Succesvolle opeising modelrechten scooters

14-06-2023 Print this page
IEPT20230502, Hof Den Haag, Multimox v Sanyang

Grieven Multimox slagen, vorderingen ten aanzien van modellen 02 en 04 alsnog afgewezen: onvoldoende bewijs dat Sanyang rechthebbende is ten aanzien van modellen. Sanyang moet de modellen 02 en 04 weer (terug) overdragen aan Multimox. Sprake van geldige overdracht van modellen 01 en 03 aan [appellant 2], die ze op zijn beurt heeft overgedragen aan Multimox: modellen 01 en 03 zijn niet wegens nietigheid van de modeloverdracht aan [appellant 2] in de failliete boedel van MM-Exclusief gebleven. 

 

MODELRECHT - OVERDRACHT

Sanyang eist modelrechten op van Multimox, die een viertal Gemeenschapsmodellen houdt met betrekking tot de vormgeving van twee scootermodellen. Volgens Sanyang heeft zij de modellen ontworpen en zijn de Gemeenschapsmodellen te kwader trouw gedeponeerd.
 

De rechtbank (IEPT20210811) bepaalde dat Multimox de gemeenschapsmodelrechten Model-01 en Model-03 voor scooters niet over hoeft te dragen aan Sanyang: Sanyang had onvoldoende onderbouwd dat zij als ontwerper van de modellen moest worden aangemerkt en dat zij de oudere rechten heeft. Het Gerecht (ECLI:EU:T:2021:615) heeft de afgewezen nietigheidsvordering bevestigd, omdat het CN niet beschikbaar was gesteld voor het relevante publiek in de Unie.


De data van aanvraag van het Chinese model en van afgifte van de genoemde certificaten liggen alle vóór 19 oktober 2006, de datum van de Gemeenschapsmodelaanvragen door (rechtsvoorganger van Multimox). De ontwerpwerkzaamheden voor type 2 hebben plaatsgevonden voor 22 december 2005, de datum van aanvraag van het CN-model. Uit het feit dat beide types grote gelijkenis vertonen, volgt volgens Sanyang dat alle vier modellen in 2005, vóór de aanvraag van het CN-model, moeten zijn ontworpen.

 

Echter Sanyang heeft geen stukken in het geding gebracht dat de modellen door haar zijn ontworpen. Het zijn weliswaar diverse kanttekeningen bij de door Multimox onderbouwde betwisting, maar onvoldoende concrete feiten gesteld en bewijzen aangeboden. Sanyang heeft geen voldoende gespecificeerd bewijs van voldoende concrete feiten aangeboden, die, indien bewezen, tot het oordeel kunnen leiden dat Sanyang ontwerper dan wel anderszins rechthebbende is ten aanzien van de modellen. 

 

Nu de vordering tot opeising op geen van de daartoe aangevoerde grondslagen toewijsbaar is, behoeft geen bespreking of Sanyang haar opeisingsvordering na het verstrijken van de in art. 15 lid 3 GMVo genoemde drie-jaarstermijn wegens kwade trouw aan de zijde van Multimox c.s. nog kan instellen.

 

Eisvermeerdering: modelrechten bij failliete MM-Exclusief
Of de vordering van Sanyang, strekkende tot vaststelling van de rechten van MM-Exclusief met aantekening daarvan in de registers, in deze procedure toewijsbaar is, kan ik het midden blijven. Of de overdracht gedurende het faillissement heeft plaatsgevonden, kan op grond van de stellingen van Sanyang en de door haar bij de authenticiteit van de overdrachtsakte geplaatste kanttekeningen nog niet worden vastgesteld. 

 

Het hof gebiedt Sanyang model 02 en 04 (terug) over te dragen aan Multimox. 

 

IEPT20230502, Hof Den Haag, Multimox v Sanyang


ECLI:NL:GHDHA:2023:1126