Dossier Richtlijn 2019/790 Auteursrechten en Naburige rechten in de Digitale Eengemaakte Markt (DSM)

Print this page

 Dossier Richtlijn 2019/790 Auteursrechten en Naburige Rechten in de Digitale Eengemaakte Markt

 

Officiële bekendmakingen

 

2021

Richtsnoeren nadere uitleg artikel 17 DSM (Uploadfilter)

 

2020

Wetsvoorstel implementatie richtlijn 2019/790 auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

Memorie van Toelichting

Advies Raad van State inzake wijziging Auteurswet in verband met implementatie richtlijn 2019/790 (DSM)

Advies van de Commissie Auteursrecht in verband met implementatie van richtlijn 2019/790 (DSM)

 

2015

Strategie voor een digitale eengemaakte markt voor Europa - Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's | COM(2015) 192 final

 

Kamerstukken

Evaluatie-onderzoek Wet auteurscontractenrecht

Amendement van Dam over het kunnen inroepen van het nieuwe uitgeversrecht tegen online platforms die grootschalig hergebruik faciliteren

 

Rechtspraak

Reprobel-arrest (artikel 3 Aw)

IEPT20151112, HvJEU, Hewlett-Packard v Reprobel

 

Annotaties

P.B. Hugenholtz (IViR), Noot onder Hof van Justitie EU 12 november 2015, zaak C-572/13 (HP Belgium/Reprobel), verschenen in NJ 2016, afl. 38, nr. 370.

Hugenholtz: noten onder HP Belgium/Reprobel en Deckmyn/Vandersteen c.s.

 

Verdieping

Eleonora Rosati (ed.), Handbook of European Copyright Law (Routledge, Forthcoming)

Scalzini, Silvia, The New Related Right for Press Publishers: What Way Forward? (July 31, 2020).

 

AMI 2018/2, p. 49-53, Paul Kreijger

Enkele observaties naar aanleiding van de 'Reprobel-fix'