Artikel 14

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De bescherming van deze richtlijn ten aanzien van het auteursrecht geldt ook voor databanken van vóór de in artikel 16, lid 1, bedoelde datum, die op dat tijdstip voldoen aan de in deze richtlijn gestelde voorwaarden voor de bescherming van databanken door het auteursrecht.

 

2. In afwijking van lid 1 heeft deze richtlijn, wanneer een databank die op het tijdstip van bekendmaking van deze richtlijn door een auteursrechtelijke regeling in een Lid-Staat beschermd wordt niet voldoet aan de in artikel 3, lid 1, bedoelde criteria om in aanmerking te komen voor bescherming door het auteursrecht, niet tot gevolg dat in die Lid-Staat de uit deze regeling voortvloeiende beschermingsduur wordt verkort.

 

3. De bescherming uit hoofde van deze richtlijn ten aanzien van het in artikel 7 bedoelde recht geldt ook voor databanken die voltooid zijn in de vijftien jaar voorafgaand aan de in artikel 16, lid 1, bedoelde datum en die op dat tijdstip voldoen aan de in artikel 7 gestelde voorwaarden.

 

4. De in de leden 1 en 3 bedoelde bescherming doet geen afbreuk aan vóór de in die leden bedoelde datum verrichte handelingen en verkregen rechten.

 

5. Voor databanken die in de vijftien jaar voorafgaand aan de in artikel 16, lid 1, bedoelde datum voltooid zijn, verstrijkt de duur van de bescherming die door het in artikel 7 bedoelde recht wordt verleend, vijftien jaar na 1 januari van het jaar volgend op die datum.