Strafrecht

Print this page

HvJEU

 

 

IEPT20231019, HvJEU, GSTT

Indien een lidstaat de in artikel 61 van de TRIPs-overeenkomst neergelegde verplichting tot strafbaarstelling van opzettelijk merk- of auteursrecht inbreuk nakomt, brengt deze lidstaat het recht van de Unie ten uitvoer, zodat het Handvest van toepassing is (artikel 51 Handvest). Het legalisatiebeginsel inzake delicten en straffen (artikel 49 lid 1 Handvest) verzet zich niet tegen een nationale regeling waarbij merkinbreuk zowel een bestuurlijke overtreding als een strafbaar feit kan opleveren. Het evenredigheidsbeginsel voor strafbare feiten en straffen (artikel 49 lid 3 Handvest) verzet zich tegen een nationale wettelijke bepaling die herhaaldelijk merkinbreuk bestraft met een gevangenisstraf van ten minste 5 jaar

 

Hoge Raad

 

IEPT20200630, HR, Spookfacturen

Geen herziening IEPT20170330, Hof Arnhem-Leeuwarden, Spookfacturen: dat medeverdachte in 2019 is vrijgesproken van inbreuk op het auteursrecht levert geen novum op in de zin van artikel 457 lid aanhef en onder c.

 

IEPT20170524, Hof Amsterdam, Valse merkschoenen

Geldboete van € 2.153, bij gebrek van betaling te vervangen door 31 dagen hechtenis voor aankoop 240 paar valse merkschoenen.

 

IEPT20170418, HR, Parfums

Cassatieberoep verworpen: rechtsopvatting hof dat door handelingen van verdachte het algemeen belang in het geding is gekomen en derhalve OM ontvankelijk is, niet onjuist. Het door verdachte op een markt aanbieden van meer dan 100 flesjes namaak merk-parfums valt onder “grootschalige namaak en piraterij, gepleegd in beroep of bedrijf, welke de markt verstoort”

 

IEPT20160708, HR, Dierenporno

Cassatieberoep verworpen (artikel 81 lid 1 RO).

 

IEPT20150107, HR, Camerabeelden, FC Utrecht - FC Twente

Tonen camerabeelden van verdachte van geweldspleging op internet niet onrechtmatig: niet in strijd met beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.

 

IEPT20130123, HR, Nietige appeldagvaarding
Nietige dagvaarding hoger beroep strafzaak inbreuk auteursrecht.

 

IEPT20120703, HR, A.C.A.B.

Belediging: enkele omstandigheid of het een feit van algemene bekendheid is dat de lettercombinatie A.C.A.B. afkorting is van “All Cops Are Bastards” niet doorslaggevend

 

IEPT20120522, HR, Bedreiging Wilders

Onbegrijpelijk dat enkele beoordeling van de tekst van de rap onvoldoende is voor bewezenverklaring bedreiging

 

IEPT20120417, HR, Telecom credit

Telecom-credit is – gelet op functie in economische verkeer - als goed vatbaar voor toe-eigening en verduistering en heling

 

IEPT20120320, HR, Naaktbeelden

Niet-ontvankelijkheid OM: Ten onrechte wijziging van de tenlastelegging beschouwd als een (partiële) intrekking van de oorspronkelijke dagvaarding en als het uitbrengen van een nieuwe dagvaarding

 

IEPT20120131, HR, Belminuten

Goed in strafrechtelijk zin: object dat naar zijn aard geschikt is om aan de de feitelijke heerschappij van een ander te worden onttrokken. Belminuten als goed: gebruikseenheid om de daarmee aangeduide vormen van telecommunicatiedienstverlening te kunnen kwantificeren en in rekening te kunnen brengen

 

IEPT20120131, HR, Diefstal virtuele goederen

Diefstal virtuele goederen: Virtuele aard van uit "bits en bytes" bestaande objecten (amulet en masker) in het online spel Ru-nescape kunnen worden aangemerkt als ‘goed’ in de zin van art. 310 Sr en zijn vatbaar voor diefstal

 

IEPT20120117, HR, Bekende merken

Dior, Prada en Luis Vuitton bekende merken: In zijn oordeel dat het hier gaat om "internationale merken die wereldwijd bekend staan" heeft het Hof tot uitdrukking gebracht dat dat een feit van algemene bekendheid is dat geen bewijs behoeft. Gezien de tot bewijs gebezigde goederenlijst, als weergegeven in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.7, is dat oordeel ook zonder nadere motivering niet onbegrijpelijk.

 

IEPT20120117, HR, Bekende merken

Dior, Prada en Luis Vuitton bekende merken: In zijn oordeel dat het hier gaat om "internationale merken die wereldwijd bekend staan" heeft het Hof tot uitdrukking gebracht dat dat een feit van algemene bekendheid is dat geen bewijs behoeft. Gezien de tot bewijs gebezigde goederenlijst, als weergegeven in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.7, is dat oordeel ook zonder nadere motivering niet onbegrijpelijk.

 

IEPT20111115, HR, Computervredebreuk II 

Feitelijke leiding geven: aanmerkelijke kans aanvaard dat van inlogcodes onbevoegd gebruik gemaakt zou worden

 

IEPT20111115, HR, Computervredebreuk

Cassatie afgewezen: De middelen kunnen niet tot cassatie leiden. Geen nadere motivering.

 

IEPT20110705, HR, Valse merkkleding
Identificatie door deskundige getuige – objectief waarneembare kenmerken; moet het aangevallen oordeel van het Hof aldus worden verstaan dat het daarmee, zij het in minder gelukkige bewoordingen, tot uitdrukking heeft gebracht dat het hier gaat om bevindingen van een deskundige getuige, gedaan op grond van diens ervaring op het gebied van valse merkkleding.

 

Gerechtshoven

IEPT20220817, Hof Arnhem-Leeuwarden, Merkvervalsing waterpijptabak
Strafrecht. Verdachte krijgt een voorwaardelijke straf van 12 maanden voorwaardelijk die niet ten uitvoer wordt gelegd. Tevens een taakstraf van 240 uur voor in voorraad hebben van grote hoeveelheid merkvervalste waterpijptabak van slechte kwaliteit.

 

IEPT20211122, Hof Den Bosch, Masterboxen - I
Het hof spreekt de verdachte vrij van de illegale productie, invoer en handel in/van Masterboxen en van deelneming aan een criminele organisatie.

 

IEPT20211122, Hof Den Bosch, Masterboxen - II
Het hof veroordeelt de verdachte ter zake van de illegale productie, invoer en handel in/van Masterboxen en deelneming aan een criminele organisatie tot een gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden, met aftrek van voorarrest, waarvan 9 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren. Het hof wijdt onder meer overwegingen aan de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in de strafvervolging, onder andere met betrekking tot het (rechtmatige) optreden van de Stichting Brein en de samenwerking tussen deze stichting en de FIOD.

 

IEPT20210609, Hof Amsterdam, Spybril
Kopiëren van gegevens geen diefstal. Het CBR en het IBKI hebben niet de beschikkingsmacht over de theorie examens hebben verloren door het kopiëren van de gegevens met een spybril. 220 uren taakstraf voor inbreukmakende verveelvoudiging examenvragen CBR en verwerking theoriecursus.

 

 

IEPT20181025, Hof Amsterdam, Pamfletten Mein Kampf

Hof vernietigt vonnis rechtbank: vrijspraak voor openbare belediging van antiquair door op het etalageraam van zijn antiquariaat pamfletten te hangen met racistische teksten: verdachte heeft maatschappelijk debat op gang willen brengen met behulp van de teksten, verdachte is niet onnodig kwetsend te werk gegaan, in die context is opzettelijke, openbare belediging niet bewezen. 

 

IEPT20171122, Hof Arnhem-Leeuwarden, Gevangenisstraf smaadschriften

6 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor publiceren laster, smaadschriften en eenvoudige belediging op website en twitter: sprake van schending redelijke termijn waarbinnen deze strafzaak in hoger beroep zou moeten zijn afgedaan. Gezien aard en ernst van de feiten, de stelselmatigheid van handelen van verdachte en lange periode waarin strafbare feiten plaatsvonden is de gevangenisstraf onvoorwaardelijk.


IEPT20170330, Hof Arnhem-Leeuwarden, Spookfacturen

18 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor verzending 385.000 spookfacturen en inbreuk auteursrecht en merkenrecht Kamer van Koophandel.

 

IEPT20140127, Hof Den Haag, Niet-ontvankelijk in vervolging
OM niet-ontvankelijk in vervolging wegens terbeschikkingstelling ebooks via The Pirate Bay: in strijd gehandeld met Aanwijzing intellectuele eigendomsfraude.Geen afwijking civielrechtelijke handhaving wegens algemeen belang: geen sprake van winstoogmerk, beroepsmatig handelen, betrokkenheid van een criminele organisatie of relevante recidive. Onvoldoende onderbouwd dat civielrechtelijke acties bij voorbaat weinig effectief zijn wegens financiele positie verdachte: vonnissen kunnen gedurende lange tijd worden geëxecuteerd.

 

IEPT20130118, Hof Den Haag, FXP-Board

3 maanden gevangenisstraf: deelname aan een criminele organisatie met als oogmerk hacken en uitwisselen auteursrechtelijk beschermde werken (FXP-board)

 

IEPT20121106, Hof Den Haag, Merkvervalsing Björn Borg
20 uur taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 weken voor het medeplegen van handel in vals merkondergoed

 

IEPT20120222, Hof Den Haag, Vrijspraak inbreuk met exacte kopieën

Vrijspraak inbreuk auteursrecht: nauwelijks van echt te onderscheiden kopieën

 

IEPT20120203, Hof Den Haag, Illegale dvd’s

90 uur werkstraf: illegale dvd’s:

 

IEPT20110330, Hof Den Bosch, Vervalsingen Kunstwerken

Beroepsmatige handel in 44 valse werken: 11 maanden gevangenisstraf (waarvan 6 voorwaardelijk)

 

IEPT20101222, Hof Den Haag, Strafzaak

Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk: het ervoor moet worden gehouden dat slechts de door Stichting Brein aangeleverde dossiers als grondslag hebben gediend voor de beslissing van het openbaar ministerie om ten aanzien van de verdachte over te gaan tot strafrechtelijke handhaving. Toetsing aan Aanwijzing Intellectuele Eigendomsfraude van het College van Procureurs-Generaal

 

IEPT20100617, Hof Amsterdam, DVD’s Schiphol
Standaard-procesverbaal Merkvervalsing/Piraterij onvoldoende bewijs inbreuk auteursrecht: dat het, in het door de Belastingdienst/Douane West gebruikte (standaard) proces-verbaal Merkvervalsing/Piraterij, waarop slechts een aantal titels is vermeld, niet het bewijs kan vinden dat op de inbeslaggenomen DVD’s met inbreuk op eens anders auteursrecht werken zijn vervat. Dat bewijs kan evenmin worden gegrond op het proces-verbaal van bevinding van de verbalisant [verbalisant], omdat de daarin door de verbalisant vermelde constateringen daartoe naar het oordeel van het hof ontoereikend zijn

 

IEPT20100623, Hof Den Haag, Shareconnector
Horen officier van Justitie inzake vervolgingsbeslissing: mede gelet de toen geldende Aanwijzing intellectuele eigendomsfraude en de daarin omschreven verhouding tussen civielrechtelijke en strafrechtelijke handhaving. Deskundigenbericht: In hoeverre zijn de termen hashcode en hashlink synoniemen van elkaar.

 

IEPT20100616, Hof Den Haag, Strafzaak – merkkleding

34 maanden gevangenisstraf: Voorhanden hebben valse merkkleding

 

IEPT20110330, Hof Den Bosch, Vervalsingen Kunstwerken

Beroepsmatige handel in 44 valse werken: 11 maanden gevangenisstraf (waarvan 6 voorwaardelijk)

 

IEPT20100504, Hof Leeuwarden, Naaktbeelden
Plaatsing in MSN-map voor zes personen en op Youtube geen opzettelijke inbreuk auteursrecht:  Deze beperkte kring van personen acht het hof van te geringe omvang om te kunnen spreken van openbaarmaking in de zin waarop feit 3B ziet. Het hof heeft hierbij in aanmerking genomen [...] de strekking van de Auteurswet die er op gericht is het commerciële belang van de auteursgerechtigde te beschermen. Openbaarmaking zonder daartoe gerechtigd te zijn – schending portretrecht: Daartoe overweegt het hof dat het bij feit 4 gaat om de schending van het portretrecht van [benadeelde]. Daarbij spelen niet alleen commerciële belangen een rol maar ook privacy-belangen van de geportretteerde.

 

IEPT20091123, Hof Amsterdam, Strafzaak groepsbelediging
Beledigende uitspraken voor respectievelijk homoseksuelen, negroïde personen, allochtone vrouwen en Joodse mensen. De door de raadsman genoemde political speech is niet aannemelijk geworden. De verdachte uitte zijn teksten bovendien niet als politicus of journalist maar als privé-internetdeelnemer onder synoniem

 

IEPT20091110, Hof Arnhem, Sigaretten (G)

Counterfeit Marlboro sigaretten: zes maanden gevangenisstraf: waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht had, zij het dan ook met een geringe afwijking, was nagebootst.

 

IEPT20091110, Hof Leeuwarden, Diefstal virtuele goederen
Virtuele voorwerpen kwalificeren als “goed”: dat voor aangever, verdachte en zijn medeverdachte hun in het spel opgebouwde bezittingen reële waarde hebben, die hen kan worden afgenomen. Het hof stelt vast dat het hier gaat om in de loop van het spel ontstane waarden, die door inspanning en tijdsinvestering zijn verworven of zijn te verwerven. Jeugddetentie voor de duur van één maand.

 

IEPT20090509, Hof Den Haag, Smaad

Strafbare aantasting van de eer en goede naam slachtoffer: De verdachte heeft tezamen met haar mededader(s) het slachtoffer onterecht en welbewust beschuldigd van het voeren van een erotische chat met een minderjarige.

 

IEPT20090303, Hof Arnhem, Muziekpiraterij

Bedrijfsmatige inbreuk: 12 maanden gevangenisstraf waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar wegens bedrijfsmatige inbreuk auteursrecht door verspreiding 15.000 illegale kopieën

 

IEPT20080415, Rb Den Bosch, Vervalsingen kunstwerken
Gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden

 

IEPT20080319, Hof Amsterdam, Strafzaak muziek CDs
15 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor op zeer grote schaal illegaal verveelvoudigen en in de handel brengen van cd's

  

IEPT20080319, Hof Amsterdam, Strafvervolging Miss Lucy
Bevel tot instelling strafvervolging tegen beklaagden en NN wegens mogelijk grootschalige inbreuk kwekersrecht en valsheid in geschrifte.

 

Rechtbanken

 

IEPT20201029, Rb Noord-Holland, Urolagniefilmpje

Auteursrechtinbreuk bewezen: het auteursrecht op het filmpje kwam verdachte niet toe en verdachte had geen toestemming om het filmpje te verspreiden. Bewezenverklaarde is strafbaar: er is geen omstandigheid aannemelijk geworden waardoor de wederrechtelijkheid aan het bewezenverklaarde zou ontbreken. Voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 maand met proeftijd van 1 jaar: redelijke termijn voor berechting als bedoeld in artikel 6 EVRM overschreden.

 

IEPT20191101, Rb Rotterdam, Drugspakketjes

Inbreuk op handelsnaam- en merkenrecht bij handel in harddrugs via post: handelsnamen en merken gebruikt als afzender.

 

IEPT20190312, Rb Oost-Brabant, Namaakkleding

Beroep op Aanwijzing Intellectuele Eigendomsfraude (waarin is bepaald dat IE-inbreuken in beginsel civielrechtelijk worden gehandhaafd) faalt: uitzondering grootschalige namaak en piraterij gepleegd in beroep of bedrijf en recidive zorgen dat OvJ in vervolging kan worden ontvangen. Gevangenisstraf van 9 maanden (6 maanden voorwaardelijk) voor medeplegen van opzettelijk handelen in vervalste merkartikelen als bedrijf.

 

IEPT20180122, Rb Midden-Nederland, Valse Merkgoederen

Gevangenisstraf van drie maanden voor het in voorraad hebben van valse merkgoederen.

 

IEPT20180717, Rb Noord-Holland, Handel in namaakproducten
Taakstraf van 200 uur en gevangenisstraf van 1 maand voorwaardelijk voor het invoeren, te koop aanbieden en in voorraad hebben van een grote hoeveelheid merkvervalste goederen: onvoorwaardelijke gevangenisstraf niet opportuun vanwege schending redelijke termijn (artikel 6 EVRM).

 

IEPT20171030, Rb Overijssel, Vervalste fietsonderdelen

3 maanden voorwaardelijke celstraf en 180 uur taakstraf voor invoeren vervalste fietsonderdelen

 

IEPT20170309, Rb Midden Nederland, Vervalste Verf
Strafrechtelijke veroordeling voor onder meer merkvervalsing: strijd met merkenrecht en misbruik van goede naam Sigma door aanbieden ‘gewone’ verf als Sigma verf.

IEPT20170125, Rb Amsterdam, Spybril
120 uur taakstraf voor medeplegen van inbreuk auteursrecht en diefstal in vereniging van examenvragen CBR en IBKI.

 

IEPT20151120, Rb Zeeland-West-Brabant, Merkenstrafzaak
Gevangenisstraf van 105 dagen wegens medeplegen van handel in merkvervalste goederen
Bewezenverklaring van (medeplegen van) handel in merkvervalste goederen, gewoontewitwassen en deelname aan een criminele organisatie waarvan verdachte de leider was. Aangiftes merkhouders bruikbaar. Geen gevangenisstraf wegens overschrijding van de redelijke termijn en feit dat verdachte alweer ruim 3 jaar op vrije voeten is en geen justitiecontacten meer heeft gehad. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf gelijk aan voorarrest (105 dagen) + 180 dagen voorwaardelijke gevangenisstraf met proeftijd van 3 jaar + 240 uur taakstraf + geldboete van € 10.000,=.

 

IEPT20150630, Rb Midden-Nederland, Gevangenisstraf smaadschriften
10 maanden gevangenisstraf voor publiceren smaadschriften op website en twitter

IEPT20150323, Rb Noord-Holland, Gemeente Alkmaar
Artikelen over cultuurbeleid Gemeente Alkmaar waarin wethouder, Gemeente Alkmaar en een lokale partij van nazi praktijken worden beschuldigd geen strafbare belediging

IEPT20150209, Rb Zeeland-West-Brabant, Masterbox

12 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk voor illegale productie van en handel in Masterboxen en deelname aan criminele organisatie

 

IEPT20150202, Rb Midden-Nederland, Namaakhorloges I

80 uur taakstraf voor medeplichtigheid aan handel in merkvervalste Ice-Watch horloges

 

IEPT20150202, Rb Midden-Nederland, Namaakhorloges II

Vrijspraak voor handel in merkvervalste Ice-Watch horloges

 

IEPT20150202, Rb Midden-Nederland, Namaakhorloges III

Voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden en 240 uur taakstraf voor medeplegen handel in merkvervalste Ice-Watch horloges

 

IEPT20150202, Rb Midden-Nederland, Namaakhorloges IV

Voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden en 240 uur taakstraf voor medeplegen handel in merkvervalste Ice-Watch horloges

 

IEPT20150202, Rb Midden-Nederland, Ontneming wederrechtelijk voordeel I

Ontneming wederrechtelijk voordeel verkregen door handel in merkvervalste Ice-Watch horloges van € 62.314,63

 

IEPT20150202, Rb Midden-Nederland, Ontneming wederrechtelijk voordeel II

Ontneming wederrechtelijk voordeel verkregen door handel in merkvervalste Ice-Watch horloges van € 62.314,63

 

IEPT20150202, Rb Midden-Nederland, Ontneming wederrechtelijk voordeel III

Ontneming wederrechtelijk voordeel verkregen door handel in merkvervalste Ice-Watch horloges van € 62.314,63

 

IEPT20141121, Rb Amsterdam, Mein Kampf

Ontslag van alle rechtsvervolging voor verkoop Mein Kampf in winkel: veroordeling niet noodzakelijk in democratische samenleving, in verband met zeer eenvoudige verkrijgbaarheid via internet en context waarin boek te koop wordt aangeboden.

IEPT20141107, Rb Den Haag, Doodsbedreiging Wilders
80 uur taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden voor rapvideo waarin Wilders met dood wordt bedreigd en voorhanden hebben van drie gaspistolen.

IEPT20140506, Rb Amsterdam, Vervalsing Anton Heyboer

12 maanden gevangenisstraf wegens verkoop van meer dan 1.000 valse werken van Anton Heyboer.
 

IEPT20131217, Rb Gelderland, Merkvervalsing
15 maanden gevangenisstraf en € 10.000 boete voor onder meer (medeplegen van) bedrijfsmatige handel in valse merkkleding en -schoenen.

 

IEPT20131022, Rb Midden-Nederland, Merkvervalsing

Gevangenisstraf voor (medeplegen van) handel in merkvervalste goederen (kleding, schoenen en parfums) en deelname aan criminele organisatie.

 

IEPT20130402, Rb Oost-Brabant, Merkvervalsing Ice-Watch
2 weken gevangenisstraf voor opzettelijk beroepsmatig in voorraad hebben valse Ice-watch horloges

 

IEPT20130211, Rb Zwolle, Merkvervalsing
OM volgt Richtlijn voor strafvordering intellectuele eigendomsfraude. Veroordeling voor merkvervalsing: Taakstraf van 120 uren voor handel in merkvervalste goederen (en verboden wapen- en vuurwerkbezit

 

IEPT20121221, Rb Groningen, Kantoor voor Klanten II

OM niet-ontvankelijk in vervolging, nu in strijd is gehandeld met Aanwijzing Intellectuele Eigendoms-fraude; vrijspraak t.a.v. oplichting en gebruik valse of vervalste merken: al civielrechtelijke stappen ondernomen en geen redelijk vermoeden van schuld ten tijde van vervolgingsbeslissing

 

IEPT20121221, Rb Groningen, Kantoor voor Klanten
18 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor medeplegen oplichting en handelen in strijd met Auteurswet. Geen sprake van vervalste woord- en beeldmerken. OM ontvankelijk in vervolging - gehandeld conform Aanwijzing Intellectuele Eigendomsfraude gehandeld.

 

IEPT20120827, Rb Amsterdam, Anti-Wilders Hyvespagina

Vrijspraak: beheerder anti-Wilders Hyvespagina geen mededader of medeplichtig aan bedreigingen Wilders (dubbele opzet ontbreekt)

 

IEPT20120605, Rb Utrecht, Merkvervalsing

8 maanden gevangenisstraf voor handel in merkvervalste schoenen en kleding

 

IEPT20120414, Rb Amsterdam, Peter R. de Vries

Heimelijke opnames vereisen geen creatieve keuzes; geen auteursrechtelijk beschermd werk. Kopiëren van beeldmateriaal van USB-stick is schending van eigendomsrecht. Een journalist mag in beginsel geen gestolen informatie gebruiken en het algemeen belang rechtvaardigt dat in dit geval ook niet. De door Eiser II gemaakte camerabeelden mogen niet worden vertoond, tenzij deze daartoe alsnog toestemming geeft.

 

IEPT20120410, Rb Zutphen, Counterfeit kleding en drugs

Twee jaar gevangenisstraf: [o.m.] opzettelijk in voorraad hebben en te koop aanbieden van waren die zelf of op hun verpakking valselijk zijn voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht heeft, meermalen gepleegd;

 

IEPT20120312, Rb Utrecht, Valse merkkleding

Tachtig uur werkstraf voor handel in valse merkkleding: de rechthebbenden van de intellectuele eigendomsrechten op deze waren, schade toegebracht, maar tevens wordt bonafide bedrijven die wel aan hun verplichtingen voldoen, oneerlijke concurrentie aangedaan.

 

IEPT20120125, Rb Den Haag, KMI–Music Bank v Staat

Geen bewijs dat stuitingsbrief door BUMA/STEMRA is ontvangen;  schadevergoedingsvorderingen na strafvorderlijk optreden verjaard

 

IEPT20111213, Rb Leeuwarden, Valse merkschoenen

Onrechtmatig verkregen bewijs valse merkschoenen: de enkele verdenking van steunfraude niet voldoende legitimering voor doorzoeking van de auto van verdachte; dat deze doorzoeking on-bevoegd heeft plaatsgevonden. Daarmee heeft de politie een inbreuk gemaakt op het recht op respect voor het privéleven van verdachte.

 

IEPT20110824, Rechtbank Rotterdam, FXP-Board

3 maanden gevangenisstraf: deelname aan een criminele organisatie met als oogmerk hacken en uitwisselen auteursrechtelijk beschermde werken (FXP-board)

 

IEPT20100604, Rb Zutphen, Merkkleding

Vrijspraak verkoop valse merkkleding: Tijdens het politieonderzoek is verdachte niet geconfronteerd met (foto's van) de in de vrachtwagen aangetroffen (merk)kleding; aan haar is niet gevraagd op de op 9 februari 2010 in beslaggenomen (merk)kleding de kleding betrof die verdachte eind november 2009 aan [naam A] had verkocht. Evenmin is duidelijk geworden welke kledingmerken verdachte toen aan [naam A] zou hebben verkocht.

 

IEPT20090729, Rb Rotterdam, Counterfeit

In voorraad hebben counterfeit waren: wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 7, 8 en 9 ten laste gelegde heeft begaan op die wijze dat: […] hij in de periode van 01 juni 2008 tot en met 13 november 2008 te Rotterdam opzettelijk waren, die zelf of op hun verpakking valselijk waren voorzien van de handelsnaam van een ander of van het merk waarop een ander recht had, te weten […] in voorraad heeft gehad

 

IEPT20090409, Rb Leeuwarden, Privé-filmpje op You Tube

180 uur taakstraf en 1 maand voorwaardelijke gevangenisstraf voor publiceren naaktfilmpje: Het is niet overdreven om te vrezen dat het slachtoffer nooit meer uit het virtuele moeras zal komen waarin zij zich door toedoen van verdachte bevindt. Schrijnend daarbij is te horen dat verdachte zegt dit allemaal in een melige bui te hebben gedaan. Belediging en strafbare inbreuk op auteursrecht en portretrecht

 

IEPT20090319, Rb Zwolle, Namaak Viagra

Wederrechtelijk vervaardigde merken: Kamagrapillen wederrechtelijk vervaardigde merken wegens gelijkenis met Viagra pillen

 

IEPT20080415, Rb Den Bosch, Vervalsingen kunstwerken
Gevangenisstraf voor de duur van 12 maanden