[K] maakt geen gebruik van bedrijfsgeheim MSI International door productie Raw Stones

20-07-2021 Print this page
Auteur:
Anouck Bakhuis
IEPT20210630, Rb Limburg, MSI International v Raw Stones
(Met dank aan Yves Janssen, Huver Advocaten)

MSI International c.s. gedeeltelijk niet-ontvankelijk in haar vordering op grond van tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst: bij inbreng van eenmanszaak in een bv is niet vanzelfsprekend dat contracten overgaan op de bv, primaire vordering niet integraal afgewezen nu vordering mede is ingesteld door [E] en de overeenkomst waarop MSI International zich beroept is aangegaan door eenmanszaak van [E]. Geen sprake van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst nu niet kan worden aangenomen dat tussen partijen wilsovereenstemming is bereikt over (aanvullende) samenwerkingsafspraken met betrekking tot exclusiviteit en geheimhouding: overeenstemming kan niet worden afgeleid uit conceptovereenkomsten. Geen sprake van onrechtmatig gebruiken van een bedrijfsgeheim of knowhow: met betrekking tot gedragingen die hebben plaatsgevonden voor inwerkingtreding Wet bescherming bedrijfsgeheimen geldt dat niet is voldaan aan vereisten van artikel 39 lid 2 TRIPS, MSI International c.s. heeft geen omstandigheden gesteld die tot de conclusie kunnen leiden dat sprake is van een bedrijfsgeheim onder de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.

 

IE-VERBINTENISSENRECHT - BEDRIJFSGEHEIMEN

 

MSI International legt zich toe op de productie en verhandeling van handgemaakte tegels die de naam Castle Stones dragen. [K] heeft opgetreden als exclusief distributeur van Castle Stones tot november 2013. [K] heeft in 2014 de eenmanszaak Raw Stones ingeschreven, welke in 2018 is omgezet in een B.V.. Raw Stones produceert en verhandelt stenen die de naam Raw Stones dragen. MSI International stelt dat [K] in persoon alsmede via zijn eenmanszaak en B.V. wanprestatie heeft gepleegd jegens MSI International door het toepassen en exploiteren van het productieprocedé van de Castle Stones. Daarmee is volgens MSI de exclusiviteits- en geheimhoudingsverplichting overtreden. Daarbij stelt MSI dat sprake is van het onrechtmatig gebruiken van een bedrijfsgeheim of knowhow. [K] voert verweer.

 

De rechtbank oordeelt als volgt. MSI is gedeeltelijk niet--ontvankelijk in haar primaire vordering, nu bij inbreng van een eenmanszaak in een B.V. niet vanzelfsprekend is dat de contracten die gesloten zijn door de eenmanszaak overgaan op de B.V.. De primaire vordering wordt niet integraal afgewezen, nu de vordering mede is ingesteld door [E] en de overeenkomst waarop MSI zich beroept is aangegaan door de eenmanszaak van [E]. Bij de nadere beoordeling van de primaire vordering overweegt de rechtbank dat geen sprake is van een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst omdat niet is komen vast te staan dat tussen partijen overeenstemming is bereikt over een geheimhoudings- en exclusiviteitsbeding. Een dergelijke afspraak kan niet worden afgeleid uit de verschillende conceptovereenkomsten. Daarbij is ook geen sprake van het onrechtmatig gebruikmaken van een bedrijfsgeheim of knowhow. Ten aanzien van de gedragingen van voor de inwerkingtreding van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen geldt dat niet is voldaan aan de vereisten van artikel 399 lid 2 TRIPS. MSI International heeft verder geen omstandigheden gesteld die tot de conclusie kunnen leiden dat sprake is van een bedrijfsgeheim onder de Wet bescherming bedrijfsgeheimen. De vorderingen worden afgewezen. 

 

IEPT20210630, Rb Limburg, MSI International v Raw Stones

 

Kopie origineel vonnis volgt.