2017 Reclamerecht

Print this page

IEPT20171031, Hof Amsterdam, Dyson v Miele

Geen misleidende reclame of oneerlijke handelspraktijk door gebruik term ‘gecertificeerd’ bij aanprijzen stofzuiger: systeem positief beoordeeld door erkend en gerenommeerd testinstituut op het gebied van filterprestaties bij onder meer stofzuigers, onvoldoende onderbouwd dat 'gecertificeerd' of 'certificaat' voor Nederlandse consument gelijk staat aan 'keurmerk' dat garant zou staan voor bepaalde officiële standaard of kwalificaties. Term 'volledig gescheiden legen' wekt niet de onjuiste suggestie dat opvangbak met grof vuil 100% fijnstof-vrij is: onvoldoende aannemelijk dat gemiddelde consument de term anders zal begrijpen dan betrekking hebbend op volledig gescheiden opvangbakken.

 

IEPT20170927, Rb Limburg, GT Medicare v Rotaid

Bepalingen inzake oneerlijke handelsprakijken niet van toepassing op specificaties AED-kasten Rotaid: bepalingen zien op B2C-verhouding, onvoldoende weersproken dat Rotaid de kasten alleen aan bedrijven verkoopt. Beroep op misleidende reclame (6:194 BW) afgewezen: bewijslast ligt weliswaar bij Rotaid, GT Medicare heeft niet voldaan aan stelplicht zodat aan bewijsfase niet wordt toegekomen. Veroordeling GT Medicare in de volledige proceskosten afgewezen: geen sprake van misbruik van procesrecht door summiere dagvaarding zonder vermelding wetsartikelen.

 

IEPT20170719, Rb Gelderland, AirGroup v ATF

Oneerlijke handelspraktijk ex art.  6:193c lid 1 sub a en b BW en misleidende reclame ex art. 6:194 aanhef en sub a, f en i BW ATF door  te vermelden dat zij ‘REACH compliant/gecertificeerd’ zijn, dat ‘REACH certified material’ wordt gebruikt en/of dat producten ‘REACH conform’ zijn: voor die begrippen is geen basis te vinden in de REACH-Verordening en ATF laat bovendien in strijd met die verordening na aan afnemers informatie te verschaffen over gebruik weekmaker. Concurrent AirGroup kan beroep doen op art. 6:193a-j BW: artikelen zijn uitwerking van Richtlijn OHP die expliciet benoemd dat concurrenten moeten worden beschermd tegen oneerlijke business-to-consumer handelspraktijken, nationale wetgever heeft geen expliciete keuze gemaakt om hier vanaf te wijken.

 

IEPT20170501, Rb Den Haag, Secrid
Door gedaagde verkochte kaarthouders en wallets maken inbreuk op octrooi Secrid: inbreukanalyse EP ‘922 niet besteden, voldoende aannemelijk dat gedaagde de door Secrid onderzochte kaarthouder en wallet heeft verhandeld, onvoldoende onderbouwd dat alle kenmerken van de door gedaagde verkochte kaarthouders voldoen aan de stand van de techniek en daarom geen inbreuk maken. Ook sprake van inbreuk op modelrecht: geldigheid model noch inbreuk voldoende betwist. Sprake van ongeoorloofde vergelijkende reclame door uitingen over gelijkwaardigheid van de producten. 

 

IEPT20170419, Rb Den Haag, NXP v Infineon

Uitingen Infineon dat producten ‘Mifare compatible’ zijn of dat sprake is van ‘Mifare compatibility’ vallen onder eerlijk merkgebruik MIFARE-merken: teken Mifare gebruikt als aanduiding van de bestemming van de waar, gebruik is nodig om compatibiliteit met MIFARE-technologie mee aan te geven en uitingen niet in strijd met eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Onvoldoende onderbouwd dat in het kader misleidende of ongeoorloofde vergelijkende reclame wel sprake is van misleidend, verwarringwekkend of oneerlijk gebruik.

IEPT20170328, Rb Amsterdam, Dyson v Miele
Handelen in strijd met bepalingen inzake oneerlijke handelspraktijken kan onrechtmatig handelen jegens concurrent opleveren: deze bepalingen bieden niet slechts bescherming aan consumenten. Van onrechtmatig handelen door Miele jegens Dyson is echter geen sprake: gebruik van de term ‘gecertificeerd’ door Miele bij aanprijzing stofzuiger vereist niet dat daaraan een keurmerk ten grondslag ligt, onaannemelijk dat de gemiddelde consument de mededeling ‘volledig gescheiden legen van grof vuil en fijnstof zonder dat het opdwarrelt’ zal opvatten als 100% fijnstof-vrij.

 

IEPT20170321, Hof Arnhem-Leeuwarden, Primagaz v Tankgas

Genoemde literprijs propaangas bij prijsvergelijking op website appellant misleidend: prijs ontleend aan één factuur terwijl voldoende aannemelijk is dat geïntimideerde niet werkt met vaste prijs, opnemen van niet goed vergelijkbare gegevens niet gerechtvaardigd door belang consument bij prijsvergelijking. Mededelingen appellant over opzegtermijn contracten geïntimideerde onrechtmatig: mededelingen niet toepasbaar op alle gevallen en dus onjuist.


IEPT20170307, Hof Amsterdam, Skyscanner v RCC

CVB RCC mocht oordelen dat opnemen aanbod Govolo (dat handelde in strijd met Reclamecode) in prijsvergelijking oneerlijke handelspraktijk oplevert: website Skyscanner verweven met websites aanbieders en Skyscanner heeft zakelijk belang bij het kiezen van een vlucht via haar website. Opnemen van aanbod als dat van Govolo houdt rechtstreeks verband met de verkoopbevordering van de website van Skyscanner. Activiteiten Scyscanner hebben niet enkel technisch, automatisch en passief karakter: sprake van bewerking door het classificeren en structureren van informatie afkomstig van aanbieders.
 

IEPT20170208, HvJEU, Carrefour v ITM
Vergelijkende reclame (laagste prijsgarantie) ongeoorloofd, indien de winkels behoren tot bedrijven die elk een reeks winkels van verschillende omvang en type bezitten en de adverteerder prijzen uit winkels van grotere omvang of een groter type vergelijkt met prijzen uit winkels van een kleinere omvang of een kleiner type van de concurrerende ketens tenzij consument in de reclameboodschap zelf duidelijk op de hoogte wordt gebracht van dat het een vergelijking tussen prijzen uit winkels van verschillende omvang of een verschillend type betreft. Verwijzende rechter moet verifiëren of in het hoofdgeding de betrokken reclameboodschap niet voldoet aan het vereiste van objectiviteit van de vergelijking en/of misleidend van aard is rekening houdend met de normaal  geïnformeerde en redelijk oplettende en bedachtzame gemiddelde consument en met de gegevens die in die reclameboodschap zelf worden verstrekt.

 

IEPT20170131, Hof Arnhem-Leeuwarden, Proximedia v Visualmedia

Artikel waarin wordt gewaarschuwd voor concurrent op website Visualmedia moet worden beschouwd als ongeoorloofde vergelijkende reclame: er is sprake van openbaarmaking en vergelijkende reclame, maar er wordt niet voldaan aan de strenge eisen voor geoorloofdheid waaronder het niet schaden van de goede naam van de concurrent