Ziggo handelt niet onrechtmatig door verstrekking NAW-gegevens van IP-adressen waarmee The Hitman’s Bodyguard is gedownload te weigeren

Print this page 11-02-2019
IEPT20190208, Rb Midden-Nederland, DFW v Ziggo
(Met dank aan Jens van den Brink, Kennedy Van der Laan)

Lycos-arrest van de Hoge Raad (IEPT20051125) waarin is bepaald dat artikel 6:162 BW als wettelijke grondslag voor afgifte klantgegevens kan gelden is niet achterhaald door Europese jurisprudentie: omstandigheid dat naderhand de e-Privacyrichtlijn is geïmplementeerd welke een specifieke wettelijke basis vereist voor het opvragen van privacygevoelige gegevens betekent niet dat artikel 6:162 BW niet als een dergelijke wettelijke basis zou kunnen gelden, beroep op HvJEU Promusicae/Telefonica (IEPT20080129) en EHRM Sunday Times leidt niet tot ander oordeel. Onvoldoende grond voor oordeel dat Ziggo onrechtmatig handelt jegens DFW door medewerking te weigeren aan de verstrekking NAW-gegevens achter IP-adressen waarmee The Hitman’s Bodyguard is gedownload: weliswaar voldoende aannemelijk dat het downloaden van de film met behulp van BitTorrent-netwerken onrechtmatig is jegens DFW, DFW heeft - ook in aanmerking nemende dat houder internetaansluiting volgens HvJEU Bastei Lübbe (IEPT20181018) niet automatisch aansprakelijk is voor de inbreuk - reëel belang bij verkrijgen gegevens, niet aannemelijk dat er een minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de gegevens te achterhalen, belangenafweging valt echter uit in voordeel Ziggo en haar abonnees nu onduidelijkheid bestaat over te kiezen handelswijze van DFW.

 

AUTEURSRECHT

 

Ziggo handelt niet onrechtmatig door verstrekking NAW-gegevens van IP-adressen waarmee The Hitman’s Bodyguard is gedownload te weigeren. Dit oordeelde de voorzieningenrechter in een kort geding van afgelopen vrijdag dat is aangespannen door Dutch Film Works (DFW). De voorzieningenrechter past het toetsingskader van het Lycos-arrest van de Hoge Raad toe, dat volgens de voorzieningenrechter niet is achterhaald door Europese jurisprudentie. Dit betekent dat de volgende kwesties van belang zijn:

 

a. is het voldoende aannemelijk dat het downloaden van de Film met behulp van BitTorrent-netwerken onrechtmatig is jegens DFW;

b. heeft DFW een reëel belang bij de verkrijging van de NAW-Gegevens;

c. is het aannemelijk dat er in dit concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de NAW-Gegevens te achterhalen;

d. brengt de afweging van de betrokken belangen van DFW, Ziggo c.s. en haar abonnees brengt mee dat het belang van DFW in dit geval zwaarder dient te wegen.

 

De eerste drie vragen vallen naar het oordeel van de voorzieningenrechter uit in het voordeel van DFW. Volgens de voorzieningenrechter is echter door DFW onvoldoende aangevoerd om de bij d genoemde belangenafweging in haar voordeel te doen uitvallen. In dit kader speelt mee dat onduidelijkheid bestaat over het te vragen schadebedrag en de samenstelling daarvan. Het is volgens de voorzieningenrechter weliswaar aannemelijk dat - indien de inbreuk is vastgesteld - DFW recht heeft op een schadevergoeding, maar het bedrag dat DFW wenst te ontvangen (vermoedelijk € 150) is volgens de voorzieningenrechter op geen enkele wijze onderbouwd en bovendien wordt niet uitgesloten dat in het bedrag ook elementen van een boete zitten.

 

Ook voor het overige bestaat te veel onduidelijkheid over de te kiezen handelswijze van DFW. Zo is de inhoud van de te sturen brieven niet bekend. In dit kader speelt mee dat de houder van een internetaansluiting volgens HvJEU Bastei Lübbe (IEPT20181018) niet automatisch aansprakelijk is voor de inbreuk. Niet helder is op welke wijze de houders van de IP-adressen in kwestie op de hoogte zullen worden gebracht van hun rechtspositie. Deze ongewisheid over de inhoud van de door DFW te verzenden brieven en de vraag hoe zij voor het overige de houders van de IP-adressen tegemoet zal treden, werkt bij de afweging van alle belangen in het nadeel van DFW. Dit leidt tot het oordeel dat onvoldoende grond bestaat voor het oordeel dat Ziggo onrechtmatig handelt jegens DFW door haar medewerking te weigeren aan de verstrekking van NAW-gegevens van de genoemde IP-adressen.

 

IEPT20190208, Rb Midden-Nederland, DFW v Ziggo

 

ECLI:NL:RBMNE:2019:423