Vordering tot inzage op grond van art. 843a Rv toegewezen door rechtmatig belang

25-11-2015 Print this page
IEPT20151111, Rb Midden-Nederland, Telstar v Medexs

Toezegging staking inbreuk betekent niet dat Telstar geen belang heeft bij voorziening: hiermee hoeft geen genoegen te zijn genomen. Voldoende aannemelijk dat G&A  auteursrechtinbreuk heeft gepleegd waardoor rechtsbetrekking in zin van art. 843a Rv aanwezig is. Rechtmatig belang bij vordering inzage: voor bepalen omvang inbreuk van belang om vast te stellen welke bestanden G&A in bezit heeft. Geen rechtmatig belang ten aanzien van werknemers: onduidelijk welke werknemers betrokken waren bij inbreuk. Geen opheffing beslag: gedaagde is toerekenbaar tekortgeschoten en dient schade te vergoeden waardoor beslag gerechtvaardigd is.

AUTEURSRECHT – PROCESRECHT

Vonnis in incidenten. Zie ook (IEPT20150213). Telstar stelt een aantal van haar oud-werknemers hun concurrentie- en geheimhoudingsbedingen hebben geschonden, danwel dat deze onrechtmatig jegens Telstar handelen en dat Medexs inbreuk maakt op Telstar’s auteursrechten op een aantal AutoCAD-tekeningen, door te profiteren van de wanprestatie van de oud-werknemers en gebruik te maken van vertrouwelijke bedrijfsinformatie van Telstar. Telstar vordert dat de rechtbank een voorlopige voorziening zal treffen voor de duur van het geding, inhoudende dat G&A het plegen van inbreuken op haar auteursrechten met betrekking tot de in de dagvaarding onder punten 107 en 109 bedoelde “blocks” (hierna: de blocks) staakt en gestaakt houdt.

De rechtbank oordeelt dat de Blocks auteursrechtelijk beschermd zijn, aangezien het dezelfde blocks betreffen als in het eerdere kort geding, waarin is geoordeeld dat deze auteursrechtelijke bescherming toekomen.

Verder oordeelt de rechtbank dat de toezegging van de staking van de auteursrechtinbreuk niet betekent dat Telstar geen belang heeft bij de gevorderde voorziening, aangezien niet is gebleken dat zij met deze toezegging genoegen heeft genomen.

Volgens de rechtbank is verder voldoende aannemelijk dat G&A auteursrechtinbreuk heeft gepleegd, waardoor rechtsbetrekking in zin van art. 843a Rv aanwezig is. Ook is er een rechtmatig belang bij de vordering tot inzage. Voor het bepalen van de omvang van de inbreuk is immers van groot belang om vast te stellen welke bestanden G&A in bezit heeft. Volgens de rechtbank is geen sprake van een rechtmatig belang ten aanzien van de werknemers, aangezien onduidelijk is welke werknemers betrokken waren bij de inbreuk en daarmee  een fishing expedition dreigt.

Tenslotte oordeelt dat rechtbank dat een opheffing van conservatoir beslag ten aanzien van gedaagde 3 niet gerechtvaardigd is. Hij is immers toerekenbaar tekortgeschoten en dient schade te vergoeden, waardoor beslag gerechtvaardigd is.

IEPT20151111, Rb Midden-Nederland, Telstar v Medexs

(ECLI-versie)