Bedrijfsgeheimen

Print pagina

2016

IEPT20160323, Rb Amsterdam, Orasure v Utermöhlen
Rb komt niet terug op tussenvonnis: geen onjuiste feitelijke of juridische grondslag. Vragen aan deskundige of voor productie Cryo Professional noodzakelijk is dat gebruik is gemaakt van kennis die niet uit octrooischrift of andere openbare bronnen kan worden ontleend.

IEPT20160229, Rb Den Haag, Onrechtmatige reclame 
Reclame-uiting dat [Autobedrijf 2] aanspreekpunt voor reparatie en onderhoud Mazda blijft onrechtmatig: feitelijk onjuist en dus misleidend. Reclame-uitingen die onjuiste indruk wekken dat [Autobedrijf 2] thans nog Mazdadealer is onrechtmatig. Onvoldoende onderbouwd dat [Autobedrijf 2] met de inrichting van haar showroom de indruk wekt dat zij thans nog een erkende Mazdadealer is. Geen rectificatie voor niet-toelaatbare uitingen: slechts beperkte groep mensen heeft daarvan kennisgenomen, waardoor de impact van de uitingen beperkte is. Advertentie [Autobedrijf 1] in AD Gouda en Krant van Gouda ongeoorloofde vergelijkende reclame, rectificatie toegewezen: wekt onjuiste indruk dat [Autobedrijf 1] (de onderneming van) [Autobedrijf 2] heeft overgenomen en dat [Autobedrijf 2] ophoudt te bestaan. Gesteld gebruik door [Autobedrijf 1] van onrechtmatig verkregen bedrijfsinformatie onvoldoende aannemelijk.

IEPT20160202, Hof Den Haag, DCC v Forax

Niet uit te sluiten dat bewerkingsrecht in Auteursrechtrichtlijn is geharmoniseerd. Inbreuk op (bron)codeniveau software niet bewijsbaar wegens niet overleggen broncode DC-Customized Software. Op moment van gestelde inbreuk op DC-Specificaties door Forax-specificaties 0.1 was DCC nog geen auteursrechthebbende. Op moment van gestelde inbreuk op DC-Specificaties door Forax-specificaties 0.1 was DCC nog geen auteursrechthebbende. DC-Functional Design 14.1 niet auteursrechtelijk beschermd als voorbereidend materiaal. In Forax-specificaties overgenomen fragmenten uit DC-Functional Design 14.1 niet auteursrechtelijk beschermd: louter feitelijke informatieverstrekking waarin zakelijke, voor de hand liggende terminologie wordt gehanteerd. Forax-software geen bewerking van DC-Functional Design 14.1. Onvoldoende aannemelijk dat DC SA rechthebbende was op S-know how door inbrengen in DC SA. Gebruik door Forax van A-Know how vóór sluiten overeenkomst 10 februari 2011 niet onrechtmatig, omdat DC SA toen geen rechthebbende of gebruiker was. Gebruik A-Know how na overeenkomst ook niet onrechtmatig: DCC Exploitatie heeft onvoldoende maatregelen genomen om informatie geheim te houden (artikel 39 TRIPS).


IEPT20160113, Rb Gelderland, Desmi v Gieterij

Voor beantwoording vraag of sprake is van slaafse nabootsing en onrechtmatig handelen is nadere bewijslevering nodig. Onvoldoende gesteld voor toepassing artikel 39 lid 2 TRIPS: niet aangegeven welke specifieke informatie het betreft en geen redelijke maatregelen getroffen om deze informatie te beschermen.

2015

IEPT20151228, Hof Arnhem-Leeuwarden, Ventilex v Tema Process
Oneerlijke concurrentie. Oud-werknemer mag bij voormalig werkgever opgedane kennis, kunde en ervaring gebruiken, maar niet bedrijfsgeheimen voormalig werkgever gebruiken. Bedrijfsgeheim. Oud-werknemer en nieuwe werkgever mag geen oneerlijke concurrentie aandoen door onrechtmatig gebruik informatie, zoals kennis en gegevens omtrent klanten opgedaan bij de oude werkgever, waardoor stelselmatig en substantieel duurzaam debiet van de oude werkgever wordt afgebroken c.q. stelselmatig benaderen klantenbestand oud-werkgever. Onrechtmatig handelen oud-werknemers toe te rekenen aan nieuwe werkgever. Exhibitie toegewezen wegens belang voor schadebepaling. Vaststellingsovereenkomst en kwijting zien niet op onderhavige vorderingen waarvan Ventilex destijds niet op de hoogte was.

  

IEPT20151110, Hof Amsterdam, Nederlandse Loodsencorporatie
Bescherming vertrouwelijke informatie: Na opzegging opdracht tot maken jubileumboek: bevel tot geheimhouding interviews met en foto’s van Loodsen en de teksten en informatie uit het dossier/rapport “Koopmans”, met uitzondering van informatie die aantoonbaar uit andere bronnen bekend is.

 

IEPT20151012, Rb Rotterdam, Dow v Organik
Onrechtmatig gebruik bedrijfsgeheimen slechts terzake van 2 van de 90 producten onderbouwd. Voor een veroordeling tot afgifte of inzage van in bewijsbeslag genomen materiaal ontbreekt te veel relevante informatie - fishing expedition. Bewijsbeslag mogelijk in strijd met verlof extraterritoriaal niet beperkt tot uit Nederland direct toegankelijke gegevens, al dan niet in de cloud. Samenhang vorderingen tegen de onderscheiden gedaagden.

 

IEPT20150930, Rb Oost-Brabant, Chronos v Votech
Niet onrechtmatig gehandeld met betrekking tot de Knowhow: niet voldaan aan artikel 39 lid 2 van het TRIPS-Verdrag.

 

IEPT20150929, Hof Arnhem-Leeuwarden, Trading v Management
Geen schending geheimhoudingsverplichting overnameovereenkomst: redelijke uitleg van geheimhoudingsverplichting in koopovereenkomst brengt mee dat [B] als 100% dochter van koper niet onder het begrip ‘derde’ uit de overeenkomst valt. Geen schending teruggaveplicht: niet onderbouwd dat [appellant 1] ook [geïnformeerde] heeft verzocht om teruggave. Hoofdelijkheid brengt niet met zich dat verzuim van [B] ook schending van verplichting door geïntimeerde is.

 

IEPT20150716, HvJEU, Coty Germany v Stadtsparkasse
Art. 8(3) onder e) Handhavingsrichtlijn verzet zich tegen nationale bepaling op grond waarvan bank zich onbeperkt en onvoorwaardelijk op bankgeheim mag beroepen om niet aan informatieverzoek te voldoen.

 

IEPT20150609, Hof Den Bosch, Bedrijfsgegevens
Winstderving van € 49.435 geheel toe te schrijven aan gebruik onrechtmatig verkregen bedrijfsgeheimen door geïntimeerde. Onvoldoende betwist dat door deskundige genoemde omzetten zijn gerealiseerd als gevolg van onrechtmatig handelen medewerker [houtverwerkingsindustrie] en geïntimeerde.


IEPT20150210, Hof Den Bosch, Arte
Appellant heeft onrechtmatig gehandeld door tijdens dienstverband zijn kennis en kunde ter beschikking te stellen aan een concurrent van geïntimeerde. Aansluiting bij definitie van know how uit artikel 39 TRIPS. Geïntimeerde krijgt gezien betwisting appellant gelegenheid te bewijzen dat bedoelde gegevens tot haar know how horen en niet vrij toegankelijk zijn. Geïntimeerde krijgt gelegenheid te bewijzen dat omzet in Rusland is teruggelopen door beschikbaarstelling kennis en kunde appellant aan concurrent. Partijen krijgen gelegenheid zich uit te laten over benoeming deskundige voor schadeberekening.

IEPT20150123, Rb Overijssel, Christine le Duc
Vraag of concurrentiebeding is komen te vervallen vereist nader onderzoek, waardoor kort geding zich niet leent. Onvoldoende onderbouwd dat geheimhoudingsbeding is geschonden. Betaling voorschot boetes schending concurrentiebeding afgewezen: spoedeisend belang onvoldoende aannemelijk geworden.

2014

IEPT20140827, Rb Noord-Nederland, Farmex v Fabiton
Geen schending concurrentiebeding of onrechtmatig handelen door oud-werknemer [A]: verzenden bedrijfsgegevens van werkmail naar privémail onvoldoende en niet gebleken dat [A] vertrouwelijke informatie over projecten aan Fabiton heeft toegespeeld. Geen onrechtmatige concurrentie door Fabiton door ook mestsilo’s te gaan fabriceren: onvoldoende onderbouwd.

IEPT20140827, Rb Den Haag, Cavotec v Wauben
Geen onrechtmatig gebruik van know how Cavotec: geen redelijke maatregelen genomen om geheim te houden (artikel 39 (2) TRIPs. Kort geding te beperkt kader om te onderzoeken of kennis [A] bedrijfsgeheim is of eigen vaardigheid werknemer. Geen verbod zonder territoriale beperking wegens schending auteursrecht: onduidelijk naar welk recht vorderingen moeten worden beoordeeld. Geen auteursrechtinbreuk in Nederland: onvoldoende onderbouwd. Geen slaafse nabootsing: onmogelijk te beoordelen door gebrek aan foto’s beweerdelijk nagebootste Vliegtuigputten. Selectie in beslag genomen materialen niet met exacte zoektermen, maar “aan de hand” daarvan: doet het meeste recht aan het verlof.
 

IEPT20140626, Rb Den Haag, Slamdam
Geen octrooi-inbreuk: aanvrage waarop [X] zich beroept heeft nog niet geleid tot octrooi en staat niet op naam van [X]. Geen onrechtmatig gebruik knowhow: vorderingen hier niet op toegesneden en zelf zijn gestelde bijdrage met Slamdam gedeeld.


IEPT20140604, Rb Den Haag, Ruma Rubber v Shell

Ruma heeft IE-rechten met betrekking tot technische informatie rubber compounds in development agreement aan Shell prijsgegeven: development agreement is helder over verdeling van rechten en uit niets blijkt dat reeds tot stand gekomen samenwerking tussen Ruma en Shell voorafgaand aan de inwerkingtreding van de development agreement opnieuw zou beginnen.

IEPT20140311, Hof Den Bosch, Bedrijfsgegevens
Gebruik maken van vertrouwelijke bedrijfsgegevens concurrent die via een werknemer van die concurrent zijn verkregen om opdrachten weg te kapen is onrechtmatig. Deskundigenonderzoek in boekhouding om vast te stellen of gedaagde gebruik heeft gemaakt van door medewerker eiser verstrekte bedrijfsgevoelige informatie.

2013

IEPT20130703, Rb Den Haag, Vertrouwelijkheid Schikkingsovereenkomst
Schending vertrouwelijkheid schikkingsovereenkomst niet voldoende aannemelijk. 

 

IEPT20130515, Rb Amsterdam, Ryanair v KRO
Geen afgifte ruw beeldmateriaal interviews. Geen vermoeden dat context uitspraken in ander daglicht stelt; Geen inbreuk op bronbescherming journalist wegens ontbreken algemeen of publiek belang. Belang Ryanair bij imagobescherming is geen publiek belang

 

IEPT20130508, Rb Oost-Brabant, Ingenia
Handelen in strijd met concurrentiebedinmg, relatiebeding en geheimhoudingsplicht onvoldoende onderbouwd. Geen rechtmatig belang bij inzage inbeslaggenomen documenten en digitale bestanden onder ex-bestuurder: niet gesteld dat gedaagde in strijd met concurrentiebeding werkzaam is als bestuurder. Twee genoemde voorbeelden onvoldoende grondslag voor stelselmatig benaderen relaties in strijd met relatiebeding. Onvoldoende aanwijzingen dat gedaagde know how van Ingenia openbaar heeft gemaakt in strijd met geheimhoudingsplicht

 

IEPT20130507, Hof Den Haag, Beckers v JMQ
Verplichting tot verlenging overeenkomst zolang procedé “technisch uniek” is, ongeacht geldigheid octrooi. Deskundigenbericht over vraag of de door Beckers sinds juni 2008 toegepaste werkwijze afwijkt van het JMQ-procedé

 

IEPT20130422, Rb Amsterdam, Nokia v ST
ST is gebonden aan de exclusiviteit van een jaar en mag tot maart 2014 de voor Nokia ontwikkelde microfoons niet aan andere afnemers leveren. Een vordering tot recall van reeds aan HTC geleverde microfoons wordt afgewezen, omdat Nokia zich (in Europa) niet kan beroepen op een octrooirecht.

 

IEPT20130417, Rb Rotterdam, Cheil v City Media
T5 TV-display auteursrechtelijk beschermd: combinatie van elementen draagt persoonlijk stempel. Geen inbreukmakende verveelvoudiging: maatvoering en verhoudingen zijn wezenlijk anders.Geen onrechtmatig gebruik tijdens onderhandelingen verstrekte informatie.

 

IEPT20130221, Rb Den Haag, APM v Koseq
Deelgenoot kan mede-uitvinders niet dwingen tot indienen (gezamenlijk) internationale aanvrage.
Inhoudelijke bespreking octrooiaanvrage achter gesloten deuren.

 

2012

 

IEPT20121129, Hof Amsterdam, SenseTek v FireSense
Onrechtmatig op slinkse wijze overnemen van distributierelatie. Schending geheimhoudingsbeding door kopiëren en beschikbaar stellen inhoud harde schijf. Verkrijgen bedrijfsgegevens in strijd met goed werknemerschap

 

IEPT20121121, Rb Den Bosch, JMK Heating
Geen auteursrecht op warmtewisselaars: constructie van zuiver technische aard, evenmin op technische tekeningen warmtewisselaars. Geen geschriftenbescherming vertrouwelijke tekeningen. Geen slaafse nabootsing: technisch bepaalde warmtewisselaars. Bedrijfsgeheimen: Geen schending geheimhoudingsplicht: (ontwerp van) warmtewisselaar niet geheim. Technische tekeningen kwalificeren wel bedrijfsgeheimen in de zin van het TRIPs-verdrag en gebruik daarvan door gedaagde kan mogelijk onrechtmatig zijn. Geen verbod op misbruik van tekeningen: enkel recht op schadevergoeding.

 

IEPT20121114, Rb Amsterdam, FireSense v SenseTek
Verbod voor duur van 2 jaar om onrechtmatig voordeel te neutraliseren. Onrechtmatig stelselmatig afbreken bedrijfsdebiet ex-werkgever. Onrechtmatig gebruik bedrijfsgeheimen. Onrechtmatig profiteren van wanprestatie

 

IEPT20121109, Rb Arnhem, CareFusion v MTT

Rechtsgeldige opzegging distributieovereenkomst door CareFusion naar Engels recht. MTT zal o.a. klantengegevens moeten verstrekken en geen gebruik meer mogen maken van intellectuele eigendommen van CareFusion

 

IEPT20120725, Rb Breda, Multispike v Middenweg
Geen know how licentie, voor zover het de in het vernietigde octrooi beschreven werkwijze betreft; verdere know how niet voldoende geconcretiseerd. € 200.000 voorschot schadevergoeding voor onrechtmatig beslag

 

IEPT20120711, Rb Almelo, Datacolor v Voordeelmarkt

Uitputting tweedehands software: onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van sublicentieovereenkomsten met eigendoms-voorbehoud. Geen onrechtmatig gebruik receptuur door gebruik software.

 

IEPT20120613, Hof Arnhem, Rademaker v Kaak

Schending geheimhoudingsverplichting onvoldoende aannemelijk geworden: Rademaker heeft nagelaten concreet aan te geven welke, onder de geheimhoudingsbedingen vallende, gegevens [A], [B] en [C] hebben doorgespeeld aan Kaak c.s. In dit kader kan de algemene verwijzing naar de “tijdens het dienstverband verkregen deegtechnologische kennis” niet als een dergelijke concrete aanduiding worden aangemerkt.

 

IEPT20120530, Rb Almelo, Cinc

Vraag wie auteursrechthebbende is kan in casu in kort geding niet beantwoord worden. Achterhouden geheime informatie onvoldoende onderbouwd

 

IEPT20120522, Rb Leeuwarden, Pootentieel v S.C Heerenveen

Format Champcamp niet te beschouwen als een met een IE-recht gelijk te stellen éénlijnsprestatie. Geen onrechtmatig handelen SC Heerenveen; gaat om onbeschermde informatie en ideeën

 

IEPT20120516, Rb Utrecht, Schending geheimhoudingsplicht

Onrechtmatige betrokkenheid bij oprichten concurrent door verstrekken bedrijfsgeheimen. Vertrouwelijkheid gegevens blijkt uit beveiligingsmaatregelen. Databankenrecht: Spin-off theorie te absoluut uitgangspunt. Substantiële investering van € 1,1 miljoen. Producent databank is degene die risico draagt. Auteursrecht aangenomen op offertes, ontwerptekeningen, werkaantekeningen, gespreksverslagen, gebruikshandleidingen. Materiële werkgever is fictief maker ex artikel 7 Aw.

 

IEPT20120509, Rb Amsterdam, Moog v E2M
Inbreuk auteursrecht software en gebruik bedrijfsgeheimen onvoldoende onderbouwd: Enkel de stellingen dat E2M in een onrealistisch korte periode software heeft ontwikkeld en dat zij niet heeft willen meewerken aan een onafhankelijk onderzoek zijn daartoe onvoldoende. Superbus-project geen concurrerende activiteit: geen electromechanisch of hydromechanisch controlesysteem, maar aandrijfsysteem voor elektrische voertuigen. Geen slaafse nabootsing; overeenstemming vloeit voort uit technische en functionele aspecten

 

IEPT20120427, Rb Den Bosch, Arte

Schending bedrijfsgeheimen: [S] heeft in strijd met de arbeidsovereenkomst gehandeld door knowhow van Arte ook na het dienstverband onder zich te hebben. Belgisch van toepassing op onrechtmatige daad en op arbeidsovereenkomst

 

IEPT20120425, Rb Arnhem, Rademaker

Overtreding geheimhoudingsbeding onvoldoende onderbouwd: Deskundige heeft aangegeven dat de door hem geconstateerde overeenkomsten tussen de Cruto II en de d’Artagnan gelegen zijn in de (deeg-)technologische aspecten van de machines: beide uitrollijnen vanuit technisch oogpunt bezien “duidelijk afwijkend”.

 

IEPT20120222, Rb Den Haag, Cisco v Comtek

Cisco gerechtigd informatie over herkenning originele producten geheim te houden. Reëel gevaar van marktafbakening niet voldoende onderbouwd. Uitputting niet voldoende onderbouwd.

 

IEPT20120113, CBB, Natuur en Milieu v Ctbg

Algemeen belang prevaleert boven belang geheimhouding. Informatie maakt het derden niet mogelijk om elders concurrerend middel te registreren. Verzoeken betreffen milieu-informatie: residustudies en verslagen van veldproeven.

 

2011

 

IEPT20111227, Hof Amsterdam, Super B v BMZ

Bevel geheimhoudingsverplichting na te komen: [...] heeft BMZ tevergeefs betoogd dat de accu's zijn vervaardigd op basis van haar eigen know how. De wijze waarop BMZ dat betoog heeft geadstrueerd maakt dat het hof geenszins kan uitsluiten dat BMZ de overeenkomst niet steeds volledig zal nakomen.

 

IEPT20111221, Rb Rotterdam, Vosta v Holland MT Groep

Auteursrecht technische tekeningen en productinformatie onvoldoende onderbouwd. Geen geschriftenbescherming: niet bestemd om te worden openbaar gemaakt. Geen databankenrecht wegen ontbreken substantiële investeringen in verzamelen gegevens, in plaats van creëren gegevens.

 

IEPT20111221, Rb Den Bosch, Merko v Schippers

Eenzijdige non-concurrentie toezegging geen afdwingbare verbintenis; geen bijkomende omstandigheden. Geoorloofd in dienst nemen personeel concurrent. Geen bescherming tegen weglekken bedrijfsgeheimen – geen oneigenlijke voorsprong. SLAAFSE NABOOTSING. Uitgangspunt: namaken mag, tenzij ... Geen onderscheidend vermogen oormerken. Ontbreken wettelijke toelating oormerk niet onrechtmatig jegens concurrent

 

IEPT20111213, Rb Den Bosch, Medical Participations v De Thermen

Nietige overdracht Benelux merk voor Nederland. Know how: Onduidelijk object: Re-energize concept: Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is in dit kort geding onvoldoende komen vast te staan wat precies onder het concept moet worden verstaan.

 

IEPT20111205, Rb Den Haag, SMI v IBC

Rate cards en programmamaterialen auteursrechtelijk beschermd. Gebruik vertrouwelijke informatie: letterlijke overname niet openbaar toegankelijke rate cards. Werkgeversaansprakelijkheid voor schending geheimhoudingsverplichting. Geen inbreuk databankenrechten: geen herhaald en systematisch opvragen/hergebruik niet-substantiële delen databank

 

IEPT20111123, Rb Den Haag, DWSW v Shell

Onduidelijke afbakening geclaimde know how boorsysteem. Geen gebruik know how: boorsysteem door Shell zelf ontwikkeld.

 

IEPT20111116, Rb Den Haag, Stork v FTi
Opeising octrooi afgewezen: uitvinding niet door Stork in 2000 afgerond.Geen schending geheimhoudingsverplichting: onvoldoende duidelijk dat kennis geheim was.

 

IEPT20111109, Rb Den Haag, Act One v Invisible

Geen auteursrecht “hand through body routine”. "Head drop routine" auteursrechtelijk beschermd: hoewel deze elementen wellicht ieder voor zich al bekend waren respectievelijk enigszins triviaal overkomen, is voorshands voldoende aannemelijk dat het totaalbeeld van de routine wordt bepaald door een eigen verhaal van de maker en daarmee van creatieve keuzes die leiden tot het persoonlijk stempel van die maker. De routine van de ‘head drop’ komt derhalve voor auteursrechtelijke be-scherming in aanmerking. Wereldwijd verbod auteursrechtinbreuk. Geen slaafse nabootsing: geen eigen plaats in de markt. Behandeling techniek kostuum achter gesloten deuren.

 

IEPT20111014, Rb Den Haag, Samsung v Apple

Inroepen octrooirechten onder omstandigheden mogelijk misbruik van recht. Geen rechtsverwerking naar Nederlands recht door afgeven FRAND-verklaring. FRAND-verklaring geen onvoorwaardelijk aanbod naar Frans recht. Behandeling bedrijfsgeheimen achter gesloten deuren – art. 28(4) Rv. Spoedeisend belang herleeft door meeromvattend internationaal geschil

 

IEPT20111012, Rb Den Haag, Ikio v Hand

Afbreken onderhandelingen: geen gerechtvaardigd vertrouwen dat overeenkomst tot stand zou komen. Geen schending geheimhoudingsverplichting: informatie al bekend bij Hand. Inbreuk auteursrecht onvoldoende onderbouwd.

 

IEPT20111005, Rb Almelo, Slagharen

Onrechtmatig handelen ICT-functionaris/systeembeheerder  ter zake van vertrouwelijke informatie. Exhibitie: belang Slagharen bij inzage inbeslagge-nomen gegevens. Gevraagde inzage duidelijk, concreet en specifiek genoeg

 

IEPT20110921, Rb Utrecht, 1-2-3 Huis v Ballast Nedam

Geen gebruik vertrouwelijke bouwtechnische en/of financiële informatie: Het enkele feit dat de IQ-woningen ook prefabwoningen betreffen en gelijkenissen vertonen met het bouwconcept van l-2-3 Huis, is onvoldoende om een dergelijke conclusie ten aanzien van het overnemen van financiële informatie te rechtvaardigen. Geheimhoudingsverklaring strekt ook ten gunste van 1-2-3 Huis. Geen doorbreking rechtspersoonlijkheid

 

IEPT20110808, Rb Maastricht, BIZ v De Limburger

Voldoende basis voor geuite bedenkingen: "Zorgbedrijf in opspraak": dat De Limburger met dit rekeningafschrift voldoende aannemelijk maakt dat de verklaringen van “[[Y]]” ten tijde van de publicatie voldoende steun vonden in dit rekeningafschrift. Inzage rekeningafschrift beperkt tot rechter onder uitsluiting wederpartij: Analoog aan artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht geldt ook voor partijen in het civiele (kort)geding dat zij, indien daarvoor gewichtige redenen bestaan, het overleggen van stukken ter onderbouwing van hun stellingen kunnen weigeren of de voorzieningenrechter kunnen meedelen dat uitsluitend hij kennis zal mogen nemen van de stukken.

 

IEPT20110722, Rb Den Haag, Firstbike v Ridder Ride
Modelrecht: Chopper niet inbreukmakend: andere algemene indruk. Chopper: geen impliciete indirecte modelinbreuk: op zijn minst is vereist dat de door Ridder Ride verhandelde onderdelen bestemd zijn om te worden samengevoegd tot een Enduro. Geen spoedeisend belang opgave winstgegevens. dat zolang nog niet in de bodemprocedure is beslist over een eventuele ver-plichting tot winstafdracht, een proceseconomisch belang van Firstbike om alvast gegevens over de omvang van de door Ridder Ride genoten winst te verkrijgen, niet opweegt tegen het belang van Rid-der Ride om haar bedrijfsgegevens vertrouwelijk te houden 

 

IEPT20110601, Rb Den Haag, Converse v Curator Sporttrading cs

Geen verbod op gebruik bedrijfsvertrouwelijke informatie omdat voorshands onvoldoende aannemelijk is dat de curator daarmee onrechtmatig jegens Converse zou handelen. Dat is afhankelijk van de aard van de informatie terwijl daarnaast, afhankelijk van de concrete omstandigheden, aan de zijde van de curator een rechtvaardigingsgrond zou kunnen bestaan om de informatie in de inbreukprocedures in te brengen, ook al zou die informatie vertrouwelijk zijn en ook al zou de boedel daarover beschikken doordat zij deze van Van der Kroft heeft verkregen. Geen spoedeisend belang bij inzage bewijsbeslag voor merkinbreuk. Inzage voor vaststellen bedrijfsvertrouwelijke informatie afgewezen: doel beslag beperkt tot vaststellen merkinbreuk, niet voor vaststellen gebruik bedrijfsvertrouwelijke informatie

 

IEPT20110329, Hof Den Haag, GBT v Ajinomoto
TRIPs - bedrijfsgeheimen: Daargelaten of artikel 39 TRIPs al dan niet een duidelijke en onvoorwaardelijke bepaling is die zich voor directe toepassing leent, kan de strekking van deze bepaling worden geacht te zijn geïncorporeerd in artikel 6:162 BW.Diefstal bedrijfsgeheimen niet aannemelijk.

 

IEPT20110329, Hof Amsterdam, Chocolate King v Dobla

Geen auteursrechtelijke bescherming chocoladevormen. Gebruik geheime productietechnieken of geheime klanteninfomatie niet voldoende aannemelijk zonder raadpleging van deskundigen

 

2010

 

IEPT20101222, Rb Arnhem, Ars Scribendi v Centraal Boekhuis

Citaatrecht voor ISBN-gegevens: CB citeert uit het openbaar toegankelijke ISBN-register ter aankondiging dat de betreffende boeken zijn verschenen en in de handel zijn, waarbij ook is voldaan aan de overige vereisten van artikel 15a Auteurswet, zoals een duidelijke bronvermelding. Gebruik openbare informatie niet onrechtmatig

 

IEPT20101216, HvJEU, Natuur en Milieu v Ctgb

Toegang tot bedrijfsgeheimen mogelijk indien die zien op emissies in het milieu of algemeen belang prevaleert. Afweging tussen algemeen belang en belang bij geheimhouding dient in elk afzonderlijk geval plaats te vinden. “Milieu-informatie” bevat informatie inzake toelating gewasbeschermingsmiddel.

 

IEPT20101008, Rb Den Haag, CIVC v Unilever
Inbreuk op beschermde oorsprongsbenaming Champagne niet betwist. Reclameverbod. Recall bevolen, inclusief  flessen “op schap”: dat van Unilever kan worden geëist dat zij de flessen Champagne shampoo terugroept bij haar afnemers. Indien Unilever direct na de sommatie door CIVC de levering van de flessen aan haar afnemers zou hebben gestaakt en de meer dan honderdduizend flessen zou hebben teruggeroepen bij de distributiecentra van haar afnemers, zou de door haar gecreëerde onrechtmatige toestand al weken geleden tot een einde zijn gekomen. Volledige proceskosten 1019h Rv bij beschermde oorsprongsbenamingen.

 

IEPT20100729, Rb Arnhem, Royaan
Uitleg concurrentiebeding: Bedoeling partijen inzake ”gelijksoortige ondernemingen” onvoldoende komen vast te staan. Onvoldoende aannemlijk dat in strijd met concurrentiebeding is gehandeld. Overtreding geheimhoudingsbeding door bijna letterlijk overnemen teksten. Ongeoorloofde concurrentie onvoldoende komen vast te staan: Met een beroep op een geheimhoudingsbeding kan Royaan ook niet in redelijkheid van [gedaagde1] vergen dat hij zijn hoofd leegmaakt van vakkennis die hij nu juist nodig heeft voor zijn nieuwe bedrijf.

 

IEPT20100622, Hof Leeuwarden, IFE-Tebel v Tecair

Geen auteursrechtelijk werk – technisch effect: dat de vormen van de functionele onderdelen van een pneumatisch treindeurstysteem, in overwegende mate zijn ingegeven door het technisch effect ervan en niet door de intellectuele invulling van de auteur. Geen geschriftenbescherming voor bedrijfsgeheimen: dat een geschrift zonder eigen of persoonlijk karakter auteursrechtelijke bescherming toekomt indien dit openbaar gemaakt is of bestemd om openbaar gemaakt te worden. [...] dat de tekeningen aan derden ter beschikking worden gesteld in het kader van de hen verstrekte vertrouwelijke opdrachten. Het hof is van oordeel dat vanwege het vertrouwelijke van de opdrachten, niet gezegd kan worden dat de tekeningen op deze wijze openbaar zijn gemaakt danwel bestemd zijn om openbaar te maken

 

IEPT20100504, Hof Arnhem, Think Legal v Digistart
Contracten tussen derden niet vertrouwelijk: Het enkele feit dat Think Legal bij deze overeenkomsten geen partij was en dat zij niet bij de genotuleerde vergadering aanwezig was, maakt deze stukken nog niet “vertrouwelijk”

 

IEPT20100416, Rb Den Haag, Ventilex v Tema Process

Geen ongeoorloofde concurrentie. Gebruik maken kennis is geen schending geheimhoudingsbeding. Schending geheimhoudingsbeding door bouwen drogers of benaderen klanten onvoldoende onderbouwd. Conform overeenkomst is concurrentiebeding niet van toepassing bij ontslag door Ventilex. Geen analoge toepassing concurrentiebeding

 

IEPT20100322, Rb Zwolle, Bi-Wear v Culinaire Makelaar 
Auteursrechtelijk beschermd werk ern inbreuk aangenomen. Bescherming klantgegevens als bedrijfsgeheim: Nu de omvang van de gemaakte inbreuk vanwege de korte tijdspanne gering is, is de voorzieningenrechter, mede gelet op de aard van deze procedure en van dit onderdeel van de vorderingen, van oordeel dat het belang van De Culinaire Makelaar bij het bewaren van haar bedrijfsgeheimen thans zwaarder dient te wegen dan het belang van Bi-Wear bij een beslissing in deze procedure.

 

2009

 
IEPT20091216, Rb Groningen, Ad Hoc Data
Geen geheimhouding ‘sleepers’ (namen van niet-bestaande bedrijven) tegenover procespartij.  Art. 27 Rv laat weliswaar ruimte open om in verband met de wenselijkheid van bescherming van bedrijfsgeheimen - de zitting met gesloten deuren te doen plaatsvinden, maar hetgeen daar is besproken kan slechts op de voet van art. 29 Rv door de rechter ten opzichte van "derden" als geheim worden bestempeld: aan partijen zélf mag geen informatie worden onthouden.

 

IEPT20091209, Rb Groningen, Gasunie

Recht op afgifte en inzage gegevens waarop Gasunie haar stelling baseert: Gelet op het voorgaande heeft [eiser] in beginsel recht op afgifte van en inzage in de gegevens op ba-sis waarvan de Gasunie stelt dat [eiser] op 20 juli 2005 rond 15.00 uur in Amsterdam vanuit een in-ternetcafé de bewuste mail verzonden heeft. Geen beperking op grond van beveiligingsbelang Gasunie; onvoldoende onderbouwd

 

IEPT20091012, Rb Arnhem, Kennametal v werknemer
Ontbinding arbeidsovereenkomst: meermalen onbevoegd gebruik gemaakt van de software van Kennametal, terwijl hij iedere werkdag bij het opstarten van zijn computer door middel van de onder 1.4 genoemde pop-up is gewaarschuwd dat dat niet is toegestaan en hij heeft eenmaal inbreuk gemaakt op het merk- en auteursrecht van Kennametal. Vergoeding € 31.419 wegens 40-jarig dienstverband.

 

IEPT20090909, Rb Den Haag, Inno Nautic v Cuckoo
Onrechtmatige toe-eigening octrooibescherming: Nu Vetus en Cuckoo met buitensluiting van Inno Nautic verder zijn gegaan (althans trachten te gaan) met het op de markt brengen van een flexibele pop-up vuilwatertank voor schepen (en zich daar oc-trooibescherming voor toe-eigenen), waarbij onvoldoende steekhoudend is weersproken dat zij daarbij (deels) gebruik maken van hen onder de respectieve geheimhoudingsclausules door Inno Nautic ter beschikking gestelde know how, handelen zij in strijd met hun geheimhoudingsverbintenissen jegens Inno Nautic.

 

IEPT20090617, Rb Alkmaar, Kranen

Geen onrechtmatige concurrentie ex-werknemer wegens ontbreken actief optreden naar klant. Tekeningen en berekingen geen bedrijfsgeheim: nu onweersproken is gelaten dat deze tekeningen per email aan de klant werden toegezonden en ter inzage bij de betreffende werf of in het betreffende schip werden gelegd. Tekeningen en berekeningen niet auteursrechtelijk beschermd en missen het voor slaafse nabootsing vereiste onderscheidend  

 

IEPT20090616, Hof Leeuwarden, Ameron v Autionational

Geen know how overgenomen: deze kennis kan niet geacht worden te vallen onder de in artikel 1 van de overeenkomst genoemde know how, aangezien - in de woorden van [betrokkene 1] - "Ameron wist dat dit niet te beschermen kennis was en een en ander van algemene bekendheid was".

 

IEPT20090402, Rb Amsterdam, Habbo

Computervredebreuk en diefstal. Met het alsmaar groeien van het belang en de afhankelijkheid van het internet in de samenleving, is het van belang dat gebruikers daarvan veilig gebruik kunnen maken en dat zij erop moeten en kunnen vertrouwen dat dit mogelijk is. Het internet dient daarom gevrijwaard te blijven van het zogenaamde 'hacken'.

 

IEPT20090323, Rb Almelo, Vaatwasdoseerinstallatie

Schending geheimhoudingsbeding onvoldoende aannemelijk: Aannemelijk is veeleer dat [Gedaagde 1] en [Gedaagde 2 BV] hebben aangesloten bij en voortgeborduurd op de ontwikkeling die zich voltrekt in de markt van de vaatwasdoseerinstallaties.

 

IEPT20090312, Rb Amsterdam, Safe T Sleep v Tom's

Sleepwrap auteursrechtelijk beschermd werk. Geen inbreuk wegens andere totaalindruk. Geen slaafse nabootsing, geen ongeoorloofde concurrentie ex-distributeur en gebruik geheime know how niet aannemelijk. Onrechtmatige suggestie van onveiligheid product: geen rectificatie

 

2008

 

IEPT20081203, Rb Den Bosch, Cyclomedia v Ferro

Geen onrechtmatige toegang tot bedrijfsgeheimen: [...] de vertrouwelijke informatie die aan Ferro Informatie Systemen B.V. zou zijn verstrekt en waarover in de geheimhou-dingsovereenkomst wordt gesproken, bestaat in casu uit de kennis die door [C] is opgedaan tijdens het gebruik van het opnamevoertuig en de daartoe door [K] gegeven instructies

 

IEPT20081111, Rb Den Haag, X v Consumentenautoriteit

Geen inzage onderzoeksrapport in handhavingsfase. Call scripts, voicelogs en standaardbrieven zijn bedrijfsvertrouwelijke gegevens

 

IEPT20081105, Rb Middelburg, Dacotherm v Topvorm

Bedrijfsgeheimen: Algemeen verbod gebruik bedrijfsgegevens toewijsbaar enkel vanwege voormalige vertrouwenspositie gedaagden.  € 197.766 aan boetes verbeurd wegens overtreding arbeidsovereenkomst. Voor het overige geen ongeoorloofde concurrentie.

 

IEPT20081024, Rb Den Haag, Computervredebreuk voorlichter Ministerie SZW

Computervredebreuk: Onrechtmatige toegang tot vertrouwelijke informatie voormalig werkgever

 

IEPT20080718, Rb Arnhem, NXP v Radboud Universiteit

Publicatie artikel over kraakbaarheid NXP chip toegestaan. Auteursrecht: Eigen oorspronkelijk karakter algoritme onvoldoende aannemelijk. Geschrift niet beschermd want juist niet bestemd voor openbaarmaking

 

IEPT20080711, HR, De Telegraaf v De Staat

De rechter die gesteld wordt voor de vraag of gewichtige redenen geheimhouding met betrekking tot bepaalde stukken (of gedeelten daarvan) of bepaalde inlichtingen rechtvaardigen, zal die vraag in het algemeen niet kunnen beantwoorden zonder kennis te nemen van die stukken.

 

IEPT20080623, Rb Den Haag, KPN v OPTA

Geen bedrijfsgeheimen: geen gegevens die inzicht geven in de technische bedrijfsvoering of het productieproces dan wel met betrekking tot de afzet van de producten of de kring van afnemers.

 

IEPT20080306, Hof Amsterdam, HMS v DVZ
Geen contractuele verplichtingen inzake know how - vuilwater-verwerkingsinstallaties niet auteursrechtelijk beschermd

 

IEPT20080214, HvJEG, Varec v Belgische Staat

Waarborgen vertrouwelijkheid zakengeheimen. De voor beroepsprocedure verantwoordelijke instantie moet de vertrouwelijkheid en het recht op eerbiediging van zakengeheimen waarborgen met betrekking tot de informatie die is vervat in door de betrokken partijen aan haar overgelegde dossiers, ook al kan zijzelf van deze informatie kennis nemen en deze in haar beschouwing betrekken.

 

2007

 

IEPT20070705, Rb Amsterdam, Archiefbescherming

Gedurende een jaar dienen publiacties 3 weken tevoren aan eiser te worden voorgelegd ter controle of diens archief daarvoor niet gebruikt wordt

 

IEPT20070704, Rb Haarlem, Wika

Geen schending geheimhoudingsverplichting nu naar privé-emailadres verzonden informatie niet aan derden is doorgegeven of geopenbaard 

 

IEPT20070601, Rb Arnhem, Synthon v Astellas Pharma

Conservatoir bewijs- en beschrijvend beslag voor buitenlandse procedure mogelijk, maar geeft geen recht op inzage inbeslaggenomen stukken

 

IEPT20070424, Hof Arnhem, Geheimhoudingsverplichting

Geheimhoudingsbepaling betekent enkel dat vertrouwelijke informatie niet gebruikt mag worden bij ontwikkeling van een pillenschouwmachine voor een derde

 

2006

 

IEPT20061207, Rb Zutphen, Motorhandschoenen

Ex-werknemer mag niet met vertrouwelijke kennis en gegevens stelselmatig bedrijfsdebiet ex-werkgever afbreken

 

2005

 

IEPT20051221, Rb Den Haag, Tabaksfabrikanten v De Staat II

Productreceptuur bedrijfsgeheim: Geen verplichting tot openbaarmaking. De Regeling verplicht niet tot openbaarmaking of tot geheimhouding van gegevens. Van strijdigheid met de Richtlijn van een openbaarmakingsverplichting uit de Regeling kan dus geen sprake zijn.

 

IEPT20051221, Rb Den Haag, Tabaksfabrikanten v De Staat

Productreceptuur bedrijfsgeheim: Het begrip fabrieksgeheim ("secret commercial", "trade secret", "Geschäftsgeheimnis", "segreto commerciale", "secreto comercial") in artikel 6, tweede lid, tweede volzin, van de Tabaksrichtlijn omvat alle informatie die bedrijven uit concurrentieoverwegingen geheim houden

 

1985

 

IEPT19850329, HR, Enka v Dupont
Bescherming bedrijfsgeheimen: Octrooiaanvrage verschaft slechts 'zwevend recht' en daarvoor hoeft belang van een mededinger bij het geheim blijven van de in zijn bedrijf toegepaste werkwijzen en know-how, niet zomaar te wijken

 

1965

 

IEPT19651112, HR, Cascade

Nabootsing niet onrechtmatig door gebruik door Blanken van door Atlas voor fabricage-opdracht verstrekte tekeningen, ook indien Blanken wist dat het tekeningen van Cascade waren  

 

1919

 

IEPT19190131, HR, Lindenbaum v Cohen

Onder onrechtmatige daad is ook te verstaan een handelen of nalaten dat indruischt tegen hetzij de goede zeden, hetzij tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt dat onder onrechtmatige daad is te verstaan. Afhandig maken beroepsgeheimen door omkopen personeel is onrechtmatig.