, beelden ondersteunen in film geschetste verhaal van leven [naam overledene].

 

IEPT20190905, Rb Gelderland, Bang v Monster

Geen verbod op mededeling dat Bang zich bedient van misleidende reclamepraktijken: mededeling is in het licht van het vonnis niet onjuist. De mededeling dat het Bang verboden is om energiedranken te verkopen met L-Arginine erin, is wel onrechtmatig: oordeel voorzieningenrechter in IEPT20190509 (mei-vonnis) zag op de vermelding van L-Arginine op de verpakking. Mededeling dat voorzieningenrechter Bang heeft verboden om energiedranken te verkopen met Super Creatine is onjuist: hiermee wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat Bang deze dranken in de EU heeft verkocht. Monster verboden om bovenstaande mededelingen te doen met betrekking tot L-Arginine en Super Creatine en Bang: mededelingen zijn onjuist en partijen zitten in een concurrentiestrijd. Rectificatie afgewezen: niet te verwachten dat rectificatie van brief die meer dan drie maanden geleden is verstuurd nog eventuele schade kan herstellen. Monster moet opgave doen van (rechts)personen aan wie de brief is verstuurd.

 

IEPT20190827, Hof Amsterdam, Nationale Opera

Nationale Opera hoeft recensent geen persvrijkaarten aan te bieden en eveneens geen toegang te geven tot de nazit: dat eiser voortaan ticket moet kopen vormt geen belemmering van het recht op vrije nieuwsgaring uit artikel 10 EVRM, voldoende aannemelijk dat nazit vanuit journalistiek oogpunt van beperkte betekenis is, voldoende alternatieven om bij nazit nagestreefde informatie te vergaren.

 

IEPT20190814, Rb Den Haag, PS v PON

Uitingen [gedaagde sub 2], waarin hij Roofflex-product op voor Roofclix-product en PS zeer negatieve wijze afzet tegen Roofclix-product onrechtmatig: geen toelaatbare vergelijkende reclame, geen misstand, maar persoonlijke mening van gekrenkte [gedaagde sub 2], niet betwist dat berichten welbewust aan (potentiële) klanten PS zijn gericht en gebruik is gemaakt van kennis over bijv. prijsstellingen Roofclix-product die zijn opgedaan tijdens samenwerking met PS. [gedaagde sub 2] kan geen aanspraak maken op betaling koopprijs voor verkoop octrooien aan PS: pas na de medewerking aan registratie van overdracht octrooien, welke niet heeft plaatsgevonden, kon hij aanspraak maken op betaling.

 

IEPT20190724, Rb Gelderland, Just Publishers

Publicatie van boek ‘De Holleeders’ niet onrechtmatig: publicatievrijheid weegt zwaar doordat de passages uitlatingen van getuigen tijdens het Holleder-proces betreffen, inhoud van gewraakte passages niet gepresenteerd als feiten, maar duidelijk en uitdrukkelijk in het boek vermeld dat het gaat om uitlatingen van [naam 1] en [naam 5] tijdens het Holleeder-proces en Just Publishers niet onzorgvuldig te werk gegaan. Vermelding van persoonsgegevens van eiser in boek ook niet onrechtmatig: eiseres is door het zoeken van media-aandacht en volledig herkenbaar naar buiten treden tot op zekere hoogte een publiek figuur.

 

IEPT20190717, Rb Gelderland, Soliditry v de Persgroep

Uitlating in artikelen De Gelderlander waarin [naam eiser 8] als crimineel wordt neergezet onrechtmatig: hoewel serieuze vraagtekens bij advisering van directie van onderneming die veel mensen voor veel geld heeft opgelicht zijn te zetten zijn er onvoldoende aanknopingspunten dat [naam eiser 8] zelf oplichter is. Uitlating dat [naam eiser 8] druk doende is zijn sporen uit te wissen en dat OM hem als brein achter Sprinkhanenbende beschouwt onrechtmatig: Persgroep heeft uitlating niet hard kunnen maken. Uitlating dat [naam eiser 8] bij veel van de “Sprinkhanenbedrijven” de juridische huisadviseur was onrechtmatig: kwalificatie blijkt onvoldoende uit de feiten, [naam eiser 8] heeft drie van de 17 Sprinkhanenbedrijven geadviseerd en er werd ook van andere adviseurs gebruik gemaakt. Onvoldoende onderbouwd dat sprake is van oplichting door Soliditry, Thuisborg, Vondellaan en [naam eiser 8] of dat Thuisborg de volgende melkkoe en een malafide beleggingsfonds is: hoewel vragen worden opgeroepen over haalbaarheid op lange termijn van verdienmodel en over risico’s investeerders en wijze van belegging, ontbreekt feitelijke grondslag voor kwalificatie oplichting. Voorschot op immateriële schadevergoeding van € 5.000 toegewezen wegens aantasting eer en goede naam.

 

IEPT20190712, Rb Amsterdam, De Staat v Podium

Bepaalde informatie over AIVD-bron dient te worden verwijderd uit boek ‘Het is oorlog maar niemand die het ziet’: kans dat gegevens het leven van de bron in gevaar zullen brengen niet op voorhand verwaarloosbaar.

 

IEPT20190711, Rb Midden-Nederland, BNNVARA

Onrechtmatige verwijten in uitzending #BOOS over bemiddelingskosten leiden tot rectificatie: niet gebleken dat [eiser sub 1] direct betrokken is (geweest) bij het vragen van illegale bemiddelingskosten door [onderneming 2]; dat [onderneming 2] failliet zou zijn gegaan en dat dit opzettelijk is gebeurd om schuldeisers te ontlopen, dat [eiser sub 4] is opgericht om onder de regels uit te komen en dat [eiser sub 3] een doorstart zou zijn van [onderneming 2], worden niet dan wel onvoldoende door de feiten gedragen. Onrechtmatige verwijten rechtvaardigen geen verwijdering van de Aflevering: de onjuiste mededelingen dan wel de niet met feiten onderbouwde gedane stellingen, zijn gedeeltelijk hersteld dan wel zijn in het licht van de gehele Aflevering niet dusdanig ernstig van aard dat dit verwijdering van de Aflevering rechtvaardigt.

 

IEPT20190628, Hof Amsterdam, Talpa

Voorgenomen uitzending Betrapt! over concflict tussen paardenhandelaren onrechtmatig: sprake van onherstelbare schade voor appellanten indien uitzending wordt uitgezonden, uit beeldmateriaal en overige stukken onvoldoende duidelijk op te maken dat appellanten en hun metgezellen excessief geweld hebben gebruikt zoals in het programma wordt gesteld, aantijgingen [geïntimeerde sub 1] eenzijdig belicht en door selectief en suggestief gebruik beeldmateriaal en uitlatingen presentator ondersteund. Talpa had nader onderzoek naar ware toedracht incident moeten doen door bijv. appellanten hun verhaal te laten doen: onder mom van verzoek om hulp gedane onverwachte confrontatie op openbare weg die heimelijk is gefilmd onvoldoende.

 

IEPT20190628, HR, Pretium

Cassatieberoep verworpen (artikel 81(1) RO)

 

IEPT20190626, Rb Rotterdam, KRO-NCRV

Uitzending Pointer van KRO-NCRV en artikel van Follow the Money waarin eiseressen in verband worden gebracht met zorgfraude, niet verboden: aantijgingen vinden voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal, er is eiseressen voldoende mogelijkheid tot wederhoor geboden en door KRO-NCRV verklaard dat portret van eiseres sub 1 wordt geblurred. KRO-NCRV hoeft stukken die de aantijgingen zouden ondersteunen niet aan eiseressen te verstrekken: een dergelijke verplichting bestaat niet naar Nederlands recht.

 

IEPT20190612, Rb Den Haag, Miss India Holland

Uitlatingen die gedaagden richting de pers hebben gedaan over de organisator en het verloop van de Miss India Holland-verkiezing niet onrechtmatig: over de gegrondheid van de verwijten kan in het beperkte bestek van deze kortgedingprocedure geen bindende uitspraken worden gedaan, gelet op de ernst van deze vermeende misstanden is de keuze van gedaagden om toekomstige deelnemers op een zakelijke wijze via de pers te waarschuwen, ondanks de verstrekkende gevolgen voor de organisator en zijn onderneming, voorshands verdedigbaar.

 

IEPT20190604, Hof Den Haag, CGN v NRC

Artikel “Rabo stopt met Noorse broeders” niet onrechtmatig: door kop en eerste zin van artikel gewekte (onjuiste) indruk voldoende genuanceerd en gecorrigeerd in de rest van het artikel, voldoende gelegenheid voor wederhoor, artikel feitelijk juist, niet onnodig diffamerend en bijdrage aan maatschappelijk debat.

 

IEPT20190604, GHvJ, FCW

Geen andere uitleg artikel 10 EVRM / 6:162 BW voor kleine samenleving als Curaçao. Artikel over handelen advocatenkantoor in verband met bouw nieuwe ziekenhuis HNO niet onrechtmatig: voldoende feitelijke basis dat Sona ervan uit mocht gaan concept van evaluatierapport van FCW te krijgen en daarop zou mogen reageren voordat rapport werd afgerond, kwalificatie als louche en onguur hangt samen met niet verstrekken rapport en is toelaatbaar, voldoende feitelijke basis voor uitlating ‘FCW adviseert de regering (‘aanstuurt’ lijkt een beter woord)’, overige kwalificaties van handelswijze FCW niet onrechtmatig gelet op o.a. opduiken FCW in Panama Papers en strafrechtelijke veroordeling van een van de oprichters.

 

IEPT20190528, Rb Noord-Holland, Trickster

Onrechtmatig gehandeld door mediator meerdere jaren met opzet publiekelijk zoveel mogelijk af te branden: geen misstand en ook niet gebleken dat mediator niet bekwaam zou opereren. Contactverbod toegewezen.

 

IEPT20190528, Rb Overijssel, AVG Gemeente Deventer

Schadevergoeding van € 500 toegewezen wegens onrechtmatige verspreiding persoonsgegevens: eiser is als gevolg van het onrechtmatige besluit in zijn persoon aangetast wegens verlies van controle over zijn persoonsgegevens. 

 

IEPT20190520, Rb Midden-Nederland, Avrotros

Uitzending Opgelicht!? over oplichting door eiser grotendeels niet onrechtmatig: beroep op Breekijzerarrest (IEPT20030502) faalt, voldoende steun in feitenmateriaal, sterk negatieve uitlatingen niet door (medewerkers) van het programma gedaan, maar zijn verhalen geïnterviewden, omdat naam/gezicht [eiser sub 2] veelvuldig in beeld komt is hoor en wederhoor vereist, voldoende wederhoor geboden, voldoende wederhoor geboden, gelet op het contact tussen partijen en de informatie die daarbij is uitgewisseld. Tonen gezicht [eiser sub 2] in beelden 27 februari 2019 onrechtmatig: draagt gelet op feit dat gezicht al meerdere keren getoond is niets wezenlijks bij aan uitzending, beelden lijken met name bedoeld om item op spannende wijze af te sluiten, niet verteld aan kijker dat de bijeenkomst is georganiseerd met gebruikmaking van een valse identiteit onder de gestelde onjuiste reden dat er eigenlijk geen contact kon worden gemaakt.

 

IEPT20190514, Hof Amsterdam, Het Parool

Artikelen van 23 en 28 januari 2016 over link vastgoedhandelaren met criminaliteit niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal, op passende wijze aandacht aan standpunten appellanten besteed, ernstige aantijging voldoende genuanceerd in die zin dat rechtstreekse band bestaat tussen appellanten en [A] en slechts indirecte band tussen hen en [C], public figures, sprake van publiek debat en inbreuk op persoonlijke levenssfeer niet indringend van aard. Bewering in artikel van 23 juni 2016 over banden appellanten met crimineel [C] wel onrechtmatig: iedere uitleg of nuancering ontbreekt, terwijl beschreven feitelijkheden enkel wijzen op indirecte band tussen appellanten en [C], geen wederhoor.

 

IEPT20190513, Rb Amsterdam, NRC

NRC verboden eiser bij naam te noemen en zijn portret te gebruiken in artikel waarin hij wordt beschuldigd van onder meer machtsmisbruik, manipulatie, (seksuele) intimidatie, ongewenste intimiteiten en aanranding: artikel draagt bij aan het publieke debat, eiser als hoogleraar en plaatsvervangend raadsheer in zekere mate aan te merken als ‘public figure’, aan gedrag van eiser mag weliswaar het waardeoordeel grensoverschrijdend gedrag worden gegeven waarover mag worden gepubliceerd, een verdergaande inbeuk op zijn privacy door het noemen van zijn volledige naam is echter niet mede gelet op de summiere feitelijke onderbouwing van de meest ernstige beschuldigingen en het feit dat dit niet bijdraagt aan het publieke debat niet gerechtvaardigd.

 

IEPT20190502, Rb Amsterdam, RTL

Aflevering ‘Dossier van den Heuvel’ over oplichting door eiser niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal, ernstige feiten en onderwerp van publiek belang en eiser, zijn gezinsleden, woning en bedrijfspand in uitzending geblurred.

 

IEPT20190430, Hof Amsterdam, Powned v Onno Hoes

Powned heeft niet onrechtmatig gehandeld door openbaar maken heimelijk gemaakte opnamen: geïntimeerde is aan te merken als publiek figuur, Powned had gelet op gedrag geïntimeerde voldoende aanleiding om nader onderzoek te verrichten met gebruikmaking heimelijke opnamen, uitzenden fragment dient publieke belang, geen sprake van misleidende montage. 

 

IEPT20190425, Rb Amsterdam, Quote

Quote hoeft artikel over Eerste Kamerlid VVD niet te rectificeren: zij moet zich als publiek figuur meer laten welgevallen dan een burger als private persoon, debat over de integriteit van volksvertegenwoordigers en over mogelijke belangenverstrengeling is actueel, artikel vindt voldoende steun in de feiten, kans op wederhoor geboden, gebruikte termen als ‘schimmig zakendoen’, ‘een ingewikkelde kluwen van tien BV’s’ en ‘dubbele petten’ overschrijden de grenzen van het betamelijke niet. 

 

IEPT20190417, Rb Limburg, Gemeente Kerkrade

Gemeente Kerkrade heeft onrechtmatig gehandeld door beelden openbaar te maken waarop te zien is hoe journalist zich begeeft in de gang bij een vergaderzaal waar een besloten raadsvergadering plaatsvond: gelet op eerdere berichtgeving is ondanks ‘geblurd’ gezicht voor een ieder die de burgemeestersbenoeming in Kerkrade volgde duidelijk dat het om eiser gaat, nu geen van de door de gemeente aangevoerde rechtvaardigingsgronden slaagt kan slechts worden geconcludeerd dat de gemeente door de publicatie van de camerabeelden eigenrichting heeft gepleegd.

 

IEPT20190416, Hof Den Haag, Google

Berichten over het verrichten van betaalde werkzaamheden ten behoeve van zelf opgerichte goede doelen van appelanten hoeven niet te worden verwijderd uit zoekresultaten Google nu sprake is van bijzondere redenen waarin inmenging in hun grondrechten wordt gerechtvaardigd door belang publiek bij informatie en belang Google bij aanbieden daarvan: appelanten spelen rol in het openbare leven, publiek heeft belang bij informatie over appelanten die relevant kan zijn voor de beoordeling van hun professionele integriteit, aangenomen dat informatie waarnaar de zoekresultaten verwijzen in de kern juist is, bronnen waarnaar zoekresultaten verwijzen spelen belangrijke rol in het maatschappelijk debat, feit dat de gewraakte zoekresultaten schadelijk zijn voor de reputatie van appelanten is in dit geval onvoldoende om hun belang te laten prevaleren.

 

IEPT20190409, Hof Amsterdam, Telegraaf

Onvoldoende onderbouwd welke in het bestreden vonnis weergegeven feiten onjuist dan wel onvolledig zijn: het hof neemt de door de rechtbank vermelde feiten als uitgangspunt voor overige grieven. Uitingen waarbij de woning van appellant is afgebeeld niet onrechtmatig: niet weersproken dat geen van geïntimeerden betrokkenheid heeft gehad bij het maken van de foto van het woonhuis van appellant. Het hof deelt het oordeel van de rechtbank dat geen van de andere publicaties en twitterberichten onrechtmatig zijn: de uitingen vallen binnen de grenzen van de uitingsvrijheid, vinden voldoende steun in de feiten c.q. onrechtmatigheid onvoldoende toegelicht door appellant.

 

IEPT20190321, Rb Overijssel, Droomvallei Uitgeverij

Voldoende aannemelijk dat sprake is van publicatie: exemplaren van het boek zijn uitgereikt op het lanceringsfeest en niet weersproken dat het boek op internet besteld kan worden. Onvoldoende aannemelijk dat in het boek beschuldigende passages staan die onrechtmatig zijn jegens eiser: boek geschreven vanuit ervaringen van gedaagde waardoor eiser het eenzijdige beeld dient te accepteren en exacte inhoud niet bekend bij eiser noch voorzieningenrechter.

 

IEPT20190313, Rb Overijssel, Smadelijke Aftocht

Advertenties in de Stentor en de Stadskoerier, niet onrechtmatig: anders dan eiseres stelt heeft gedaagde niet aangekondigd dat eiseres volledig verdwijnt uit [plaats 1], gedaagde heeft niet doen voorkomen dat het slecht gaat met eiseres, geen directe beschuldiging, maar slechts opinie gegeven over gedeeltelijke verhuizing uit [plaats 1], niet onnodig grievend. Aanhalen citaat uit consumentenonderzoek uit 2012 van televisieprogramma Kassa “ ’s chocolademelk: Soort water dat smaakt naar oud papier” niet onrechtmatig: gelet op de context van de advertenties en het feit dat het slechts een citaat is uit een onafhankelijk consumentenonderzoek en niet eigen bewoordingen gedaagde.

 

IEPT20190312, Hof Arnhem-Leeuwarden, RTL

Uitzending “Op de vlucht” niet onrechtmatig: betreft feitelijk een herhaling van uitzending 8 mei 2014 met toegevoegde korte epiloog over uitkomst hoger beroep, betreft ernstige zedendelicten, waardoor sprake is van misstand die de samenleving raakt, vanwege ernst van strafbare feiten moet appellant daarover herhaalde aandacht verwachten en dulden, steun in het feitenmateriaal, rekening gehouden met privacy appellant. Toegevoegde epiloog leidt niet tot ander oordeel. Dat RTL appellant niet om reactie heeft gevraagd rechtvaardigt geen beperking uitingsvrijheid RTL. Onvoldoende onderbouwd dat bedreigingen appellant in penitentiaire instelling gevolg zijn van herhaalde uitzending in 2015. 

 

IEPT20190221, Rb Rotterdam, Negatieve review op Facebook

Op Facebookpagina geplaatste negatieve review niet onrechtmatig: bewering dat gedaagde gehackt is niet weersproken, dat manier van inloggen onveilig zou zijn is een waardeoordeel en dat “opzeggen bijna onmogelijk is” niet onrechtmatig.

 

IEPT20190213, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation

Imation alleen thuiskopievergoeding verschuldigd voor leveringen van blanco gegevensdragers aan particuliere eindverwervers: “Mutalisaton-stelsel” gelet op oordeel hof Den Haag (IEPT20150526) strijdig met artikel 5(2).  Oordeel hof Den Haag (IEPT20150526) dat Imation geen beroep op terugbetaling/verrekening heeft inzake thuiskopie voor professioneel gebruik onjuist in licht van antwoord prejudiciële vragen (IEPT20171006). Imation krijgt gelegenheid te reageren op betoog Thuiskopie op grond van A-contract. Geen ongerechtvaardigde verrijking bij Thuiskopie: teveel betaalde bedrag niet in eigen vermogen Thuiskopie is gevloeid, maar afgedragen aan rechthebbenden. Staat moet Sman-rapport op grond waarvan wordt gesteld dat Thuiskopieheffing niet te hoog was in geding brengen. Imation moet zich uitlaten over vraag of in AmvB’s bepaalde thuiskopieheffing daadwerkelijk te hoog was. Vaststaand dat Imation volledige bedrag aan betaalde thuiskopievergoeding als kostenpost heeft doorberekend aan haar afnemers. In incassoprocedure dienen partijen zich voor geval dat thuiskopieheffing daadwerkelijk te hoog was uit te laten over te hanteren parameters. In restitutieprocedure geoordeeld dat terugbetaling thuiskopieheffing aan Imation niet te verenigen is met Unierecht: leidt tot verlaging kosten en grotere winstmarge Imation, dus tot verrijking. Imation krijgt mogelijkheid inzichtelijk te maken dat zij gestelde omzetschade heeft geleden, waardoor terugbetaling niet in strijd met Unierecht zou zijn. Gestelde onrechtmatige uitlatingen van staatssecretaris van Justitie niet inhoudelijk behandeld wegens parlementaire immuniteit.

 

IEPT20190215, Rb Midden-Nederland, Rectificatie

Na rectificatie verstuurde e-mail onrechtmatig: rectificatie volledig ontkracht.

 

IEPT20190212, Hof Amsterdam, Artikelen over moeder Vaatstra

Appellant heeft inbreuk op recht op eerbiediging persoonlijke levenssfeer moeder Vaatstra gemaakt: geïntimeerde heeft appellant meermaals duidelijk gemaakt geen contact meer te willen, maar appellant bleef haar opnieuw benaderen. Appellant heeft inbreuk gemaakt op auteursrecht geïntimeerde door fragmenten uit haar dagboek zonder toestemming te gebruiken en te publiceren. Inbreuk op goede naam en eer geïntimeerde door haar niet-authentieke uitingen in de mond te leggen passende bij zijn theorie op moord Marianne.

 

IEPT20190207, Rb Rotterdam, Google

Artikelen over huisbaas hoeven niet te worden verwijderd uit zoekresultaten Google: omstandigheid dat zoekresultaten leiden naar strafrechtelijke en dus bijzondere persoonsgegevens geen grond om het verzoek ex artikel 16 Wbp zonder nadere beoordeling toe te wijzen, eiser speelt als professioneel verhuurder een rol in het openbare leven, publiek heeft zwaarwegend belang bij kennisneming gegevens nu deze verband houden met zijn activiteiten als verhuurder, dit belang weegt zwaarder dan het belang dat eiser heeft bij verwijdering.

 

IEPT20190201, Rb Midden-Nederland, Rectificatie

Rectificatie toegewezen na beschuldiging voormalig wethouder van belangenverstrengeling: uitlatingen onrechtmatig nu deze niet voldoende worden ondersteund door feiten.

 

IEPT20190131, Rb Amsterdam, MMP

Klachten verzoeker inzake publicatie van zijn persoonsgegevens op website lenen zich niet voor beoordeling in AVG-verzoekschriftprocedure, maar dienen door dagvaarding te worden ingeleid: Rb leidt uit artikel 43(2) Uitvoeringswet AVG af dat AVG niet van toepassing is op verwerking persoonsgegevens voor uitsluitend journalistiek doeleinde, waar in casu sprake van is, overige verzoeken (verbod voor de toekomst en schadevergoeding) kunnen niet door verzoekschrift worden ingeleid.

 

IEPT20190128, Rb Rotterdam, Boef

Geënsceneerde video waarin vader van meisje uit video van rapper Boef huilend met imam belt niet onrechtmatig jegens Boef: kijkers zullen video als fictief bestempelen, het is gedaagde toegestaan om deze manier problemen en zorgen binnen de Marokkaanse gemeenschap aan de kaakte stellen, eiser is publiek persoon.

 

IEPT20190122, Hof Arnhem-Leeuwarden, De Notenboom

Uitlatingen zanglerares over oplichting door muziekschool niet onrechtmatig: ondanks dat bewoordingen waarin wordt geklaagd “weinig subtiel” zijn, bestaat geen twijfel over dat muziekschool inderdaad regelmatig zonder goede reden facturen onbetaald laat. Oproep om negatieve recensies te geven wel onrechtmatig: enige doel was om bij te dragen aan sluiting van De Notenboom.

 

IEPT20190115, Hof Den Haag, De Staat

Door de politie gepubliceerd persbericht over aanhouding van geïntimeerde op website niet onrechtmatig: persbericht politie onrechtmatig indien in strijd met onschuldpresumptie, onschuldpresumptie niet geschonden, nu voorlichting over huiszoeking in verband met onrust in gemeente voor de hand lag en transparantie over aard van huiszoeking mede in belang was van geïntimeerde en herleidbaarheid tot geïntimeerde volgt uit (rechtmatige) huiszoeking en aanhouding en niet uit het persbericht.