2020 Publicatie - Privacy

Print this page

IEPT20201224, Rb Zeeland-West-Brabant, Griebling v Google Ireland

Google hoeft als tussenpersoon geen identificerende gegevens van plaatser negatieve recensie te verschaffen aan Griebling nu niet is voldaan aan criteria van artikel 6:196c lid 4 jo 5 BW: tekst van recensie is op zichzelf geenszins onrechtmatig nu tekst niet onnodig grievend maar betrekkelijk neutraal/zakelijk verwoord is en niet kan worden aangenomen dat recensie ‘vals’ is nu recensies anoniem mogen worden geschreven, Griebling heeft er zelf voor gekozen om niet te reageren op de recensie en heeft daardoor zelf geen hoor- en wederhoor toegepast, Google hoeft recensie ook niet te verwijderen op grond van artikel 6:196c lid 4 BW nu recensie niet evident onrechtmatig is en zijzelf de authenticiteit niet kan achterhalen, niet onderbouwd dat er gegronde vrees is voor herhaling.

 

IEPT20200219, Rb Gelderland, Artikel Marinjo

Passage in artikel in tijdschrift Marinjo waarin eiseres wordt beticht van verkoop van merchandise zonder toestemming van RMS-strijder T. begeleid door een foto van haar, onrechtmatig: passage vindt geen steun in de feiten en mevrouw S. is geen gelegenheid gegeven haar lezing te geven.

 

IEPT20200904, Rb Amsterdam, Advaita v Humans of Film

Humans of Film mag film over het verblijf van de maker als kind in India in de gemeenschap van een goeroe vertonen: het is een serieuze, gewetensvolle film met respect voor alle betrokkenen, niet aannemelijk dat vertoning van de film een inbreuk op de portretrechten van eisers oplevert, gebruik auteursrechtelijk beschermd materiaal - ongeacht de vraag wie de auteursrechthebbende is -  geoorloofd op grond van het bepaalde in de artikelen 15a (citeren) en 18a (incidentele verwerking als onderdeel van ondergeschikte betekenis in een ander werk) van de Auteurswet.

 

IEPT20200612, HR, De Liegende Rechter

Hof Den Haag niet te motiveren waarom grond bestond voor toepassing artikel 62b RO: [de medewerkster] was zelf van mening dat zaak door ander gerechtshof moest worden behandeld. Terecht heeft het hof niet van belang geacht dat de uitlatingen en herinneringen van [medewerkster] zich werkelijk hebben voorgedaan: Hof heeft van belang geacht of geuite beschuldigingen steun vonden in beschikbare feitenmateriaal. Ook  als herinneringen [de medewerkster] waarop geuite beschuldigingen zijn gegrond oprecht en authentiek zijn is oordeel hof dat zij herinneringen diende te onderzoeken en voldoende feitelijk te onderbouwen voldoende gemotiveerd. Oordeel hof dat [de medewerkster] de in haar anonieme brief opgenomen ernstige beschuldigingen niet had mogen herhalen in haar onder ede afgelegde getuigenissen, zonder zich eerst  van de juistheid daarvan te vergewissen en/of te staven met verder bewijs en feiten, berust op een onjuiste rechtsopvatting: Vereiste van artikel 163 Rv dat verklaring betrekking moet hebben op eigen waarneming staat eraan in de weg dat getuige wordt verplicht ter voorbereiding van af te leggen verklaring onderzoek naar feiten en omstandigheden in te stellen die hem niet uit eigen wetenschap bekend zijn. Hoge Raad vernietigt arrest van hof Den Bosch: Arrest hof vernietigd voor zover voor recht is verklaard dat [de medewerkster] onrechtmatig heeft gehandeld door in 2011 en 2012 (onder ede) beschuldigingen uit anonieme brief uit 2007 te herhalen.

 

IEPT20201129, Rb Amsterdam, Jos B. v RTL

Vordering Jos B. tot verbieden uitzending documentaire over zaak Nicky Verstappen afgewezen: verschillende omstandigheden redengevend, waaronder dat beelden Jos B. eerder zijn uitgezonden, politie geen privégegevens heeft gedeeld met programmamaker en maker duidelijk aangeeft dat het gaat om een verdachte, strafvonnis in zaak Nicky Verstappen heeft aandacht in actualiteit en nieuwswaarde.

 

IEPT20201127, Rb Amsterdam, Hema v AvroTros

Vordering Hema tot verwijdering voorpublicatie en uitzending EenVandaag over mogelijke asbestvezels in Hema cosmetica afgewezen nu uitzending niet onrechtmatig is: ten tijde van aankondiging en uitzending genoeg steun in beschikbare feitenmateriaal, EenVandaag heeft verschillende uitkomsten van rapporten laboratoria en verklaringen daarvoor genoegzaam benoemd, EenVandaag heeft journalistieke vrijheid om wetenschappelijke discussie uit te leggen en heeft dat niet op onoorbare wijze gedaan, geen sprake van lichtvaardige verdachtmakingen en Hema niet nodeloos in kwaad daglicht gesteld, Hema kan eigen mening zelf ook uitdragen.

 

IEPT20201122, Hof Arnhem-Leeuwarden, BNNVARA

Uitzending consumentenprogramma BNN-VARA over verkoop matrassen door appellant niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal voor conclusie data appellant ondanks herhaaldelijke toezeggingen niet levert en ook niet terugbetaalt, geen sprake van onjuistheden in uitzending die aan BNN-VARA zijn toe te rekenen, BNN-VARA heeft geen verplichting om het weerwoord integraal of kritiekloos weer te geven, inkleding en vormgeving van een uitzending is overgelaten aan de journalistieke vrijheid, appellant heeft geen bezwaar gemaakt tegen het laten horen van zijn stem en niet aannemelijk gemaaakt dat de gevolgen van de uitzending zodanig zwaar zijn voor appellant als hij stelt. 

 

IEPT20201005, Rb Amsterdan, Hema v AvroTros

Preventief uitzendverbod aflevering EenVandaag over asbestvezels in Hema cosmeticaproduct afgewezen: Hema is rechtspersoon en haar belangen zijn commercieel van aard, schade zou achteraf kunnen worden vergoed, onvoldoende voorshands aannemelijk dat uitzending onrechtmatig jegens Hema zal zijn, Hema heeft ruim de gelegenheid gekregen om haar standpunt toe te lichten en AvroTros moet in dit geval haar rol als public watchdog kunnen vervullen.

 

IEPT20201117, Rb Midden-Nederland, RTL

Uitzending aflevering Zeeman confronteert: stalkers niet verboden. Belang RTL van het in het openbaar uiten van misstanden die de samenleving raken weegt zwaarder dan het belang van eiser bij het beschermen van zijn eer en goede naam: stalken is een misstand die de samenleving raakt; programma heeft mede als doelstelling slachtoffers te helpen met het vergaren van bewijs tegen de stalker; uitlatingen vinden voldoende steun in het op dat moment beschikbare feitenmateriaal; RTL heeft ter zitting gemeld dat in de uitzending ook rekening wordt gehouden met het weerwoord van eiser; RTL heeft een aanzienlijke hoeveelheid aan maatregelen getroffen om privacy van eiser te waarborgen. 

 

IEPT20201109, Rb Midden-Nederland, Human 

Uitzending programma Medialogica over boerenprotesten en stikstofdebat door Human niet onrechtmatig jegens [eiseres]: [eiseres] is wel in haar belang geschaad maar heeft niet aannemelijk gemaakt dat dit heeft geleid tot concrete gevolgen voor haar carrière, Human heeft in dit geval zwaarwegend belang om gesignaleerde misstanden aan de kaak stellen, Human kon er op basis van haar bevindingen voor kiezen om de nadruk te leggen op ontbrekende nuances en het ontbreken van wederhoor in publicaties [eiseres] en Human hoeft [eiseres] geen invloed toe te kennen op de inhoud van de uitzending, verschillende personen worden aan het woord gelaten in de uitzending waaruit kijker zelf conclusies kan trekken, standpunten en bevindingen [eiseres] spelen rol in stikstofdebat en boerenprotesten en daarom is het logisch dat Human [eiseres] heeft benaderd, niet gebleken dat zij niet kon zeggen wat zij wilde, verschillende door [eiseres] aangehaalde passages in uitzending niet onrechtmatig, Human is niet verantwoordelijk voor de voorpublicaties in het ND en de VPRO gids en citaten die zijn toegeschreven aan makers programma niet onrechtmatig nu het gaat om eigen opvatting die steun vindt in de feiten.

 

IEPT20201028, Rb Noord-Holland, Schiphol

Schiphol veroordeeld tot betaling van schadevergoeding van € 1.500,00 op grond van inbreuk portretrecht [eiseres] en datalek: [eiseres] heeft redelijk belang om zich te verzetten tegen publicatie van haar foto nu gebruik mede valt aan te merken als gebruik in een reclame-uiting en [eiseres] staat centraal op foto, Schiphol heeft geen belang gesteld dat inbreuk zou kunnen rechtvaardigen en artikel kon ook ondersteund worden met andere foto, sprake van datalek nu gebruik foto is aan te merken als een inbreuk op de beveiliging die leidt tot ongeoorloofde toegang tot bij Schiphol verwerkte gegevens en verwerking voldoet niet aan beginselen artikel 5 AVG,  verweren Schiphol kunnen niet baten, gevorderde schadevergoeding gematigd nu onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat [eiseres] te maken heeft gehad met sociale en veiligheidsaspecten en publicatie was van korte duur.

 

IEPT20200909, Rb Amsterdam, Café Weltschmerz v Google

YouTube mag onjuiste, schadelijke en gevaarlijke medische informatie over Covid-19 geheel of gedeeltelijk weghalen of verwijderen: YouTube niet toegestaan uitsluitend content van RIVM en WHO op het platform te laten staan nu debat moet kunnen worden gevoerd en een dergelijk beleid aldus niet strookt met vrijheid van meningsuiting, beleid YouTube om verspreiding onjuiste, schadelijke en gevaarlijke informatie te beperken is in overeenstemming met aanwijzingen Europese Commissie omtrent desinformatie, arts die in interview zonder sluitend bewijs en wetenschappelijk onderbouwde tests claimt dat HCQ werkt als medicijn tegen een Covid-19 infectie licht het publiek onjuist voor en vormt geen onderdeel van publiek debat, uitlatingen zijn mogelijk schadelijk en gevaarlijk en arts had uitlatingen moeten nuanceren.

 

IEPT20200908, Rb Amsterdam, [K] v RAC

Verbod op plaatsen van (toekomstige) recensie door RAC die niet is gebaseerd op daadwerkelijke ervaring met bedrijf [K] toegewezen: door RAC geplaatste recensie is onrechtmatig nu deze niet ziet op dienstverlening van [K] en potentiële klanten kan afschrikken, nu niet zeker is dat RAC zich zal onthouden van het plaatsen van nieuwe recensies is inbreuk op vrijheid van meningsuiting gerechtvaardigd en proportioneel.

 

IEPT20200902, Rb Amsterdam, Talpa

Aflevering 'Moord of zelfmoord' onrechtmatig jegens [eiser]: blurren is onvoldoende om [eiser] onherkenbaar te maken nu [eiser] door verschillende karakteristieken nog steeds herkenbaar is voor zijn directe omgeving, gebruik van verborgen camera leidt tot een criminaliserend effect en betrokkenheid van [eiser] wordt gesuggereerd, mogelijke betrokkenheid van [eiser] vindt niet voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal.

 

IEPT20200803, Hof Arnhem-Leeuwarden, Jehovah's Getuigen v UU

Publicatieverbod en rectificatie van rapport over afhandeling van meldingen van seksueel misbruik binnen de Jehovah's getuigen gemeenschap hebben geen spoedeisend belang in hoger beroep: rapport is al gepubliceerd op verschillende websites en rectificatie vormt evenmin voldoende urgent belang. Vorderingen tegen de Staat zouden, indien spoedeisend belang werd aangenomen, alsnog afstuiten op parlementaire immuniteit: immuniteit geldt ook voor door minister aan het parlement overgelegde schriftelijke stukken. 

 

IEPT20200730, Rb Gelderland, Uitspraken over oudcrewlid Normaal

Perspublicatie van [gedaagde 2] en DPG over strafrechtelijke vervolging [eiser] niet onrechtmatig: gaat om nieuwswaardig feit dat voldoende wordt ondersteund in de feiten, enkele feit dat [eiser] is vrijgesproken leidt er niet toe dat geen enkele negatieve berichtgeving naar buiten mag worden gebracht. Uitingen op Facebook over door [gedaagde 1] en [gedaagde 3] over vermeende diefstal drumstel door [eiser] niet onrechtmatig: naam [eiser] wordt niet genoemd in eerste Facebookbericht, openlijk ruziemaken en ruw taalgebruik zijn bij [band] aan orde van de dag en bericht binnen half uur verwijderd, enkele feit dat [eiser] videofragment niet kan waarderen maakt fragment niet onrechtmatig, enkele berichten geplaatst in privësessie en men mag mening vormen over strafrechtelijke vrijspraak, onvoldoende onderbouwd dat [eiser] schade heeft geleden door Facebookberichten.

 

IEPT20200723_Rb_Amsterdam_Noordkaap

Vordering tot verbieden uitzending Undercover over misstanden bij kattenfokkerij afgewezen: Noordkaap mag misstanden in kattenfokkerij aan de kaak stellen en het fokken van een bambino kat door eiseres in strijd met het fokverbod van de NVWA is een dergelijke misstand. Privacybelang van eiseres leidt ertoe dat zij alleen volledig onherkenbaar in beeld mag worden gebracht: eiseres werd overvallen door [betrokkene 1] en kon zich niet goed verweren tegen beschuldigingen, misstand is bovendien mager onderbouwd nu een duidelijk verbod alleen nog geldt voor Bambino Sphynx, niet duidelijk geworden dat eiseres zich stelselmatig schuldig maakte aan het fokken van kittens met kwalijke combinatie van eigenschappen, van hobbyfokster kan niet worden verwacht dat zij weet wat er allemaal verboden is naast Bambino Sphynx, [eiseres] wordt makkelijk herkend nu zij in een klein dorp woont.

 

IEPT20200717, Rb Midden-Nederland, Moszkowicz v Moszkowicz

Uitspraken Bram Moszkowicz over Yehudi Moszkowicz onrechtmatig: met de feitelijke beweringen (o.a. over zijn bestaan als advocaat “dat heeft meer te maken met z’n achternaam en niet met z’n kunde”) diskwalificeert Bram Yehudi in zijn vak en raakt hem behalve in zijn eer en goede naam ook in zijn bron van inkomen, niet gebleken van ontoereikende kwaliteit van de beroepsuitoefening van Yehudi. Ook het geuite waardeoordeel (“dat is eigenlijk een niemendal”) is onrechtmatig. Vergoeding toegewezen van € 10.000 voor de reputatieschade die Yehudi heeft ondervonden door de onrechtmatige uitlatingen.

 

IEPT20200701, Rb Midden-Nederland, Social Media Siamese Tweeling

Vorderingen tot overdracht social media-accounts, verbod op verspreiding en/of openbaarmaking van beeldmateriaal van siamese tweeling en verwerking van hun persoonsgegevens toegewezen: [gedaagde] heeft verklaard te zullen voldoen aan het gevorderde waardoor stellingen onbesproken kunnen blijven, eisers moeten voldoen aan verzoek van [gedaagde] om na overname niet meer te zien te zijn op de accounts. Geen belang bij vordering tot tot verbod om sociale media-accounts aan te maken, te onderhouden en/of beheren op naam van de tweeling.

 

IEPT20200623, Hof Amsterdam, Google

Verzoek tot wissing persoonsgegevens met betrekking tot oplegging tuchtrechtelijke maatregel wordt alsnog afgewezen en vrijheid van meningsuiting van Google prevaleert: informatie waarnaar zoekresultaten verwijzen is recent, relevant, feitelijk van aard, niet onnodig grievend en niet bovenmatig, BIG-register in praktijk weinig geraadpleegd waardoor zoekresultaten van Google relevant zijn voor publiek, gemiddelde gebruiker zal begrijpen dat het niet gaat om een officiële zwarte lijst van overheidswege, onvoldoende onderbouwd dat [geïntimeerde] substantiële hinder ondervindt nu zij zelf intensief deelneemt aan het publieke debat.

 

IEPT20200623, Hof Amsterdam, AVROTROS v Terumo

Uitzending EenVandaag van 23 maart 2015 over dat Terumo injectienaalden op de markt brengt waarin zich lijmresten bevinden die mogelijk tot gezondheidsrisico’s leiden niet onrechtmatig: voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal, enkele onjuistheden in de uitzending niet van zodanige betekenis dat deze gewicht in de schaal leggen, voldoende gelegenheid geboden tot het geven van een weerwoord. Uitzending EenVandaag van 15 april 2015 over het opnieuw verkopen aan een ander ziekenhuis van geretourneerde stents en katheters met een beschadigde verpakking niet onrechtmatig: uitspraken weliswaar niet door andere stukken of bronnen ondersteund, maar niet tegengesproken of ontkracht, wel sprake van andere bronnen die bij beweringen tweede klokkenluider over het kwaliteitssysteem aansluiten en voor het overige voldoende steun in het feitenmateriaal c.q. geen klachten geuit door Terumo. Berichtgeving door AVROTROS in andere media ook niet onrechtmatig: betreffen grotendeels herhalingen of parafraseringen van in uitzending gedane beweringen en eventuele scherper aangezette beweringen genuanceerd door verwijzing naar uitzendingen zelf.

 

IEPT20200609, Hof Amsterdam, SBS

Hof bevestigt vonnis rechtbank: uitzending Undercover in Nederland was niet onrechtmatig jegens imam omdat er de misstand van het illegale polygame huwelijk aan de kaak werd gesteld. Uit het ruwe beeldmateriaal blijkt niet dat het beeldmateriaal is gemanipuleerd. De verdenkingen en beweringen die in het programma worden geuit, vinden naar het oordeel van het hof onmiskenbaar steun in het beschikbare feitenmateriaal, namelijk de opnamen met de verborgen camera. Gebruik van verborgen camera op zichzelf niet onrechtmatig jegens de imam: er was mogelijk sprake van een misstand, terwijl andere middelen om hier nadere opheldering over te verkrijgen niet voorhanden waren. Het herkenbaar in beeld brengen van de imam wordt gerechtvaardigd geacht ter bescherming van derden.

 

IEPT20200605, HR, De Staat

Cassatieberoep verworpen (artikel 81(1) RO).

 

IEPT20200518, Rb Oost-Brabant, Onrechtmatige reviews

Door procespartij geuite reviews over gerechtelijk deskundige onrechtmatig: de reviews bevatten ernstige, in sterk diffamerende termen verwoorde beschuldigingen welke niet gesteund worden door feiten.

 

IEPT20200515, Rb Amsterdam, AVROTROS v Facebook

Presentator EenVandaag en AVROTROS hebben spoedeisend belang bij vorderingen: presentator EenVandaag heeft redelijk belang (artikel 21 Aw) zich te verzetten tegen verspreiden van zijn portret wegens oplichtingspraktijken en misleidende berichten, AVROTROS heeft belang dat een van haar ‘gezichten’ zoveel mogelijk gevrijwaard blijft van verband met oplichtingspraktijken, die ook voor reputatie AVROTROS schadelijk kunnen zijn, voor zover er nog steeds concrete dreiging bestaat voor nepadvertenties sprake van spoedeisend belang. Verweren op basis van vrijwaringsbepaling artikel 6:196c BW en algemeen filtergebod Richtlijn inzake elektronische handel verworpen. Geen onrechtmatig handelen Facebook: Facebook heeft vooralsnog alles in haar vermogen gedaan om nepadvertenties te voorkomen, nu advertenties niet systematisch, maar incidenteel met omzeiling maatregelen Facebook verschijnen, onvoldoende geconcretiseerd welke maatregelen Facebook op dit moment zou kunnen en moeten treffen. Facebook Ireland moet identificerende gegevens van adverteerders nep advertenties verschaffen aan [presentator EenVandaag] en AVROTROS: verstrekking voldoet aan eisen Lycos/Pessers (IEPT20051125) en artikel 6(1) AVG.

 

IEPT20200430, Rb Den Haag, Dish Network v WorldStream

Voldoende spoedeisend belang ondanks dat pas 1,5 jaar na “cease and desist” verzoeken kort geding is gestart: gevraagde voorziening ziet niet op een (voor gedaagde) potentieel ingrijpende verbodsvordering, maar op het verkrijgen van identificerende gegevens van vermeende inbreukmakers, vermeende inbreuken vonden volgens Dish Network tot kort voor de dagvaarding nog plaats. Rechtsbetrekking en rechtmatig belang bij inzage in (deel van) gevorderde gegevens: redelijk vermoeden van (faciliteren van) inbreuk door klanten van WorldStream voldoende onderbouwd, onvoldoende weersproken dat Dish Network als licentiehouder over rechten op de beschermde content beschikt. Geen voor WorldStream ingrijpende exhibitie: slechts klein deel van gevraagde (identificerende) informatie wordt toegewezen. Belang Dish Network is groot: zij heeft geen andere effectieve middelen om inbreuken aan te pakken. Niet in te zien waarom andere gegevens dan NAW-gegevens en e-mailadres noodzakelijk zijn. Enkel gegevens van personen / ondernemingen waarvan op bepaald moment met redelijke zekerheid is vastgesteld dat die met gebruikmaking van door Dish Network genoemde IP-adressen beschermde content openbaar hebben gemaakt en inbreuk maken zijn relevant. Aannemelijk dat vermeend inbreukmakende streams op gestelde data via [IP-adres 1] t/m [IP-adres 4] verliepen. Verstrekking gegevens aan Dish Network niet in strijd met AVG: gerechtvaardigd belang, verwerking noodzakelijk en belangenafweging in voordeel van Dish Network. Beroep Dish Network op uitzondering artikel 49(1) AVG (gegevens nodig voor instellen, uitoefenen of onderbouwen rechtsvordering) slaagt: gegevens noodzakelijk om überhaupt een zaak tegen de inbreukmakers te kunnen beginnen, Dish Network heeft niet of nauwelijks andere mogelijkheden om inbreukmakers in rechte te betrekken.

 

IEPT20200409, Rb Rotterdam, Marcan v Tak

Twitterbericht en Facebookbericht Rotterdams gemeenteraadslid Tak over handelen Marcan, waarin onder meer wordt gesteld dat Marcan een “boevenclub” is die “asociale huurverhogingen” doorvoert en “ondernemers in nood uitknijpt” niet onrechtmatig: bedrijfsvoering Marcan in Rotterdam onderwerp van publiek debat, als gevolg van coronacrisis heeft bedrijfsvoering Marcan opnieuw aandacht gekregen en mocht Tak zich via Twitter en Facebook uiten, Marcan moet gelet op zekere publieke rol die zij inneemt felle bewoordingen Tak zich laten welgevallen, aannemelijk dat volgers Tak bewoordingen niet zonder meer letterlijk zullen begrijpen, niet gebleken is dat Tak specifiek als belangenbehartiger van een of meer horecaondernemers acteert.

 

IEPT20200325, Rb Midden-Nederland, Baudet v VPRO

Parafrasering door presentatrice Buitenhof van uitspraken Baudet in debat 18 februari in Tweede Kamer gebrekkig: Baudet heeft de woorden ‘blank’, ‘ras’ en ‘vervanging’ – die een bijzonder (negatief) gewicht hebben - tijdens debat niet genoemd, het was voor VPRO goed mogelijk om vooraf bedachte en op papier vastgelegde openingsvraag op inhoudelijke juistheid te toetsen. Parafrasering niet onrechtmatig: Baudet is publiek figuur die actief deelneemt aan publieke (politieke) debat, presentatrice Buitenhof wilde bijdrage aan dat publieke debat leveren, parafrasering kan niet los worden gezien van eerdere uitspraken Baudet, geen vooropgezet doel om karaktermoord op Baudet te plegen en Baudet niet weggezet als racist, gestelde negatieve gevolgen Baudet onvoldoende onderbouwd, nu die niet zien op uitlatingen presentatrice, maar op situatie die is ontstaan nadat Baudet publiekelijk VPRO gevraagd heeft om tot rectificatie over te gaan en VPRO dit weigerde. Ook als uitlatingen wel onrechtmatig zouden zijn zouden gevorderde rectificaties niet toewijsbaar zijn geweest: rectificaties deels onjuist, negatieve gevolgen onvoldoende onderbouwd, inlichten publiek over juiste standpunt van Baudet en opheffen negatieve effect uitzending Buitenhof reeds voor groot deel door eigen gezochte publiciteit en diverse publicaties die na weigering VPRO tot rectificatie zijn verschenen gerealiseerd, Buitenhof heeft op website achtergrond geschetst met citaat van uitspraken Baudet en daarmee deels gebrekkige karakter parafrase verholpen.

 

IEPT20200313, Rb Amsterdam, Selfmade Films

Makers van een documentaire over de FIOD hoeven materiaal niet te verstrekken aan verdachten die erin voorkomen: eisers hebben door hun positie en handelwijze - zij hebben belastingfraude erkend - de publieke arena betreden waardoor hen minder privacybescherming toekomt dan een willekeurig ander persoon, voldoende rekening gehouden met de privacybelangen van eisers nu hun namen niet worden genoemd en zij onherkenbaar zullen zijn, voor zover ambtsgeheimen zijn geschonden is dat de verantwoordelijkheid van het OM en/of de FIOD, die geen partij zijn in dit kort geding, beroep op AVG kan eisers niet baten nu de makers zich kunnen beroepen op de daarin vervatte journalistieke exceptie, ook beroep op artikel 843a Rv faalt nu dit artikel ziet op bewijsvergaring ten behoeve van een civielrechtelijke procedure terwijl eisers hebben gesteld de informatie nodig te hebben voor een strafzaak, voor zover eisers de gegevens nodig hebben voor een civiele procedure is onvoldoende aannemelijk dat gedaagden onrechtmatig hebben gehandeld en zijn de bescheiden onvoldoende bepaald.

 

IEPT20200303, Hof Amsterdam, De Volkskrant

Artikel uit 1999 over betrokkenheid appellant bij organiseren piramidespel Eurobizz Diamond niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal dat appellant eerder betrokken was bij piramidespel Top Stair, bewering dat Eurobizz een piramidespel was c.q. zich daarmee bezig hield vindt voldoende steun feitenmateriaal, gelet op publicaties andere media, verklaring onder ede appellant en veroordeling appellant tot jaar voorwaardelijke gevangenisstraf in België. Gebrek aan wederhoor van ondergeschikt belang: niet aangevoerd en aannemelijk dat wederhoor kern van artikel – betrokkenheid appellant bij organiseren van piramidespel – zou hebben ontzenuwd, nu dat ook in dit geding niet is gelukt. Met publicatie was destijds publieke belang gediend en appellant is publiek figuur die zich meer publiciteit moet laten welgevallen dan gemiddeld het geval is.

 

IEPT20200303, Hof Den Haag, Miss India Holland

Uitlatingen die gedaagden richting de pers hebben gedaan over de organisator en het verloop van de Miss India Holland-verkiezing niet onrechtmatig: in dit kort geding kan het hof geen uitspraak doen over de gegrondheid van verwijten, vermeende misstanden - onveiligheid, ongepast gedrag van de organisator, oneerlijke verkiezingen - zijn (indien juist) voldoende ernstig om bekend te mogen maken, berichten zijn voldoende terughoudend, zakelijk en niet onnodig grievend, gedaagden konden in redelijkheid van mening zijn dat sprake was van een misstand.

 

IEPT20200225, Rb Amsterdam, United v FD

Suggestie in artikel FD over door United geopperde optie om vennootschappen van Isabel Dos Santos bij een trustmaatschappij onder te brengen die “onder de radar van De Nederlandsche Bank” zit niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal (e-mail advocaat Dos Santos). Suggestie dat United haar dienstverlening onder druk van DNB heeft gestaakt niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal (e-mail advocaat Dos Santos en vermogensbeheerder Dos Santos), FD mocht afgaan op gelekte stukken, omdat United zelf geen andere duidelijke reden voor beëindiging dienstverlening kan geven. Voldoende gelegenheid voor geven weerwoord gegeven: FD heeft United bijna een maand de tijd gegeven om vragen te beantwoorden en heeft inzage in gelekte stukken gekregen, voorshands niet aannemelijk dat FD zich heeft verplicht om in het weerwoord letterlijk op te nemen dat United afstand neemt van de inhoud van de e–mails van advocaat Dos Santos.

 

IEPT20200129, Rb Midden-Nederland, Avrotros

Uitzending Opgelicht!? over hondenopvang niet onrechtmatig: in uitzending niet gesteld dat sprake is van misleiding, manipulatie en bedrog, overgrote deel van uitzending vindt voldoende steun in beschikbare feitenmateriaal,  uitingen die niet lijken te kloppen zijn niet van wezenlijk belang voor de uitzending, voldoende mogelijkheid van wederhoor waar ook gebruik van is gemaakt.

 

IEPT20200128, Hof Amsterdam, Parbode

Vonnis rechtbank deels vernietigd. Grieven met betrekking tot het niet toekennen van schadevergoeding treffen geen doel: appellant heeft onvoldoende onderbouwd dat er schade is geleden en of deze aan het artikel in Parbode te wijten zijn. Grief met betrekking tot betaling van de werkelijke proceskosten slaagt wel: geen blijk van misbruik van procesrecht/onrechtmatig handelen door appellant.

 

IEPT20200124, Rb Den Haag, HE Licenties v VG Colours

Vordering exhibitie (843a Rv) afgewezen: HE geen spoedeisend belang doordat de tenuitvoerlegging van het eindvonnis is geschorst totdat het hof in hoofdzaak heeft beslist. Verbod verdere verspreiding bericht waarin VG de kwestie met HE een “(oplichtings-)zaak” noemt: VG heeft grenzen echter maar in geringe mate overschreden, door het bericht aan een klein aantal contacten te sturen, die bekend worden geacht met het geschil tussen HE en VG. Proceskosten VG en Logico gematigd: verweer VG en Logico was vrijwel hetzelfde, gevoerd door dezelfde advocaten.

 

IEPT20200123, Rb Midden-Nederland, Jehovah’s Getuigen v UU

Onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld dat rapport Universiteit Utrecht over seksueel misbruik binnen Jehovah’s Getuigen gemeente onrechtmatig is. 

 

IEPT20200115, Rb Noord-Nederland, NDC

De publicatie op de website Sikkom.nl, in de papieren editie van het Dagblad van het Noorden en Facebookpagina’s met als kop 'Huurders van [eiser 2] moeten kilometers lopen voor dure en volle parkeerplek' van 7 en 27 november 2018, nagenoeg niet onrechtmatig jegens eisers: de meeste aantijgingen vinden voldoende steun in feitenmateriaal. Het onderdeel van de publicatie waarin wordt gesteld dat een huurder regelmatig intimiderende mailtjes van eisers krijgt, is wel onrechtmatig: bewering vindt onvoldoende steun in het feitenmateriaal. Ontbreken wederhoor artikel 27 november 2018 niet onrechtmatig: artikel van 27 november vloeit voort uit artikelen van 7 en 8 november 2018 en eisers is daar de mogelijkheid van wederhoor geboden. Immateriële schadevergoeding van € 750,00: waarschijnlijk dat eisers enige reputatieschade hebben geleden, maar eisers nagelaten specifieke schade te stellen. In reconventie. Publiceren van uittreksel basisregistratie personen van [gedaagde 2] op Facebook onrechtmatig en in strijd met AVG: Zorgvuldigheidsplicht dient ook te worden verstaan dat eiser haar administratie zo inricht dat medewerkers niet vrijelijk over persoonsgegevens te beschikken. Schadevergoeding van € 250,00 vanwege ontbreken specificatie schade.

 

IEPT20200114, Hof Arnhem-Leeuwarden, De Persgroep v Soliditry

Uitlatingen in artikelen De Gelderlander waarin wordt gesteld dat juridisch adviseur onderdeel uitmaakt van “de Sprinkhanen” en daarvan het “(juridisch) brein” is onrechtmatig: ernstige en stellig gepresenteerde beschuldigingen vinden onvoldoende steun in feitenmateriaal. Artikelen voldoen op belangrijke punten niet aan in Leidraad voor de Journalistiek 2018 gegeven aanbevelingen: onvoldoende informatie gegeven over betrouwbaarheid anonieme bronnen en onvoldoende invulling gegeven aan beginsel van hoor en wederhoor. Ten onrechte preventief verbod opgelegd door de voorzieningenrechter: kan afschrikwekkend effect hebben en verslaglegging over onderhavige belangwekkende onderwerp belemmeren, waardoor belang de Persgroep bij snelle publicatie van actueel nieuws zwaarder weegt dan belang juridisch adviseur. Ten onrechte gebod tot verwijdering artikelen van websites De Gelderlander opgelegd door voorzieningenrechter: toevoeging van rectificatie komt voldoende tegemoet aan belang Soliditry en de juridisch adviseur bij bescherming privacy, eer, goede naam en reputatie. Spoedeisend belang bij voorschot op betaling smartengeld niet aannemelijk gemaakt.

 

IEPT20200109, Rb Midden-Nederland, Spec Entertainment

Laten horen geluidsfragment Opsporing Verzocht waarin eiseres spreekt over dader met “Ali B-accent”  in show van Ali B vormt geen inbreuk op haar portretrecht: portretrecht ziet op een afbeelding van (een deel van) het gelaat van een persoon. Ook geen strijd met AVG: stem is weliswaar biometrisch persoonsgegeven, gegevens door hun onderlinge combinatie dusdanig uniek zijn dat ze maar op één persoon - zijnde eiseres - betrekking kunnen hebben, gebruik van het stemfragment is een rechtmatige verwerking ten behoeve van een uitsluitend artistieke uitdrukkingsvorm. Ook beroep op schending persoonlijke levenssfeer ex artikel 8 EVRM kan eiseres niet baten: Ali B komt het recht toe zijn gevoelens te uiten en te reageren op negatieve publiciteit na uitspraak eiseres,  gestelde negatieve gevolgen van herhalen fragment niet aannemelijk gemaakt.

 

IEPT20200107, Rb Amsterdam, Yoursafe24 v AVROTROS

Uitzending ‘Opgelicht?!’ over tekortkomingen in de nakoming van een vaststellingsovereenkomst en de onderliggende overeenkomst tot levering van lockers niet onrechtmatig: belangenafweging in het licht van beperkingen op de vrijheid van meningsuiting; uitzending levert bijdrage aan publieke debat; voldoende gelegenheid tot wederhoor geboden. Gebruik verborgen camera maakt uitzending niet onrechtmatig: geen nadeligere uitlatingen eiser vastgelegd met verborgen camera. YourSafe erkent grotendeels stellingen AVROTROS: YourSafe erkent tekortkomingen in de nakoming van de vaststellingsovereenkomst en de onderliggende overeenkomsten. Geen sprake van onherstelbare schade aan de zijde van eisers: geen onherstelbare schade bij [eiser sub 2]: reputatieschade YourSafe voorzienbaar gevolg eigen handelen.