Door Buma en Sena gevorderde inbreukverbod wordt toegewezen, gevorderde opgave afgewezen

17-05-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20200715, Rb Amsterdam, Buma v Scoezh

Procedures die betrekking hebben op persoonlijke belangen van de gefailleerde kunnen worden voortgezet door de gefailleerde zelf: gefailleerde blijft bevoegd om eisend en verwerend in rechte op te treden over kwesties die buiten faillissement blijven. Door Buma en Sena gevorderde inbreukverbod wordt toegewezen, gevorderde opgave afgewezen: Scoezh en Wedel Communications, vennootschappen van (…), zijn meermaals veroordeeld tot het staken van inbreuk op Buma- en Sena-repertoire en veroordelingen zijn meermaals overtreden, gewijzigde omstandigheden geven onvoldoende aanleiding om verbod te versterken met dwangsommen en lijfsdwang, verplichting tot opgave rustte op Scoezh en niet op (…) zelf, curator van (…) kan niet worden veroordeeld tot het verstrekken van de bescheiden. (…) is als bestuurder/feitelijk beleidsbepaler van Scoezh aansprakelijk voor de door Buma en Sena geleden schade: (…) heeft toegestaan, zo niet bewerkstelligd, dat Scoezh aanzienlijke betalingsachterstanden heeft opgelopen, dat langdurig inbreuk is gemaakt op het Buma- en Sena-repertoire en dat Scoezh niet heeft voldaan aan haar opgaveverplichtingen. Onvoldoende vast te stellen welke schade Buma en Sena hebben geleden als gevolg van het onrechtmatig handelen van (…): niet inzichtelijk van welke facturen concreet betaling wordt gevorderd, wanneer deze opeisbaar zijn geworden en waarop de aanvullend gevorderde schadevergoeding gebaseerd is.

 

PROCESRECHT - ONRECHTMATIGE DAAD

 

Buma en Sena zijn collectieve beheersorganisaties. Scoezh was houder van de vergunningen voor het gebruik van een radiofrequentie voor de commerciële radiozender Fresh FM. (…) was, via Youtoo Holding en Youtoo Management BV, tevens middellijk bestuurder van Wedel Communications, die de zender Fresh FM heeft geëxploiteerd. Op vordering van Sena en Buma is Scoezh meermaals veroordeeld op de inbreuken op het Buma- en Sena-repertoire te staken en vergoedingen te betalen.(...) is uiteindelijk failliet verklaard. Ook het faillissement van Scoezh is op enig moment uitgesproken. De vorderingen richten zich in deze procedure tegen (...). Buma en Sena vorderen nogmaals een inbreukverbod. Buma en Sena stellen daarbij dat (...) onrechtmatig heeft gehandeld en als bestuuder aansprakelijk is voor de geleden schade.

 

De rechtbank oordeelt als volgt. De gefailleerde (...) kan procedures die zien op persoonlijke belangen zelf voortzetten indien deze kwesties zich buiten het faillissement afspelen.

 

Het inbreukverbod wordt toegewezen, gelet op het feit dat meermaals inbreuk is gemaakt en de veroordelingen uit de eerdere vonnissen zijn overtreden. De gevorderde opgave wordt niet toegewezen, nu het aannemelijk is dat de bescheiden zich bij de curator bevinden en de vordering is ingesteld jegens (...). De rechtbank oordeelt ook dat (...) als bestuurder/feitelijk beleidsbepaler onrechtmatig heeft gehandeld en daarvoor aansprakelijk is. (…) heeft toegestaan, zo niet bewerkstelligd, dat Scoezh aanzienlijke betalingsachterstanden heeft opgelopen, dat langdurig inbreuk is gemaakt op het Buma- en Sena-repertoire en dat Scoezh niet heeft voldaan aan haar opgaveverplichtingen. Het is niet duidelijk welke schade Buma en Sena precies hebben geleden. Zij dienen dit bij nadere akte verder te onderbouwen.

 

IEPT20200715, Rb Amsterdam, Buma v Scoezh

 

(Kopie origineel vonnis)