Inbreuk op merk LOTUS dat niet tot soortnaam is verworden

Print this page 07-02-2019
IEPT20190206, Rb Midden-Nederland, Lotus v Improvement Training en Adviesbureau
(Met dank aan Joost Becker en Dafne de Boer, Dirkzwager)

Spoedeisend belang ondanks staking van inbreukmakend handelen: inbreukmakend handelen niet erkend en geen onthoudingsverklaring getekend. Woordmerk LOTUS bestaat niet uit tekens die in de handel kunnen dienen als aanduiding van eigenschappen of kenmerken van de betrokken diensten (training en opleiding ten behoeve van gediplomeerde slachtoffers): betekenis woord lotus als geheel verwijst niet naar kenmerken van de diensten en ook als afkorting wordt bezien zeggen letters op zichzelf niets over betrokken diensten. Aanduiding LOTUS was niet op moment van deponering (2014) algemene benaming voor aangeboden diensten in klasse 41: gebruik vóór 2014 beperkt tot gebruik door eiseres en bij haar aangesloten kringen, dit was bekend bij relevante publiek. (indirect) verwarringsgevaar tussen tekens LOTS / TraumaLOTUS / Trauma opgeleide LOTUS en woordmerk LOTUS: visuele en auditieve grote overeenstemming c.q. in aanmerkelijke mate overeenstemmende totaalindruk, soortgelijke diensten, onderscheidingskracht en bekendheid merk LOTUS relevant. Gebruik tekens LOTS / TraumaLOTUS / Trauma opgeleide LOTUS als handelsnaam inbreukmakend ex artikel 5a Hnw.

 

HANDHAVING - PROCESRECHT - MERKENRECHT

 

Eiseres is gericht op de ontwikkeling en het op peil houden van kennis en vaardigheden op EHBO-vlak, met name door de opleiding tot gediplomeerd slachtoffersimulant. Ze werkt samen met verschillende organisaties op het gebied van Eerste Hulpverlening en verleent medewerking aan Eerste Hulp- en BHV-cursussen, examens en oefeningen. Eiseres is houdster van een beeldmerk LOTUS en een woordmerk LOTUS. Gedaagde is een organisatieadviesbureau op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidsondersteunende diensten. Eiseres heeft met gedaagde sub 1 een licentieovereenkomst gesloten voor drie jaar met betrekking tot het gebruik van de naam LOTUS exclusief in de uitoefening van haar bedrijf. Sinds in ieder geval de eerste helft van 2018 gebruiken gedaagden het teken LOTS, waarvoor zij ook een merkaanvraag hebben ingediend. Na sommatie door eiseres zijn gedaagden de tekens TraumaLOTUS en Trauma opgeleide LOTUS gaan gebruiken. Na sommaties om ook dit gebruik te staken zijn gedaagden overgestapt op het teken Simulant Militaire en Civiele Traumatologie en is de merkaanvraag ingetrokken, maar is geen onthoudingsverklaring getekend.

 

De voorzieningenrechter oordeelt dat sprake is van spoedeisend belang, ondanks dat het gebruik van de inbreukmakende tekens is gestaakt, nu het inbreukmakende handelen niet is erkend en er geen onthoudingsverklaring is getekend.

 

De voorzieningenrechter volgt gedaagden niet in hun betoog dat het woordmerk LOTUS enkel bestaat uit tekens die in de handel kunnen dienen als aanduiding van eigenschappen of kenmerken van de betrokken diensten, aangezien de betekenis van het woord lotus als geheel niet verwijst naar kenmerken van de diensten en ook als afkorting zeggen de letters op zichzelf niets over de betrokken diensten. Er is ook geen sprake van verwording tot soortnaam op het moment van deponering van het merk LOTUS in 2014.Het gebruik vóór 2014 was beperkt tot gebruik door eiseres en de bij haar aangesloten kringen en dit was bekend bij relevante publiek. Het merk is dus geldig.

 

Er is volgens de voorzieningenrechter sprake van overeenstemming tussen het merk en de tekens LOTS / TraumaLOTUS / Trauma opgeleide LOTUS. Dit leidt in ieder geval tot indirect verwarringsgevaar, gezien de soortgelijkheid van de diensten en de mate van overeenstemming tussen het merk en de tekens en de onderscheidingskracht en bekendheid van het merk LOTUS.

 

De IEPT-versie volgt.

 

ECLI:NL:RBMNE:2019:488