2011 Reclamerecht

Print this page

IEPT20111222, Rb Den Haag, Gillette v Wilkinson

“Scheert beter dan MACH 3”: misleidende vergelijkende reclame en merkinbreuk: dat Wilkinson de producten HYDRO 3 en MACH 3 niet op objectieve en controleerbare wijze met elkaar vergelijkt, zodat de vergelijkende reclame die zij met de claim maakt alleen al daarom ongeoorloofd is. ”Beste scheerbeurt voor je huid” vorm van overdrijving; geen superioriteitsclaim.

 

IEPT20111125, Rb Maastricht, NTD v De Trombosediensten
Mildere beoordeling reactieve reclame-uiting. Geen ongeoorloofde mededelingen, althans rectificatie niet opportuun.

 

IEPT20111122, Hof Den Haag, Tempur v Medicomfort

Geen merkinbreuk en geen misleidende vergelijkende reclame door gebruik adword. Geval van dubbele identiteit:wanneer het als adword gebruikte teken gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Enkel gebruik als adword doet geen afbreuk aan herkomstaanduidingsfunctie. Investeringsfunctie: geen afbreuk aan reputatie. Geen verwarringsgevaar.  Geen verwatering c.q afbreuk aan onderscheidend vermogen merk. Geen afbreken c.q. afbreuk reputatie merk. Geen aanhaken c.q. ongerechtvaardigd voordeel: geldige reden. Gebruik adword: vergelijkende reclame. Geen misleidende vergelijking: geen mindere kwaliteit en vergelijking op prijs

 

IEPT20111025, Hof Den Haag, Pretium v De Staat

Winkansverdubbelaar - op Yahtzee gelijkend spel - en prijs "mijnen" kansspel: ook is het toeval of de mededingers een even snel, sneller of langzamere internetverbinding hebben en of deze daarmee getraind zijn of niet. Voor zover de factor behendigheid in fase 2 bij het verwerven van een prijs dan ook een rol speelt, is deze factor ondergeschikt aan het kanselement.

 

IEPT20111013, Rb Zutphen, Transavia v Euclaim

Publicatie onjuiste informatie probleemvluchten niet onrechtmatig nu Transavia geen informatie verschaft. Misleidende reclame niet van toepassing omdat partijen geen concurrenten zijn.

 

IEPT20110816, Hof Den Bosch, Botcement
Geen dwangsommen verbeurd gelet op terugwerkende kracht vernietiging vonnis. Misleidende claim inzake identieke, uitwisselbare, equivalente of gelijkwaardige producten.

 

IEPT20110715, Rb Rotterdam, Het Ketelhuis v Minister van VWS

Parodie op gezondheidswaarschuwing geen verboden tabaksreclame: dat het niet de bedoeling van eiseres is geweest om enige vorm van tabaksreclame te maken, maar om met de poster haar bioscoop en de Nederlandse film te promoten door middel van een - voor de objectieve waarnemer duidelijk als zodanig te herkennen - parodie op (de gezondheidswaarschuwing op) een sigarettenpakje.

 

IEPT20110609, HvJEU, Alter Channel

Sluikreclame: bedoeling om reclame te maken: dat de bedoeling om sluikreclame te maken ook aanwezig kan zijn indien er geen geldelijke of andere vergoeding tegenover staat

 

IEPT20110531, Hof Amsterdam, Defam

Geen misleidende reclame – ontbreken waarschuwing restschuld: De omstandigheid dat Defam in strijd met de op haar rustende bijzondere zorgplicht niet uitdrukkelijk en in niet mis te verstane bewoordingen heeft gewaarschuwd voor het risico van een restschuld leidt niet tot het oordeel dat de brochure misleidend is. De factoren die het antwoord bepalen op de vraag of de bedoelde waarschuwingsplicht is geschonden zijn immers niet dezelfde als die van belang zijn voor het antwoord op de vraag of de brochure een misleidend karakter heeft als bedoeld in art. 6:194 BW.

 

IEPT20110531, Hof Den Haag, VW&B

Oneerlijke handelspraktijken: Artikel 6:193a BW beschermt alleen consument. Artikel 6:193a BW kan niet als grondslag voor de vorderingen van VW&B dienen omdat dat artikel uitsluitend is gericht op bescherming van de consument. Geen reclame; geen mededelingen over eigen diensten. Publicatie; Niet aannemelijk dat informatie onjuiste of misleidend is  

 

IEPT20110525, Rb Arnhem, Boreaal v ThiemeMeulenhoff

Geen anonieme maar herleidbare reclame voor de methode Schrift. Geen oneerlijke handelspraktijk want geen verkoopbevorderende communicatie. Onrechtmatige publicatie. Onjuiste, badinerende en kleinerende publicatie over methode Novoskript zonder noodzaak.

 

IEPT20110519, Rb Den Haag, IBV v Liandyn

Geen wilsovereenstemming over plaatsing advertorial a € 11.000: redengevend dat IBV niet, althans niet voldoende gemotiveerd heeft bestreden dat bij Liandyn de indruk is gewekt dat het artikel tegen vergoeding van geringe kosten geplaatst zou worden. Duits recht toepasselijk recht op publicatie-overeenkomst advertorial: plaats van vestiging van de uitgever

 

IEPT20110517, Hof Den Haag, Architectenweb v SDU
Juistheid mededeling “90% bereik” niet aannemelijk. Steekproef niet voldoende representatief: dat zowel de grootte als de kwaliteit van gebruikte steekproef naar de gebruikelijke zorgvuldigheidsnormen onvoldoende is om de mededeling in de brochure op te kunnen baseren. Misleiding omtrent crossmediaal bereik. Geen onrechtmatig gebruik domeinnaam “bereikarchitecten.nl”

 

IEPT20110512, HvJEU, Konsumentombudsman v Ving
Alleen vermelding vanafprijs geen misleidende omissie: dat de vermelding van alleen een vanafprijs in een uitnodiging tot aankoop op zichzelf niet als een misleidende omissie kan worden beschouwd. Verwijzing naar website voor productkenmerken mogelijk

 

IEPT20110505, HvJEU, MSD v Merckle GmbH
Geneesmiddelenreclame: Niet verboden: Getrouwe weergave informatie verpakking en bijsluiter. Wel verboden: geselecteerde of gewijzigde informatieverstrekking indien dit uitsluitend uit reclamedoeleinden kan worden verklaard

 

IEPT20110428, Rb Amsterdam, Schoolkrantdrukkerij v Apprentice

Misleidende reclame inzake verspreidingspercentage, productie en bereik: dat niet op alle scholen waar het CJP Magazine wordt bezorgd ook daadwerkelijke verspreiding onder de leerlingen plaatsvindt, zodat het Keesie-rapport reeds hierom onvoldoende is om de juistheid van de door Apprentice gedane mededeling aan te tonen.

 

IEPT20110315, Hof Den Haag, Henri Peteri v AB Powerselling

Kokend water: 100°C niet doorslaggevend, maar verwachtingspatroon consument. gaat immers om het verwachtingspatroon van de consument vanuit zijn ervaring met de traditionele middelen om water te verkrijgen dat geschikt is voor de in r.o. 22 genoemde toepassingen.Toepasselijkheid artikelen 6:193a-j BW of art. 6;194 BW? belang in de bewijslast. in beide toetsingskaders is de maatstaf ter beantwoording van de vraag of sprake is van misleidende reclame dezelfde.

 

IEPT20110218, Rb Amsterdam, Binckbank v Lynx

Misleidend niet verwerken of vermelden van de kortingen van Binckbank en Alex in de tabel van Lynx. Hoge eisen vergelijkende reclame bij complexe kostenstructuur. Subjectieve selectie niet zonder meer niet representatie. Lynx in beginsel vrij in selectie te vergelijken kosten. Vereiste tijdig betalen griffierecht niet toegepast in kort geding.

 

IEPT20110204, Rb Den Haag, Tempur v Medicomfort

Geen inbreuk merkenrecht door rechtmatige vergelijkende reclame> Geen oneerlijk voordeel door vertonen of inhiud van de advertentie: het enkele feit dat de advertentie van Medicomfort verschijnt na invoering van de het Adword ‘tempur’, geen oneerlijk voordeel oplevert in de zin van artikel 6:194a lid 2 sub g en daarmee ook geen ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMVo. Geen misleidende vergelijkende reclame: in de advertentie wordt vergeleken op objectieve wijze, namelijk op de prijs.

 

IEPT20110203, Rb Zwolle, Abbott & Astellas v Sandoz

Een geneesmiddel is generiek indien het generiek is conform artikel 10 Richtlijn. Bio-equivalent is therapeutisch uitwisselbaar

 

IEPT20110128, Rb Alkmaar, WWZ v MDZ 

Incorrecte vergelijking A- en B-merken. Misleidende medelinging inzake continuiteit. Misleiende medeling inzake verzekeringen. Onrechtmatige rolwisseling van participant naar concurrent. Privé-aansprakelijkheid bestuurder: Gelet op zijn opstelling ter zitting is niet overdreven te stellen dat hij feitelijk de vennootschap is.

 

IEPT20110119, Rb Amsterdam, Stybenex v Rockwool 

Misleidende schijn van veiligheid. Misleidende mededeling inzake flash-over. Misleidend beeld dat kunststof isolatiematerialen tot brandgevaarlijke situaties leiden. Vergelijkende reclame: In het onderhavige geval zal de lezer van de Brochure begrijpen dat Rockwool haar product, steenwol (onder andere) afzet tegen dat van de concurrent (de leden van Stybenex) In de Brochure wordt weliswaar veelal de vergelijking gemaakt met 'kunststof isolatiematerialen' in algemene zin (waarvan EPS er één is), maar EPS wordt in de Brochure met name genoemd. Collectieve actie.