2013 Reclamerecht

Print this page

IEPT20131231, Hof Arnhem-Leeuwarden, EVA Optic v WaterVision
Claims Watervision zijn misleidend en deels ook ongeoorloofd vergelijkend. Eiser kan ten aanzien van de inhoud van de door WaterVision gedane beweringen in beginsel kan volstaan met te stellen dat deze onjuist zijn en niet nader te motiveren waarom cijfers onjuist zijn. Vergelijkende reclame: de maatman zal de claims mede betrekken op de producten van EVA Optic. Spoedeisend belang bij rectificatie aanwezig ook wanneer daarbij onomkeerbare imagoschade door Watervision kan worden veroorzaakt, omdat Watervision met haar claims haar goodwill ten koste van EVA Optic heeft vergroot.

 

IEPT20131224, Hof Arnhem-Leeuwarden, Sandoz v AbbVie
Term ‘generiek geneesmiddel’ in uitingen aan beroepsbeoefenaren is niet misleidend: maatman begrijpt term als ieder geneesmiddel dat generiek is ten opzichte van spécialité en zal term niet interpreteren in zin van Geneesmiddelenwet.

 

IEPT20131015, Hof Arnhem-Leeuwarden,Trebs v Food Fun
Brief is misleidende vergelijkende reclame: Duidelijk wervend karakter en de naam van Trebs wordt uitdrukkelijk genoemd. Maatman: iedere onjuistheid misleidend; misleiding van de ‘maatman’ vereist. Maatman: directie en inkopers van groothandelaren en retailers in klein huishoudelijke apparatuur, die redelijk oplettend en bedachtzaam zullen zijn, maar geen bijzondere kennis over bescherming van vormgeving hebben. Misleiding maatman: Onvoldoende aannemelijk dat Pizarette van Food & Fun enige legaal in China geproduceerde pizzaoven is, noch dat die rechten zich uitstrekken tot andere landen, waaronder Nederland.

 

IEPT20131010, Rb Den Haag, MTTM v Belfabriek
Misleidende mededelingen Belfabriek over klantenwerving, financiële positie en mogelijke afsluiting van servicenummers van (klanten van) MTTM. Evident dat niet is beoogd om servicenummergebruikers op objectieve wijze te informeren over feitelijkheden, maar om paniek te zaaien onder klanten van MTTM en daarmee te trachten hen over te laten stappen naar Belfabriek.

 

IEPT20131010, Rb Amsterdam, Verkade v Mondelez
Claim “LIGA FruitCrisp is verkozen op fruitsmaak en knapperigheid” voldoende herleidbaar tot uitkomsten van onderzoek. Claim “als lekkerste getest” van Verkade impliceert vergelijking die bij gebreke van test niet op deugdelijke wijze kan worden onderbouwd. 

 

IEPT20130903, Rb Amsterdam, B-MS v BI
Vordering ter zake van reclame-uiting niet jegens BI toewijsbaar: Boehringer Ingelheim GmbH is aansprakelijk als de partij die de uitingen openbaar heeft gemaakt.Reconventie: reclame-uitingen over (doseringen) Eliquis niet misleidend
 

IEPT20130731, Rb Overijssel, Carriënta v Buffel
Misleidende indruk dat Carriënta outdooractiviteiten nog bij Buffel geboekt konden worden.

 

IEPT20130724, Rb Den Haag, Topro v Allergoedkoopst
Misleidende reclame: vereist dat redelijkerwijs aannemelijk is dat onjuistheid of onvolledigheid het economische gedrag van de maatman-consument kan beïnvloeden. Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder. Ernstig persoonlijk verwijt doordat b

bestuurder rollators bestelde terwijl hij wist of moet hebben geweten dat deze inbreukmakend waren en dit kon voorkomen 

 

IEPT20130718, CBB, Het Ketelhuis
Poster van Het Ketelhuis geen sluikreclame voor “Lucky Strike” sigaretten en shag, dan wel voor tabaksproducten meer in het algemeen. Met de poster beoogt Het Ketelhuis reclame te maken voor haar zelf en de Nederlandse film. De poster vormt – gelet op de rode, met ringen omgeven cirkel, de zwarte waarschuwingsstempel en de verdere opmaak – een parodie op tabaksreclame.

 

IEPT20130718, HvJEU, Green Swan Pharmaceuticals
Gezondheidsclaim kan ook ziekterisicobeperkingsclaim zijn zonder claim dat risicofactor “in significante mate” wordt beperkt. Commerciële mededeling kan merk of handelsnaam zijn op voorwaarde dat voldaan wordt aan vereisten toepasselijk merken- of handelsnaamrecht

 

IEPT20130718, HvJEU, Sky Italia v AGCOM
Kortere maximumzendtijden voor tv-reclame betaalzenders toelaatbaar met inachtneming van evenredigheidsbeginsel

 

IEPT20130711, HvJEU, BEST v Visys
Gebruik van domeinnaam en gebruik van metatags kan onder “reclame” vallen, de registratie van een domeinnaam niet

 

IEPT20130626, Rb Overijssel, Trebs v Food & Fun
Uitlatingen Food & Fun over Pizarette grotendeels juist. Primair taalkundige uitleg overeenkomst: niet aannemelijk dat ‘partners’ ook ‘afnemers’ omvat

 

IEPT20130628, Rb Amsterdam, Lely v Agib
Claim voor reinigingsmiddelen melkrobots niet misleidend, ook niet wanneer niet ieder product voor iedere robot geschikt is. Toevoeging “laat u niet verplichten of chanteren door fabrikanten” is onrechtmatige suggestie oneerlijke praktijken en impliciet vergelijkende reclame. Gebruik rode kleurmerk Lely doet afbreuk aan reputatie van het merk

 

IEPT20130528, Hof Den Haag, Loterijverlies v Staatsloterij
Collectieve actie ex artikel 3:305a BW mogelijk: Het woord 'gedupeerden' in de doelomschrijving van Loterijverlies verwijst, in redelijkheid uitgelegd, naar personen die zich gedupeerd achten door kansspelen, en niet, zoals Staatsloterij betoogt, naar personen waarvan aan de hand van een individuele toets moet worden vastgesteld of zij daadwerkelijk schade hebben geleden. Misleidende mededelingen van Staatsloterij over wel- of niet-gegarandeerd zijn van prijzen, win-kansen, aantal gewonnen prijzen en hoogte ervan. Geen misleidende mededelingen over uitkeringspercentage of kansspelbelasting. Geen sprake van aanzetten tot onmatige deelname door Staatsloterij

 

IEPT20130502, Rb Noord-Holland, Wereldwinkel
Aanduiding ‘wereldwinkel’ is een algemene en generieke term geworden en tot het publiek domein gaan behoren. Collectieve actie franchisegever ten behoeve van leden. Misleidende suggestie dat alle wereldwinkels aangesloten zijn bij de stichting en cadeaubon accepteren.

 

IEPT20130402, CBB, Tabaksreclame Camel
Geen overtreding tabaksreclameverbod: niet te vermijden dat lichtbakken met tabaksmerk “Camel” buiten pand zichtbaar waren voor passanten die bewust door toegang keken

 

IEPT20130306, Rb Zeeland-West-Brabant, STG v Landewyck
Onvoldoende aannemelijk dat brief bewust openbaar is gemaakt. Misleidende vergelijkende reclame in advertentie: oneerlijk voordeel door aanhaken aan reputatie en vergelijking betreft geen objectief verifieerbare kenmerken

 

IEPT20130221, Rb Rotterdam, Presentatie Moods
Rechtopstaand presenteren sigarendoosjes in transparante display geen ‘reguliere presentatie’: gedacht moet worden aan meest voorkomende methode voor de uitstalling van verpakkingen van tabaksproducten, te weten het op elkaar stapelen of achter elkaar plaatsen in schappen.


IEPT20130130, Rb Den Haag, Lebara v Vectone
Toetsingsmaatstaf: gemiddelde consument en specifieke doelgroep. Startarieven ten onrechte achterwege gelaten. Disclaimer onvoldoende opvallend en zichtbaar opgenomen in posters

 

IEPT20130129, Hof Den Haag, Wilkinson v Gilette
Rechter waarvoor gedaagde verschijnt is grensoverschrijdend bevoegd inzake voorlopig inbreukverbod: Een voorlopig inbreukverbod is naar het oordeel van dit hof namelijk in ieder geval een maatregel die, ook voor het buitenland, kan worden gelast op grond van artikel 24 EEX-Verordening. Misleidende claim “scheert BETER dan MACH 3’: geen controleerbare vergelijking wezenlijke kenmerken. merkinbreuk

 

IEPT20130123, Rb Den Haag, SEB v Philips
Geen inbreuk op merken TEFAL en ACTIFRY door Adwords “Tefal Actifry” en “Actifry friteuse” voor Airfryer van Philips. Misleidende reclame Philips (i) dat met de Airfryer frites zonder olie worden bereid en/of (ii) dat de bereidingstijd van frites met de Airfryer twaalf minuten bedraagt en/of (iii) dat tweederde van de consumenten de voorkeur geeft aan de knapperige frites uit de Airfryer.

 

IEPT20130114, Rb Amsterdam, NOS v CvdM
Eerder overleg geen boeteverhogende omstandigheid; halvering boete van € 60.000 naar € 30.000. Ingemonteerde Sponsor Bingo Loterij-merken geen toegestane vermijdbare reclame-uitingen die onderdeel uitmaken van het verslag van het evenement. Overdadigheid vertoning gegeven bij achteraf inmonteren. Tonen van merk Sponsor Bingo Loterij niet enkel steunen liefdadigheidsinstelling, maar oproep tot kopen van loten