Schadevergoeding van € 4.560 na inbreuk op auteurs- en persoonlijkheidsrechten fotografen

08-01-2018 Print this page
IEPT20171219, Rb Den Haag, SP Networks
(Met dank aan Charlotte Meindersma, Charlotte’s Law)

Inbreuk op auteurs- en persoonlijkheidsrechten fotografen door zonder naamsvermelding vier foto’s en één bewerking openbaar te maken op website trendviraal.nl. Schadevergoeding begroot op € 4.560: misgelopen licentievergoeding van vijfmaal € 285, schade wegens ontbreken naamsvermelding naar analogie eveneens vastgesteld op vijfmaal € 285, nog eens vijfmaal € 285 wegens wekken onjuiste indruk dat trendviraal.nl auteursrechthebbende is, schade wegens verminking door bijsnijden foto begroot op € 285. Proceskosten ex art 1019h Rv begroot op € 5.362,45.

 

AUTEURSRECHT - SCHADE

 

Kantonrechter. Tussen partijen staat vast dat K op de website trendviraal.nl zonder toestemming van SP Networks (dat een licentie heeft de foto’s te gebruiken, bevoegd is licenties te verkopen en lasthebber is de rechten te handhaven) foto’s openbaar heeft gemaakt zonder vermelding van de naam van de fotografen als makers.

 

Gelet op het bovenstaande is naar het oordeel van de kantonrechter sprake van een inbreuk op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten van de fotografen en daarmee van onrechtmatig handelen jegens SP Networks op grond waarvan K schadeplichtig is. Dat K geen professionele partij is en zich er niet van bewust was een auteursrecht te hebben geschonden, doet hier niets aan af nu ook het onbewust schenden van het auteursrecht komt voor rekening en risico van de inbreukmaker komt.

 

Ten aanzien van de schade oordeelt de kanonrechter dat SP Networks ten minste aanspraak kan maken op een schadevergoeding gelijk aan de gebruikelijke licentievergoeding die verschuldigd zou zijn geweest indien voorafgaand aan de plaatsing toestemming was gevraagd. Niet betwist is dat in dat geval een tarief van € 285 per foto zou zijn gerekend. Vast staat dat vier foto’s zijn gebruikt. Daarnaast is er een foto is bewerkte versie gebruikt. De vergoeding voor misgelopen schadevergoeding komt daarmee uit op vijfmaal € 285.

 

Daarnaast wordt een bedrag toegewezen van vijfmaal € 285 – gelijk aan de door SP Networks gehanteerde licentievergoeding - wegens inbreuk op persoonlijkheidsrechten van de fotografen wegens het ontbreken van de naamsvermelding. Het is naar het oordeel van de kantonrechter een rechtens aanvaardbaar en geaccepteerd uitgangspunt om de schade -naar analogie - op die basis te begroten. Daarnaast oordeelt de kanonrechter dat bij het publiek de onjuiste indruk is gewekt dat K auteursrechthebbende is, door onderaan de pagina “COPYRIGHT 2016 TRENDVIRAAL” te plaatsen. Ook voor deze schending van de persoonlijkheidsrechten wordt een vergoeding van vijfmaal € 285 toegewezen.

 

Tot slot is volgens de kantonrechter sprake geweest van verminking van een van de foto’s. De plaatsing van het afgebeelde object binnen het kader is volgens de kanonrechter een van de (essentiële) middelen waarmee een fotograaf zijn persoonlijk stempel een de foto kan drukken. Het bijsnijden van een foto levert daarom een 'verminking' van het origineel op. De schade wordt vastgesteld op € 285, waardoor de totale schadevergoeding € 4.560 bedraagt. Daarnaast wordt K ex art 1019h Rv veroordeeld in de proceskosten, aan de kant van van SP Networks begroot op € 5.362,45.  Voor zover K heeft betoogd dat de gevorderde kosten onredelijk zijn, gaat de kantonrechter daaraan voorbij nu K in het minnelijke traject op geen enkele brief van SP Networks heeft gereageerd en niet bereid is gebleken enige schadevergoeding aan SP Networks te voldoen, zodat SP Networks in redelijkheid tot dagvaarden heeft kunnen overgaan met alle kosten van dien. 

 

IEPT20171219, Rb Den Haag, SP Networks

 

ECLI:NL:RBDHA:2017:15526