Gebruik woordcombinatie ‘Herken Ouderverstoting’ staat gedaagde vrij, behalve voor een Facebookpagina

Print this page 07-09-2018
IEPT20180829, Rb Zeeland-West-Brabant, Herken Ouderverstoting
(Met dank aan Ron Lamme, Boekx)

Gedaagde is geen rechthebbende en dient gebruik van domeinnaam www.herkenouderverstoting.nl te staken en inloggegevens van de website te verschaffen aan eiser: uit de wijze van samenwerking volgt dat [naam A] door gedaagde als eigenaar van de website werd gezien en gedaagde richtte zich enkel op layout en technische zaken. Vordering met betrekking tot handelsnaam afgewezen: geen sprake van een onderneming in de zin van artikel 1 Hnw. Deponering van beeldmerk van een hart in combinatie met woorden ‘Herken Ouderverstoting’ is onrechtmatig en moet worden doorgehaald: betreft een gezamenlijk werk en uit niets blijkt dat gedaagde toestemming voor deponering heeft gegeven. Eiser heeft geen merkenrecht op woordcombinatie ‘Herken Ouderverstoting’: niet afzonderlijk van beeldmerk gedeponeerd. Verbod op gebruik van de woorden ‘Herken Ouderverstoting’ in door gedaagde gestarte tweede Facebookpagina: het openen van een nieuwe pagina met dezelfde naam heeft tot verwarring geleid. Vordering tot staken gebruik teksten geschreven door eiser afgewezen: onvoldoende gesteld om welke teksten het gaat. Vordering vernietiging flyers afgewezen: onvoldoende onderbouwd dat teksten op flyers van haar afkomstig zijn. Vordering gedaagde tot verwijdering en rectificatie smadelijke teksten over hem op Facebookpagina, afgewezen: de teksten zijn, vanwege de verwarring die was ontstaan en de gevolgen van de handelingen die gezien het resultaat vergelijkbaar zijn met hacken, niet onrechtmatig.

 

HANDELSNAAMRECHTMERKENRECHTAUTEURSRECHT - PUBLICATIE

 

Omdat de partijnamen geanonimiseerd zijn en hoewel gedaagde in reconventie vorderingen heeft ingediend, zal voor de leesbaarheid in dit artikel worden gesproken van enkel eiser en gedaagde. 
Kort geding. Eiser en gedaagde waren beide betrokken bij de organisatie van een belangengroep met als doel het informeren over het verschijnsel van ouderverstoting. In maart 2018 ontstaat er frictie tussen eiser en gedaagde. In juni 2018 verandert gedaagde de inlogcodes van de website www.herkenouderverstoting.nl , blokkeert het e-mailadres van eiser en past content op de website aan. Eiser bericht op de facebookgroep ‘Herken Ouderverstoting’ dat gedaagde een hacker is en “hij als persoon de markt kapot maakt”. Eiser deponeert het woord-beeldmerk ‘Herken ouderverstoting’ dat zij ook op de facebookpagina gebruiken.
Eiser vordert de overdracht van de domeinnaam www.herkenouderverstoting.nl, een verbod op het voeren van de handelsnaam ‘Herken Ouderverstoting’, alsmede ieder gebruik van de met de handelsnaam ‘Herken Ouderverstoting’ overeenstemmende tekens (waaronder de facebookgroep) staking van het gebruik van de door haar geschreven teksten op de website van gedaagde en vordert zij vernietiging van de flyers waarop haar teksten staan.

 

Gedaagde vordert dat eiser wordt verboden gebruik te maken van het logo waarvan het auteursrecht aan hem toebehoort en dat het depot van het logo bij het BBIE wordt doorgehaald. Ook vordert hij de verwijdering en rectificatie van de smadelijke teksten op de Facebookgroep.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft eiser meer recht op de domeinnaam www.herkenouderverstoting.nl dan gedaagde. Eiser heeft samen met twee anderen sinds 2015 een aantal initiatieven opgestart om ouderverstoting onder de aandacht te brengen. Gedaagde is sinds 2017 bij de groep betrokken en heeft zich voornamelijk op de layout en het technische gedeelte rond van de website gericht.

 

De vordering van eiser met betrekking tot het verbod van het gebruiken van de handelsnaam ‘Herken Ouderverstoting’ wordt afgewezen. Eiser heeft onvoldoende onderbouwd dat er sprake is van een onderneming in de zin van artikel 1 Hnw. ‘Herken Ouderverstoting’ kan niet worden gezien als handelsnaam.
De inschrijving van het beeldmerk acht de voorzieningenrechter onrechtmatig. Partijen hebben samen dit beeldmerk ontworpen en de exploitatie van een gezamenlijk werk behoeft in beginsel de toestemming van alle auteurs. De stelling van gedaagde dat geen toestemming voor deponering was gegeven, heeft eiser niet weersproken. Dat eiser het beeldmerk na het ontstaan van het geschil heeft gedeponeerd brengt met zich mee dat eiser er ook niet van mocht uitgaan dat gedaagde met de deponering had ingestemd. De vordering tot doorhaling van het depot wordt toegewezen.

 

Hieruit volgt dat eiser geen bescherming kan ontlenen aan de woordcombinatie ‘Herken Ouderverstoting’, dat in het beeldmerk opgenomen is. De woordcombinatie is niet afzonderlijk gedeponeerd. Behalve voor het gebruik van de woordcombinatie op Facebook wordt de vordering met betrekking tot het gebruik van gedaagde van met de handelsnaam ‘Herken Ouderverstoting’ overeenstemmende tekens, afgewezen. Het openen van gedaagde van een Facebook-pagina waarvoor hij leden van de oude groep Herken Ouderverstoting heeft uitgenodigd, zonder aan te geven dat het hier ging om een nieuw initiatief onder dezelfde naam, heeft tot verwarring geleid en het aanmaken van de Facebookpagina met deze naam wordt onrechtmatig geacht. Gedaagde moet tevens het gebruik van de woordcombinatie in de naam van een Facebookpagina staken en gestaakt houden.

 

De vordering van gedaagde tot verwijdering en rectificatie van de smadelijke teksten over hem op de Facebookgroep worden afgewezen. Eiser had belang bij het ruchtbaarheid geven van de handelingen van gedaagde gezien de verwarring die was ontstaan na het openen van de nieuwe Facebookgroep. De voorzieningenrechter acht de uitlatingen van eiser, die zagen op de handelingen van gedaagde die gezien het resultaat (het verlies van de controle over de website) vergelijkbaar zijn met de gevolgen van hacken, niet onrechtmatig.

 

IEPT20180829, Rb Zeeland-West-Brabant, Herken Ouderverstoting

 

ECLI:NL:RBZWB:2018:5063