Term voor installatie waarin wijn wordt vervaardigd in combinatie met geografische plaats volledig beschrijvend

Print this page 07-12-2018
IEPT20181206, HvJEU, Portugal Ramos Vinhos v Adega

De inschrijving van het Portugese nationale merk adegaborba.pt moet worden geweigerd op grond van artikel 3 lid 1 onder c van richtlijn 2008/95/EG betreffende merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding kenmerken van de waren of diensten: artikel streeft doel van algemeen belang na dat beschrijvende aanduidingen vrij moeten kunnen worden gebruikt, in het artikel genoemde kenmerken niet uitputtend, de term ‘adega’ - waarmee in het Portugees de installatie wordt aangeduid waarin de wijn wordt vervaardigd en opgeslagen - is beschrijvend nu het verwijst naar een kenmerk van het product, de combinatie van een beschrijvende term en een geografische naam - zoals ’Barba’ - heeft een beschrijvend karakter, dat een term deel uitmaakt van de handelsnaam van een rechtspersoon is niet relevant voor het onderzoek van het beschrijvende karakter van die term.

 

MERKENRECHT

 

Door de Portugese rechter gestelde prejudiciële vraag of artikel 3 lid 1 onder c van richtlijn 2008/95 - betreffende merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding kenmerken van de waren of diensten - aldus moet worden uitgelegd dat de inschrijving van een merk (in dit geval het Portugese nationale merk adegaborba.pt) dat bestaat in een woordteken waarmee wijnproducten worden aangeduid en waarin een geografische naam voorkomt, moet worden geweigerd op grond dat dit teken met name een term omvat die in het algemeen wordt gebruikt om de installaties en lokalen aan te duiden waarin dergelijke waren worden vervaardigd, en die tevens een van de woordelementen is van de handelsnaam van de rechtspersoon die de inschrijving van dat merk wenst te verkrijgen.

 

Het Hof overweegt onder verwijzing naar eerdere uitspraken dat het artikel een doel van algemeen belang nastreeft, inhoudende dat beschrijvende aanduidingen vrij moeten kunnen worden gebruikt. De in het artikel genoemde kenmerken - soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging - zijn niet uitputtend. ‘Adega’ verwijst naar een plaats waar of een installatie waarin een product als wijn wordt vervaardigd, en is daarmee in beginsel een benaming die kan dienen tot aanduiding van een door de betrokken kringen (het Portugese publiek) gemakkelijk te herkennen eigenschap van dat product. Een combinatie van een dergelijke term en een geografische naam – zoals in casu “Borba” – die verwijst naar de plaats van herkomst van deze waar en haar eveneens beschrijft, het uit die twee woordelementen samengestelde teken moet volgens het Hof worden geacht een beschrijvend karakter te hebben en als zodanig elk onderscheidend vermogen te missen. Dat een beschrijvende term deel uitmaakt van de handelsnaam van een rechtspersoon is niet relevant voor het onderzoek van het beschrijvende karakter van die term.

 

IEPT20181206, HvJEU, Portugal Ramos Vinhos v Adega

 

C629/17 - ECLI:EU:C:2018:988