2014 Reclamerecht

Print this page

IEPT20141219, Rb Amsterdam, Tele2 v Vodafone

Reclame-uiting Vodafone dat abonnement altijd kosteloos  tussendoor kan worden aangepast niet misleidend. Geen ongeoorloofde vergelijkende reclame: vergelijking Vodafone juist. Reclame niet onrechtmatig vanwege kleinerend karakter: gezien humoristische insteek duidelijk dat reclame onrealistisch is.


IEPT20141024, Rb Den Haag, Dyson v Samsung
Claims Samsung over zuigkracht Motion Sync stofzuiger niet misleidend: maken duidelijk dat stofzuiger langere periode sterke zuigkracht heeft. Omdat zuigkracht sterk blijft kan Samsung ook claimen dat consument t.o.v. stofzuiger met zak geen verlies aan zuigkracht ervaart. Claim Dyson dat DC52 stofzuiger geen filteronderhoud nodig heeft niet misleidend: bevat geen filter die onderhoud behoeft.

IEPT20141022, Rb Den Haag, Koelstra v Van Asten
Door reeds ondertekende onthoudingsverklaring geen belang bij inbreukvordering tegen Van Asten en Babysupershop. Wel belang bij vernietiging inbreukmakende Techno buggy’s. Rectificatie toegewezen: belang bij beperken veiligheidsrisico’s Techno’s met Koelstra-merken. Vorderingen tegen overige gedaagden afgewezen: zijn aandeelhouder/bestuurder en geen ernstig persoonlijk verwijt. Plaatsen advertentie met Koelstra buggy, terwijl deze niet op voorraad was misleidend, door suggestie dat deze wel in voorraad is geweest. Claim “alle Koelstra Buggy’s uit voorraad leverbaar met laagste prijsgarantie” misleidend, maar onvoldoende aannemelijk dat claim suggereert dat adverteerder erkende wederverkoper van Koelstra is. Geen deloyaal gebruik Koelstra merken en geen merkinbreuk door gebruik Koelstra woordmerk in advertenties. In verleden aangeboden Techno kan er niet toe leiden dat de keyword advertising in algemeen herkomstaanduiding woordmerk Koelstra aantast. Geen aantasting investeringsfunctie: niet aannemelijk dat terugloop verkoop en verstoring handelsrelatie met Prénatal door keywordgebruik Van Asten komt.

 

IEPT20141017, Rb Oost-Brabant, Cybex v Dorel

Cybex voldoende spoedeisend belang bij vorderingen, ondanks dat deze betrekking hebben op half jaar oude nieuwsbrief en oud bericht website: geen afstand van gewraakte uitingen en bericht nog steeds toegankelijk. Verzonden nieuwsbrief ongeoorloofde vergelijkende reclame of misleidende mededeling: niet inzichtelijk geweest voor (kopend) publiek. Mededeling op website wel ongeoorloofde vergelijkende reclame: wel toeNieuwsbrief  aan retailers geen ongeoorloofde vergelijkende reclame of misleidende mededelinggankelijk, vergelijking te herleiden tot Cybex en deels onvoldoende onderbouwd.


IEPT20141008, Rb Limburg, Vigorfluss v In2Water
Auteursrechtinbreuk door teksten uit PowerPointpresentatie op website te plaatsen. PowerPointpresentatie auteursrechtelijk beschermd werk: specifieke woordkeuze en zinsopbouw en creatieve keuzes inhoud. Aanduiding [G] op schermprint onvoldoende voor stelling dat uitsluitend [G] auteursrechthebbende is. Indien sprake is van gemeenschappelijk auteursrecht ook inbreuk: niet gebleken dat toestemming is gevraagd aan en gekregen van [G]. Mededelingen In2Water misleidend: juistheid en volledigheid mededelingen niet aannemelijk gemaakt.

IEPT20140722, Hof Den Haag, Recticel v Swiss Sense

Nabootsing Zwitsers staatsembleem onvoldoende onderbouwd. Onvoldoende gemotiveerd dat Swiss Sense merken misleidend zijn: publiek vindt herkomst niet relevant voor aankoop slaapsysteem. Geen rechtsverwerking. Verwarringsgevaar tussen woordmerken “SWISSFLEX” en “SWISS SENSE” en tussen “SWISSFLEX” en merken met “SWISS SENSE” als dominant bestanddeel. Geen verwarringsgevaar met het teken waar “SWISS SENSE” zeer klein is afgebeeld: ondergeschikte plaats in teken. Verwarringsgevaar tussen woordmerk “SENSUS” en teken “SENSE”. “SWISS SENSE” in handels/domeinnaam gebruikt voor waren en diensten. Handelsnaaminbreuk door geringe afwijking handelsnaam “Swiss Sense” van woordmerk “SWISSFLEX”. Geen misleidende handelsnaam door onjuiste suggestie dat Swiss Sense Zwitsers is en geen misleidende reclame: niet aannemelijk dat onjuistheid herkomst Swiss Sense producten consument beïnvloedt.

IEPT20140715, Hof Den Haag, Kettle Foods v Intersnack
Grensoverschrijdende bevoegdheid ter zake van in Duitsland gevestigde gedaagden op grond van artikel 6 EEX-Vo. Onvoldoende aannemelijk dat Intersnack Chio-verpakkingen Kettle Cooked ook in andere landen dat NL en Duitsland op de markt brengt. Geen merkinbreuk door gebruik van het merk “KETTLE”: niet bewezen dat aanmerkelijk deel publiek het teken als merk opvat. Indien teken wel als merk wordt opgevat: kenmerk van de waar dat in overeenstemming met eerlijke gebruiken in handel en nijverheid is gebruikt. Geen onrechtmatige daad en misleidende mededelingen.

IEPT20140710, Rb Den Haag, Starsurgical
Spoedeisend belang bij merkinbreuk vordering: gestelde recente merkinbreuk en merkinbreuk niet erkend in door gedaagden opgestelde onthoudingsverklaring. Inbreuk op Gemeenschapswoordmerk “WITTMAN PATCH” niet bestreden. Misleidende mededelingen door op websites te stellen dat product vereiste CE-Certificaat en goedkeuring had, terwijl deze was verlopen. Gevorderde rectificaties grotendeels toegewezen om mogelijke reputatieschade aan merk te voorkomen. Merkenrechtelijke vordering en rectificatie jegens gedaagde Spaanse gedaagde Intraven toegewezen: risico op tegenstrijdige beslissingen en komen niet onrechtmatig of ongegrond voor.

IEPT20140604, Rb Gelderland, All Round v Simstars
Nikki Lissoni hangers geen slaafse nabootsing van Mi Moneda hangers: Mi Moneda hangers onvoldoende onderscheidend om eigen plaats op de markt in te nemen. Stelling dat "Umfeld" later op markt is gebracht en slaafse nabootsing is faalt: staat in rechte niet (onherroepelijk) vast. Dat in eerder arrest is geoordeeld dat Mi Moneda hangers wel onderscheidend zijn doet hier niet aan af: marktsituatie op moment van begin van gestelde inbreuk maatgevend, onderscheidend vermogen kan toe of afnemen. All Round krijgt kans om te bewijzen dat Simstars actieve rol heeft gespeeld bij verspreiden gewraakte Training Manual.
 

IEPT20140513, Hof Arnhem-Leeuwarden, Telefoongids.com v Stichting Gilde
Wet op oneerlijke handelspraktijken niet rechtstreeks van toepassing bij sluiten overeenkomst voor vermelding op Telefoongids.com: geen hoedanigheid van consument. Geen reflexwerking, gezien doel van wet en restrictieve uitleg van het begrip consument en de wetsgeschiedenis. Bewijslast ten onrechte in eerste aanleg omgekeerd. Wel dwaling: onjuiste veronderstelling dat het om een controle van de vermelding in de KPN telefoongids ging niet weggenomen door offerte en verificatiegesprek, die gezien gebruik van handels- en domeinnaam die lijkt op bekende uitgave van gevestigde partij en gebruik van cold calling door medewerkers die geen duidelijke instructies hebben ontvangen om onduidelijkheden omtrent identiteit Telefoongids.com weg te nemen, alle onduidelijkheden omtrent de identiteit van Telefoongids.com moeten wegnemen.

 

IEPT20140502, Rb Overijssel, Your Hosting v Strato
Reclame-uitingen waarin wordt gesteld dat Your Hosting geen webshops aanbiedt misleidend, op grond van beslissing RCC en omdat Your Hosting voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat ze wel webshops aanbiedt. Geen spoedeisend belang, omdat acht maanden is verstreken tussen de laatste advertentie en de onderhavige procedure. Dat Strato in Duitsland is gevestigd is hiervoor geen afdoende reden. Ook niet aannemelijk is dat de gevolgen van de misleidende reclame nog voelbaar zijn.

IEPT20140423, Rb Oost-Brabant, VPW v Domica
Geen merken- of handelsnaamrechtinbreuk op “ROTS-VAST (Groep)”: VPW had gedaagden redelijk termijn moeten gunnen om informatie op websites van derden aan te passen dan wel te verwijderen. Ook geen inbreuk op grond van nieuw geplaatste informatie op internet. Misleidende advertentie niet gerechtvaardigd als reactie op onjuiste mededeling van Rots-Vast. Geen schending vaststellingsovereenkomst: geen omstandigheden aangevoerd waaruit blijkt dat vaststellingsovereenkomst ook zag op domeinnaam rotsvandenbosch.nl en domeinnaam inactief.

IEPT20140422, Hof Amsterdam, Stichting Reclame Code

Kantonrechter i.s.m. art. 23 Rv anders geoordeeld dan door partijen gevorderd. (Publicatie van) beslissing RCC niet onrechtmatig jegens geïntimeerde: onvoldoende onderbouwd. Geen gebruik van mogelijkheid tot reageren gemaakt.


IEPT20140418, Rb Gelderland, De Telefoongids v Telefoonboek

Claims van Telefoonboek in vergelijkende reclame tussen (producten van) De Telefoongids en Telefoonboek zijn grotendeels ongeoorloofd vergelijkend/misleidend: vergelijking tussen ondernemingen niet relevant en misleidend voor productvergelijking. Omdat voorhands vaststaat dat Telefoonboek op ongeoorloofde wijze vergelijkende reclame maakt, staat merkinbreuk tevens vast.


IEPT20140317, Rb Zeeland-West-Brabant, Stichting Brandstofverlies
Mededelingen over brandstofgebruik Toyota Yaris 1,5 niet onrechtmatig: voldoen aan eisen EU regelgeving en in voldoende mate gewezen op geringe betekenis voor praktijkverbruik.

IEPT20140205, Rb Den Haag, BAT v Staat
Civiele rechter bevoegd. Verboden tabaksreclame door toevoegen van ‘inserts’ in verpakking tabaksproducten, waarop info over betreffende product wordt verstrekt: behoort niet tot verpakking van tabaksproducten. Geen schending van ‘lex certabeginsel’.

 

IEPT20140402, Rb Amsterdam, Kleding.nl v Kleding.com
Gebruik van “kleding.nl” en “kleding.com” als handelsnamen: partijen presenteren zich in reclame-uitingen en sociale media onder deze namen aan potentiële afnemers. Handelsnaaminbreuk door “kleding.com”: gelijke bedrijfsactiviteiten, hetzelfde publiek en zodanig gelijkende handelsnaam. Misleidende reclame door “kleding.com”: juistheid van concrete en meetbare reclame-uitingen niet aangetoond en geen beroep op overdrijving.

IEPT20140327, Rb Rotterdam, Omega Pharma v Procter & Gamble

Aan bedrijven komt ook beroep toe op afdeling 6.3.3A BW inzake oneerlijke handelspraktijken en hieraan ten grondslag liggende algemene regeling inzake onrechtmatige daad. Geen spoedeisend belang c.q. onvoldoende belang bij vorderingen inzake misleidende reclame en ongeoorloofde voedings- en gezondheidsclaims, gelet op eigen gebruik en toezeggingen.

IEPT20140313, HvJEU, Posteshop

Misleidende reclame en ongeoorloofde vergelijkende reclame zijn twee zelfstandige inbreuken: misleidende reclame hoeft voor een verbod niet tevens ongeoorloofde vergelijkende reclame te zijn.

 

IEPT20140226, Rb Den Haag, Burton v De Graaf
Onvoldoende onderbouwd dat de Burton Car thans als Benelux model staat ingeschreven. Eventueel niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel-recht ter zake van Burton Car inmiddels verstreken, nu ontwerp openbaar is gemaakt in 2000. Onderdelen van Burton Car niet auteursrechtelijk beschermd: sprake van ontlening aan equivalente originele Citroën c.q. Lomax typen en vormgeving van onderdelen is in hoge mate bepaald door technische functie. Geen sprake van misleidende reclame: onvoldoende aannemelijk dat sprake is van verwarringsgevaar omtrent herkomst van door De Graaf aangeboden onderdelen voor Burton Car.