Rome I - Verordening

Print this page

Verordening (EG) Nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I)

 

Preambule

 

Hoofdstuk I - Werkingssfeer

 

Artikel 1 - Materiële werkingssfeer

 

Artikel 2 - Toepassing van het recht van niet-verdragsluitende Staten

 

Hoofdstuk II - Eenvormige regels

 

Artikel 3 - Rechtskeuze door partijen

 

Artikel 4 - Het recht, dat bij gebreke van een rechtskeuze door partijen toepasselijk is

 

Artikel 5 - Vervoerovereenkomsten

 

Artikel 6 - Consumentenovereenkomsten

 

Artikel 7 - Verzekeringsovereenkomsten

 

Artikel 8 - Individuele arbeidsovereenkomsten

 

Artikel 9 - Bepalingen van bijzonder dwingend recht

 

Artikel 10 - Bestaan en materiële geldigheid

 

Artikel 11 - Formele geldigheid van overeenkomsten

 

Artikel 12 - De onderwerpen die het toepasselijke recht beheerst

 

Artikel 13 - Handelingsonbekwaamheid en handelingsonbevoegdheid

 

Artikel 14 - Cessie van vorderingen en contractuele subrogatie

 

Artikel 15 - Wettelijke subrogatie

 

Artikel 16 - Hoofdelijke schuldenaars

 

Artikel 17 - Verrekening

 

Artikel 18 - Bewijs

 

Hoofdstuk III - Overige bepalingen

 

Artikel 19 - De gewone verblijfplaats

 

Artikel 20 - Uitsluiting van herverwijzing

 

Artikel 21 - Openbare orde van het forum

 

Artikel 22 - Staten met meer dan een rechtssysteem

 

Artikel 23 - Verhouding tot andere bepalingen van Gemeenschapsrecht

 

Artikel 24 - Verhouding tot het Verdrag van Rome

 

Artikel 25 - Verhouding tot bestaande internationale verdragen

 

Artikel 26 - Lijst van overeenkomsten

 

Artikel 27 - Herzieningsclausule

 

Artikel 28 - Toepassing in de tjid

 

Hoofdstuk IV - Slotbepalingen

 

Artikel 29 - Inwerkingtreding en toepassing

 

Disclaimer

Tekst geldend op: 01-01-2021. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op eur-lex.europa.nl. De titels van artikelen zijn toegevoegd voor het gebruiksgemak, maar komen niet voor in de officiële tekst.