2018

Print this page

IEPT20181106, Rb Gelderland, Adwords Medische Zoektermen

Door gebruik te maken van Google Adwords op medische termen om te adverteren dienden de producten zich aan als geneesmiddelen zodat de Geneesmiddelenwet is overtreden: producten dienen zich als geneesmiddel aan, niet vereist dat de producten werking hebben.

 

IEPT20181017, Rb Den Haag, Samsung v Digital Revolution

EP 327, EP 559 en EP 701 voor tonercartridge niet inventief. Stelling dat voor relevante vakgebied enkel naar technologie rond developing cartridges (cartridges zonder photoconductive medium) moet worden gekeken en niet ook naar technologie rond process cartridges (cartridges met photoconductive medium) verworpen: betreft gelijkwaardige alternatieven die tot zelfde vakgebied behoren. (Process)cartridge Samsung voor Samsung-printers ML-1630 en ML-1631 meest relevante stand van de techniek: met factuur onderbouwd dat deze voor prioriteitsdatum op de markt was, stelling dat dit niet meest nabije stand van techniek is kan Samsung niet baten, omdat uitvinding inventief moet zijn ten opzichte van elk reëel uitgangspunt. Conclusie 1 EP 327 niet inventief: verschilmaatregelen met ML-1630/1631-cartridge hangen louter samen met keuze voor de type printer waarin de cartridge wordt gebruikt waarin het photoconductive medium is opgenomen (en niet in de cartridge zit), terwijl deze typen printers en de daarin te gebruiken cartridges alternatieven zijn. Inventiviteit volgconclusies 2-4 en 9 niet onderbouwd. Volgconclusies 5, 6 en 8 niet inventief: objectief technisch probleem is het verminderen van fouten in de communicatie tussen de geheugeneenheid en printer als gevolg van trillingen door aandrijfkrachtopname-eenheid, plaatsing geheugeneenheid zover mogelijk van aandrijfkrachtopname-eenheid ligt voor de hand. Hulpverzoeken bieden geen soelaas: inventiviteit enkel onderbouwd voor twee conclusie-elementen, bij deze conclusie-elementen sprake van toegevoegde materie. Afsplitsingen EP 559 en EP 701 ook nietig door gebrek aan inventiviteit: beschrijven inhoudelijk zelfde (type) cartridge(s), zelfde problematiek en zelfde oplossingen als EP 327. Vermelding Samsung type-nummers op huismerkcartridges niet onjuist of misleidend: enkele vermelding van de Samsung-typenummers vermeldt niet meer dan technische compatibiliteit met desbetreffende Samsung printers. Claim dat huismerkcartridges 250 afdrukken meer printen dan Samsung-cartridges en daarmee kostenbesparing van 40% opleveren onrechtmatig: onvoldoende onderbouwd. Rectificatie toegewezen. Proceskostenvergoeding DR c.s. toegewezen voor (90% IE-deel, 10% liquidatietarief) € 124.504,40: Samsung (grotendeels) in ongelijk gestelde partij, voegingsincident en zekerheidsstellingsincident niet nodeloos opgeworpen.

 

IEPT20180905, Rb Noord-Holland, Nikki v Nomenta

Geen sprake van onrechtmatig wapperen door mededelingen van Nomenta aan afnemers van concurrent Nikki: geen sprake van handhaving tegen beter weten in. Mededelingen inhoudende dat de speaker/lamp/wijnkoeler van Nikki is verwijderd van een beurs en geen CE markering en certificering heeft wel onrechtmatig: betreffende product onbetwist niet op beurs aanwezig, ontbreken certificering volstrekt onvoldoende onderbouwd. Sprake van ongeoorloofde vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a BW: afbrekende mededelingen over de producten of diensten van een concurrent vallen - ook als daarbij niet uitdrukkelijk een vergelijking wordt gemaakt met de eigen producten of diensten - binnen het toepassingsgebied van deze bepaling. Nu bij de ongeoorloofde vergelijkende reclame ook het merk NIKKI.AMSTERDAM wordt genoemd is eveneens sprake van merkinbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub d.

 

IEPT20181010, Rb Noord-Nederland, Admicom v Bouw7

Mededeling Bouw7 dat haar software alternatief is voor software Admicom niet misleidend: aannemelijk dat software Bouw in dezelfde behoeften voorziet of voor het zelfde doel bestemd zijn. Geen merkinbreuk door gebruik van merken “Admicom” en “Vakware” als AdWord nu vergelijkende reclame aan de voorwaarden voldoet.

 

IEPT20181005, HR, Skyscanner v RCC

assatieberoep verworpen (artikel 81 lid 1 RO): de in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden.

 

IEPT20180828, Hof Den Bosch, GT Medicare v Rotaid

Voldoende gesteld ten aanzien van misleidende karakter mededelingen Rotaid over dat haar buitenkast AED’s beschermt tegen temperaturen van -25c en -20c en hoge temperaturen, waardoor bewijslast op Rotaid wordt gelegd: stellingen onderbouwd met eigen testresultaten en resultaten van [instituut 2]. Rotaid voldoende aannemelijk gemaakt dat mededelingen niet misleidend zijn: geen wettelijke normen of voorschriften waaraan buitenkasten dienen te voldoen, Nederlandse Hartstichting heeft [instituut 1] buitenkast van Rotaid laten testen en buitenkast voldeed aan voorwaarden van Nederlandse Hartstichting (temperatuur AED moest minimaal 5c zijn bij omgevingstemperatuur van -20c en 50c bij omgevingstemperatuur van 45c), uit keuze Nederlandse Hartstichting voor de Rotaid buitenkast wordt afgeleid dat volgens de Nederlandse Hartstichting de Rotaid – kast voldoet aan eisen die moeten worden gestelde aan het bewaren van AED’s. Dat uit testen door GT Medicare zelf en [instituut 2] blijkt dat de temperatuur niet binnen door fabrikanten genoemde specificaties blijft legt onvoldoende gewicht in de schaal:: deze testresultaten zijn gemotiveerd bestreden en het is voldoende dat Rotaid aannemelijk maakt dat haar mededelingen niet misleidend zijn, hetgeen is gebeurd. Geen spoedeisend belang bij vorderingen inzake mededelingen dat buitenkas AED beschermt bij buitentemperatuur van -25c c.q. direct zonlicht: mededeling sinds juli c.q. oktober 2017 niet meer geuit.

 

IEPT20180516, Rb Amsterdam, LG v TPV

Reclameslogan voor Philips 55POS9002 “The best OLED TV you can buy” in combinatie met het EISA-predicaat is misleidend (6:194 BW): 55POS9002 heeft enkel EISA-predicaat “Best Buy” gekregen dat ziet op prijs/kwaliteitsverhouding en niet “Best Product” dat ziet op kwaliteit van product. Ook sprake van ongeoorloofde vergelijkende reclame (6:194a(1) BW). Reclameslogan “The best OLED TV you can buy” zonder EISA-predicaat wel geoorloofd: voorshands aannemelijk dat Philips tv’s aantal prijzen hebben gewonnen, waardoor niet kan worden uitgesloten dat uiting in bodemprocedure voldoende kan worden onderbouwd. Rectificatie afgewezen: uiting niet gedaan op websites TPV en Philips, in Telegraaf of andere landelijke dagbladen.

 

IEPT20180419, Rb Amsterdam, Invorderingsbedrijf

Invorderingsbedrijf mag € 37 euro in rekening brengen na niet geïncasseerde vordering ondanks vermelding ’No Cure No Pay’ op website: gaat om commerciële, wervende boodschap die niet de inhoud van de overeenkomst vormt, uit algemene voorwaarden blijkt voldoende duidelijk dat bedrag in rekening wordt gebracht.

 

IEPT20180412, Rb Rotterdam, Philips v P&G

Reclame waarin Oral-B Genius elektrische tandenborstel wordt vergeleken met Philips’ Sonicare DiamondClean niet ongeoorloofd: geen sprake van nodeloos denigrerende inkleding omdat het afbeelden van de tandenborstel van Philips in de schaduw een doel dient; claim dat Genius beter reinigt dan DiamondClean onderbouwd door twee studies; disclaimer in beeld die meldt dat de claim rond reinigt beter “vs gewone manuale tandenborstels” gezien moet worden; op de poster staat de verwijzing naar de studies voldoende duidelijk vermeld en in de commercial is de disclaimer duidelijk en lang genoeg in beeld en de verwijzing naar de twee studies wordt gedurende de hele commercial getoond.

 

IEPT20180330, Rb Oost-Brabant, Vervor v PVS

PVS maakt zich schuldig aan misleidende vergelijkende reclame ex artikel 6:194a lid 2 sub c BW door onjuiste prijzen van concurrent Vervor te vermelden: het ligt in beginsel op de weg van PVS om juistheid prijzen aannemelijk te maken, PVS mocht er niet vanuit gaan dat prijs van veranda’s uit prijslijst 2016 nog actueel was.

 

IEPT20180328, Rb Den Haag, Stoffenmanager

Uniewoordmerk STOFFENMANAGER van Cosanta nietig verklaard voor applicatie voor beheersing gevaarlijke stoffen: woordmerk is beschrijvend voor de aangeboden diensten, geen sprake van inburgering nu publiek gebruik ‘stoffenmanager’ niet als merk zal hebben opgevat. Geen sprake van misleidende of ongeoorloofde vergelijkende reclame: met gebruik woord ‘stoffenmanager’ wordt niet verwezen naar (de applicatie van) Cosanta.

 

IEPT20180228, Rb Den Haag, Smienk v Otolift

Mededelingen die uitsluitend afbrekend zijn ten aanzien van producten of diensten van een concurrent zijn geen (oneerlijke) handelspraktijken (artikel 6:193c BW). In casu enkel sprake van afbrekende mededelingen ten aanzien van producten of diensten Smienk. Sprake van ongeoorloofde vergelijkende reclame (artikel 6:194c BW): audio-opnames van telefoongesprekken met medewerkers Otolift kunnen als bewijs dienen van mededelingen Otolift, zijn niet onrechtmatig verkregen, voldoende onderbouwd dat uitlatingen goede naam Smienk aantasten en/of kleinerend zijn over producten en diensten Smienk, niet onderbouwd door Otolift dat uitlatingen waar zijn.