Onvoldoende concreet dat voormalig algemeen directeur nog bedrijfsinformatie onder zich heeft

18-01-2024 Print this page
IEPT20200713, Rb Gelderland, Numerando Verzekeringen

In dit kort geding zijn onvoldoende concrete feiten of omstandigheden gesteld waaruit kan worden afgeleid dat gedaagde daadwerkelijk nog allerlei vertrouwelijke stukken van eiseres onder zich heeft. De vordering tot afgifte van stukken wordt daarom afgewezen. Het gevorderde voorschot op schadevergoeding wordt afgewezen. Gelet op de uiteenlopende standpunten van partijen is onvoldoende aannemelijk geworden dat gedaagde tekort is geschoten of onrechtmatig heeft gehandeld. Vorderingen afgewezen. 


BEDRIJFSGEHEIMEN

 

Numerando is in de verzekerings- en pensioenbranche een specialist in arbeidsbemiddeling en training en opleiding. Detachering is eveneens een belangrijke activiteit van Numerando. [gedaagde] is op 1 januari 2006 bij Numerando in dienst getreden als algemeen directeur en heeft een documentbeding in het arbeidscontract.

 

Resumerend wordt gesteld dat uit de e-mailpostbus van gedaagde zeer waarschijnlijk bedrijfsinformatie van Numerando is verwijderd door gedaagde. Daarnaast is hoogstwaarschijnlijk vertrouwelijke bedrijfsinformatie van Numerando gelekt.


Volgens gedaagde heeft hij niets gemolesteerd of aan enige back-up ontrokken. Evenmin heeft hij vertrouwelijke informatie doorgezonden of thans zelf nog onder zich. Het enige stuk dat gedaagde onder zich had, betrof een back-up van alle ingekomen en uitgaande e-mails van [gedaagde] vanaf 2006. Deze back-up heeft [gedaagde] op een dvd gezet en inmiddels aan Numerando afgegeven.

 

Ten slotte is de voorzieningenrechter meer in het algemeen van oordeel dat de stukken waarvan thans afgifte wordt gevorderd onvoldoende nader zijn gespecificeerd. Zo is op geen enkele wijze duidelijk gemaakt om welke beleidsplannen, notulen, lijsten offertes, afspraken en notities het precies gaat.

 

Voorzieningen worden afgewezen.


ECLI:NL:RBGEL:2020:7671