De link is slechts een bewegwijzering

02-11-2011 Print this page

B9 10361. Rechtbank ’s Gravenhage, 2 november 2011, HA ZA 10-1233, Real Networks Inc. tegen X. (met gelijktijdige dank aan Douglas Mensink, Micta).

Auteursrecht.  Software. Linken. Nootwaardig vonnis over de rechtmatigheid van linken naar een door derden aangeboden (vermeend)onrechtmatig product. Gedaagde X biedt op zijn site een link aan naar het programma Real Alternative, en alternatief voor de producten (kort gezegd mediaspelers) van eiser Real Networks. De link is een ‘indirecte link’ d.w.z., er wordt gelinkt via een subdomeinnaam van gedaagde.

Real Networks stelt dat X met de link inbreuk maakt op haar auteursrechten, nu door het aanbieden van de link primair sprake zou zijn van openbaarmaking, distributie en verveelvoudiging. In een eerdere ex parte procedure werden de vorderingen toegewezen, in de onderhavige bodemprocedure worden de  vorderingen echter afgewezen. De link is slechts een ‘bewegwijzering’. De stellingen dat X een tussenpersoon ex art. 26d AW zou zijn of dat X onrechtmatig zou handelen jegens eiser worden eveneens afgewezen.

Van openbaarmaking (“een handeling waardoor het werk voor het publiek toegankelijk wordt gemaakt dan wel een handeling waardoor het werk onder het publiek wordt gedistribueerd”)  is naar oordeel van de rechtbank geen sprake. Niet kan worden gezegd dat X het programma Real Alternative “voor het publiek toegankelijk maakte. Het beschikbaar stellen van Real Alternative aan het publiek gebeurde niet binnen de website van X, althans onder zijn zeggenschap of controle (…) . X stelde met zijn link dan ook slechts een ‘bewegwijzering’ ter beschikking naar de locatie waar het bestand Real Alternative voor het publiek toegankelijk was. Ook van distributie in de zin van de Software-richtlijn is geen sprake, omdat er feitelijk niet werd gedownload van de server van X , maar van de server van aanbieder Freenet.” (4.22)

Ook van verveelvoudiging is geen sprake.  “De link van X wees de gebruiker de weg naar de server van Freenet waarop Real Alternative stond.  De transmissie van Real Alternative vond plaats van de server van Freenet naar de computer van de gebruiker. In die omstandigheden verrichtte X geen verveelvoudigingshandelingen.” (4.29)

De kwalificatie ‘tussenpersoon’ in de zin van artikel 26d Aw gaat naar oordeel van rechter eveneens niet op voor gedaagde. “Dat gebruikers het bestand Real Alternative via de link konden vinden, betekent nog niet dat (het aanbieden van) de link in de hiervoor bedoelde zin wordt gebruikt om Real Alternative van de server van Freenet te downloaden. Hoe het verstrekken van informatie over codecs er toe kan leiden dat [X] dient te worden beschouwd als een tussenpersoon in de zin van artikel 26d Aw vermag de rechtbank niet in te zien.”(4.34)

Tenslotte wordt ook de stelling dat X onrechtmatig jegens eiser zou hebben gehandeld afgewezen. “ Het feit dat Real Alternative door vele derden werd en wordt aangeboden en tevens werd en wordt aangeduid als legale software [betekent ] naar het oordeel van de rechtbank wel dat [X] niet kan worden verweten dat hij bewust linkte naar inbreukmakend materiaal. Dit geldt temeer nu de link naar Real Alternative die hij op zijn website beschikbaar stelde, linkte naar de server van Freenet, dat, zoals [X] onweersproken heeft gesteld, een groot gerenommeerd Duits mediabedrijf is dat op grote schaal legale software aanbiedt.” (4.38)

De merkenrechtelijke vorderingen zijn door eiser onvoldoende gesubstantieerd en alle vorderingen van eiser worden derhalve afgewezen. 1019h proceskosten, na afspraak:  €48.000,-.

Lees het vonnis hier. Zie ook beschikking Rb. Den Haag,  13 juli 2011, B9 10059 (getuigenverhoor).