Artikel 1

Print this page

  weegschaal.png

 

1. De volgende personen kunnen partij zijn in een procedure voor het Communautair Bureau voor Plantenrassen, hierna "het Bureau" genoemd:

a) de aanvrager van een communautair kwekersrecht;

b) degene die bezwaar maakt als bedoeld in artikel 59, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2100/94, hierna "de basisverordening" genoemd;

c) de houder of houders van het communautaire kwekersrecht, hierna "de houder" genoemd;

d) eenieder wiens aanvraag of verzoek noodzakelijk is voor een door het Bureau te nemen beslissing.

 

2. Het Bureau kan andere personen dan die, genoemd in lid 1, welke rechtstreeks en individueel worden geraakt, op hun schriftelijk verzoek toestaan als partij aan de procedure deel te nemen.

 

3. Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon en elk lichaam dat volgens het daarop toepasselijke recht met een rechtspersoon wordt gelijkgesteld, wordt als een persoon in de zin van de leden 1 en 2 beschouwd.