Ex-werkneemster maakt voormalig werkgever Happy House ‘unhappy’ met schending van de geheimhoudingverplichting

Print this page 09-01-2018
IEPT20171120, Rb Gelderland, Knoop

Knoop voldoende belang bij verbod ex-werkneemster om relaties Knoop te benaderen: gerede vrees voor overtreding relatiebeding doordat gedaagde relatielijst naar zichzelf heeft gestuurd bij einde dienstverband. Gedaagde dient strikte geheimhouding in acht te nemen inzake alle concurrentiegevoelige informatie van Knoop: gedaagde heeft zich in de afgelopen periode niet aan het geheimhoudingsbeding jegens Knoop gehouden. Inbreuk auteursrecht Happy House: ex-werkneemster heeft in huidige functie de auteursrechtelijk beschermde foto’s gekopieerd en verzonden aan derden. Ex-werkneemster moet inbreuk makende producten en samples teruggeven: partijen zijn contractueel overeengekomen dat bij beëindiging dienstverband alle bedrijfseigendommen teruggegeven moeten worden.

 

ONEERLIJKE CONCURRENTIE - AUTEURSRECHT

 

Knoop voert onder de naam Happy-House een business gericht op luxe artikelen voor kleine huisdieren. Ex-werkneemster van Knoop gaat na beëindiging van haar dienstverband werken voor een concurrent maar verstuurt vóór haar vertrek bij Knoop diens klanten-en relatielijst naar haar persoonlijke e-mailadres. Uit e-mails van de ex-werkneemster waarop beslag is gelegd, blijkt dat zij in haar nieuwe functie gebruik maakt van informatie en foto’s die zij tijdens haar werkzaamheden bij Knoop heeft verkregen.

 

De voorzieningenrechter overweegt dat gedaagde haar geheimhoudingsverplichting en het relatiebeding met voormalig werkgever Knoop heeft geschonden en inbreuk gemaakt op diens auteursrecht. De voorzieningenrechter overweegt hiertoe in de eerste plaats dat een referentie naar de klanten- en relatielijst van Knoop in een e-mail van ex-werkneemster aan een derde de schijn wekt dat ex-werkneemster concurrentiegevoelig handelt en zeer waarschijnlijk het relatiebeding met Knoop zal overtreden. Daarnaast acht de voorzieningen rechter dat ex-werkneemster in strijd met haar geheimhoudingverplichting handelt omdat wederom uit één van haar e-mails aan een derde blijkt dat zij in haar huidige functie gebruik maakt van kennis en informatie, zoals voorbeelden en quotaties, verkregen tijdens haar werkzaamheden bij Knoop. Ten slotte acht de voorzieningenrechter dat in onderhavig geval moet worden aangenomen dat de ex-werkneemster inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Knoop overeenkomstig artikel 5 lid 2 Aw door foto’s van de website en uit de interne catalogus van Knoop zonder diens toestemming te kopiëren en te versturen aan derden voor wie deze foto’s nog onbekend waren. In het kader van de inbreuk op het auteursrecht van Knoop moet ex-werkneemster tevens alle samples en producten die zij nog in haar bezit heeft van haar werkverband met Knoop en inbreuk maken op diens auteursrecht terug geven.

 

IEPT20171120, Rb Gelderland, Knoop

 

ECLI:NL:RBGEL:2017:6848