Merkdepots te kwader trouw

Print this page 13-11-2018
IEPT20181108, Rb Amsterdam, Joris No Smell v Pet Bedding
(Met dank aan Michiel Ellens, Teurlings & Ellens Advocaten)

Met vaststellingsovereenkomst overeengekomen dat [B] aandelen in Sunshine overdraagt aan eisers. Vaststellingsovereenkomst geschonden. Geen dwaling bij aangaan vaststellingsovereenkomst: overige uit vaststellingsovereenkomst voorgekomen overeenkomsten getekend, niet onderbouwd dat wilsovereenstemming ontbrak. Eisers mochten erop vertrouwen dat [B] met vaststellingsovereenkomst de IE-rechten op naam “Joris no smell”, logo konijn en afbeeldingen verpakking heeft ingebracht in Sunshine of de C.V. en met de vaststellingsovereenkomst aan hen overdroeg. Aannemelijk dat auteursrecht op konijn en afbeeldingen andere dieren ex art. 8 Aw bij Sunshine berustte en niet bij [B] in privé. Indien concurrentiebeding nietig is baat dit [B] niet: in vaststellingsovereenkomst bepaald dat ongeldige bepaling wordt vervangen door geldige bepaling, concurrentiebeding van 3 jaar zou aanvaardbaar zijn, binnen die periode is door [B] gehandeld. Merkdepots door Pet Bedding te kwader trouw gelet op voorgebruik door Sunshine en de C.V.. Voor-voorgebruik merken door Pet Bedding niet aannemelijk.

 

OVEREENKOMSTAUTEURSRECHT - MERKENRECHT

 

Kort geding. [B] heeft in België een onderneming opgericht genaamd Sunshine of Africa BVBA (“Sunshine”), waarvan hij 100% aandeelhouder was. [B] had een Nederlands octrooi voor zijn bodembedekkingsproduct voor (hokken) van knaagdieren. Op een zeker moment heeft [B] een deel van zijn aandelen overgedragen aan eisers sub 1 en sub 2, waardoor [B] 40% in handen hield en eisers sub 1 en sub 2 beide 30%. Later heeft [B] een commanditaire vennootschap Joris No Smell Marketing C.V. opgericht die zich richt op vervaardiging en verkoop van ecologisch verantwoord ontwikkelde bodembedekkers voor verblijven van knaagdieren. Op 20 juli 2017 hebben [B] en eisers sub 1 en 2 een vaststellingsovereenkomst gesloten, omdat sprake was van een vertrouwensbreuk, omdat is gebleken dat één van de octrooien niet meer is geregistreerd en één octrooi niet bekend is bij Octrooicentrum Nederland. In de vaststellingsovereenkomst is overeengekomen dat [B] zijn aandelen in Sunshine voor € 1 aan eisers sub 1 en sub 2 verkoopt. In de vaststellingsovereenkomst is ook een concurrentiebeding opgenomen. In februari 2018 heeft Pet Bedding het Benelux woordmerk “Joris no Smell” gedeponeerd voor bodembedekkingsmaterialen en de domeinnaam Jorisbedding.nl en het Benelux beeldmerk Joris Bedding geregistreerd. Eisers stellen dat sprake is van inbreuk.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat gedaagden in strijd met de vaststellingsovereenkomst hebben gehandeld en handelen. Dat sprake was van dwaling bij het aangaan van de vaststellingsovereenkomst is niet gebleken. Verder wordt overwogen dat eisers erop mochten vertrouwen dat [B] met vaststellingsovereenkomst de IE-rechten op de naam “Joris no smell”, het logo van het konijn en de afbeeldingen op de verpakking heeft ingebracht in Sunshine of de C.V. en met de vaststellingsovereenkomst aan hen overdroeg. Voorts aannemelijk dat het auteursrecht op het konijn en de afbeeldingen van de andere dieren op grond van artikel 8 Aw bij Sunshine berustte en niet bij [B] in privé.

 

[B] heeft zich verder beroepen op de nietigheid van het in de vaststellingsovereenkomst opgenomen non-concurrentiebeding, omdat een termijn van 20 jaar (voor heel Europa) te onaanvaardbaar zou zijn en in strijd met het mededingingsrecht. In de vaststellingsovereenkomst is echter bepaald dat een ongeldige bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling, hetgeen er in de gegeven omstandigheden toe zou leiden dat een duur van drie jaar voor de Benelux aanvaardbaar is. Aangezien het handelen van [B] reeds enkele maanden na de vaststellingsovereenkomst heeft plaatsgevonden, moet het ervoor worden gehouden dat dit heeft plaatsgevonden toen het concurrentiebeding gold. 

 

De merkdepots door Pet Bedding worden te kwader trouw beoordeeld, gelet op het voorgebruik door Sunshine en de C.V.. Het gestelde voor-voorgebruik door Pet Bedding is niet aannemelijk.

 

IEPT20181108, Rb Amsterdam, Joris No Smell v Pet Bedding

 

(kopie origineel vonnis)