Artikel 85

Print this page

  weegschaal.png

 

1. Een verzoek om inspectie van de teelt van de rassen moet schriftelijk bij het Bureau worden gedaan. Het bevoegde onderzoeksbureau regelt na verkregen toestemming van het Bureau de toegang tot de proefvelden.

 

2. Onverminderd artikel 88, lid 3, van de basisverordening, laat deze verordening de algemene toegang van bezoekers tot de proefvelden onverlet, mits alle geteelde rassen worden gecodeerd, het bevoegde onderzoeksbureau passende, door het Bureau goedgekeurde, maatregelen treft om het wegnemen van materiaal te voorkomen en alle nodige maatregelen ter bescherming van de rechten van de aanvragers en houders van communautaire kwekersrechten worden genomen.

 

3. De voorzitter van het Bureau kan nadere voorschriften vaststellen inzake de procedures voor de inspectie van de teelt van de rassen en het toezicht op de in lid 2 bedoelde maatregelen.