Beroep op uitputting flessen Bacardi faalt ook voor Hof van Beroep Brussel

Print this page 20-03-2019
B915679
(Met dank aan Alexis Fierens, DLA Piper)

Merkenrecht - Arrest van het Hof van Beroep Brussel. Bacardi stelt dat Alcimex inbreuk maakt op haar merkenrecht door het verhandelen van flessen die niet met haar toestemming binnen de EER op de markt zijn gebracht. Alcimex beroept zich op de uitputting van de merkrechten van Bacardi.

 

Het Hof van beroep oordeelt dat Alcimex ten onrechte aanvoert dat Bacardi moet aantonen dat de goederen initieel op de markt werden gebracht buiten de EER, dat deze vervolgens in de EER werden ingevoerd en in het verkeer gebracht, dat deze goederen uitsluitend voor de extra-communautaire markt bestemd waren en dat enkel wanneer hiervan het bewijs wordt geleverd, er sprake kan zijn van een merkinbreuk. Het Hof oordeelt - na een uitgebreide bespreking van de rechtspraak van het Hof van Justitie - dat een omkering van de bewijslast inzake de uitputting slechts aan de orde is wanneer de toepassing van de in principe geldende bewijsregels ertoe zou leiden dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer de beweerde inbreukmaker zelf moet bewijzen dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Er is niet bewezen dat hier een reëel gevaar voor bestaat, waardoor geen gegronde reden bestaat om af te wijken van de principes inzake de bewijsregeling voor wat betreft de uitputting. Alcimex slaagt niet in deze bewijsopdracht.

 

Nu sprake is van gebruik in het economisch verkeer, van een teken dat gelijk is aan het merk, voor dezelfde waren als deze waarvoor het merk werd ingeschreven en dat afbreuk doet aan de functies van het merk, wordt inbreuk aangenomen.

 

(kopie originele arrest)