Internet provider dient betrokken diensten bij melding van illegaal gestreamde voetbalwedstrijden te staken voor de duur van de wedstrijd

Print this page 25-01-2018
IEPT20180124, Rb Den Haag, Premier League v Ecatel

Internet service provider Ecatel dient diensten die door derden worden gebruikt voor illegaal streamen van Premier League wedstrijden binnen 30 minuten na melding te staken voor de duur van de wedstrijd: beeldverslagen van voetbalwedstrijden zijn auteursrechtelijk beschermd, Ecatel aangemerkt als tussenpersoon ex artikel 26d Auteurswet, vrijheid van ondernemerschap niet in kern geraakt, bevel niet disproportioneel, recht op vrijheid van informatie voldoende in acht genomen, maatregel effectief nu kijken van illegale streams op zijn minst wordt bemoeilijkt, geen minder bezwaarlijke mogelijkheid voorhanden.

 

AUTEURSRECHT

 

Geschil over het gebruik van de diensten van internet service provider Ecatel bij het illegaal streamen van Premier League wedstrijden. De rechtbank verwerpt het verweer van Ecatel dat voetbalwedstrijden geen auteursrechtelijk beschermde werken zijn. Voor het maken van een beeldverslag zijn creatieve keuzes nodig wat betreft onder meer de positionering van de camera’s rondom het veld, het volgen van bepaalde spelmomenten, het al dan niet meebewegen van de camera, het in- en uitzoomen, het tijdens de opnamen schakelen tussen die camera’s en het herhalen van spelmomenten, zo oordeelt de rechtbank. Bovendien wordt gewezen op het live commentaar, de hymne en grafische afbeeldingen. Dat de beeldverslagen zonder toestemming van Premier League beschikbaar worden gesteld via streams is niet in geschil. Ecatel betwist wel dat zij hiervoor aansprakelijk is. De rechtbank oordeelt echter dat Ecatel kan worden aangemerkt als tussenpersoon in de zin van artikel 26 Auteurswet.

 

In het kader van de proportionaliteit en subsidiariteit van het gevraagde bevel overweegt de rechtbank dat het bevel de vrijheid van ondernemerschap niet in de kern lijkt te raken. De inspanning en kosten zouden gering zijn, en het gevolg dat ook legale content wordt geblokkeerd, kan worden opgelost door een adequaat notice-to-take-down beleid. Ook de vrijheid van informatie wordt naar het oordeel van de rechtbank voldoende in acht genomen nu het bevel slechts zal gelden voor de duur van de gewraakte streams.

 

Ook de omstandigheid dat gebruikers via een andere server kennis kunnen blijven nemen van de streams is volgens de rechtbank geen reden om de vorderingen af te wijzen. De rechtbank overweeg dat in HvJEU Telekabel/Wien (IEPT20140327) is geoordeeld dat maatregelen effectief zijn indien zij tot gevolg hebben dat niet-toegestane oproepingen van beschermde werken worden verhinderd of minstens bemoeilijkt. In dit geval zou het bevel volgens de rechtbank betekenen dat het moeilijker wordt om toegang te krijgen tot de stream, nu deze door gebruikers opnieuw moet worden gestart en dat de streams trager worden nu meer gebruikers van de resterende servers gebruik moeten maken.

 

Tot slot is de maatregel naar het oordeel van de rechtbank evenmin in strijd met het beginsel van subsidiariteit nu niet wordt aangenomen dat er andere minder bezwaarlijke mogelijkheden bestaan om het door Premier League gewenste doel te bereiken. Premier League heeft gemotiveerd gesteld dat (providers van) streaming platforms vanwege onduidelijkheid over hun identiteit, vestiging in verre jurisdicties en snelle wisseling van serveradres niet in rechte adequaat aanspreekbaar zijn en dat hierdoor niet van haar verwacht worden dat zij, indien al te achterhalen, tegen de individuele uploaders optreedt alvorens professionele partijen als Ecatel aan te spreken. Dit betoog is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende betwist.

 

Gelet op het bovenstaande wordt Ecatel bevolen om iedere dienst welke door derden wordt gebruikt om inbreuk te maken op de aan Premier League toekomende auteursrechten, door uiterlijk binnen 30 minuten na ontvangst van een melding daarvan te staken en gestaakt te houden voor de duur van de wedstrijd. Dit op straffe van een dwangsom van € 5.000 voor iedere inbreukmakende stream tot een maximum van anderhalf miljoen euro. De beslissingen in het kader van gesteld handelen in strijd met eerdere door de voorzieningenrechter opgelegde bevelen wordt aangehouden tot onherroepelijke uitspraak in het hoger beroep daartegen. Hetzelfde geldt voor de beslissing omtrent de proceskosten.

 

IEPT20180124, Rb Den Haag, Premier League v Ecatel

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:615

 

Deze uitspraak wordt besproken in de volgende webinars:

IE-update 1e kwartaal 2018

IE-Handhaving 2018-2019