2019 Publicatie - Privacy

Print this page

IEPT20191011, Rb Amsterdam, Noordkaap

Geen onrechtmatige verwijten in uitzending “Undercover in Nederland” over misstanden bij uitvaartonderneming: geen onzorgvuldig onderzoek en Noordkaap heeft zich niet voor karretje concurrent laten spannen. Ernstige misstanden; voldoende steun in feitenmateriaal. Reputatieverlies uitvaartonderneming is voorzienbaar gevolg van eigen handelen. Voldoende gelegenheid tot geven weerwoord.

 

IEPT20191001, HvJEU, Planet49

Geen sprake van rechtsgeldige toestemming voor gebruik cookies bij standaard aangevinkt selectievakje dat gebruiker moet uitvinken ingeval hij weigert zijn toestemming te geven. Aanbieder van diensten moet de gebruiker van een website onder meer informeren over de vraag hoelang de cookies actief blijven en of derden al dan niet toegang tot de cookies kunnen hebben.

 

IEPT20190924, HvJEU, Google v CNIL

Google niet verplicht om zoekresultaten - bij verzoek tot verwijdering of bevel hiertoe - wereldwijd te verwijderen: in geglobaliseerde wereld kan toegang buiten Unie weliswaar gevolgen hebben binnen Unie, tal van derde staten kennen recht op verwijdering echter niet, bescherming persoonsgegevens niet absoluut en evenwicht tussen eerbiediging privacy en vrijheid van informatie kan aanzienlijk variëren, wetgever heeft aan bescherming geen werkingssfeer toegekend die verder reikt dan de lidstaten. Google wel verplicht de resultaten te verwijderen voor alle EU-versies: verwijdering moet bovendien indien nodig gepaard gaan met maatregelen die het daadwerkelijk mogelijk maken te beletten dat internetgebruikers die in de EU een zoekopdracht op de naam van de betrokkene uitvoeren met behulp van een niet-EU-versie toegang hebben tot de zoekresultaten, of om hen op zijn minst ernstig te ontmoedigen om toegang te zoeken tot dergelijke links.

 

IEPT20190913, Rb Amsterdam, MM v Talpa

Uitzending “Foute Boel” over handelen Millionaire Makelaar niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal, gezicht [medewerker] geblurd, weerwoord [medewerker] voor de camera in online-versie uitzending gemonteerd, misstanden in de huursector aan de kaak gesteld.

 

IEPT20190905, Rb Gelderland, Bang v Monster

Geen verbod op mededeling dat Bang zich bedient van misleidende reclamepraktijken: mededeling is in het licht van het vonnis niet onjuist. De mededeling dat het Bang verboden is om energiedranken te verkopen met L-Arginine erin, is wel onrechtmatig: oordeel voorzieningenrechter in IEPT20190509 (mei-vonnis) zag op de vermelding van L-Arginine op de verpakking. Mededeling dat voorzieningenrechter Bang heeft verboden om energiedranken te verkopen met Super Creatine is onjuist: hiermee wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat Bang deze dranken in de EU heeft verkocht. Monster verboden om bovenstaande mededelingen te doen met betrekking tot L-Arginine en Super Creatine en Bang: mededelingen zijn onjuist en partijen zitten in een concurrentiestrijd. Rectificatie afgewezen: niet te verwachten dat rectificatie van brief die meer dan drie maanden geleden is verstuurd nog eventuele schade kan herstellen. Monster moet opgave doen van (rechts)personen aan wie de brief is verstuurd.

 

IEPT20190827, Hof Amsterdam, Nationale Opera

Nationale Opera hoeft recensent geen persvrijkaarten aan te bieden en eveneens geen toegang te geven tot de nazit: dat eiser voortaan ticket moet kopen vormt geen belemmering van het recht op vrije nieuwsgaring uit artikel 10 EVRM, voldoende aannemelijk dat nazit vanuit journalistiek oogpunt van beperkte betekenis is, voldoende alternatieven om bij nazit nagestreefde informatie te vergaren.

 

IEPT20190814, Rb Den Haag, PS v PON

Uitingen [gedaagde sub 2], waarin hij Roofflex-product op voor Roofclix-product en PS zeer negatieve wijze afzet tegen Roofclix-product onrechtmatig: geen toelaatbare vergelijkende reclame, geen misstand, maar persoonlijke mening van gekrenkte [gedaagde sub 2], niet betwist dat berichten welbewust aan (potentiële) klanten PS zijn gericht en gebruik is gemaakt van kennis over bijv. prijsstellingen Roofclix-product die zijn opgedaan tijdens samenwerking met PS. [gedaagde sub 2] kan geen aanspraak maken op betaling koopprijs voor verkoop octrooien aan PS: pas na de medewerking aan registratie van overdracht octrooien, welke niet heeft plaatsgevonden, kon hij aanspraak maken op betaling.

 

IEPT20190724, Rb Gelderland, Just Publishers

Publicatie van boek ‘De Holleeders’ niet onrechtmatig: publicatievrijheid weegt zwaar doordat de passages uitlatingen van getuigen tijdens het Holleder-proces betreffen, inhoud van gewraakte passages niet gepresenteerd als feiten, maar duidelijk en uitdrukkelijk in het boek vermeld dat het gaat om uitlatingen van [naam 1] en [naam 5] tijdens het Holleeder-proces en Just Publishers niet onzorgvuldig te werk gegaan. Vermelding van persoonsgegevens van eiser in boek ook niet onrechtmatig: eiseres is door het zoeken van media-aandacht en volledig herkenbaar naar buiten treden tot op zekere hoogte een publiek figuur.

 

IEPT20190712, Rb Amsterdam, De Staat v Podium

Bepaalde informatie over AIVD-bron dient te worden verwijderd uit boek ‘Het is oorlog maar niemand die het ziet’: kans dat gegevens het leven van de bron in gevaar zullen brengen niet op voorhand verwaarloosbaar.

 

IEPT20190711, Rb Midden-Nederland, BNNVARA

Onrechtmatige verwijten in uitzending #BOOS over bemiddelingskosten leiden tot rectificatie: niet gebleken dat [eiser sub 1] direct betrokken is (geweest) bij het vragen van illegale bemiddelingskosten door [onderneming 2]; dat [onderneming 2] failliet zou zijn gegaan en dat dit opzettelijk is gebeurd om schuldeisers te ontlopen, dat [eiser sub 4] is opgericht om onder de regels uit te komen en dat [eiser sub 3] een doorstart zou zijn van [onderneming 2], worden niet dan wel onvoldoende door de feiten gedragen. Onrechtmatige verwijten rechtvaardigen geen verwijdering van de Aflevering: de onjuiste mededelingen dan wel de niet met feiten onderbouwde gedane stellingen, zijn gedeeltelijk hersteld dan wel zijn in het licht van de gehele Aflevering niet dusdanig ernstig van aard dat dit verwijdering van de Aflevering rechtvaardigt.

 

IEPT20190628, Hof Amsterdam, Talpa

Voorgenomen uitzending Betrapt! over concflict tussen paardenhandelaren onrechtmatig: sprake van onherstelbare schade voor appellanten indien uitzending wordt uitgezonden, uit beeldmateriaal en overige stukken onvoldoende duidelijk op te maken dat appellanten en hun metgezellen excessief geweld hebben gebruikt zoals in het programma wordt gesteld, aantijgingen [geïntimeerde sub 1] eenzijdig belicht en door selectief en suggestief gebruik beeldmateriaal en uitlatingen presentator ondersteund. Talpa had nader onderzoek naar ware toedracht incident moeten doen door bijv. appellanten hun verhaal te laten doen: onder mom van verzoek om hulp gedane onverwachte confrontatie op openbare weg die heimelijk is gefilmd onvoldoende.

 

IEPT20190628, HR, Pretium

Cassatieberoep verworpen (artikel 81(1) RO)

 

IEPT20190626, Rb Rotterdam, KRO-NCRV

Uitzending Pointer van KRO-NCRV en artikel van Follow the Money waarin eiseressen in verband worden gebracht met zorgfraude, niet verboden: aantijgingen vinden voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal, er is eiseressen voldoende mogelijkheid tot wederhoor geboden en door KRO-NCRV verklaard dat portret van eiseres sub 1 wordt geblurred. KRO-NCRV hoeft stukken die de aantijgingen zouden ondersteunen niet aan eiseressen te verstrekken: een dergelijke verplichting bestaat niet naar Nederlands recht.

 

IEPT20190604, GHvJ, FCW

Geen andere uitleg artikel 10 EVRM / 6:162 BW voor kleine samenleving als Curaçao. Artikel over handelen advocatenkantoor in verband met bouw nieuwe ziekenhuis HNO niet onrechtmatig: voldoende feitelijke basis dat Sona ervan uit mocht gaan concept van evaluatierapport van FCW te krijgen en daarop zou mogen reageren voordat rapport werd afgerond, kwalificatie als louche en onguur hangt samen met niet verstrekken rapport en is toelaatbaar, voldoende feitelijke basis voor uitlating ‘FCW adviseert de regering (‘aanstuurt’ lijkt een beter woord)’, overige kwalificaties van handelswijze FCW niet onrechtmatig gelet op o.a. opduiken FCW in Panama Papers en strafrechtelijke veroordeling van een van de oprichters.

 

IEPT20190528, Rb Noord-Holland, Trickster

Onrechtmatig gehandeld door mediator meerdere jaren met opzet publiekelijk zoveel mogelijk af te branden: geen misstand en ook niet gebleken dat mediator niet bekwaam zou opereren. Contactverbod toegewezen.

 

IEPT20190528, Rb Overijssel, AVG Gemeente Deventer

Schadevergoeding van € 500 toegewezen wegens onrechtmatige verspreiding persoonsgegevens: eiser is als gevolg van het onrechtmatige besluit in zijn persoon aangetast wegens verlies van controle over zijn persoonsgegevens. 

 

IEPT20190520, Rb Midden-Nederland, Avrotros

Uitzending Opgelicht!? over oplichting door eiser grotendeels niet onrechtmatig: beroep op Breekijzerarrest (IEPT20030502) faalt, voldoende steun in feitenmateriaal, sterk negatieve uitlatingen niet door (medewerkers) van het programma gedaan, maar zijn verhalen geïnterviewden, omdat naam/gezicht [eiser sub 2] veelvuldig in beeld komt is hoor en wederhoor vereist, voldoende wederhoor geboden, voldoende wederhoor geboden, gelet op het contact tussen partijen en de informatie die daarbij is uitgewisseld. Tonen gezicht [eiser sub 2] in beelden 27 februari 2019 onrechtmatig: draagt gelet op feit dat gezicht al meerdere keren getoond is niets wezenlijks bij aan uitzending, beelden lijken met name bedoeld om item op spannende wijze af te sluiten, niet verteld aan kijker dat de bijeenkomst is georganiseerd met gebruikmaking van een valse identiteit onder de gestelde onjuiste reden dat er eigenlijk geen contact kon worden gemaakt.

 

IEPT20190514, Hof Amsterdam, Het Parool

Artikelen van 23 en 28 januari 2016 over link vastgoedhandelaren met criminaliteit niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal, op passende wijze aandacht aan standpunten appellanten besteed, ernstige aantijging voldoende genuanceerd in die zin dat rechtstreekse band bestaat tussen appellanten en [A] en slechts indirecte band tussen hen en [C], public figures, sprake van publiek debat en inbreuk op persoonlijke levenssfeer niet indringend van aard. Bewering in artikel van 23 juni 2016 over banden appellanten met crimineel [C] wel onrechtmatig: iedere uitleg of nuancering ontbreekt, terwijl beschreven feitelijkheden enkel wijzen op indirecte band tussen appellanten en [C], geen wederhoor.

 

IEPT20190513, Rb Amsterdam, NRC

NRC verboden eiser bij naam te noemen en zijn portret te gebruiken in artikel waarin hij wordt beschuldigd van onder meer machtsmisbruik, manipulatie, (seksuele) intimidatie, ongewenste intimiteiten en aanranding: artikel draagt bij aan het publieke debat, eiser als hoogleraar en plaatsvervangend raadsheer in zekere mate aan te merken als ‘public figure’, aan gedrag van eiser mag weliswaar het waardeoordeel grensoverschrijdend gedrag worden gegeven waarover mag worden gepubliceerd, een verdergaande inbeuk op zijn privacy door het noemen van zijn volledige naam is echter niet mede gelet op de summiere feitelijke onderbouwing van de meest ernstige beschuldigingen en het feit dat dit niet bijdraagt aan het publieke debat niet gerechtvaardigd.

 

IEPT20190502, Rb Amsterdam, RTL

Aflevering ‘Dossier van den Heuvel’ over oplichting door eiser niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal, ernstige feiten en onderwerp van publiek belang en eiser, zijn gezinsleden, woning en bedrijfspand in uitzending geblurred.

 

IEPT20190430, Hof Amsterdam, Powned v Onno Hoes

Powned heeft niet onrechtmatig gehandeld door openbaar maken heimelijk gemaakte opnamen: geïntimeerde is aan te merken als publiek figuur, Powned had gelet op gedrag geïntimeerde voldoende aanleiding om nader onderzoek te verrichten met gebruikmaking heimelijke opnamen, uitzenden fragment dient publieke belang, geen sprake van misleidende montage. 

 

IEPT20190425, Rb Amsterdam, Quote

Quote hoeft artikel over Eerste Kamerlid VVD niet te rectificeren: zij moet zich als publiek figuur meer laten welgevallen dan een burger als private persoon, debat over de integriteit van volksvertegenwoordigers en over mogelijke belangenverstrengeling is actueel, artikel vindt voldoende steun in de feiten, kans op wederhoor geboden, gebruikte termen als ‘schimmig zakendoen’, ‘een ingewikkelde kluwen van tien BV’s’ en ‘dubbele petten’ overschrijden de grenzen van het betamelijke niet. 

 

IEPT20190417, Rb Limburg, Gemeente Kerkrade

Gemeente Kerkrade heeft onrechtmatig gehandeld door beelden openbaar te maken waarop te zien is hoe journalist zich begeeft in de gang bij een vergaderzaal waar een besloten raadsvergadering plaatsvond: gelet op eerdere berichtgeving is ondanks ‘geblurd’ gezicht voor een ieder die de burgemeestersbenoeming in Kerkrade volgde duidelijk dat het om eiser gaat, nu geen van de door de gemeente aangevoerde rechtvaardigingsgronden slaagt kan slechts worden geconcludeerd dat de gemeente door de publicatie van de camerabeelden eigenrichting heeft gepleegd.

 

IEPT20190416, Hof Den Haag, Google

Berichten over het verrichten van betaalde werkzaamheden ten behoeve van zelf opgerichte goede doelen van appelanten hoeven niet te worden verwijderd uit zoekresultaten Google nu sprake is van bijzondere redenen waarin inmenging in hun grondrechten wordt gerechtvaardigd door belang publiek bij informatie en belang Google bij aanbieden daarvan: appelanten spelen rol in het openbare leven, publiek heeft belang bij informatie over appelanten die relevant kan zijn voor de beoordeling van hun professionele integriteit, aangenomen dat informatie waarnaar de zoekresultaten verwijzen in de kern juist is, bronnen waarnaar zoekresultaten verwijzen spelen belangrijke rol in het maatschappelijk debat, feit dat de gewraakte zoekresultaten schadelijk zijn voor de reputatie van appelanten is in dit geval onvoldoende om hun belang te laten prevaleren.

 

IEPT20190409, Hof Amsterdam, Telegraaf

Onvoldoende onderbouwd welke in het bestreden vonnis weergegeven feiten onjuist dan wel onvolledig zijn: het hof neemt de door de rechtbank vermelde feiten als uitgangspunt voor overige grieven. Uitingen waarbij de woning van appellant is afgebeeld niet onrechtmatig: niet weersproken dat geen van geïntimeerden betrokkenheid heeft gehad bij het maken van de foto van het woonhuis van appellant. Het hof deelt het oordeel van de rechtbank dat geen van de andere publicaties en twitterberichten onrechtmatig zijn: de uitingen vallen binnen de grenzen van de uitingsvrijheid, vinden voldoende steun in de feiten c.q. onrechtmatigheid onvoldoende toegelicht door appellant.

 

IEPT20190321, Rb Overijssel, Droomvallei Uitgeverij

Voldoende aannemelijk dat sprake is van publicatie: exemplaren van het boek zijn uitgereikt op het lanceringsfeest en niet weersproken dat het boek op internet besteld kan worden. Onvoldoende aannemelijk dat in het boek beschuldigende passages staan die onrechtmatig zijn jegens eiser: boek geschreven vanuit ervaringen van gedaagde waardoor eiser het eenzijdige beeld dient te accepteren en exacte inhoud niet bekend bij eiser noch voorzieningenrechter.

 

IEPT20190313, Rb Overijssel, Smadelijke Aftocht

Advertenties in de Stentor en de Stadskoerier, niet onrechtmatig: anders dan eiseres stelt heeft gedaagde niet aangekondigd dat eiseres volledig verdwijnt uit [plaats 1], gedaagde heeft niet doen voorkomen dat het slecht gaat met eiseres, geen directe beschuldiging, maar slechts opinie gegeven over gedeeltelijke verhuizing uit [plaats 1], niet onnodig grievend. Aanhalen citaat uit consumentenonderzoek uit 2012 van televisieprogramma Kassa “ ’s chocolademelk: Soort water dat smaakt naar oud papier” niet onrechtmatig: gelet op de context van de advertenties en het feit dat het slechts een citaat is uit een onafhankelijk consumentenonderzoek en niet eigen bewoordingen gedaagde.

 

IEPT20190312, Hof Arnhem-Leeuwarden, RTL

Uitzending “Op de vlucht” niet onrechtmatig: betreft feitelijk een herhaling van uitzending 8 mei 2014 met toegevoegde korte epiloog over uitkomst hoger beroep, betreft ernstige zedendelicten, waardoor sprake is van misstand die de samenleving raakt, vanwege ernst van strafbare feiten moet appellant daarover herhaalde aandacht verwachten en dulden, steun in het feitenmateriaal, rekening gehouden met privacy appellant. Toegevoegde epiloog leidt niet tot ander oordeel. Dat RTL appellant niet om reactie heeft gevraagd rechtvaardigt geen beperking uitingsvrijheid RTL. Onvoldoende onderbouwd dat bedreigingen appellant in penitentiaire instelling gevolg zijn van herhaalde uitzending in 2015. 

 

IEPT20190221, Rb Rotterdam, Negatieve review op Facebook

Op Facebookpagina geplaatste negatieve review niet onrechtmatig: bewering dat gedaagde gehackt is niet weersproken, dat manier van inloggen onveilig zou zijn is een waardeoordeel en dat “opzeggen bijna onmogelijk is” niet onrechtmatig.

 

IEPT20190213, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation

Imation alleen thuiskopievergoeding verschuldigd voor leveringen van blanco gegevensdragers aan particuliere eindverwervers: “Mutalisaton-stelsel” gelet op oordeel hof Den Haag (IEPT20150526) strijdig met artikel 5(2).  Oordeel hof Den Haag (IEPT20150526) dat Imation geen beroep op terugbetaling/verrekening heeft inzake thuiskopie voor professioneel gebruik onjuist in licht van antwoord prejudiciële vragen (IEPT20171006). Imation krijgt gelegenheid te reageren op betoog Thuiskopie op grond van A-contract. Geen ongerechtvaardigde verrijking bij Thuiskopie: teveel betaalde bedrag niet in eigen vermogen Thuiskopie is gevloeid, maar afgedragen aan rechthebbenden. Staat moet Sman-rapport op grond waarvan wordt gesteld dat Thuiskopieheffing niet te hoog was in geding brengen. Imation moet zich uitlaten over vraag of in AmvB’s bepaalde thuiskopieheffing daadwerkelijk te hoog was. Vaststaand dat Imation volledige bedrag aan betaalde thuiskopievergoeding als kostenpost heeft doorberekend aan haar afnemers. In incassoprocedure dienen partijen zich voor geval dat thuiskopieheffing daadwerkelijk te hoog was uit te laten over te hanteren parameters. In restitutieprocedure geoordeeld dat terugbetaling thuiskopieheffing aan Imation niet te verenigen is met Unierecht: leidt tot verlaging kosten en grotere winstmarge Imation, dus tot verrijking. Imation krijgt mogelijkheid inzichtelijk te maken dat zij gestelde omzetschade heeft geleden, waardoor terugbetaling niet in strijd met Unierecht zou zijn. Gestelde onrechtmatige uitlatingen van staatssecretaris van Justitie niet inhoudelijk behandeld wegens parlementaire immuniteit.

 

IEPT20190215, Rb Midden-Nederland, Rectificatie

Na rectificatie verstuurde e-mail onrechtmatig: rectificatie volledig ontkracht.

 

IEPT20190212, Hof Amsterdam, Artikelen over moeder Vaatstra

Appellant heeft inbreuk op recht op eerbiediging persoonlijke levenssfeer moeder Vaatstra gemaakt: geïntimeerde heeft appellant meermaals duidelijk gemaakt geen contact meer te willen, maar appellant bleef haar opnieuw benaderen. Appellant heeft inbreuk gemaakt op auteursrecht geïntimeerde door fragmenten uit haar dagboek zonder toestemming te gebruiken en te publiceren. Inbreuk op goede naam en eer geïntimeerde door haar niet-authentieke uitingen in de mond te leggen passende bij zijn theorie op moord Marianne.

 

IEPT20190207, Rb Rotterdam, Google

Artikelen over huisbaas hoeven niet te worden verwijderd uit zoekresultaten Google: omstandigheid dat zoekresultaten leiden naar strafrechtelijke en dus bijzondere persoonsgegevens geen grond om het verzoek ex artikel 16 Wbp zonder nadere beoordeling toe te wijzen, eiser speelt als professioneel verhuurder een rol in het openbare leven, publiek heeft zwaarwegend belang bij kennisneming gegevens nu deze verband houden met zijn activiteiten als verhuurder, dit belang weegt zwaarder dan het belang dat eiser heeft bij verwijdering.

 

IEPT20190201, Rb Midden-Nederland, Rectificatie

Rectificatie toegewezen na beschuldiging voormalig wethouder van belangenverstrengeling: uitlatingen onrechtmatig nu deze niet voldoende worden ondersteund door feiten.

 

IEPT20190131, Rb Amsterdam, MMP

Klachten verzoeker inzake publicatie van zijn persoonsgegevens op website lenen zich niet voor beoordeling in AVG-verzoekschriftprocedure, maar dienen door dagvaarding te worden ingeleid: Rb leidt uit artikel 43(2) Uitvoeringswet AVG af dat AVG niet van toepassing is op verwerking persoonsgegevens voor uitsluitend journalistiek doeleinde, waar in casu sprake van is, overige verzoeken (verbod voor de toekomst en schadevergoeding) kunnen niet door verzoekschrift worden ingeleid.

 

IEPT20190128, Rb Rotterdam, Boef

Geënsceneerde video waarin vader van meisje uit video van rapper Boef huilend met imam belt niet onrechtmatig jegens Boef: kijkers zullen video als fictief bestempelen, het is gedaagde toegestaan om deze manier problemen en zorgen binnen de Marokkaanse gemeenschap aan de kaakte stellen, eiser is publiek persoon.

 

IEPT20190122, Hof Arnhem-Leeuwarden, De Notenboom

Uitlatingen zanglerares over oplichting door muziekschool niet onrechtmatig: ondanks dat bewoordingen waarin wordt geklaagd “weinig subtiel” zijn, bestaat geen twijfel over dat muziekschool inderdaad regelmatig zonder goede reden facturen onbetaald laat. Oproep om negatieve recensies te geven wel onrechtmatig: enige doel was om bij te dragen aan sluiting van De Notenboom.

 

IEPT20190115, Hof Den Haag, De Staat

Door de politie gepubliceerd persbericht over aanhouding van geïntimeerde op website niet onrechtmatig: persbericht politie onrechtmatig indien in strijd met onschuldpresumptie, onschuldpresumptie niet geschonden, nu voorlichting over huiszoeking in verband met onrust in gemeente voor de hand lag en transparantie over aard van huiszoeking mede in belang was van geïntimeerde en herleidbaarheid tot geïntimeerde volgt uit (rechtmatige) huiszoeking en aanhouding en niet uit het persbericht.