Inbreukverbod op Unie- en Beneluxmerken van Tommy Hilfiger bij verstekvonnis toegewezen

Print this page 12-12-2017
IEPT20171206, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger v Goeiemode
(Met dank aan Reindert van der Zaal, Nanette Janssen en Quirine Koburg, Kennedy Van der Laan)

Inbreukverbod op Unie- en Beneluxmerken van Tommy Hilfiger bij verstekvonnis toegewezen: het gevorderde komt de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor. Gedaagde ex art. 1019h veroordeeld in volledige proceskosten (€ 7.184,63): proceskostenoverzicht is bij exploot betekend en daarmee aan de niet-verschenen gedaagde kenbaar gemaakt.

 

MERKENRECHT - PROCESRECHT

 

Verstekvonnis. Het door Tommy Hilfiger gevorderde komt de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor. De rechtbank beveelt gedaagde Goeiemode binnen twee dagen na betekening van dit vonnis, in de Europese Unie ieder inbreukmakend gebruik van de Uniemerken – en in de Benelux ieder inbreukmakend gebruik van de Belexuxmerken van Tommy Hilfiger en daarmee overeenstemmende tekens, te staken en gestaakt te houden. Dit op straffe van een dwangsom van € 1.000 per dag(deel) of € 500 per inbreukmakend product, met een maximum van € 100.000. Ook de gevorderde opgave en afgifte ter vernietiging worden toegewezen.

 

Gedaagde wordt als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. De rechtbank overweegt dat de proceskosten in een verstekprocedure gelet op de eisen van een goede procesorde slechts overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv worden begroot, indien zij bij dagvaarding reeds zijn opgegeven en gespecificeerd dan wel nadien aan de niet-verschenen gedaagde(n) kenbaar zijn gemaakt. Nu het proceskostenoverzicht van eiseressen bij exploot is betekend, is het overzicht daarmee aan de niet-verschenen gedaagde kenbaar gemaakt. De kosten van de zijde van Tommy Hilfiger worden daarom conform haar specificatie begroot op € 7.184,63.

 

IEPT20171206, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger v Goeiemode

 

(kopie uitspraak)