2009 Reclamerecht

Print this page

IEPT20091224, Rb Amsterdam, KPN v UPC
Misleidende prijsvergelijking door het niet vermelden bij “Alles-in-een-Voordeelpakket” van de kosten van het vereiste standaardpakket. Dat de mailing is gezonden naar klanten die het bedrag van € 16,70 al betalen doet er niet aan af dat op deze manier geen correct vergelijkbaar totaaloverzicht wordt gegeven. Term “voordelig bellen” niet misleidend: aangemerkt als een verwijzing naar (de benaming van) het bij een aanbieder verkrijgbare belpakket (als onderdeel van het aangeboden totaalpakket) en niet als een (specifieke) vergelijking met telefonieprijzen van andere aanbieders. Actietarieven hoeven niet specifiek te worden meegenomen.

 

IEPT20091222, Hof Den Haag, De Staat v Agio c.s.
Dispenser valt onder tabaksreclameverbod: Hoe neutraal de dispensers ook mogen zijn, de enkele verpakking van de doosjes sigaren daarin valt al onder het reclameverbod.

 

IEPT20091211, Rb Utrecht, Velux v Peters Fakro Dakramen
Ventilatieclaims ter zake van vensters voor oktober 2009 misleidend voor versie met stoffilter, maar niet misleidend na verwijdering stoffilter. Superioriteitsclaims na oktober 2009 niet misleidend; daarvoor wel misleidend. Misleidend gebruik KOMO-Keurmerk. Vaststaat dat Peters Fakro Dakramen voor de V50P dakvensters niet in het bezit is van KOMO-keurmerk en dat het KOMO attest met het certificaatnummer 20731 geen betrekking heeft op het V50P dakvenster, maar op andere type dakvensters die door Peters Fakro Dakramen in Nederland op de markt worden gebracht. Het is dan ook misleidend om te suggereren dat dit wel het geval is. 

 

IEPT20091210, Rb Amsterdam, Visitekaartjes Coffeeshop
Visitekaartjes: uiting kennelijk gericht op het bevorderen van de verkoop, aflevering of verstrekking van softdrugs. Hierbij zou het niet zo zeer gaan om het aanprijzen van het product zelf maar om het aanprijzen van de eigen zaak. Dit kan naar het oordeel van de rechtbank echter moeilijk los gezien worden van het streven meer softdrugs te verkopen. Door te worden geconfronteerd met reclame voor een verkooppunt van softdrugs kunnen immers ook personen die niet de intentie daartoe hadden, op het idee gebracht of overgehaald worden om softdrugs te gaan kopen.

 

IEPT20091127, HR, Worldonline
Onjuiste indruk gewekt door betrokkene dat geen aandelen waren verkocht voorafgaand aan beursgang. Bij uitzondering correctieplicht uitgevende instelling in aanvulling op prospectus, waarin overdracht aandelen voldoende duidelijk was gemaakt. Aansprakelijkheid misleidende mededelingen in prospectus conform regels voor misleidende reclame. Bewijslast misleiding: conditio sine qua non-verband als uitgangspunt. Collectieve actie mogelijk bij beoordeling of het gedrag van World Online en de Banken bij de beursintroductie onrechtmatig is geweest

 

IEPT20091119, RCC, Q-Music
Geen misleiding door niet-serieuze actie: zal het voor de gemiddelde consument duidelijk zijn dat deze boodschap niet serieus is bedoeld. Men mag er immers niet van uitgaan dat iedereen die een sms stuurt een nieuwe auto ontvangt. Dat geen sprake is van een serieuze actie blijkt uit het feit dat de bekende deejay Ruud de Wild in de televisie-commercial diverse, duidelijk humoristisch bedoelde, rollen speelt.

 

IEPT20091113, RCC, NBC v Zonnatura
Misleidende vergelijking: Ten onrechte wordt immers in de radiocommercial de indruk gewekt dat voor Volkomen Volkoren Brood, anders dan bij dagvers brood, geen gistversnellers en conserveringsmiddel worden gebruikt, en dat daarom Volkomen Volkoren Brood de voorkeur verdient boven gewoon brood. Noemen van niet bestaand additief “gistversnellers” onjuist. Gebruik van het woord conserveringsmiddel bij brood niet juist. Onterecht appelleren aan angstgevoelens

IEPT20091112, Rb Amsterdam, de Jonge Flowsystems v Buitendijk Techniek
Misleidende afbeeldingen hosetowers: doordat 5 van de 6 geplaatste hosetowers afkomstig zijn van J. de Jong Flowsystems een onjuiste voorstelling van zaken gegeven omdat daarmee de indruk wordt gewekt dat de getoonde hosetowers door Buitendijk Techniek zijn gemaakt en geleverd. “We deliver hosetowers” niet misleidend

 

IEPT20091103, RCC, STAP v Grolsch
Adverteerder verantwoordelijk voor filmpje van derde dat binnen campagne is. Aanzetten tot bierdrinken tijdens skydive – aanzet-ten tot risicovol gedrag

 

IEPT20090930, CBB, SD&P v OPTA

SMS-berichten zonder wervend karakter geen SPAM: Uit hoofde van overeenkomst gestuurde sms-berichten geen communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. Zij zijn er immers in beginsel niet voor bestemd om de ontvanger te bewegen in te gaan op een commercieel aanbod of steun te verlenen aan ideële of charitatieve doeleinden en OPTA heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat zij niettemin een dergelijk wervend karakter zouden hebben.

 

IEPT20090908, HvJEG, Liga Portuguesa de Futebol Profissional & Bwin International
Verbod aan legitieme buitenlandse aanbieders om via internet kansspelen aan te bieden: Artikel 49 EG staat niet in de weg aan een regeling van een lidstaat als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die marktdeelnemers als Bwin International Ltd die in andere lidstaten zijn gevestigd, waar zij rechtmatig soortgelijke diensten verrichten, verbiedt om via het internet kansspelen aan te bieden op het grondgebied van deze lidstaat.

 

IEPT20090716, Rb Haarlem, OPTA v Pretium
Misleidende handelspraktijk, geen misleidende reclame: Niet valt dan ook uit te sluiten dat onwetende consumenten die op een onverwacht moment zijn gebeld, daaruit hebben opgemaakt dat de werkwijze en de prijzen van Pretium door de OPTA zijn goedgekeurd dan wel door haar worden aanbevolen. Van een misleidende mededeling als bedoeld in artikel 6:194 BW kan echter geen sprake zijn, nu het in deze een persoonsgerichte benadering per telefoon betreft die niet door de regeling wordt bestreken

 

IEPT20090706, CGR, Pfizer
Vergoeding eigen bijdrage door fabrikant toelaatbaar: dat van een expliciet verbod op terugbetalingsregelingen in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame en andere regelingen geen sprake is.
Terugbetalingsregeling geen strijdige aanprijzing. Terugbetalingsformulier geen publieksreclame
 

 

IEPT20091014, Rb Den Bosch, Techcomlight v Bik cs
Misleidende claims Bik ter zake van niet goed vergelijkbare producten: De wet stelt niet de eis dat vergelijkende reclame uitsluitend zou zijn toegestaan tussen identieke producten, maar de crux zit hem in deze zaak klaarblijkelijk in de verschillend beoogde functionaliteit van de producten waardoor ze eigenlijk niet goed vergelijkbaar zijn. Misleidende claim dat lichtopbrengst “beter” zou zijn en misleidende claim “lagere prijs per eenheid lichtopbrengst”. Misleidende claim inzake installatie gemak

 

IEPT20090918, Rb Den Haag, ESS v I-Drain
Inbreuk modelrecht: Model niet technisch bepaald. Dat niet elk kenmerk waaraan een technische functie kan worden toegeschreven, wordt getroffen door de uitsluiting van artikel 8 GModVo. Alleen als technische overwegingen beslissend zijn geweest voor de vormgeving, is er grond voor nietigverklaring van het Gemeenschapsmodel. Misleidende advertentie.

 

IEPT20090901, CvB RCC, Nederlandse Energie Maatschappij
Optreden Maurice de Hond niet in strijd met artikel 11.2 NRC: De omstandigheid dat een betrokken persoon (grote) bekendheid geniet bij het publiek vanwege een bepaalde hoedanigheid of deskundigheid en (mede) om die reden in de media optreedt, kan niet beslissend zijn voor het antwoord op de vraag of het in reclame optreden van deze persoon is verboden [...]. Naar het oordeel van het College is de deelname van Maurice de Hond aan programma's echter niet van zodanige aard, dat hij ingevolge die deelname kan worden geacht gezag respectievelijk vertrouwen te hebben bij bepaalde publieksgroepen in de zin van artikel 11.2 NRC.

 

IEPT20090813, RCC, Staatsloterij
 “Jackpot valt gegarandeerd” misleidend: Nu in de gewraakte uitingen een rechtstreeks verband wordt gelegd tussen het gegarandeerd vallen van de jackpot en de omvang daarvan, zijn de gewraakte uitingen onvolledig omdat daarin niet wordt gewezen op het feit dat er een substantiële kans bestaat dat het bedrag van € 27,5 miljoen niet in zijn geheel wordt uitgekeerd.

 

IEPT20090806, Rb Amsterdam, Ushio v Philips
Misleidende vergelijkende reclame: Nu sprake is van een specialistische markt met een beperkt aantal spelers, van welke markt Ushio een aanzienlijk aandeel vertegenwoordigt, is voldoende aannemelijk dat het relevante publiek de 'standaardlampen' waarmee Philips haar lampen in haar claims vergelijkt, zal herleiden tot de lampen van Ushio. Weliswaar kan vanwege de nuancering 'up to' worden aangenomen dat Philips niet hoeft aan te tonen dat in alle gevallen sprake is van 30% meer licht, maar wel dat dit percentage op zijn minst (eenmalig) moet voorkomen in de tests en dat daarnaast een percentage tussen de 20 en de 30 met een zekere regelmaat geconstateerd wordt.

 

IEPT20090728, RCC, NOvU v Octrooiexpert
Misleidende vergelijking octrooiexpert - octrooigemachtigde: Het is misleidend te stellen dat er, afgezien van het verschil in prijs en opleiding, geen verschil is tussen een door adverteerder geschreven octrooiaanvrage en een aanvrage geschreven door een octrooigemachtigde. Anders dan wordt gesuggereerd – kan niet worden aangenomen dat klanten van adverteerder een gelijkwaardige rechtsbescherming genieten als die van een octrooigemachtigde.


IEPT20090727, RCC, Nederlandse Energie Maatschappij
Optreden Maurice de Hond in strijd met artikel 11.2 Nederlandse Reclame Code: de Commissie is van oordeel dat Maurice de Hond kan worden geacht (nu nog) een zeker vertrouwen te genieten bij een belangrijk deel van het televisiekijkend publiek, in die zin dat hem op het gebied van onafhankelijk onderzoek een zekere deskundigheid wordt toegeschreven. Dat Maurice de Hond geen autoriteit is op de energiemarkt, doet hier niet aan af.

 

IEPT20090618, HvJEG, L’Oréal cs v Bellure cs

Vergelijkingslijsten: ongerechtvaardigd voordeel wanneer in het kielzog van het bekende merk geprofiteerd wordt van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van bekend merk, en zonder financiële vergoeding profijt gehaald wordt uit de commerciële inspanningen van de merkhouder. Verbod van niet-richtlijn conforme vergelijkende reclame wanneer geen afbreuk wordt gedaan aan herkomstfunctie van merk, maar wel aan één van de overige functies van het merk (kwaliteitsgarantie, of de communicatie-, de investerings- en de reclame-functie). Expliciete of impliciete vermelding dat een product imitatie is van een algemeen bekend merk is ongeoorloofde vergelijkende reclame en daardoor behaald voordeel levert een oneerlijk voordeel op.

 

IEPT20090618, Rb Amsterdam, Hans Anders v Specsavers

Toelaatbare vergelijkende reclame: Informatie over opleiding opticiens en audiciens Hans Anders: Gelet op de beperkingen die een advertentie met zich brengt, wordt geoordeeld dat Specsavers met de verwijzing naar haar website in de advertentie deze informatie daarmee voor de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument op voldoende wijze ter controle beschikbaar heeft gesteld. Ludieke variant op een merk is toelaatbaar zolang het niet denigrerend is

 

IEPT20090605, HR, Effectenlease

Reclame: Voor een maatstaf, die uitgaat van een minder dan gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument, is geen plaats. De omstandigheid dat Dexia in strijd met de op haar rustende bijzondere zorgplicht niet uitdrukkelijk en in niet mis te verstane bewoordingen heeft gewaarschuwd voor het risico van een restschuld noopte het hof, anders dan de onderdelen betogen, niet tot het oordeel dat deze brochure misleidend is.

  

IEPT20090528, CBB, Philip Morris v VWS – Publicatie

Geen mededeling uitsluitend voor bedrijfstak: Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat bedoelde uitzondering op de beperking van de tabaksreclame betrekking heeft op “vakbladen en verkoopinformatie sec van fabrikanten richting grossiers en detaillisten” (Kamerstukken II, 26472, nr. 7, blz. 22). Duidelijk is dat de wetgever bij deze uitzondering slechts mededelingen binnen de besloten kring van de tabaksbranche op het oog had. Misset Horeca, dat blijkens haar colofon een vakblad is voor personen die in de horeca werkzaam zijn of daarmee in verband staan, richt zich niet tot die besloten kring. Matiging boete van € 45.000 tot € 20.250

 

IEPT20090526, Rb Den Bosch, Databalance

Rectificatie inzake QSL-verkopen: Dat betekent dat zolang [Databalance cs] geen overeenkomst met Trader's hebben, zij inderdaad niet gerechtigd zijn om enig onderdeel van de QSL-software te verkopen. Zolang ook behoren zij zich te onthouden van het doen van mededelingen in de markt die anders suggereren, zoals de brief van 12 maart 2009 onmiskenbaar doet. 

 

IEPT20090522, Rb Amsterdam, Unilever v Reckitt Benckiser

Misleidende suggestie dat borstelen niet nodig is. Claim inzake reinigingskracht niet misleidend. Anonieme vergelijkende reclame met vergelijkbare producten: e beide schoonmaakproducten zullen voor de doorsnee consument in de categorie 'toiletreinigers' vallen en de gemiddelde consument kent het onderscheid tussen 'zure toiletreinigers' en 'bleekreinigers' niet. De producten voorzien derhalve in die zin in dezelfde behoefte en zijn voor hetzelfde doel, het reinigen van het toilet, bestemd.

 

IEPT20090504, CBB, Vermelding op website

Vermelding bedrijfsnaam op website geen toerekenbare tabaksreclame: Gegeven het feit dat de met Koninklijk Horeca Nederland gesloten alliantieovereenkomst geen uitsluitsel biedt omtrent de betrokkenheid van A bij de hier aan de orde zijnde vermelding, dan wel dat A op enig andere wijze van die vermelding kennis heeft gedragen.

 

IEPT20090504, CBB, Jazz Weekend
Toevoeging bedrijfsnaam aan “Jazz Weekend” verboden tabaksreclame: De associatie die met het sigarettenmerk werd opgeroepen, heeft tot gevolg dat aan een tabaksproduct bekendheid werd gegeven dan wel dat product werd aangeprezen.

 

IEPT20090504, CBB, Philip Morris v VWS - Personeelswerving
Hyperlink op website studievereniging geen tabaksreclame: Voorzover A een bedrag van € 150,- heeft betaald voor plaatsing op de website van de studievereniging van een hyperlink met daarop de naam en het logo van PMH - de multinationale onderneming waar A B.V. deel van uitmaakt - is het College van oordeel dat ook deze economische bijdrage dient te worden beschouwd tegen de achtergrond, oftewel in de woorden van de wetgever ‘setting’, van de werving van personeel. Economische bijdrage kosten borrel geen aanprijzing tabaksproduct

 

IEPT20090429, Rb Leeuwarden, Huis en Hypotheek v DSB

Gebruik beeltenis [X] en glimlachende dame misleidend. Misleidende mailing: suggestie van voortzetting onderneming van Huis & Hypotheek. Geen afbreuk of ongerechtvaardigd voordeel ex artikel 2.20(1)(d) BVIE

 

IEPT20090416, RCC, Vrumona - Vitaminwater

Naam "vitaminwater" niet misleidend: uit de naam Vitaminwater blijkt onmiskenbaar dat het om een samengesteld product gaat. Bij een samengesteld product kan niet uitsluitend van de productnaam worden uitgegaan, nu de productnaam in een dergelijk geval doorgaans slechts een indicatie van de belangrijkste ingrediënten en/of smaken geeft. Productgroep "water+" bekend veronderstelt. Gebruik merk "Sourcy" niet misleidend.

 

IEPT20090402, HvJEG, Damgaard - Geneesmiddelenreclame

Geneesmiddelenreclame door een derde: de verspreiding door een derde van informatie over een geneesmiddel, met name over de therapeutische of profylactische werking ervan, kan worden aangemerkt als reclame in de zin van dit artikel, indien deze derde op eigen initiatief handelt en feitelijk en rechtens volledig onafhankelijk is van de fabrikant of de verkoper van dat geneesmiddel.  

 

IEPT20090327, CGR, Merck v Ferring
Geneesmiddelenreclame: hulpmiddelen en drukwerk geen reclame. Gratis aanbieden cosmetische producten eb tas is reclame.

 

IEPT20090327, Rb Haarlem, Norgine v Ratiopharm - Macrogol

Twijfel over vraag of Macrogol geneesmiddel is: Huidige stand van de rechtspraak is dat er thans teveel twijfels bestaan om de vraag of macrogol naar werking een geneesmiddel is bevestigend te beantwoorden. Hierover zal mogelijk meer duidelijkheid ontstaan na het door Norgine aangevraagde deskundigenbericht. Geen onrechtmatige mailing: Verwarring bij apothekers niet aannemelijk.

 

IEPT20090325, Rb Amsterdam, Adani v ODMedical

€ 575.000 aan boetes onder vaststellingsovereenkomst verbeurd: Inbreuk merkrechten: Geen geldige reden voor gebruik testrapporten en certificaten. Inbreuk auteursrecht bodyscanner. Misleidende reclame door gebruik van testrapporten, certificaten en afbeeldingen op de CDROM en via de link "SOTER presentation CD" op de website van ODMedical ter ondersteuning van de verkoop van de SOTER RS.

 

IEPT20090305, Rb Rotterdam, Gezondnu

Aanprijzen door medische claims: in het tijdschriftartikel 'Terug naar de wortel' is sprake van aanprijzen van valeriaanwortel, asperge, curcuma en duivelsklauw door het gebruik van medische claims. Beleid dat alleen bij vermelding van merk- of productnaam boete wordt opgelegd behoeft nadere motivering

 

IEPT20090220, Rb Rotterdam, Tobacco Shop Pinkpop

Verboden tabaksreclame: Stand met aan de achterwand van de verkoopbalie een overzicht van de door eiseres verkochte merken van tabaksproducten en vermelding "Tobacco Shop" op stand. Verboden sponsoring: Voor het aannemen van sponsoring acht de rechtbank van doorslaggevende betekenis de omstandigheid dat eiseres met Limburg Festival B.V. door de betaling van € 59.500 exclusiviteit van de verkoop van haar merken tabaksproducten is overeengekomen. Boete € 45.000.

 

IEPT20090220, Rb Rotterdam, Marlboro Beachpop

Verboden tabaksreclame op evenement: dat de tabaksproducten zodanig zijn gepresenteerd dat deze presentatie als geheel op met het reclameverbod onverenigbare wijze de aandacht van het aanwezige publiek op de te koop aangeboden tabaksproducten vestigt. Boete € 40.500

 

IEPT20090114, Rb Utrecht, Groeivermogen
Geen misleidende reclame: Een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende potentiële deelnemer had kunnen en moeten begrijpen dat de contracten inhielden dat er belegd werd met geleend geld, waarover de deelnemer rente diende te betalen en waarbij hij de aankoopsom aan Groeivermogen cs moest terugbetalen. Wel schending contractuele zorgplicht door niet te wijzen op risico restschuld

 

IEPT20090113, Rb Den Haag, Young City Music v Fresh FM

Misleidende mailing: vergelijkt niet op objectieve wijze relevante, controleerbare en representatieve kenmerken met elkaar