Inzage in bewijsbeslag alsnog afgewezen: achterdocht heeft onvoldoende basis in feiten die onrechtmatig gebruik know-how aannemelijk maken

Print this page 05-03-2019
IEPT20190219, Hof Arnhem-Leeuwarden, Holonite v Composietsteen
(Met dank aan Marga Verwoert, Leeway)

Inzage in bewijsbeslag alsnog afgewezen wegens ontbreken redelijk vermoeden van bestaan rechtsbetrekking: geen redelijk vermoeden dat Composietsteen onrechtmatig of in strijd met de intentieovereenkomst know-how voor de vervaardiging van dorpels van Holonite heeft gebruikt, achterdocht van Holonite heeft onvoldoende basis in concrete en onderbouwde feiten die voldoende aannemelijk maken dat Composietsteen jegens Holonite is tekort geschoten of onrechtmatig heeft gehandeld.

 

HANDHAVING

 

Hoger beroep tegen (IEPT20170410), waarin de voorzieningenrechter de door Holonite gevorderde inzage in beperkte vorm heeft toegewezen. De vraag die voorligt is of sprake is van een rechtsbetrekking uit wanprestatie of onrechtmatige daad wegens het schenden van een in de intentieovereenkomst opgenomen  geheimhoudingsverplichting.

 

Het hof overweegt dat  degene die inzage of afschrift vordert zodanige feiten en omstandigheden moet stellen en met reeds voorhanden bewijsmateriaal moet onderbouwen dat de rechtsbetrekking voldoende aannemelijk is. De rechtsbetrekking waar Holonite zich op baseert - wanprestatie of onrechtmatige daad wegens het schenden van een geheimhoudingsverplichting - is volgens het hof in de dagvaarding nauwelijks toegelicht. Composietsteen heeft gemotiveerd betwist dat zij know-how van Holonite heeft verkregen dan wel gebruikt en zij heeft zich daarbij gemotiveerd op het standpunt gesteld dat zij een totaal andere receptuur gebruikt dan Holonite en dat zij deze receptuur al gebruikte ver voorafgaande aan de samenwerking met Holonite. Dit is door Holonite niet weersproken, zodat het hof daarvan voorshands uitgaat. Een redelijk vermoeden dat Composietsteen onrechtmatig of in strijd met de intentieovereenkomst know-how voor de vervaardiging van dorpels van Holonite heeft gebruikt, is er daardoor zonder nadere motivering niet, zo oordeelt het hof.

 

De door Holonite genoemde omstandigheden hebben haar achterdochtig gemaakt, maar deze achterdocht

heeft een onvoldoende basis in concrete en onderbouwde feiten die, ieder voor zich of in onderling verband bezien, in het kader van dit kort geding voldoende aannemelijk maken dat Composietsteen jegens Holonite is tekort geschoten of onrechtmatig heeft gehandeld, zo concludeert het hof.

 

Composietsteen had in reconventie nog gesteld dat het beslag dient te worden opgeheven. Het hof overweegt echter dat niet is gebleken dat Composietsteen zij er nadeel of schade van ondervindt dat de in beslaggenomen gekopieerde bescheiden bij de gerechtelijk bewaarder berusten.

 

IEPT20190219, Hof Arnhem-Leeuwarden, Holonite v Composietsteen

 

ECLI:NL:GHARL:2019:1595