2020 Publicatie - Privacy

Print this page

IEPT20200701, Rb Midden-Nederland, Social Media Siamese Tweeling

Vorderingen tot overdracht social media-accounts, verbod op verspreiding en/of openbaarmaking van beeldmateriaal van siamese tweeling en verwerking van hun persoonsgegevens toegewezen: [gedaagde] heeft verklaard te zullen voldoen aan het gevorderde waardoor stellingen onbesproken kunnen blijven, eisers moeten voldoen aan verzoek van [gedaagde] om na overname niet meer te zien te zijn op de accounts. Geen belang bij vordering tot tot verbod om sociale media-accounts aan te maken, te onderhouden en/of beheren op naam van de tweeling.

 

IEPT20200623, Hof Amsterdam, Google

Verzoek tot wissing persoonsgegevens met betrekking tot oplegging tuchtrechtelijke maatregel wordt alsnog afgewezen en vrijheid van meningsuiting van Google prevaleert: informatie waarnaar zoekresultaten verwijzen is recent, relevant, feitelijk van aard, niet onnodig grievend en niet bovenmatig, BIG-register in praktijk weinig geraadpleegd waardoor zoekresultaten van Google relevant zijn voor publiek, gemiddelde gebruiker zal begrijpen dat het niet gaat om een officiële zwarte lijst van overheidswege, onvoldoende onderbouwd dat [geïntimeerde] substantiële hinder ondervindt nu zij zelf intensief deelneemt aan het publieke debat.

 

IEPT20200623, Hof Amsterdam, AVROTROS v Terumo

Uitzending EenVandaag van 23 maart 2015 over dat Terumo injectienaalden op de markt brengt waarin zich lijmresten bevinden die mogelijk tot gezondheidsrisico’s leiden niet onrechtmatig: voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal, enkele onjuistheden in de uitzending niet van zodanige betekenis dat deze gewicht in de schaal leggen, voldoende gelegenheid geboden tot het geven van een weerwoord. Uitzending EenVandaag van 15 april 2015 over het opnieuw verkopen aan een ander ziekenhuis van geretourneerde stents en katheters met een beschadigde verpakking niet onrechtmatig: uitspraken weliswaar niet door andere stukken of bronnen ondersteund, maar niet tegengesproken of ontkracht, wel sprake van andere bronnen die bij beweringen tweede klokkenluider over het kwaliteitssysteem aansluiten en voor het overige voldoende steun in het feitenmateriaal c.q. geen klachten geuit door Terumo. Berichtgeving door AVROTROS in andere media ook niet onrechtmatig: betreffen grotendeels herhalingen of parafraseringen van in uitzending gedane beweringen en eventuele scherper aangezette beweringen genuanceerd door verwijzing naar uitzendingen zelf.

 

IEPT20200609, Hof Amsterdam, SBS

Hof bevestigt vonnis rechtbank: uitzending Undercover in Nederland was niet onrechtmatig jegens imam omdat er de misstand van het illegale polygame huwelijk aan de kaak werd gesteld. Uit het ruwe beeldmateriaal blijkt niet dat het beeldmateriaal is gemanipuleerd. De verdenkingen en beweringen die in het programma worden geuit, vinden naar het oordeel van het hof onmiskenbaar steun in het beschikbare feitenmateriaal, namelijk de opnamen met de verborgen camera. Gebruik van verborgen camera op zichzelf niet onrechtmatig jegens de imam: er was mogelijk sprake van een misstand, terwijl andere middelen om hier nadere opheldering over te verkrijgen niet voorhanden waren. Het herkenbaar in beeld brengen van de imam wordt gerechtvaardigd geacht ter bescherming van derden.

 

IEPT20200605, HR, De Staat

Cassatieberoep verworpen (artikel 81(1) RO).

 

IEPT20200518, Rb Oost-Brabant, Onrechtmatige reviews

Door procespartij geuite reviews over gerechtelijk deskundige onrechtmatig: de reviews bevatten ernstige, in sterk diffamerende termen verwoorde beschuldigingen welke niet gesteund worden door feiten.

 

IEPT20200515, Rb Amsterdam, AVROTROS v Facebook

Presentator EenVandaag en AVROTROS hebben spoedeisend belang bij vorderingen: presentator EenVandaag heeft redelijk belang (artikel 21 Aw) zich te verzetten tegen verspreiden van zijn portret wegens oplichtingspraktijken en misleidende berichten, AVROTROS heeft belang dat een van haar ‘gezichten’ zoveel mogelijk gevrijwaard blijft van verband met oplichtingspraktijken, die ook voor reputatie AVROTROS schadelijk kunnen zijn, voor zover er nog steeds concrete dreiging bestaat voor nepadvertenties sprake van spoedeisend belang. Verweren op basis van vrijwaringsbepaling artikel 6:196c BW en algemeen filtergebod Richtlijn inzake elektronische handel verworpen. Geen onrechtmatig handelen Facebook: Facebook heeft vooralsnog alles in haar vermogen gedaan om nepadvertenties te voorkomen, nu advertenties niet systematisch, maar incidenteel met omzeiling maatregelen Facebook verschijnen, onvoldoende geconcretiseerd welke maatregelen Facebook op dit moment zou kunnen en moeten treffen. Facebook Ireland moet identificerende gegevens van adverteerders nep advertenties verschaffen aan [presentator EenVandaag] en AVROTROS: verstrekking voldoet aan eisen Lycos/Pessers (IEPT20051125) en artikel 6(1) AVG.

 

IEPT20200409, Rb Rotterdam, Marcan v Tak

Twitterbericht en Facebookbericht Rotterdams gemeenteraadslid Tak over handelen Marcan, waarin onder meer wordt gesteld dat Marcan een “boevenclub” is die “asociale huurverhogingen” doorvoert en “ondernemers in nood uitknijpt” niet onrechtmatig: bedrijfsvoering Marcan in Rotterdam onderwerp van publiek debat, als gevolg van coronacrisis heeft bedrijfsvoering Marcan opnieuw aandacht gekregen en mocht Tak zich via Twitter en Facebook uiten, Marcan moet gelet op zekere publieke rol die zij inneemt felle bewoordingen Tak zich laten welgevallen, aannemelijk dat volgers Tak bewoordingen niet zonder meer letterlijk zullen begrijpen, niet gebleken is dat Tak specifiek als belangenbehartiger van een of meer horecaondernemers acteert.

 

IEPT20200325, Rb Midden-Nederland, Baudet v VPRO

Parafrasering door presentatrice Buitenhof van uitspraken Baudet in debat 18 februari in Tweede Kamer gebrekkig: Baudet heeft de woorden ‘blank’, ‘ras’ en ‘vervanging’ – die een bijzonder (negatief) gewicht hebben - tijdens debat niet genoemd, het was voor VPRO goed mogelijk om vooraf bedachte en op papier vastgelegde openingsvraag op inhoudelijke juistheid te toetsen. Parafrasering niet onrechtmatig: Baudet is publiek figuur die actief deelneemt aan publieke (politieke) debat, presentatrice Buitenhof wilde bijdrage aan dat publieke debat leveren, parafrasering kan niet los worden gezien van eerdere uitspraken Baudet, geen vooropgezet doel om karaktermoord op Baudet te plegen en Baudet niet weggezet als racist, gestelde negatieve gevolgen Baudet onvoldoende onderbouwd, nu die niet zien op uitlatingen presentatrice, maar op situatie die is ontstaan nadat Baudet publiekelijk VPRO gevraagd heeft om tot rectificatie over te gaan en VPRO dit weigerde. Ook als uitlatingen wel onrechtmatig zouden zijn zouden gevorderde rectificaties niet toewijsbaar zijn geweest: rectificaties deels onjuist, negatieve gevolgen onvoldoende onderbouwd, inlichten publiek over juiste standpunt van Baudet en opheffen negatieve effect uitzending Buitenhof reeds voor groot deel door eigen gezochte publiciteit en diverse publicaties die na weigering VPRO tot rectificatie zijn verschenen gerealiseerd, Buitenhof heeft op website achtergrond geschetst met citaat van uitspraken Baudet en daarmee deels gebrekkige karakter parafrase verholpen.

 

IEPT20200313, Rb Amsterdam, Selfmade Films

Makers van een documentaire over de FIOD hoeven materiaal niet te verstrekken aan verdachten die erin voorkomen: eisers hebben door hun positie en handelwijze - zij hebben belastingfraude erkend - de publieke arena betreden waardoor hen minder privacybescherming toekomt dan een willekeurig ander persoon, voldoende rekening gehouden met de privacybelangen van eisers nu hun namen niet worden genoemd en zij onherkenbaar zullen zijn, voor zover ambtsgeheimen zijn geschonden is dat de verantwoordelijkheid van het OM en/of de FIOD, die geen partij zijn in dit kort geding, beroep op AVG kan eisers niet baten nu de makers zich kunnen beroepen op de daarin vervatte journalistieke exceptie, ook beroep op artikel 843a Rv faalt nu dit artikel ziet op bewijsvergaring ten behoeve van een civielrechtelijke procedure terwijl eisers hebben gesteld de informatie nodig te hebben voor een strafzaak, voor zover eisers de gegevens nodig hebben voor een civiele procedure is onvoldoende aannemelijk dat gedaagden onrechtmatig hebben gehandeld en zijn de bescheiden onvoldoende bepaald.

 

IEPT20200303, Hof Amsterdam, De Volkskrant

Artikel uit 1999 over betrokkenheid appellant bij organiseren piramidespel Eurobizz Diamond niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal dat appellant eerder betrokken was bij piramidespel Top Stair, bewering dat Eurobizz een piramidespel was c.q. zich daarmee bezig hield vindt voldoende steun feitenmateriaal, gelet op publicaties andere media, verklaring onder ede appellant en veroordeling appellant tot jaar voorwaardelijke gevangenisstraf in België. Gebrek aan wederhoor van ondergeschikt belang: niet aangevoerd en aannemelijk dat wederhoor kern van artikel – betrokkenheid appellant bij organiseren van piramidespel – zou hebben ontzenuwd, nu dat ook in dit geding niet is gelukt. Met publicatie was destijds publieke belang gediend en appellant is publiek figuur die zich meer publiciteit moet laten welgevallen dan gemiddeld het geval is.

 

IEPT20200303, Hof Den Haag, Miss India Holland

Uitlatingen die gedaagden richting de pers hebben gedaan over de organisator en het verloop van de Miss India Holland-verkiezing niet onrechtmatig: in dit kort geding kan het hof geen uitspraak doen over de gegrondheid van verwijten, vermeende misstanden - onveiligheid, ongepast gedrag van de organisator, oneerlijke verkiezingen - zijn (indien juist) voldoende ernstig om bekend te mogen maken, berichten zijn voldoende terughoudend, zakelijk en niet onnodig grievend, gedaagden konden in redelijkheid van mening zijn dat sprake was van een misstand.

 

IEPT20200225, Rb Amsterdam, United v FD

Suggestie in artikel FD over door United geopperde optie om vennootschappen van Isabel Dos Santos bij een trustmaatschappij onder te brengen die “onder de radar van De Nederlandsche Bank” zit niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal (e-mail advocaat Dos Santos). Suggestie dat United haar dienstverlening onder druk van DNB heeft gestaakt niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal (e-mail advocaat Dos Santos en vermogensbeheerder Dos Santos), FD mocht afgaan op gelekte stukken, omdat United zelf geen andere duidelijke reden voor beëindiging dienstverlening kan geven. Voldoende gelegenheid voor geven weerwoord gegeven: FD heeft United bijna een maand de tijd gegeven om vragen te beantwoorden en heeft inzage in gelekte stukken gekregen, voorshands niet aannemelijk dat FD zich heeft verplicht om in het weerwoord letterlijk op te nemen dat United afstand neemt van de inhoud van de e–mails van advocaat Dos Santos.

 

IEPT20200129, Rb Midden-Nederland, Avrotros

Uitzending Opgelicht!? over hondenopvang niet onrechtmatig: in uitzending niet gesteld dat sprake is van misleiding, manipulatie en bedrog, overgrote deel van uitzending vindt voldoende steun in beschikbare feitenmateriaal,  uitingen die niet lijken te kloppen zijn niet van wezenlijk belang voor de uitzending, voldoende mogelijkheid van wederhoor waar ook gebruik van is gemaakt.

 

IEPT20200128, Hof Amsterdam, Parbode

Vonnis rechtbank deels vernietigd. Grieven met betrekking tot het niet toekennen van schadevergoeding treffen geen doel: appellant heeft onvoldoende onderbouwd dat er schade is geleden en of deze aan het artikel in Parbode te wijten zijn. Grief met betrekking tot betaling van de werkelijke proceskosten slaagt wel: geen blijk van misbruik van procesrecht/onrechtmatig handelen door appellant.

 

IEPT20200124, Rb Den Haag, HE Licenties v VG Colours

Vordering exhibitie (843a Rv) afgewezen: HE geen spoedeisend belang doordat de tenuitvoerlegging van het eindvonnis is geschorst totdat het hof in hoofdzaak heeft beslist. Verbod verdere verspreiding bericht waarin VG de kwestie met HE een “(oplichtings-)zaak” noemt: VG heeft grenzen echter maar in geringe mate overschreden, door het bericht aan een klein aantal contacten te sturen, die bekend worden geacht met het geschil tussen HE en VG. Proceskosten VG en Logico gematigd: verweer VG en Logico was vrijwel hetzelfde, gevoerd door dezelfde advocaten.

 

IEPT20200123, Rb Midden-Nederland, Jehovah’s Getuigen v UU

Onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld dat rapport Universiteit Utrecht over seksueel misbruik binnen Jehovah’s Getuigen gemeente onrechtmatig is. 

 

IEPT20200115, Rb Noord-Nederland, NDC

De publicatie op de website Sikkom.nl, in de papieren editie van het Dagblad van het Noorden en Facebookpagina’s met als kop 'Huurders van [eiser 2] moeten kilometers lopen voor dure en volle parkeerplek' van 7 en 27 november 2018, nagenoeg niet onrechtmatig jegens eisers: de meeste aantijgingen vinden voldoende steun in feitenmateriaal. Het onderdeel van de publicatie waarin wordt gesteld dat een huurder regelmatig intimiderende mailtjes van eisers krijgt, is wel onrechtmatig: bewering vindt onvoldoende steun in het feitenmateriaal. Ontbreken wederhoor artikel 27 november 2018 niet onrechtmatig: artikel van 27 november vloeit voort uit artikelen van 7 en 8 november 2018 en eisers is daar de mogelijkheid van wederhoor geboden. Immateriële schadevergoeding van € 750,00: waarschijnlijk dat eisers enige reputatieschade hebben geleden, maar eisers nagelaten specifieke schade te stellen. In reconventie. Publiceren van uittreksel basisregistratie personen van [gedaagde 2] op Facebook onrechtmatig en in strijd met AVG: Zorgvuldigheidsplicht dient ook te worden verstaan dat eiser haar administratie zo inricht dat medewerkers niet vrijelijk over persoonsgegevens te beschikken. Schadevergoeding van € 250,00 vanwege ontbreken specificatie schade.

 

IEPT20200114, Hof Arnhem-Leeuwarden, De Persgroep v Soliditry

Uitlatingen in artikelen De Gelderlander waarin wordt gesteld dat juridisch adviseur onderdeel uitmaakt van “de Sprinkhanen” en daarvan het “(juridisch) brein” is onrechtmatig: ernstige en stellig gepresenteerde beschuldigingen vinden onvoldoende steun in feitenmateriaal. Artikelen voldoen op belangrijke punten niet aan in Leidraad voor de Journalistiek 2018 gegeven aanbevelingen: onvoldoende informatie gegeven over betrouwbaarheid anonieme bronnen en onvoldoende invulling gegeven aan beginsel van hoor en wederhoor. Ten onrechte preventief verbod opgelegd door de voorzieningenrechter: kan afschrikwekkend effect hebben en verslaglegging over onderhavige belangwekkende onderwerp belemmeren, waardoor belang de Persgroep bij snelle publicatie van actueel nieuws zwaarder weegt dan belang juridisch adviseur. Ten onrechte gebod tot verwijdering artikelen van websites De Gelderlander opgelegd door voorzieningenrechter: toevoeging van rectificatie komt voldoende tegemoet aan belang Soliditry en de juridisch adviseur bij bescherming privacy, eer, goede naam en reputatie. Spoedeisend belang bij voorschot op betaling smartengeld niet aannemelijk gemaakt.

 

IEPT20200109, Rb Midden-Nederland, Spec Entertainment

Laten horen geluidsfragment Opsporing Verzocht waarin eiseres spreekt over dader met “Ali B-accent”  in show van Ali B vormt geen inbreuk op haar portretrecht: portretrecht ziet op een afbeelding van (een deel van) het gelaat van een persoon. Ook geen strijd met AVG: stem is weliswaar biometrisch persoonsgegeven, gegevens door hun onderlinge combinatie dusdanig uniek zijn dat ze maar op één persoon - zijnde eiseres - betrekking kunnen hebben, gebruik van het stemfragment is een rechtmatige verwerking ten behoeve van een uitsluitend artistieke uitdrukkingsvorm. Ook beroep op schending persoonlijke levenssfeer ex artikel 8 EVRM kan eiseres niet baten: Ali B komt het recht toe zijn gevoelens te uiten en te reageren op negatieve publiciteit na uitspraak eiseres,  gestelde negatieve gevolgen van herhalen fragment niet aannemelijk gemaakt.

 

IEPT20200107, Rb Amsterdam, Yoursafe24 v AVROTROS

Uitzending ‘Opgelicht?!’ over tekortkomingen in de nakoming van een vaststellingsovereenkomst en de onderliggende overeenkomst tot levering van lockers niet onrechtmatig: belangenafweging in het licht van beperkingen op de vrijheid van meningsuiting; uitzending levert bijdrage aan publieke debat; voldoende gelegenheid tot wederhoor geboden. Gebruik verborgen camera maakt uitzending niet onrechtmatig: geen nadeligere uitlatingen eiser vastgelegd met verborgen camera. YourSafe erkent grotendeels stellingen AVROTROS: YourSafe erkent tekortkomingen in de nakoming van de vaststellingsovereenkomst en de onderliggende overeenkomsten. Geen sprake van onherstelbare schade aan de zijde van eisers: geen onherstelbare schade bij [eiser sub 2]: reputatieschade YourSafe voorzienbaar gevolg eigen handelen.