Knowhow met betrekking tot verticale teelt aangemerkt als bedrijfsgeheim

Print this page 15-04-2019
IEPT20190320, Rb Den Haag, Future Crops v Certhon

Richtlijn en Wet bescherming bedrijfsgeheimen betrokken in beoordeling van gesteld onrechtmatig handelen daterend van vóór inwerkingtreding Wet bescherming bedrijfsgeheimen en omzettingstermijn richtlijn: beide hebben weliswaar geen terugwerkende kracht maar de normen die erin ten uitdrukking zijn gebracht zijn wel onderdeel van het commune aansprakelijkheidsrecht. Stelplicht genuanceerd: Future Crops moet in beginsel voldoende concreet onderbouwen dat sprake is van een bedrijfsgeheim, maar niet zodanig dat zij daarmee inzicht geeft in de werking van de techniek. Knowhow met betrekking tot de irrigatiesystemen voor verticale kruidenteelt kwalificeert als bedrijfsgeheim: voldoende onderbouwd dat de knowhow uniek is, voldoende maatregelen getroffen die redelijkerwijs mochten worden verwacht om het bedrijfsgeheim geheim te houden, voldoende onderbouwd dat de knowhow handelswaarde bezit. Verklaring voor recht dat Certhon onrechtmatig heeft gehandeld door foto’s te nemen van de bedrijfsgeheimen toegewezen: aangemerkt als bewuste poging om de knowhow te verkrijgen. Vorderingen die zien op het verhinderen dat het bedrijfsgeheim door Certhon wordt gebruikt of gedeeld met anderen afgewezen: concrete dreiging niet vast komen te staan.

 

ONRECHTMATIGE DAAD - BEDRIJFSGEHEIMEN

 

Future Crops drijft een onderneming in de verticale teelt van kruiden. In februari 2016 is Future Crops gestart met de uitvoering van het plan om door middel van verticale teelttechniek in een overdekte hal op grootschalige wijze kruiden te telen. Verticale teelt houdt in dat op verschillende verdiepingen binnen één ruimte wordt geteeld, waardoor het bedrijfsoppervlak optimaal wordt benut. Ter uitvoering van dit plan is in een hal in Poeldijk een proefopstelling ingericht, waarbij Future Crops diverse opdrachtnemers heeft ingeschakeld. Vervolgens heeft zij de bouw opgedeeld in drie fases: ‘fase 0’, ‘fase 1’ en ‘fase 2’ en uitbesteed aan verschillende opdrachtnemers. Future Crops stelt dat een van die opdrachtnemers - Certhon - onrechtmatig heeft gehandeld door foto’s te nemen van de opstelling in ‘fase 1’ terwijl zij alleen bij ‘fase 0’ was betrokken. Verwijzend naar de beveiligingsbeelden, die ook in het geding gebracht zijn, heeft zij aangevoerd dat personeelsleden van Certhon beeldopnamen hebben gemaakt van fase 1. Op deze beelden is zichtbaar dat twee personeelsleden van Certhon vanaf het dak van het testcentrum van fase 0 foto’s hebben gemaakt van fase 1.

 

Hoewel de gewraakte handelingen dateren van vóór de inwerkingtreding van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen en vóór de omzettingstermijn van de Richtlijn, overweegt de rechtbank dat  deze wel moeten betrokken in de beoordeling van dit gesteld onrechtmatig handelen. Beide hebben weliswaar geen terugwerkende kracht, maar de normen die erin ten uitdrukking zijn gebracht zijn wel onderdeel van commune aansprakelijkheidsrecht. Ter beantwoording van de vraag of Certhon onrechtmatig heeft gehandeld jegens Future Crops beoordeelt de rechtbank allereerst of Future Crops houder is van een bedrijfsgeheim.

 

In het kader van de stelplicht overweegt de rechtbank dat Future Crops in beginsel voldoende concreet moet onderbouwen dat sprake is van een bedrijfsgeheim - zodat Certhon zich daarover kan uitlaten - maar niet zodanig dat zij daarmee inzicht geeft in de werking van de techniek.

 

De knowhow met betrekking tot de irrigatiesystemen voor verticale kruidenteelt kwalificeert naar het oordeel van de rechtbank als bedrijfsgeheim. Ten aanzien van de techniek omtrent het luchtgordijn en het irrigatiesysteem, en de toepassing daarvan in de kweekbakken, heeft Future Crops volgens de rechtbank aannemelijk gemaakt dat de samenstelling van de toegepaste technieken uniek is. Bovendien zijn voldoende maatregelen getroffen die redelijkerwijs mochten worden verwacht om het bedrijfsgeheim geheim te houden.  Future Crops heeft Certhon voorafgaand aan de verlening van de opdracht meegedeeld dat zij de knowhow geheim wilde houden en heeft zij Certhon een geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen. Voorts heeft Future Crops de ontwikkeling van de teeltinstallatie in de hal zodanig georganiseerd dat verschillende opdrachtgevers elk slechts een deel van de technieken zou installeren om te voorkomen dat één opdrachtnemer de hele samenstelling zou waarnemen en heeft zij de aanleg van de fases ook in tijd gefaseerd. Tot slot is ook voldoende onderbouwd dat de knowhow handelswaarde bezit. Future Crops heeft immers toegelicht de knowhow te willen gebruiken voor de teelt en daarmee de investering te willen omzetten in winst.

 

De rechtbank acht het vervolgens voldoende aannemelijk dat dat Certhon foto’s van de knowhow betreffende het irrigatiesysteem en het luchtgordijn heeft genomen. De gevorderde verklaring voor recht dat hiermee onrechtmatig is gehandeld, wordt toegewezen.  De overige vorderingen - die allen zien op het verhinderen dat het bedrijfsgeheim door Certhon wordt gebruikt of gedeeld met anderen - worden afgewezen. De rechtbank stelt voorop dat deze vorderingen alleen kunnen worden toegewezen indien een concrete dreiging komt vast te staan dat Certhon de door haar verkregen knowhow gebruikt of deelt met derden. De rechtbank is van oordeel dat deze concrete dreiging niet is komen vast te staan. Future Crops heeft met haar stelling dat Certhon onderzoek doet naar het telen met teeltinstallaties onvoldoende concreet gesteld dat Certhon ook technieken gebruikt die gelijk zijn aan de door haar verkregen bedrijfsgeheimen, zo concludeert de rechtbank.

 

IEPT20190320, Rb Den Haag, Future Crops v Certhon

 

ECLI:NL:RBDHA:2019:2729

 

Meer weten over bedrijfsgeheimen? Zie ook: