Octrooien voor teff-meel niet-inventief in licht van bericht dat aan teff-telers is gestuurd voordat octrooi werd aangevraagd

Print this page 01-02-2019
IEPT20181121, Rb Den Haag, Ancientgrain v Bakels

Teff-Bericht is onderdeel van stand van techniek: vóór de aanvraagdatum van de octrooien verspreid onder Teff-telers, geen sprake van (impliciet of expliciet) geheimhoudingsbeding. Technisch effect valgetal conclusie 1 hulpverzoek 977 niet-inventief in licht van Teff-Bericht:: openbaart dat het valgetal van het teff-meel van belang is voor de bakkwaliteit, en dat een mengsel van meel met een laag valgetal en meel met een hoog valgetal goed bakt. Specifieke voorkeursrange conclusies 1 van hulpverzoeken 977 en 978 niet inventief ten opzichte van Teff-Bericht: stelling dat onverwachts technisch effect zich over de gehele breedte van de voorkeursrange voordoet, na de betwisting door Bakels, niet onderbouwd. Bakwerkwijze niet inventief: zeer gangbare bakmethode die tot algemene vakkennis behoort. Conclusie 1 van hulpverzoek 978 dat zich onderscheid van hulpverzoek 977 door het mengen van Teff-meel met meel van ander gewas niet inventief: mengen van twee melen is algemene vakkennis. Ancientgrain veroordeeld tot betaling schadevergoeding omtrent het op teff-meel gelegde beslag: aannemelijk dat schade is geleden. Geen schadevergoeding voor bankgarantie die in plaats is getreden van beslag: indien Bakels de mogelijkheid had willen behouden om tussentijds teruggave of vermindering van de bankgarantie te bewerkstelligen, had zij dit moeten laten opnemen in de overeengekomen bankgarantie. Geen schadevergoeding voor onrechtmatig procederen: in licht van gemotiveerde betwisting door Ancientgrain onvoldoende gesteld over wetenschap Ancientgrain dat octrooien geen stand zouden houden.

 

OCTROOIRECHTSCHADE

 

De rechtsvoorgangster van Ancientgrain, Soil & Crop Improvement B.V., was betrokken bij de introductie van Eragrostis graan (hierna: teff) als gewas in Nederland. In 2002 is met enkele telers op een beperkte oppervlak ‘proefgedraaid’. Vervolgens is besloten tot schaalvergroting in Noord Nederland. Daarop is eind 2002 en begin 2003 een aantal bijeenkomsten georganiseerd om meer teff-telers te werven. In het voorjaar van 2003 is ongeveer 600 ha. teff ingezaaid. Ook is door NV Teff en de NV Teff een aantal nieuwsberichten aangeduid als Teff-Berichten verstuurd aan teff-telers. Ancientgrain is – sinds 16 april 2014 door rechtsopvolging – houdster van de Nederlandse octrooien NL 1023977 (hierna: NL 977) en NL 1023978 (hierna: NL 978). Ancientgrain stelt dat Bakels inbreuk maakt op haar octrooien. Tijdens het pleidooi heeft Ancientgrain gemeld dat zij nog uitsluitend de gewijzigde conclusies die worden aangeduid als hulpverzoek 977 en hulpverzoek 978 aan haar vorderingen ten grondslag legt. De vorderingen worden afgewezen.

 

De octrooien zijn niet inventief, gelet op een Teff-Bericht dat onderdeel van de stand van de techniek is, aangezien het vóór de aanvraagdatum van de octrooien is verspreid onder Teff-telers. De rechtbank oordeelt dat er geen sprake was van een (impliciet of expliciet) geheimhoudingsbeding. Het Teff-Bericht openbaart dat het valgetal van het teff-meel van belang is voor de bakkwaliteit, en dat een mengsel van meel met een laag valgetal en meel met een hoog valgetal goed bakt. De specifieke voorkeursrange van conclusies 1 van hulpverzoeken 977 en 978 is ook niet inventief ten opzichte van het Teff-Bericht, aangezien de stelling dat een onverwachts technisch effect zich over de gehele breedte van de voorkeursrange voordoet, na de betwisting door Bakels, niet is onderbouwd. De geclaimde bakwerkwijze is niet-inventief omdat sprake is van algemene vakkennis. Er wordt een schadevergoeding op te maken bij staat toegewezen inzake het op teff-meel gelegde beslag.

 

IEPT20181121, Rb Den Haag, Ancientgrain v Bakels

 

ECLI:NL:RBDHA:2018:13960