Inbreuk op merken Syngenta door niet aan alle voorwaarden voor ompakking te voldoen

Print this page 11-07-2018
IEPT20180711, Rb Den Haag, Syngenta v ZeeNop
(Met dank aan Rogier de Vrey, CMS Derks Star Busmann)

Rechtspraak HvJEU over ompakking ook van toepassing op gewasbestrijdingsmiddelen. In casu sprake van ompakking: nieuwe etiketten geheel over oorspronkelijke etiketten geplakt, waardoor deze niet meer zichtbaar zijn, etiketten bevatten nieuwe productnaam en Nederlandse gebruiksaanwijzing toegevoegd, reëel risico van aantasting herkomstgarantie. ZeeNop maakt inbreuk op merken Syngenta. Niet voldaan aan derde voorwaarde uit jurisprudentie ompakken: vermelding ZeeNop als distributeur is iets anders dan vermelding als ompakker en wekt ten onrechte indruk dat sprake is van commerciële band met Syngenta. Niet voldaan aan vijfde voorwaarde: ZeeNop heeft Syngenta niet van voorgenomen ompakking in kennis gesteld. Ompakker die merkhouder op de hoogte brengt dient desgevraagd een exemplaar van product te  leveren: ompakker is niet gehouden zelf exemplaar aan te bieden.

 

MERKENRECHT

 

Syngenta is fabrikant van gewasbeschermingsmiddelen en biedt onder meer in Nederland gewasbeschermingsproducten aan. Hiervoor is zij houdster van een aantal Unie- en internationale merken. ZeeNop is groothandel in gewasbestrijdingsmiddelen en heeft een parallelvergunning verkregen voor het middel Amiplus Azoxystrobin (hierna: Amiplus). Amiplus betreft het door Syngenta geproduceerde Amistar in de fles zoals deze door Syngenta in Frankrijk op de markt is gebracht, met daarop door ZeeNop (nieuw) aangebrachte etiketten en een door haar daarbij gevoegde gebruiksaanwijzing. Syngenta stelt dat sprake is van merkinbreuk.

 

De rechtbank oordeelt dat de rechtspraak van het Hof van Justitie EU over ompakking ook van toepassing is op gewasbestrijdingsmiddelen, zoals Amistar en niet enkel op farmaceutische producten, gelet op het Loendersloot-arrest (IEPT19971111) over whisky en het Junek-arrest (IEPT20180517) over medische hulpmiddelen. Er zijn ook overeenkomsten tussen gewasbeschermingsmiddelen en geneesmiddelen, zoals het belang van de herkomst, integriteit en presentatie van het product. Ook zijn bij beide producten gebruiksvoorschriften, doseringen en waarschuwingen op en in de verpakking van groot belang. Het verweer dat de rechtspraak van het HvJEU niet van toepassing is omdat geen sprake zou zijn van ompakking faalt, aangezien ZeeNop de etiketten geheel over oorspronkelijke etiketten geplakt, waardoor deze niet meer zichtbaar zijn, de etiketten een nieuwe productnaam bevatten en er een Nederlandse gebruiksaanwijzing wordt toegevoegd. Hierdoor is sprake van een reëel risico van aantasting van de herkomstgarantie.

 

Syngenta kan zich dus verzetten tegen het opnieuw etiketteren en verhandelen van haar producten, tenzij aan de vijf voorwaarden uit de jurisprudentie is voldaan. Zeenop heeft echter niet aan de derde en de vijfde voorwaarde voldaan. De derde voorwaarde betreft het vermelden van degene die het product opnieuw heeft geëtiketteerd. In casu is enkel ZeeNop als distributeur vermeld en dat is iets anders dan de vermelding als ompakker en dit wekt ten onrechte de indruk dat sprake is van een commerciële band met Syngenta. Aan de vijfde voorwaarde is niet voldaan, omdat Syngenta niet van de voorgenomen ompakking in kennis is gesteld. Dat Syngenta via de controle van de batchnummers door de NVWA op de hoogte had kunnen zijn van de parallelimport volstaat dan ook niet. Anders dan Syngenta stelt is de ompakker niet gehouden zelf een product aan te bieden aan de merkhouder, maar dient er desgevraagd een exemplaar van het product aan de merkhouder te worden geleverd.

 

ZeeNop moet opgave doen en een recall. De gevorderde afgifte ter vernietiging, onbruikbaarmaking of bewaring acht de rechtbank niet evenredig met de onderhavige rechtspraak en verwijst naar de rechtspraak van het HvJEU dat de merkhouder wiens niet-nagemaakte product door een parallelimporteur is verhandeld zonder voorafgaande kennisgeving, recht heeft op een financiële vergoeding onder dezelfde voorwaarden als wanneer deze producten zouden zijn nagemaakt (verwezen wordt naar het Boehringer arrest, IEPT20070426).

 

IEPT20180711, Rb Den Haag, Syngenta v ZeeNop

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:8298