Gerekwestreerden bij ex parte beschikking bevolen iedere inbreuk op de merken TIMELESS en COMBISPRING te staken

Print this page 04-09-2019
IEPT20190827, Rb Midden-Nederland, Recor Bedding
(Met dank aan Lars Bakers en Marissa Brinks, BINGH Advocaten)

Gerekwestreerden bij ex parte beschikking ex artikel 1019e Rv bevolen iedere inbreuk op de merken TIMELESS en COMBISPRING te staken: voornemen gerekwestreerden om onder die aanduidingen een nieuw bed te introduceren op een aanstaande vakbeurs vormt zodanig spoedeisend belang dat uitstel tot onherstelbare schade zou leiden.

 

MERKENRECHT

 

Verzoekschrift ex artikel 1019e Rv tot het treffen van een onmiddellijke voorziening bij voorraad zonder oproeping van gerekwestreerde. Verzoekers stellen dat gerekwestreerden inbreuk maken op haar exclusieve rechten met betrekking tot het merk TIMELESS voor boxsprings en matrassen en het merk COMBISPRING voor matrassen, door zonder toestemming gebruik te maken van de aanduidingen TIMELESS en COMBISPRING voor een nieuw te introduceren bed.  

 

Op grond van artikel 1019e Rv kan een IE-rechthebbende bij verzoekschrift een verbod vorderen van dreigende inbreukmakende gedragingen. De voorzieningenrechter kan dit verzoek honoreren zonder de vermeende inbreukmakers op te roepen, onder andere als uitstel zou leiden tot onherstelbare schade voor de IE-rechthebbende. De voorzieningenrechter is van oordeel dat in deze zaak sprake is van een zodanig spoedeisend belang dat uitstel onherstelbare schade voor verzoekers zou veroorzaken, gelet op het voornemen van gerekwestreerden het bed te presenteren op een vakbeurs op 1 september.

 

De voorzieningenrechter beveelt gerekwestreerden, ieder afzonderlijk, met onmiddellijke ingang na betekening van deze beschikking, iedere inbreuk op de merkrechten van verzoekers te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden in de Benelux ieder gebruik, waaronder begrepen het aanbieden, tentoonstellen, verhandelen, importeren of exporteren (of ter uitvoering van één van de hiervoor genoemde handelingen in voorraad houden) van enige slaapartikelen, waaronder begrepen boxsprings en matrassen, van de merken TIMELESS en/of COMBISPRING, of enig daarmee overeenstemmend teken. Dit alles op straffe van een dwangsom van € 10.000 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat een dergelijke overtreding voortduurt, tot een maximum van € 200.000 is bereikt.

 

IEPT20190827, Rb Midden-Nederland, Recor Bedding

 

(kopie originele beschikking)