Inbreukverbod voor zover formule wordt gebruikt als gevolg van contractbreuk

Print this page 02-11-2018
IEPT20180123, Rb Den Haag, ATSSE v eOx International

Voorshands voldoende aannemelijk dat eOx International bij vervaardiging Eoxide producten gebruik maakt van formule van ATSSE: vaststaand dat ATSSE in verleden aan eOx Productie de inhoud van de formule bekend heeft gemaakt en dat dit een zustervennootschap is van eOx International, aan wie alle activa en passiva van eOx Productie zijn overgedragen, op grond van Belgische vonnissen als vaststaand aangenomen dat eOx Productie geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Niet in geschil dat formule in overeenkomst met eOx Productie contractueel is beschermd en dat sprake is van wanprestatie. Inbreukverbod toegewezen inzake gebruik formule ATSSE, voor zover informatie door contractbreuk door eOx Productie bij eOx International bekend is geworden: formule niet door IE-recht beschermd, in beginsel niet onrechtmatig om identieke formule te ontwikkelen, slechts het daarbij gebruiken van contractueel beschermde informatie geeft aan dergelijk handelen onrechtmatig karakter.

 

BEDRIJFSGEHEIMENONRECHTMATIGE DAAD

 

Kort geding. ATSSE heeft op 1 december 2008 een overeenkomst gesloten met eOx Productie B.V. In 2009 is tussen ATSSE en eOx Productie een geschil ontstaan inzake schending van de overeengekomen geheimhoudingsbepaling, dat ertoe heeft geleid dat de overeenkomst op 28 december 2009 is geëindigd In een Belgische procedure is in 2011 vastgesteld dat eOx Productie in strijd met haar geheimhoudingsverplichting heeft gehandeld en dat zij na het beëindigen van de overeenkomst is doorgegaan met de productie en verkoop van het door ATSSE ontwikkelde product. Enige tijd na de uitspraak in hoger beroep in de Belgische procedure in 2015 zijn alle activa en passiva van eOx Producties, met uitzondering van de vordering van ATSSE overgedragen aan eOx International. eOx International brengt het product Eoxide op de markt, waarbij volgens ATSSE gebruik wordt gemaakt van de informatie die ATSSE eerder aan eOx Producties had verstrekt. ATSSE vordert nu een inbreukverbod inzake het gebruik van de formule.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat voorshands voldoende aannemelijk is dat eOx International bij vervaardiging van de Eoxide producten gebruik heeft gemaakt van de formule van ATSSE.  Hierbij wordt overwogen dat vaststaat dat ATSSE in het verleden aan eOx Productie de formule heeft verstrekt en de activa en passiva van die onderneming aan eOx International zijn overgedragen. Ook wordt overwogen dat in de Belgische vonnissen als vaststaand is aangenomen dat sprake is van schending van de geheimhoudingsplicht door eOx Productie. Het is niet in geschil dat de formule in de overeenkomst met eOx Productie contractueel is beschermd.

 

Er wordt een beperkt inbreukverbod toegewezen inzake het gebruik van de formule, voor zover het om informatie gaat die door de  contractbreuk van eOx Productie bij eOx International bekend is geworden. Hierbij wordt overwogen dat de formule niet door een intellectueel eigendomsrecht beschermd is en het daardoor in beginsel niet onrechtmatig is om een identieke formule te ontwikkelen. Slechts het gebruik maken van contractueel beschermde informatie geeft aan dergelijk handelen een onrechtmatig karakter. De overige vorderingen worden afgewezen.

 

IEPT20180123, Rb Den Haag, ATSSE v eOx International

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:12620