Schadevergoeding voor verlies roll up tool en niet meewerken aan gewijzigde YouTuberichtlijnen inzake subnetworks

Print this page 13-08-2019
IEPT20190508, Rb Amsterdam, Zoom.in v MN

Ontbindingsverklaring Music Nations van overeenkomst met Zoom.in ongerechtvaardigd, geen tekortkoming Zoom.in: Zoom.in niet gehouden om ervoor te zorgen dat Music Nations als zelfstandig opererende Multi Channel Network zou kunnen voortbestaan in weerwil van gewijzigde, andersluidende YouTuberichtlijnen, voldoende onderbouwd dat onvolledige toegang NMS dashboard en niet meer updaten van dit systeem logisch gevolg van wijziging YouTuberichtlijnen is geweest. Zoom.in mocht overeenkomst op grond van onvoorziene omstandigheden (artikel 6:258 BW) ontbinden: wijzigen YouTuberichtlijnen waardoor Music Nations als ontoelaatbaar subnetwork werd aangemerkt is onvoorzienbare omstandigheid. Schadevergoeding op te maken bij staat aan Zoom.in voor verlies roll up tool en niet meewerken aan gewijzigde YouTuberichtlijnen inzake subnetworks door Music Nations: intrekken roll up tool gevolg van (niet optreden Music Nations) tegen malafide kanalen Music Nations, Music Nations in verzuim, omdat door bestrijding van  verantwoordelijkheid voor controle malafide kanalen aanmaning nutteloos zou zijn, dagvaarding aangemerkt als ingebrekestelling. Schadevergoeding op te maken bij staat aan Music Nations voor onder zich houden AdSense-gelden van Music Nations: onvoldoende onderbouwd dat onduidelijkheid over bedragen bestond en dat zij bij vaststellen omvang ervan afhankelijk was van Music Nations. Geen schending reputatie Music Nations door Zoom.in: onvoldoende duidelijk welk handelen Music Nations aan beschadiging van reputatie ten grondslag legt, geen onjuiste of onnodig grievende mededelingen.

 

IE-VERBINTENISSENRECHTSCHADE

 

Zoom.in verleent diensten aan videomakers die hun eigen video’s online zetten via YouTube. De dienstverlening van Zoom.in bestaat uit het bij elkaar brengen van afzonderlijke kanalen van individuele videomakers in een overkoepelend netwerk, een zogeheten Multi Channel Network (MCN), in ruil voor (een deel van) de reclame-inkomsten die daarmee worden gegenereerd. Deze inkomsten komen binnen via een AdSense-account, de rekening die Zoom.in heeft bij YouTube. Zoom.in heeft ten behoeve van haar dienstverlening met YouTube een Content Host Service Agreement (hierna: CHSA) gesloten. Op grond van deze overeenkomst verschaft YouTube een licentie waarmee op zogeheten Content Owners, die de toegang vormen tot YouTube, een verzameling van kanalen kan worden geplaatst. Music Nations richt zich ook op de exploitatie van YouTubekanalen en biedt onder meer muzikanten de mogelijkheid hun zelf opgenomen filmpjes te verspreiden via YouTube, eveneens in ruil voor (een deel van) de reclame-inkomsten die daarmee worden gegenereerd. Ook Music Nations heeft hiervoor een AdSense-account bij YouTube waarop de inkomsten binnenkomen. Zoom.in en Music Nations zijn in 2014 gaan samenwerken. Het Multi Channel Network van Music Nations is ondergebracht op een Content Owner van Zoom.in. Music Nations viel vervolgens onder de CHSA-licentie van Zoom.in. Op grond van de overeenkomst verplicht Zoom.in zich om het NMS dashboard aan Music Nations ter beschikking te stellen in ruil voor 10% van de netto reclame-inkomsten van de inkomsten van de Music Nations kanalen. In 2016 heeft YouTube aangekondigd dat per 1 januari 2017 zogenoemde subnetworks (zoals Music Nations) niet meer worden toegestaan. Op 23 december 2016 heeft Zoom.in de kanalen van Music Nations verhangen, zodat de kanalen onder haar zijn geplaatst. De reclame-inkomsten van de kanalen van Music Nations komen sindsdien binnen op het AdSense-account van Zoom.in. Partijen hebben in kort geding geprocedeerd over het verlenen van toegang tot het Content Management Systeem en het betalen van reclame-inkomsten. In eerste instantie (IEPT20170601) is Zoom.in veroordeeld tot het verlenen van volledige toegang tot het Content Management Systeem. Vervolgens zijn er een drietal executiegeschillen gevolgd. In het kort geding arrest van 19 december 2017 (IEPT20171219) heeft het hof Amasterdam geoordeeld dat sprake is van een situatie waarin onverkorte toepassing van de Overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn en tevens van de bij de totstandkoming van de Overeenkomst onvoorziene omstandigheden, op grond waarvan Music Nations geen ongewijzigde instandhouding en, daarmee, uitvoering van de Overeenkomst mag verwachten.

 

De rechtbank oordeelt dat de ontbindingsverklaring door Music Nations van de overeenkomst met Zoom.In. ongerechtvaardigd was, omdat Zoom.in niet tekort was geschoten. Zoom.in is niet gehouden om ervoor te zorgen dat Music Nations als zelfstandig opererende Multi Channel Network zou kunnen voortbestaan in weerwil van gewijzigde, andersluidende YouTuberichtlijnen. Ook is voldoende onderbouwd dat de onvolledige toegang tot het NMS dashboard en het niet meer updaten van dit systeem een logisch gevolg van de wijziging van de YouTuberichtlijnen is geweest.

 

De rechtbank veroordeelt Music Nations tot het betalen van een schadevergoeding op te maken bij staat voor het verlies van de roll up tool door Zoom.in en het niet meewerken aan de gewijzigde YouTuberichtlijnen inzake subnetworks door Music Nations. Het intrekken van de tool was namelijk het gevolg van het (niet optreden Music Nations) tegen malafide kanalen Music Nations.

 

Zoom.in wordt veroordeeld om een schadevergoeding op te maken bij staat te betalen aan Music Nations voor het onder zich houden van Afsense-gelden van Music Nations. Er is onvoldoende onderbouwd dat er onduidelijkheid over de bedragen bestond en dat Zoom.in bij het vaststellen van de omvang ervan afhankelijk was van Music Nations. Dat echter sprake is van schending van de reputatie van Music Nations door Zoom.in wordt door de rechtbank niet gevolgd.

 

IEPT20190508, Rb Amsterdam, Zoom.in v MN

 

ECLI:NL:RBAMS:2019:4030