2019 Publicatie - Privacy

Print this page

IEPT20190425, Rb Amsterdam, Quote

Quote hoeft artikel over Eerste Kamerlid VVD niet te rectificeren: zij moet zich als publiek figuur meer laten welgevallen dan een burger als private persoon, debat over de integriteit van volksvertegenwoordigers en over mogelijke belangenverstrengeling is actueel, artikel vindt voldoende steun in de feiten, kans op wederhoor geboden, gebruikte termen als ‘schimmig zakendoen’, ‘een ingewikkelde kluwen van tien BV’s’ en ‘dubbele petten’ overschrijden de grenzen van het betamelijke niet. 

 

IEPT20190221, Rb Rotterdam, Negatieve review op Facebook

Op Facebookpagina geplaatste negatieve review niet onrechtmatig: bewering dat gedaagde gehackt is niet weersproken, dat manier van inloggen onveilig zou zijn is een waardeoordeel en dat “opzeggen bijna onmogelijk is” niet onrechtmatig.

 

IEPT20190213, Rb Den Haag, Thuiskopie v Imation

Imation alleen thuiskopievergoeding verschuldigd voor leveringen van blanco gegevensdragers aan particuliere eindverwervers: “Mutalisaton-stelsel” gelet op oordeel hof Den Haag (IEPT20150526) strijdig met artikel 5(2).  Oordeel hof Den Haag (IEPT20150526) dat Imation geen beroep op terugbetaling/verrekening heeft inzake thuiskopie voor professioneel gebruik onjuist in licht van antwoord prejudiciële vragen (IEPT20171006). Imation krijgt gelegenheid te reageren op betoog Thuiskopie op grond van A-contract. Geen ongerechtvaardigde verrijking bij Thuiskopie: teveel betaalde bedrag niet in eigen vermogen Thuiskopie is gevloeid, maar afgedragen aan rechthebbenden. Staat moet Sman-rapport op grond waarvan wordt gesteld dat Thuiskopieheffing niet te hoog was in geding brengen. Imation moet zich uitlaten over vraag of in AmvB’s bepaalde thuiskopieheffing daadwerkelijk te hoog was. Vaststaand dat Imation volledige bedrag aan betaalde thuiskopievergoeding als kostenpost heeft doorberekend aan haar afnemers. In incassoprocedure dienen partijen zich voor geval dat thuiskopieheffing daadwerkelijk te hoog was uit te laten over te hanteren parameters. In restitutieprocedure geoordeeld dat terugbetaling thuiskopieheffing aan Imation niet te verenigen is met Unierecht: leidt tot verlaging kosten en grotere winstmarge Imation, dus tot verrijking. Imation krijgt mogelijkheid inzichtelijk te maken dat zij gestelde omzetschade heeft geleden, waardoor terugbetaling niet in strijd met Unierecht zou zijn. Gestelde onrechtmatige uitlatingen van staatssecretaris van Justitie niet inhoudelijk behandeld wegens parlementaire immuniteit.

 

IEPT20190215, Rb Midden-Nederland, Rectificatie

Na rectificatie verstuurde e-mail onrechtmatig: rectificatie volledig ontkracht.

 

IEPT20190201, Rb Midden-Nederland, Rectificatie

Rectificatie toegewezen na beschuldiging voormalig wethouder van belangenverstrengeling: uitlatingen onrechtmatig nu deze niet voldoende worden ondersteund door feiten.

 

IEPT20190131, Rb Amsterdam, MMP

Klachten verzoeker inzake publicatie van zijn persoonsgegevens op website lenen zich niet voor beoordeling in AVG-verzoekschriftprocedure, maar dienen door dagvaarding te worden ingeleid: Rb leidt uit artikel 43(2) Uitvoeringswet AVG af dat AVG niet van toepassing is op verwerking persoonsgegevens voor uitsluitend journalistiek doeleinde, waar in casu sprake van is, overige verzoeken (verbod voor de toekomst en schadevergoeding) kunnen niet door verzoekschrift worden ingeleid.

 

IEPT20190128, Rb Rotterdam, Boef

Geënsceneerde video waarin vader van meisje uit video van rapper Boef huilend met imam belt niet onrechtmatig jegens Boef: kijkers zullen video als fictief bestempelen, het is gedaagde toegestaan om deze manier problemen en zorgen binnen de Marokkaanse gemeenschap aan de kaakte stellen, eiser is publiek persoon.

 

IEPT20190122, Hof Arnhem-Leeuwarden, De Notenboom

Uitlatingen zanglerares over oplichting door muziekschool niet onrechtmatig: ondanks dat bewoordingen waarin wordt geklaagd “weinig subtiel” zijn, bestaat geen twijfel over dat muziekschool inderdaad regelmatig zonder goede reden facturen onbetaald laat. Oproep om negatieve recensies te geven wel onrechtmatig: enige doel was om bij te dragen aan sluiting van De Notenboom.