Bijlage

Print this page

De in artikel 3, lid 2, bedoelde bronnen zijn onder andere:

1. Voor gepubliceerde boeken:
a) het wettelijk depot, bibliotheekcatalogi en door bibliotheken en andere instellingen bijgehouden trefwoordenlijsten;
b) de verenigingen van uitgevers en auteurs in het betrokken land;
c) bestaande databanken en registers, Watch (Writers, Artists and their Copyright Holders - schrijvers, artiesten en hun houders van auteursrechten), het ISBN (International Standard Book Number - internationaal standaardboeknummer) en databanken die in druk verschenen boeken catalogiseren;
d) de databanken van de desbetreffende maatschappijen voor collectief auteursrechtenbeheer, organisaties die reproductierechten beheren in het bijzonder;
e) bronnen die verscheidene databanken en registers omvatten, met inbegrip van VIAF (Virtual International Authority Files - virtuele internationale trefwoordenlijsten) en Arrow (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works - toegankelijke registers van informatie over rechten en verweesde werken).

2. Voor kranten, magazines, dagbladen en tijdschriften:
a) de ISSN (International Standard Serial Number - internationaal standaardnummer voor seriële publicaties) voor periodieke publicaties;
b) indexen en catalogussen van bibliotheekcollecties en verzamelingen;
c) het wettelijk depot;
d) de verenigingen van uitgevers en de verenigingen van auteurs en journalisten in het betrokken land;
e) de databanken van de desbetreffende organisaties voor collectief auteursrechtenbeheer, met inbegrip van organisaties die reproductierechten beheren.

3. Voor visuele werken, met inbegrip van kunstvoorwerpen, fotografie, illustraties, vormgeving, architectuur, schetsen van de laatstgenoemde werken en andere dergelijke werken die opgenomen zijn in boeken, dagbladen, kranten en tijdschriften of andere werken:
a) de in de punten 1 en 2 bedoelde bronnen;
b) de databanken van de desbetreffende organisaties voor collectief auteursrechtenbeheer, voor visuele kunsten in het bijzonder en met inbegrip van organisaties die reproductierechten beheren;
c) waar van toepassing, de databanken van fotoagentschappen.

4. Voor audiovisuele werken en fonogrammen:
a) het wettelijk depot;
b) de verenigingen van producenten in het betrokken land;
c) databanken van instellingen voor cinematografisch of audiovisueel erfgoed en nationale bibliotheken;
d) databanken met desbetreffende standaarden en identificatiecodes zoals ISAN (International Standard Audiovisual Number - internationaal standaardnummer voor audiovisueel materiaal) voor audiovisueel materiaal, ISWC (International Standard Music Work Code - internationale standaardcode voor muziekwerken) voor muziekwerken en ISRC (International Standard Recording Code - internationale standaardcode voor geluidsopnamen) voor fonogrammen;
e) de databanken van de desbetreffende organisaties voor collectief auteursrechtenbeheer, in het bijzonder voor auteurs, uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en audiovisuele producenten;
f) de aftiteling/medewerkerslijst en andere informatie op de verpakking van het werk;
g) databanken van andere relevante verenigingen die een specifieke categorie van rechthebbenden vertegenwoordigen.