Modelrecht

Print pagina

2015

IEPT20151228, Rb Den Haag, Eichholtz
Executiegeschil: Handhaven foto’s en in voorraad houden Kimberley-tafels niet in strijd met verbod: geen omstandigheden die duiden op daadwerkelijke verhandeling. Emerald-tafels niet te beschouwen als variant op Kimberley-tafels: debat mogelijk over beweerdelijke andere algemene indruk.

IEPT20151216, Rb Den Haag, Basil v Burgers
Door lopende cassatie wordt hier alleen op inhoudelijke geschilpunten geoordeeld, en zal iedere beslissing omtrent dwangsommen worden aangehouden. Niet vast komen te staan dat Dian-mand tot vormgevingserfgoed is gaan behoren: gestelde openbaarmakingen niet onderbouwd. Algemene indruk Basil Denton anders dan aangevoerde manden uit vormgevingserfgoed: o.a. andere scharnieren, sluiting en vormen. Modelrechtinbreuk: verschillen tussen modellen wegen niet op tegen de punten van overeenstemming. Geen slaafse nabootsing: niet onderbouwd dat Basil Denton onderscheidend vermogen heeft en commercieel succes brengt dit niet met zich mee. Vorderingen tot recall, vernietiging en opgave met accountantscontrole toegewezen: inbreukmakende producten na kort geding vonnis nog steeds aangeboden.

IEPT20151014, Rb Den Haag, WTL Europe
Eiser 3 auteursrechthebbende: inhoud/authenticiteit overdrachtsakte niet bestreden door gedaagde. Eiser 3 ook modelrechthebbende: vermoeden dat houder in register ook rechthebbende is. Geen modelrechtinbreuk: verschil in vorm: nieuwere modellen driehoekiger en meer trechtervormig, oudere model meer zuilvormig. Auteursrecht op vuilnisbakken: creatieve keuzes gemaakt en combinatie van vormgevingselementen is niet gedicteerd door technische overwegingen. Ontlening afgewezen: onvoldoende gesteld en Trio Buizerd valt aan te merken als nieuw oorspronkelijk werk. Auteursrechtinbreuk door Reiger en Buizerd door overeenstemmende totaalindrukken. Geen belang bij toewijzing tekeningen-gebruiksverbod: niets concreets gesteld door eiser. Geen algemeen verbod: te weinig onderbouwd omtrent verspreiding inbreukmakende producten.

 

IEPT20150902, Rb Den Haag, Wibit-Sports v Aquaparx
Geen nietigheid van viertal Gemeenschapsmodelrechten voor drijfelementen van een waterpretpark door aanwezigheid eigen karakter en afwezigheid van gestelde technische functionaliteit. Gebruik van (opvallende) kleuren voor producten is voor modelrechtelijke beoordeling irrelevant. Door nalaten oudere modellen te tonen kan niet worden vastgesteld dat modellen ten tijde van de relevante modeldepots bij gebruiker bekend waren. Ten aanzien van enkele drijfelementen niet gesteld wanneer deze op de markt zijn gebracht. Inbreuk op zestal modelrechten door zelfde algemene indruk en/of het nalaten relevant Umfelt te tonen. Geen inbreuk op vijftal modelrechten door andere algemene indruk. Geen belang bij tweetal vorderingen ten aanzien van modelrechtinbreuken. Geen auteursrechtinbreuk op drietal drijfelementen door verschillende totaalindrukken en eenvoudige vorm van elementen ervan. Auteursrechtinbreuk op drietal drijfelementen door gelijke totaalindrukken. Geen slaafse nabootsing: niet gesteld dat afzonderlijke modellen een eigen plaats in de markt hebben verworven.

 

IEPT20150814, Rb Den Haag, Eichholtz
Asscher-tafel modellen hebben eigen karakter: verschillen voldoende van aangevoerde vormgevingserfgoed. Kimberly-tafels maken inbreuk op modellen van Eichholtz: geen andere algemene indruk.

IEPT20150708, Rb Den Haag, The Kind Group v JPMC
Model beperkt tot met doorgetrokken lijnen weergegeven deel: houder van de balsem niet relevant. Beschermingsomvang model voor lipbalsemapplicator zeer gering door bestaan eerdere lipbalsem van Lancôme. Lipbalsem gedaagde maakt geen inbreuk op model eiser: verschil in bolling groot genoeg om bij geïnformeerde gebruiker andere algemene indruk te wekken.

IEPT20150520, Rb Den Haag, Basil v Burger
Basil Denton fietsmand niet auteursrechtelijk beschermd: ontwerpkeuzes van afzonderlijke elementen en combinatie daarvan triviaal/strikt functioneel. Partijen krijgen gelegenheid zich uit te laten over gevolgen van arrest hof Den Haag (IEPT20140722) in kort geding voor verbeurde dwangsommen. [A] krijgt gelegenheid te bewijzen dat “Dian-mand” tot vormgevingserfgoed behoort. [A] krijgt gelegenheid te reageren op stellingen Basil dat zij rechthebbende is op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. Bewijsopdrachten niet in strijd met goede procesorde: Basil geen spoedeisend belang bij vorderingen. Basil moet passende compensatie (artikel 1019e  Rv) betalen inzake bewijsbeslag t.a.v. Sabah-manden: geen (dreigende) inbreuk.

IEPT20150220, Rb Den Haag, KOZ v Adinco 
Serieuze kans dat Gemeenschapsmodellen 2006 nietig worden verklaard: geen eigen karakter t.o.v. Gemeenschapsmodellen 2005. Ook serieuze kans dat Gemeenschapsmodellen 2005 nietig worden verklaard: geen eigen karakter t.o.v. kabelblok Formzeug. Gemeenschapsmodellen 2005 kunnen geen eigen karakter ontlenen aan technisch bepaalde overkapping. Geen auteursrechtinbreuk: technisch bepaalde keuzes. Geen slaafse nabootsing: Adinco heeft voldoende gedaan om verwarring te voorkomen en overnemen technisch bepaalde overkapping niet onrechtmatig.

IEPT20150127, Hof Den Haag, Somebo v Vesta Air
Benelux modelrecht Somebo geldig en inbreuk aangenomen: schoorsteenkap onderscheidt zich voldoende door opvallende, ronde, uitstekende bovenkant en veel minder brede hoeken. Voldoende onderbouwd dat Somebo door H ingeschreven vierkante kap modellen heeft ontworpen. Genoegzaam bewezen dat Somebo Spinnermodellen heeft ontworpen. Twaalfhoekige kap model Vesta Air niet nieuw: onvoldoende bestreden dat Somebo dit model reeds sinds 2003 op de markt brengt.

2014

IEPT20141210, Rb Noord-Nederland, Een-meter-bier

Model voor kartonnen beer tray is niet nieuw en heeft geen eigen karakter: wekt geen andere indruk dan reeds bestaande houten “een-meter-bier”.


IEPT2014829, Rb Midden-Nederland, Christina Design London v Endless
Ex parte bevel ex 1019e Rv in verband met inbreuk op de auteurs- en modelrechten op bedels van Christina Design London: dwangsom van € 15.000 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat het bevel wordt overtreden

IEPT20140722, Hof Den Haag, Burgers v Basil
Basil Denton fietsmand beschermd door niet-ingeschreven gemeenschapsmodel: nieuw en eigen karakter. New Looxs Java maakt inbreuk op dit modelrecht: manden nagenoeg gelijk en Basil kan op grond van gezamenlijk recht op gemeenschapsmodel in rechte optreden. Geen auteursrechtinbreuk: gemaakte keuzes zozeer technisch en/of functioneel bepaald dat zowel afzonderlijke elementen als combinatie geen persoonlijk stempel van de maker opleveren. Geen ongeoorloofde slaafse nabootsing, want Basil Denton bezit geen onderscheidend vermogen. Ruimere bescherming Gemeenschapsmodel door slaafse nabootsing leidt tot ongunstige beïnvloeding interne markt.

 

IEPT20140722, Hof Den Haag, Outdoor v Happy Cocooning

Voldoende spoedeisend belang bij verbodsvordering en nevenvorderingen wegens gestelde voortdurende inbreuk op modelrechten Happy Cocooning en maatregelen om toekomstige inbreuk tegen te gaan. Modellen voor tafelgashaarden zijn nieuw: niet aannemelijk dat modellen voor de aanvrage bekend waren. Modellen hebben eigen karakter: kenmerkende elementen komen niet voor in oudere model SF-pit. Verdedigbaar dat beschermingsomvang eigen karakter moet worden bepaald door combinatie afzonderlijke kenmerken van meerdere oude modellen en niet door individueel beschouwde modellen. Outdoor maakt inbreuk op modellen Happy Cocooning: behoorlijke beschermingsomvang en geen andere algemene indruk.


IEPT20140718, Rb Den Haag, Gembird v Rapoo
Geen overtreding verbod door plaatsing toetsenbord P4 en P5 op Gembird website: geplaatst door hacker. Wel in strijd met het verbod tot uitvoering inbreukmakende toetsenborden 60 teruggeroepen toetsenborden verkocht buiten EER. Toetsenborden P7 en P8 niet inbreukmakend: andere vormgeving dan inbreukmakende modellen.

IEPT20140619, HvJEU, Karen Millen Fashions v Dunnes Stores

Eigen karakter moet niet worden beoordeeld aan de hand van combinatie afzonderlijke kenmerken van meerdere oudere modellen, maar aan de hand van een of meer individueel beschouwde oudere modellen. Houder niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel hoeft eigen karakter niet te bewijzen, om van rechtsgeldig model te spreken, maar moet enkel aangeven in welk opzicht het model volgens hem een eigen karakter heeft.

 

IEPT20140616, Rb Den Haag, Dutch Toys Group v Avyna

Onderscheidende kenmerken EXIT InTerra-trampoline technisch bepaald: niet gemotiveerd welke vormgevingskeuzes gemaakt zouden zijn. Wegens technische bepaaldheid kenmerken EXIT InTerra-trampoline ook geen auteursrechtinbreuk.

 

IEPT20140520, Hof Den Haag, Apple v Samsung
Tussenarrest bevestigd. Algemeen inbreukverbod Galaxy-Smartphones ten aanzien van Nederlandse deel EP 868 toegewezen. Hoewel het hof grensoverschrijdend bevoegd is op grond van artikel 2 en/of artikel 31 EEX-Vo, gezien arrest Solvay v Honeywell, wordt geen grensoverschrijdend verbod opgelegd: omdat EP 868 door NL bodemrechter geldig is verklaard, maar door Bundespatentgerichtshof nietig is verklaard redelijke, niet te verwaarlozen kans dat EP 868 door andere buitenlandse rechters van landen waar een verbod wordt gevraagd nietig wordt geacht.

IEPT20140507, Rb Gelderland, Filmop v Exive
Modelinbreuk: voldoende bewezen dat Exive ten minste eenmaal in 2011 een werkwagen op Nederlandse markt heeft gebracht, die was voorzien van op modelrechten van Filmop inbreukmakende steelklem en zakdragerdeksel. Tevens slaafse nabootsing, voor zover Exive soortgelijke schoonmaak/werkwagens op de Nederlandse markt heeft verhandeld. Reconventie: verzoek van Exive tot wijziging grondslag eis afgewezen, nu Exive al eens eerder eis heeft gewijzigd en dit zou leiden tot onredelijke vertraging van geding.

IEPT20140416, Rb Den Haag, Happy Cocooning v Outdoor
Als meervoudige aanvrage gedeponeerde modellen voor “gashaarden” zijn nieuw en hebben een eigen karakter: door Outdoor overgelegde vormgevingserfgoed verschilt aanzienlijk van modellen Happy Cocooning, vanwege onder de strakke, minimalistische vormgeving van de modellen. Onderscheidende kenmerken niet ingegeven door gebruiksbehoeften of techniek. Outdoor heeft te weinig afstand genomen: bassin-achtige uitsparing in combinatie met strakke minimalistische vormgeving zorgt voor gelijke totaalindruk.
 

IEPT20140408, Hof Den Haag, Playgo v Trends2Com

Kantonrechter onbevoegd tot benoeming bewindvoerder gemeenschap: geen inbreuk- of geldigheidsprocedure, maar om procedure ex artikel 94 (1) GMV of artikel 79 (1) GModV procedure, waardoor EEX-Vo van toepassing is in plaats van nationale bevoegdheidsregels. Kantonrechter had – als hij bevoegd was geweest – geen bewindsvoerder mogen benoemen: stond niet vast dat merken en modellen aan partijen gezamenlijk toebehoorden. Kantonrechter had volgens artikel 16 (1) GMV en artikel 27 GModV Belgisch recht moeten toepassen: geen rechtskeuze toegestaan. Benoeming bewindvoerder berust op kennelijke misslagen.

 

IEPT20140312, Rb Den Haag, By Lou Lou v Beernink

(Eventueel) niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel-recht op ‘Smart Little Bag’ inmiddels verlopen: op 22 november 2010 aan publiek getoond.Vormgevingserfgoed niet nieuwheidsschadelijk voor modelrecht SLB en staat niet in weg van auteursrechtelijke bescherming van SLB. Beernink toegelaten tot leveren van (nader) bewijs dat haar model Bear 1 nieuwheidsschadelijk is voor modellen op SLB.

 

IEPT20140226, Rb Den Haag, Burton v De Graaf
Onvoldoende onderbouwd dat de Burton Car thans als Benelux model staat ingeschreven. Eventueel niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel-recht ter zake van Burton Car inmiddels verstreken, nu ontwerp openbaar is gemaakt in 2000. Onderdelen van Burton Car niet auteursrechtelijk beschermd: sprake van ontlening aan equivalente originele Citroën c.q. Lomax typen en vormgeving van onderdelen is in hoge mate bepaald door technische functie. Geen sprake van misleidende reclame: onvoldoende aannemelijk dat sprake is van verwarringsgevaar omtrent herkomst van door De Graaf aangeboden onderdelen voor Burton Car.


IEPT20140213, HvJEU, Gautzsch v Joseph Duna

Distributie van afbeeldingen van een model onder handelaars in betrokken sector in Unie kan voldoende zijn voor kennisname van niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel door ingewijden. Mogelijk geen kennisname door ingewijden in betrokken sector, wanneer model beschikbaar is gesteld aan slechts één onderneming of louter is voorgesteld in tentoonstellingsruimte van onderneming buiten Unie. Bewijslast ter zake van namaak van niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel rust op modelhouder. Nationaal recht van toepassing op bewijslevering, Verjarings- en verval van rechtsverweren tegen verbodsvordering op grond van niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, alsmede vorderingen tot vernietiging van inbreukmakende modellen (lex loci protectionis). Vorderingen met betrekking schadevergoeding vallen onder nationaal recht van de rechtbank waarbij zaak is ingeleid (lex fori).

IEPT20140312, Rb Den Haag, By Lou Lou v Beernink
(Eventueel) niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht op ‘Smart Little Bag’ inmiddels verlopen: op 22 november 2010 aan publiek getoond. Vormgevingserfgoed niet nieuwheidsschadelijk voor modellen op SLB en staat niet in weg van auteursrechtelijke bescherming van SLB. Beernink toegelaten tot leveren van (nader) bewijs dat haar model Bear 1 nieuwheidsschadelijk is voor modellen op SLB.

 

2013

 

IEPT20131220, Hoge Raad, MAG v Edco
Bekrachtiging oordeel Hof Amsterdam inzake slaafse nabootsing op grond van beantwoording door het BenGH van de door de Hoge Raad gestelde prejudiciële vragen. Vernietiging arrest Hof Amsterdam op de in tussenarrest (r.o. 5.2.7 van dat arrest) aangegeven gronden inzake bewijslast auteursrechtelijke bescherming als werk van toegepaste kunst in land van oorsprong.

 

IEPT20131218, Rb Den Haag, L-Fashion v O’Neill
Geldig niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht ten aanzien van Coral Jacket: andere algemene indruk dan vormgevingserfgoed (Tornado Jacket). Modelrecht- en auteursrechtinbreuk: Coral Jacket en Jenny Jacket vertonen teveel gelijkenis, terwijl verschillen te gering zijn om andere algemene indruk te wekken. Ook auteursrechtinbreuk: Coral Jacket en Jenny Jacket maken dezelfde totaalindruk. Reconventie: L-Fashion wordt bevolen een rectificatiebrief met recall te sturen aan al haar afnemers in de Europese Unie.

 

IEPT20131213, HR, Montis
Bij ontbreken instandhoudingsverklaring kan slechts beroep worden gedaan op 25 jaarsbescherming BC. Geen prejudiciële vragen over Europees non-discriminatie verbod bij ongunstiger behandeling van eigen onderdanen.Prejudiciële vragen aan BenGH inzake overgangsrecht inzake vervallen per 1 december 2003 van instandhoudingsverklaringsvereiste. Eerste publicatie vereist aanbieding en mogelijkheid van bestellen of kopen aan publiek. Publiek is eenieder inclusief eindgebruikers/consumenten voor wie het al dan niet door tussenkomst van groothandel, dealer of detaillist verkrijgbaar zal worden.

 

IEPT20131218, Rb Den Haag, L-Fashion v O’Neill

Ex parte bevel wegens inbreuk op niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht en auteursrechten ten aanzien van PW Freedom Coral Jacket.

IEPT20131211, Rb Gelderland, Filmop v Exive
Schoonmaakwagen ‘Reiniging Extra’ geen slaafse nabootsing van ‘Morgan’ en/of ‘Green-150’: hoewel er talloze punten van overeenstemming zijn, zal meer oplettende en professionele koperspubliek aandacht besteden aan onderlinge afwijkingen. Geldige modeldepots van Filmop ten aanzien van steelklem en zakhouder met deksel: vorm niet uitsluitend technisch bepaald, specifieke en enigszins kenmerkende vormgevingskeuzes. Bewijsopdracht aan Filmop dat Exive de ‘Mike’-schoonmaakwagen, voorzien van inbreukmakende steelklem en zakdragerdeksel, in Benelux heeft verkocht, geproduceerd, aangeboden en/of afgebeeld.

 

IEPT20131105, Hof Den Haag, AD Inkoop v Action
Executie vonnis gebaseerd op naderhand nietig verklaard model geen misbruik van bevoegdheid, hoewel voor die stelling het nodige te zeggen valt. Staking executie dwangsommen; geen bewijs overtreding verbod.

 

IEPT20131025, HR, S&S v Esschert
Communautaire harmonisatie auteursrechtelijk werkbegrip omvat ook modellen of werken van toegepaste kunst.
Toepasselijkheid auteurs- en modelrechtelijke samenloopsbepalingen bij op bestelling ontworpen modellen. BVIE-regeling inzake originair rechthebbende auteurs- en modelrecht niet in strijd met Gemeenschapsmodelverordening

 

IEPT20131001, Hof Arnhem-Leeuwarden, AD Inkoop v Duif’s Florist
Opheffing beslag: ondeugdelijkheid vordering summierlijk aangetoond: kans laag ingeschat dat appellant in bodemprocedure aansprakelijk wordt gehouden. Onaannemelijk is dat appellant 1 wist dan wel diende te beseffen dat het Gemeenschapsmodel geen stand zou houden in een nietigheidsprocedure.


IEPT20130917, Hof Den Haag, STR v Harechair Geen uitputting: niet gebleken dat Harechair met schikkingsovereenkomst afstand van handhavingsbevoegdheden met betrekking tot haar onbekende verkopen in Nederland heeft gedaan. Ook geen toestemming van Harechair om Gruvyer stoelen in de EER op de markt te brengen. Directe verkoop stoelen door IGAP aan STR in Italië in strijd schikkingsovereenkomst. 
 

IEPT20130904, Rb Den Haag, Meubelco v Karintrad
Gemeenschapsmodelrechten op Perla en Starla meubelcollecties zijn nietig: geen eigen karakter, gezien overeenstemmende totaalindrukken met vormgevingserfgoed. Geen sprake van onrechtmatig wapperen door Meubelco; toekomstig onrechtmatig wapperen onvoldoende onderbouwd door Karintrad.

 

IEPT20130814, Rb Den Haag, Intermedium v Deckers
Modelrecht UGG Bailey Button: hoewel sheepskin boot decennia oud is, kan wijze waarop daaraan vorm is gegeven wel worden beschermd. Beschermingsomvang UGG Bailey Button: hoewel elementen als naden, overslag en uitsteken van wollen binnenzijde technische functie hebben, wordt specifieke vorm die daarvoor gekozen is beschermd. Overeenstemmende totaalindrukken UGG Bailey Button en Intermedium Schoen: zodanig kleine en ondergeschikte verschillen.

 

IEPT20130813, Hof Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe
Modelrecht: Geïnformeerde gebruiker: de consument of handelaar die geïnteresseerd is in flatscreen televisies in het duurste segment (waartoe zowel de BeoVision 10 als de Reference ID behoren). Hij kent de diverse modellen uit het vormgevingserfgoed. Inhoud van registratie als geheel bepaalt voor de geïnformeerde gebruiker de algemene indruk en beschermingsomvang modelrecht; inclusief in beginsel zij- en achterkant. Beoordeling inbreuk en feitelijke uitvoering model: daadwerkelijk verhandelde voortbrengsel waarop het model is toegepast mag in aanmerking mag worden genomen voor zover dit een bevestiging oplevert van hetgeen uit het model zoals ingeschreven blijkt, dus enkel ter verduidelijking, teneinde reeds eerder getrokken conclusies te bevestigen. Geen inbreuk: andere algemene indruk: in de Reference ID ontbreken de kenmerken die het model onderscheiden van het vormgevingserfgoed. Geen inbreuk auteursrecht conform modelrechtelijke bevindingen. Proceskosten voor twee instanties: € 246.967.

 

IEPT20130730, Rb Den Haag, Rapoo v Gembird
Ingeroepen Gemeenschapsmodelrechten voor toetsenborden naar voorlopig oordeel, nieuw, eigen karakter en niet uitsluitend technisch bepaald. Inbreukmakende zelfde algemene indruk Phoenix-toetsenborden; geen noodzaak alle elementen in combinatie te gebruiken. Opheffing douane-beslag: inbreuk in Gemeenschap niet aan de orde zolang Gembird niet gekozen heeft voor invoer in EU

 

IEPT20130605, Rb Den Haag, Intertoys v Action
Ontwerp Nail Heaven-set heeft eigen karakter; andere algemene indruk dan eerdere PinkTease en Nail Art-set. Inbreuk modelrecht: geen andere algemene indruk Nail Paradise nagelset.

 

IEPT20130604, Rb Gelderland, Polydaun
Modelrecht: Rechtmatig beslag bij dreigende inbreuk IE-rechten. Andere algemene indruk wigvormige kussens onvoldoende aannemelijk.

 

IEPT20130531, HR, Apple v Samsung
De afstand tussen het model en vormgevingserfgoed maatgevend voor beschermingsomvang. Ontbreken van eigen karakter van model moet gebaseerd worden op verschillen met alle anticiperende modellen, niet slechts op één specifiek anticiperend model. Geen recht op vergoeding proceskosten in kader van een met principale beroep samenhangende voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep, als HR niet aan beoordeling daarvan toekomt

 

IEPT20130528, Rb Amsterdam, Hema
Geen onnodig verwarringsgevaar sfeerlichthouders: Hema heeft nodige gedaan om gevaar dat beide producten onnodig met elkaar worden verward, te voorkomen

 

IEPT20130521, Rb Den Haag, Hovicon v Bereila
Bereila-dispenser maakt geen inbreuk op Gemeenschapsmodel van Hovicon: dikke cilinder en dunne cilinder zijn niet opgenomen in één behuizing. Nu Bereila-dispenser buiten beschermingsomvang Gemeenschapsmodel valt, ook geen sprake van auteursrechtinbreuk of slaafse nabootsing; geen bijkomende omstandigheden

 

IEPT20130508, Rb Noord-Nederland, AD Inkoop v Duif's Florist
Geen opheffing beslagen: eisers onvoldoende aannemelijk gemaakt dat vordering van Duif’s Florist ondeugdelijk is. [X] onrechtmatig gehandeld door op naam van AD Inkoop model van ander te laten registreren. AD Inkoop ook zelfstandig zorgvuldigheidsnorm geschonden, nu zij wist dan wel behoorde te weten dat serieuze kans bestond dat haar model nietig zou worden verklaard. Herbegroting van vordering van Duif’s Florist

 

IEPT20130507, Rb Den Haag, Blue Gentian v Tell Sell
XHose v Flex-Able Hose: Technisch kenmerk dat slang een geplooide buitenkant heeft dient bij vergelijking buiten beschouwing te blijven.Model niet uitsluitend bepaald door technische eisen: groene kleur en grof geweven katoentextuur. Modelrecht monopoliseert niet kleur in het algemeen, maar alleen voor slangen. Grensoverschrijdend verbod inbreuk Gemeenschapsmodelrecht: geen andere algemene indruk en Flex-Able Hose vertoont beide kenmerken

 

IEPT20130408, Rb Den Haag, Beernink
Modelrecht: Nieuwheidsschadelijke eerdere introductie Bear 1 portemonnee. Auteursrecht: Geen ontlening wegens openbaarmaking Bear 1 voordat Beernink met SLB bekend kon zijn

 

IEPT20130404, Rb Den Haag, Bewindvoerder v Playgo
Playgo als deelgenoot niet gerechtigd tot gebruik merken en modellen dat niet met recht van deelgenoten te verenigen is. Uitgeven licenties en overhevelen rechten naar vennootschap is geen gebruik, maar beheer.

 

IEPT20130215, BenGH, MAG v Edco
Voorgebruikersrecht: artikel 14(1) BTMW is niet van toepassing op handelingen van degene die daartoe voor de inwerkingtreding van het 2002 Protocol per 1 december 2003 gerechtigd was vanwege het samenloopverbod van artikel 14(8) oud BTMW. Overgangsrecht artikel IV 2002 Protocol inzake artikel 14(1) BTMW ziet niet op handelingen in de zin van artikel 14(8) (oud) BTMW

 

IEPT20130212, Rb Oost-Nederland, Out of the Blue
Modelrecht nietig; slaafse nabootsing. Voor inbreukvraag dient modeldepot als uitgangspunt te worden genomen.Serieuze, niet te verwaarlozen kans dat modeldepot van eiser nietig is: ronde schijfvorm en daarin verwerkte geul technisch en functioneel bepaald, gezien de overige (frisbee-)functies. Sprake van slaafse nabootsing: onderscheidende positie op de markt en nagenoeg gelijke uiterlijke vormgeving

 

IEPT20130121, Rb Den Haag, Bang & Olufsen v Loewe
Nederlandse rechter bevoegd o.g.v. artikel 6 lid 1 EEX-Vo ter vermijding van onverenigbare beslissingen geharmoniseerd auteursrechtelijk werkbegrip. Onvoldoende aangetoond dat B&O auteursrechthebbende is op het ontwerp van BeoVision 10 uit hoofde van overdracht of werkgeversauteursrecht. Geen inbreuk op Gemeenschapsmodel BeoVision 10: andere algemene indruk door niet onaanzienlijke verschillen bij de geïnformeerde en in hoge mate aandachtige gebruiker

 

IEPT20130116, Rb Den Haag, Samsung v Apple
Rechtbank moet in beginsel oordeel van de Britse Gemeenschapsmodelrechter volgen. Oordeel Britse rechter over Gemeenschapsmodelrecht betreft niet dezelfde Samsung-partij: geen onbevoegdheid Nederlandse rechter. Geen verzoek gedaan tot verwijzing naar Britse rechter wegens samenhangende vorderingen. Nederlandse rechter dient dezelfde vraag te beantwoorden.

 

2012

  

IEPT20121212, Rb Den Haag, Meubelco v Karintrad

Meubelcollecties Perla en Starla namaak van anterieure collecties. Ter zake van collecties Samira en Romina gedraagt Chinese fabrikant zich als rechtmatig aanbieder, wat niet te rijmen is met aanspraken Meubelco. Geen auteursrecht, ongeschreven modelrecht of slaafse nabootsing: geen eigen plaats in de markt. Beslissing omtrent geregistreerde Gemeenschapsmodelrechten aangehouden om abusievelijk verzuim tot reconventionele nietigheidsvordering te herstellen

 

IEPT20121123, Rb Arnhem, Blackstone v Brainwave en Aqa
Blackstone-schoen heeft onvoldoende eigen, oorspronkelijk karakter t.o.v Andre 1. Rb Arnhem onbevoegd inzake Gemeenschapsmodel. Geen slaafse nabootsing. Blackstone-schoen geen eigen, onderscheidende plaats op de markt.

IEPT20121024, Rb Den Haag, Somebo v Vesta Air

Geldige modelrechten op schoorsteenkappen, maar geen inbreuk: minimale beschermingsomvang vanwege technische concepten

 

IEPT20121024, Rb Breda, Stas v Artitec

Modelrecht: Afbeeldingen van originele Cobra ophanghaakje op website en in catalogus toelaatbaar omdat Artitec bevoegd was originele haakjes te verkopen. Geen verwijtbare niet-nakoming onthoudingsverklaring: uit handelen blijkt voldoende blijkt dat zij niet intentie heeft gehad de overgebleven inbreukmakende haakjes te verkopen. Met de onthoudingsverklaring heeft Stas haar rechten t.a.v. inbreuk beperkt en kan zij de grondslag niet uitbreiden

  

IEPT20121018, HvJEU, Neuman v Baena Grupo

Gemeenschapsmodel niet nietig o.g.v. ouder Gemeenschapsmerk: verschil in gelaatsuitdrukking een wezenlijk kenmerk dat de geïnformeerde gebruiker, bijblijft. Juiste maatstaf door oordeel te baseren op de onvolmaakte herinnering van de gewekte algemene indruk die bij geïnformeerde gebruiker bijblijft en heeft rekening  gehouden met volledige relevante publiek. Beoordeling algemene indruk is een beoordeling van feiten en geen voor toetsing door Hof in hoger beroep vatbare rechtsvraag

 

IEPT20121004, Rb Den Haag, IBC v Koti

Borstelsegmenten maken geen inbreuk op modelrecht voor complete borstelplaten: andere algemene indruk. Bloemvorm borstelplaten bepaald door technische functie

 

IEPT20121004, Rb Den Haag, IBC v Koti - verkort

Verkort vonnis wegen spoed: vorderingen van IBC worden afgewezen

 

IEPT20120925, Rb Haarlem, PWN v Globaltap

Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht op GTMU-model van Globaltap. Geen auteursrecht op GTMU-model in Nederland, ingevolge reciprociteitseis van artikel 2 lid 7 van Berner Conventie, VS land van oorsprong. Geen inbreuk op modelrecht van Globaltap: in het oog springende verschil tussen een massieve rechthoekige zuil en een kleine rechthoek met een gat er in. Wapperverbod voor Globaltap wordt toegewezen:

 

IEPT20120925, Hof Arnhem, Zijlstra v Rolf Benz

Geldig modelrecht Rolf Benz 7400: combinatie drie elementen geeft andere algemene indruk dan bestaande vormgevings-erfgoed. Maatman: geïnformeerde gebruiker, in hoge mate oplettend, met een hoog aandachtsniveau en waar mogelijk geneigd om de betrokken modellen rechtsreeks te vergelijken.Geen technische bepaaldheid: dat een andere dan de specifieke gebogen vorm van de rug zeer wel mogelijk is zonder dat dit (kennelijk) te zeer afbreuk doet aan het zitcomfort.
Inbreukmakend model: kleine verschillen doen niet af aan identieke algemene indruk

 

IEPT20120725, Rb Middelburg, Arnold & Siedsma v Instore Ambiance
Vordering tot betaling van € 11.402 voor openstaande declaratie modeldepots toegewezen: achterwege blijven van informatie over mogelijke extra kosten geen toerekenbare tekortkoming

 

IEPT20120718, Rb Den Haag, JunkTrunk v Wehkamp

Geen inbreuk: in Benji-tafel terugkomende kenmerken van klapsysteem tafel technisch bepaald

 

IEPT20120621, Rb Amsterdam, Noosa v Intertoys

Afzonderlijke ‘chunks’ (drukknopen) niet auteursrechtelijk beschermd, riemen met ‘chunks’ wel: plaats en aantal drukkers, en vormgeving van geheel zijn creatieve keuzes. Inbreuk op auteursrecht op riemen met ‘chunks’ voldoende aannemelijk: zelfde totaalindruk. Geen auteursrecht op armbanden met ‘chunks’: nader onderzoek nodig. Noosa geen beroep op modelrecht t.a.v. ‘chunk’: inbreuk niet onderbouwd. Noosa niet voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van slaafse nabootsing t.a.v. armbanden en ‘chunks’

 

IEPT20120621, Rb Den Haag, Trends2Com v Playgo

Verzoek tot benoeming bewindsvoerder ter zake van gemeenschappelijk gehouden merken en modellen toegewezen. Nederlandse (kanton)rechter bevoegd.

 

IEPT20120530, Rb Den Haag, STR v Harechair

Geen uitputting door verhandeling in Nederland in strijd met schikkingsovereenkomst

 

IEPT20120530 Rb Den Haag, Samsung v Apple

Geen schorsing vordering tot vaststelling niet-inbreuk Gemeenschapsmodel hangende nietigheidsprocedure bij BHIM; noch van reconventionele verbodsvordering. Rechtbank onbevoegd inzake  verklaring voor recht Samsung Ltd inzake niet-inbreuk op Gemeenschapsmodel Apple

 

IEPT20120502, Rb Den Haag, Babywelt v Maxi Miliaan
Zapp-model kinderwagen modelrechtelijk beschermd: eigen karakter door specifieke combinatie bekende kenmerken uit vormgevingserfgoed. Geen inbreuk modelrechten

 

IEPT20120426, Rb Den Haag, Doro v Hesdo

De Fysic 9700 maakt, gelet op het vormgevingserfgoed, een andere algemene indruk dan het model. Ontwerp telefoon geen auteursrechtelijk beschermd werk

 

IEPT20120403, Hof Den Haag, THC v Instamat

Geen inbreuk modelrecht: andere algemene indruk door de verhoudingen tussen de diepte en de breedte van de buizen en tussen de breedte van de buizen en de breedte van de tussenruimte. Kenmerkende eigenschappen model blijkt voldoende uit depot. Hoekigheid van hoeken nieuw.

 

IEPT20120314, Rb Den Haag, Fatboy v Garden Impressions

Geen modelrechtinbreuk: andere algemene indruk: Voor het eigen karakter vooral bepalend het (stiksel)patroon op voor- en achterzijde dat doorloopt rond een rond bevestigingspunt en het nadrukkelijk uitstekende rechthoekige (mogelijk als label bedoelde) vlak aan de bovenzijde. De Ottowa vertoont in zoverre hetzelfde patroon dat de bovenzijde evenals het model is onderverdeeld in zes evenwijdige banen.Inbreuk auteursrecht onwaarschijnlijk.

 

IEPT20120302, Rb Den Haag, Vuurkorf

Ex parte bevel model- en auteursrechtinbreuk: De voorzieningenrechter ziet voldoende aanleiding voor toewijzing van het verzoek voor zover het beslag en bewaring van de inbreukmakende vuurkorven betreft, alsmede voor een verbod op modelrechtinbreuk en een verbod op auteursrechtinbreuk op de afbeelding.

 

IEPT20120229, Rb Den Haag, Sun Garden v Garden Impressions

de nieuwheid en het eigen karakter van Model 6051 liggen in het samenbrengen van verschillende stijlelementen in één stoel en de specifieke vormgeving van ieder van die elementen. Inbreuk: dezelfde algemene indruk. Depot voldoende duidelijk

 

IEPT20120227, Rb Den Haag, Action v AD Inkoop

€ 25.000 dwangsommen: toerekening verkoop 5 theelichthouders

 

IEPT20120216, HvJEU, Celaya v Proyectos

Modelrechtinbreuk: later ingeschreven gemeenschapsmodel kan inbreuk maken op eerder gemeenschapsmodel. Intentie en gedrag derde irrelevant voor inbreukvraag.

 

IEPT20120124, Hof Den Haag, Apple v Samsung

Geen inbreuk modelrecht met Galaxy Tab 10.1: Gegeven enerzijds de geringe beschermingsomvang van Apple’s model en anderzijds de tussen dit model en de Galaxy Tab 10.1 bestaande, niet onaanzienlijke, verschillen, is het hof, gelet op hetgeen in de rovv. 9.2 en 9.7 is overwogen, voorshands van oordeel dat de Galaxy Tab 10.1 bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan het Apple-model. Gedeponeerd model Apple ziet niet op iPad1 of iPad2: alleen kijken naar gedeponeerd model. Beschermingsomvang wordt mede bepaald door het vormgevingserfgoed, dat in beginsel bestaat uit alle voor de prioriteitsdatum openbare modellen.

 

IEPT20120113, Rb Den Haag, Pronto Wonen v DTP Import

Herziening ex parte verbod. Onduidelijk wie ontwerper c.q. rechthebbende is. Geen openbaarmaking als van DTP Import afkomstig: Dit betoog strandt reeds op de omstandigheid dat door de stempel van Samudra CV die naast de stempel van D-Bodhi is aangebracht op de meubels, zoals hieronder weergegeven. Onduidelijk wie ontwerper c.q. rechthebbende is. Onvoldoende onderbouwd dat [Y] in dienstverband ontwierp

 

IEPT20120110, Hof Leeuwarden, Esschert v S&S

Vuurkorf, de verpakking en de wikkel, ieder afzonderlijk voldoende oorspronkelijk; inbreuk. Esschert auteursrechthebbende wegens opdracht tot ontwerpen model. Inbreukverbod op grond van geharmoniseerd auteursrecht geen “maatregel van gelijke werking”.

 

2011

 

IEPT20111227, Hof Den Bosch, Montis

BC alleen toepasselijk buiten land van oorsprong. Minimumbeschermingsduur BC van 25 jaar voor werk van toegepaste kunst: eindigend per 1 januari 2008. Geen door artikel 18 VWEU verboden discriminatie bij ongunstiger behandeling eigen onderdanen door een lid-staat. Land van oorsprong: eerste publicatie: dat Montis de Charly tijdens de genoemde beurs voor het eerst aan het publiek, waaronder de meubelverkopers, heeft aangeboden en dat potentiële afnemers de mogelijkheid hadden de Charly te bestellen en/of te kopen. Geen slaafse nabootsing

 

IEPT20111221, Rb Den Haag, GB-Trade v Edco

Inbreuk modelrecht: geen voorgebruik te goeder trouw. [...] dat, anders dan Edco stelt, de All Ride houder niet voortvloeit uit onafhankelijk scheppend werk. Hieruit volgt reeds dat [D], en dus Edco, niet te goeder trouw vóór 3 maart 2008 een aanvang heeft gemaakt met, of serieuze en daadwerkelijke voorbereidingen heeft getroffen tot het gebruik in de Gemeenschap van de All Ride houder.

 

IEPT20111213, Rb Den Haag, Nozzad v Alvern

Wapperverbod ter zake van Benelux modelrechten: Betwisting inbreuk onvoldoende gemotiveerd weersproken. Geen onrechtmatig wapperen octrooi - equivalentie. Geen afstand beschermingsomvang octrooi. Maatstaf voor rechtmatigheid ”wapperen”: uitgangspunt dat het – naar achteraf blijkt: ten onrechte – verzenden van een sommatiebrief door de rechthebbende van een intellectueel eigendomsrecht teneinde inbreuk op dat recht te voorkomen of tegen te gaan, in beginsel niet onrechtmatig is, ook niet als die sommatie aan (potentiële) afnemers van de beweerdelijk inbreukmaker is gericht.

 

IEPT20111213, Hof Den Haag, Slewe v The Groove Garden

BLOOM auteursrechtelijk beschermd werk: creatieve keuzes uit elementen uit vormgevingserfgoed. GG-Pot inbreukmakend: te weinig verschillende totaalindrukken. Modelrecht: Beoordeling ingeschreven model en feitelijk verhandeld model: voor vaststellen aard, bestemming of functie ervan en enkel ter bevestiging van hetgeen uit ingeschreven model blijkt. Model nieuw en eigen karakter: andere algemene indruk dan VAS-ONE

 

IEPT20111207, Rb Den Haag, Carodel v Zeeman

Grensoverschrijdende bevoegdheid Nederlandse rechter. Auteursrechthebbende te bepalen naar lex originis: Belgisch recht. Werkgevers model- en auteursrecht. Inbreuk Frans en Duits auteursrecht of onrechtmatigheid naar Frans of Duits recht onvoldoende  onderbouwd

 

IEPT20111207, Rb Den Haag, Golden Dream v PBH

Auteursrechtelijk makerschap [X] onvoldoende onderbouwd: eerdere verkoop voor december 2008 in Gemeenschap. Ontbreken modelrechtelijke nieuwheid per februari 2009

 

IEPT20111102, Rb Den Haag, Alcomij v KG Systems

Geen overeenstemmende totaalindrukken: Veronderstellenderwijs tot uitgangspunt nemend dat het hoekstuk van Alcomij auteursrechtelijk beschermd is, is naar voorlopig oordeel geen sprake van een voldoende overeenstemmende totaalindruk, gelet op de beschermde trekken en waarbij in acht is genomen dat de vormgevingsvrijheid voor de producten in kwestie in aanzienlijke mate door functionele vereisten wordt beperkt. De voorzieningenrechter constateert met KG Systems een aanzienlijk aantal in het oog springende verschillen. Geen ander oordeel op grond van modelrecht of slaafse nabootsing.

 

IEPT20111028, HR, MAG v Edco

Bewijslast auteursrechtelijke reciprociteitsteits art. 2(7) Berner Conventie rust op partij die auteursrechtelijke bescherming claimt. Bewijsoordeel in andere zaak ontheft Hof niet van zelfstandige beoordeling. Nietigheid merk kan als verweer worden ingeroepen, geen nietigheidsvordering vereist. Geen restrictieve toepassing artikel 14(8) BTMW. Vragen van uitleg met betrekking tot het Protocol houdende wijziging van de (thans voormalige) Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, van Brussel van 20 juni 2002

 

IEPT20111021, Rb Den Bosch, China Commodities v Van Spaendonck
Executiegeschil: geen herziening bevelen. Enkele feitelijke of onjuistheid leidt niet tot misbruik van bevoegdheid executant; Geen verkapt appèl

 

IEPT20111020, HvJEU, PepsiCo & Grupo v BHIM

Modelrecht: geïnformeerde gebruiker: tussencategorie tussen gemiddelde consument en de vakman: een  gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke  ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector. Geïnformeerde gebruiker: van kind van vijf tot marketingdirecteur. Vergelijking: zo mogelijk rechtstreeks, maar kan ongebruikelijk zijn. Algemene indruk: daadwerkelijk verhandelde voortbrengselen kunnen in aanmerking genomen worden. 

 

IEPT20110922, HvJEU, Bell & Ross v BHIM

Niet-ontvankelijkheid: niet tijdig neerleggen origineel verzoekschrift is een niet regulariseerbaar gebrek. Geen verschoonbare dwaling: verantwoordelijkheid advocaat. De strikte toepassing van deze procedureregels is vereist ter wille van de rechtszekerheid en de noodzaak om elke discriminatie of willekeurige behandeling bij de rechtsbedeling te vermijden.

 

IEPT20110920, Hof Den Haag, Markant v Europlex

Modelrecht: Voorshand bewezen dat Europlex ontwerper is. Inschrijving door ander dan ontwerper te kwader trouw behoudens rechtvaardiging. Niet verlengen modelinschrijvingen hangende opeisingsprocedure onrechtmatig.

 

IEPT20110914, Rb Den Haag, Sun Garden v Garden Impressions

Nietigheidsvordering niet-ontvankelijk: Duitse beslissing over geldigheid Gemeenschapmodel heeft extra-territoriale werking: eerder onherroepelijk oordeel Duitse rechter tussen dezelfde partijen, over hetzelfde onderwerp en op dezelfde gronden als de procedure in Duitsland. Prejudiciële vragen over territoriale werking Duitse inbreukbeslissing ?

 

IEPT20110914, Rb Den Haag, Crocs

Overeenstemmende totaalindruk onvoldoende onderbouwd met overgelegd fotomateriaal. Volledige proceskosten art 1019h Rv omvatten kosten wrakingsprocedure.

 

IEPT20110914, Rb Den Bosch, China Commodities v Van Spaendonck

Inbreuk modelrecht. Nietigheid modelrecht niet overtuigend: Natuurlijk is het zo dat Van Spaendonck zijn inspiratie voor de tri-tennis wand heeft ontleend aan de TennisPartner, doch dat is iets anders dan het kopiëren van een bestaand ontwerp of het slechts verfraaien en/of verbeteren op technische punten. De totaalindruk van beide tenniswanden is totaal anders. [...]. dat China Commodities inbreuk maakt op het Gemeenschapsmodel van Van Spaendonck door een identieke oefenwand op de markt te brengen. Geen onrechtmatige publiciteit

  

IEPT20110906, Hof Leeuwarden, Esschert Design v S&S

Uitbreiding grondslag eis in hoger beroep met Gemeenschapsmodelrecht niet toegestaan: Gedeeltelijke verwijzing wegens exclusieve bevoegdheid Hof Den Haag en eventuele verwijzing wegens verkochtheid  leidt tot onredelijke vertraging en is in strijd met eisen van goede procesorde in kort geding

 

IEPT20110825, Rb Den Haag, Qoncepts v Mercurius

Auteursrecht [P] onvoldoende gemotiveerd betwist. Inbreuk auteursrecht en modelrecht aannemelijk: moet voorshands met Qoncepts worden geoordeeld dat, ondanks de door Mercurius genoemde verschillen, sprake zou zijn van inbreuk indien Mercurius nieuwe schepen zou bouwen volgens het model van de Sharq Explorer en Sharq Traveller. Gestelde partiële ontbinding licentie onevenredig: Die ontbinding komt er namelijk op neer dat alle verplichtingen van Mercurius vervallen, maar de prestatie van Qoncepts, de licentieverschaffing, blijft bestaan

 

IEPT20110824, Rb Den Haag, Apple v Samsung

Inbreuk EP 868-octrooi (gebruikersinterface voor het scrollen en verplaatsen van digitale objecten) door Samsung Galaxy Smartphones. Geen inbreuk EP 948-octrooi (multi-touch touchscreen). Gerede kans nietigheid EP022-octrooi (ontgrendelen touch-screen) wegens ontbreken inventiviteit. Geen inbreuk modelrechten conform inschrijvingen. Minimalistische vormgeving vooral technisch bepaald. Galaxy TAB, Galaxy S en Galaxy Ace hebben andere algemene indruk. Geen zelfde indruk Graphical User Interface. Modelrechtelijke prioriteitstoets: nieuwheid. Geen auteursrechtelijke bescherming in NL wegens ontbreken auteursrechtelijke bescherming in VS

 

IEPT20110818, Rb Amsterdam, Mietzeb v Frozz
MIETZEB auteursrechthebbende, geen leiding en toezicht K. Geen modelrecht illustratie: geen sprake een werk dat vatbaar is voor een modelrècht. Het gaat hier om illustraties die dienen ter ondersteuning van de verkoop van yoghurtijs en die kunnen niet worden aangemerkt als een weergave van het uiterlijk van een product van industriële vormgeving. € 1.000 voorschot gebruiksvergoeding per winkel.

 

IEPT20110817, Rb Den Haag, Henkes v Hajo Marketing

Modelrechtelijke beschermd model: Eigen karakter DAAAk huisjes t.o.v. Langley huisje. Inbreuk Hajo huisje: geen andere algemene indruk.Belang bij bevel ondanks onthoudingsverklaring: Hajo Marketing heeft in haar onthoudingsverklaring niet erkend dat Henkes de door hem gestelde auteurs- en modelrechten heeft, noch dat Hajo Marketing daarop inbreuk heeft gemaakt. Van een onvoorwaardelijke onthoudingsverklaring is dan ook geen sprake.

 

IEPT20110817, Rb Den Haag, Crocs v Sieraden

Overeenstemming FROG’S met bekend merk CROCS. Non-discriminatie auteursrechtelijke bescherming voor werken met EU-land als land van oorsprong. Auteursrechtelijke bescherming markante basisvorm Aqua Clog, in afwijking van hetgeen – op basis van andere stellingen en stukken – aangenomen in de zaak Crocs / Makro-Capelli. Deels inbreuk, deel geen inbreuk op auteursrecht Aqua Clog. Samenloop: tevens slaafse nabootsing. Schoen 4.6 geen auteursrechtinbreuk, maar wel slaafse nabootsing. Geen inbreuk op modelrecht model Mary Jane

 

IEPT20110808, Rb Den Haag, APK v Schippers

Uitputting modelrecht– geen bewijs van inbreuk: Schippers heeft namelijk aangevoerd dat de door haar verhandelde tags waar APK op doelt, door APK zelf aan Schippers zijn geleverd. (i) niet in geschil is dat APK het afgelopen jaar meer dan een miljoen APK-tags aan Schippers heeft geleverd en (ii) de door APK bij afnemers van Schippers aangetroffen tags – ook volgens APK – volledig identiek zijn aan de APK-tags.

 

IEPT20110722, Rb Den Haag, Firstbike v Ridder Ride
Modelrecht: Chopper niet inbreukmakend: andere algemene indruk. Chopper: geen impliciete indirecte modelinbreuk: op zijn minst is vereist dat de door Ridder Ride verhandelde onderdelen bestemd zijn om te worden samengevoegd tot een Enduro. Geen spoedeisend belang opgave winstgegevens.

 

IEPT20110719, Rb Den Haag, LA Tweez v Invention Works

Modelrecht. Nieuwheidsschadelijke openbaarmaking US 215: Naar voorlopig oordeel moet US 215 worden geacht beschikbaar te zijn gesteld aan het relevante publiek in de zin van artikel 7 van Verordening (EG) 6/2002 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: GModVo). Gelet op US 215 ontberen voorshands Gemeenschapsmodellen 000498225-0004 en 000456660-0001 (voorzover dit betrekking heeft op de pincet) zo niet nieuwheid dan in elk geval eigen karakter.

 

IEPT20110601, Rb Den Haag, Crocs v Calze Del Mondo

Geen verbod modelrechtinbreuk wegens gerede kans van slagen nietigheidsverweer. Inbreuk op auteursrecht inzake model Beach van Crocs: dat – ondanks de op punten afwijkende hielband – de schoen van Calze del Mondo in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het model ‘Beach’ vertoont dat de totaalindrukken die de beide schoenen maken te weinig verschillen om de schoen van Calze del Mondo als een zelfstandig werk aan te merken. Daarom is uit te gaan van ontlening en dus inbreuk op het aan Crocs toekomende auteursrecht. Geen rechtsverwerking Crocs

 

IEPT20110526, Rb Rotterdam, Karintrad v Meubelco

Opheffing beslag: modellen niet nieuw en geen eigen karakter: dat het bed met de nachtkastjes en de commode uit de "Starla" collectie van Meubelco niet nieuw zijn. Immers zijn vrijwel identieke meubelen reeds vóór de EU modelinschrijvingen van Meubelco getoond op een beurs in Istanbul. Dat Meubelco haar "Starla" collectie als eerste in de EU heeft geregistreerd, maakt niet dat ze nieuw zijn. Geen auteursrechtelijke bescherming

 

IEPT20110517, Hof Den Haag, I-Drain v ESS

Modelrecht: Afstemming met oordeel Invalidity Division BHIM, nu deze beslissing, voor zover hier van belang, moet worden gelijkgesteld met een vonnis van de bodemrechter. Geen klaarblijkelijke/kennelijke misslag. Nieuwe gebruiksfunctie rechtvaardigt niet direct zelfstandige modelbescherming. Afwijken van de Kinderkapperstoelleer geen onoverkomelijk bezwaar. Afwijzing inbreukvordering wegens nietigheid conform oordeel Invalidity Division. Geen slaafse nabootsing wegens ontbreken onderscheidend vermogen langwerpige douchegoten in 2009

 

IEPT20110516, Rb Arnhem, Lusaro

IE-recht op chassis van caravan onvoldoende onderbouwd. Opzegging duurovereenkomst in casu mogelijk zonder dat daartoe een voldoende zwaarwegende grond bestaat en zonder dat een opzegtermijn in acht diende te worden genomen.

 

IEPT20110504, Rb Den Haag, Plesner v Louis Vuitton

Vrijheid van meningsuiting weegt in casu zwaarder dan belang modelrecht. Naar voorlopig oordeel dient in de onderhavige omstandigheden het belang van Plesner bij het vrij (kunnen blijven) uiten van haar (artistieke) mening via het werk “Simple Living” zwaarder te wegen dan het belang van Louis Vuitton bij het ongestoord genot van haar eigendom. Van belang dat het gebruik door Plesner voorshands is aan te merken als functioneel en proportioneel en dat het niet een louter commercieel doel dient. Naar voorlopig oordeel is aannemelijk dat de intentie van Plesner met “Simple Living” niet is (of was) om in commerciële zin mee te liften op de bekendheid van Louis Vuitton. Terugwerkende kracht herziening ex parte bevel.

 

IEPT20110426, Rb Den Haag, Hoooked v Stam+

Nieuwheidsschadelijke publieke beschikbaarstelling model. Technisch bepaalde vormgeving

 

IEPT20110420, Rb Den Haag, Mag Instrument v Volume Trading

Vormen Mini en Solitaire ingeburgerd als vormmerk: geen inbreuk op vormmerken wegens onvoldoende overeenstemming. Evenmin inbreuk auteursrecht, modelrecht, noch slaafse nabootsing. Herroeping tussenvonnis Mini: geen slaafse nabootsing wegens duidelijk afwijkende presentatie.

 

IEPT20110419, Hof Den Haag, H&M v G-Star

G-Star’s Elwood auteursrechtelijk beschermd. Geen verwatering auteursrecht mogelijk: de beschermingswaardigheid van een werk moet worden beoordeeld op het moment waarop dat is vervaardigd. Derhalve is niet relevant dat bepaalde onderdelen van het ontwerp later zijn nagevolgd en niet meer als origineel worden ervaren. Inbreukmakende totaalindruk. Nietigheid merk wegens overeenstemming met ouder modelrecht

 

IEPT20110407, Rb Amsterdam, Dowell v Steco

Slaafse nabootsing: Eigen plaats Steco fietsvoordrager op Nederlandse markt. Vrijwel gelijke vormgeving kan leiden tot verwarring bij het publiek. Overgangsrecht voor artikel 14(8) BTMW alleen van toepassing op modellen van voor 1 december 2003

 

IEPT20110406, Rb Den Haag, GB-Trade v Edco

Goede trouw voorgebruik model te bewijzen: Uit artikel 22 lid 1 GModVo vloeit voort dat op Edco de bewijslast rust dat zij te goeder trouw is en dat de All Ride houder geen namaak is van het Gemeenschapsmodel.Registrant wordt geacht modelrechthebbende te zijn. Geldigheid model aangenomen; geen reconventie

 

IEPT20110329, Rb Den Haag, Dekker v Bakker  
Apparaatgerichte leer: Geen modelrechtelijke of auteursrechtelijke bescherming aluminium kleurige liggers. Resterende uiterlijke kenmerken van het model, geen andere algemene indruk wekken dan klassieke planken tuinschermen die behoren tot het vormgevingserfgoed. Geen slaafse nabootsing: geen eigen gezicht in de markt. Mededeling in nieuwsbrief niet misleidend.

 

IEPT20110223, Rb Breda, Goossens v Pronto

Modeldepot: niet nieuw: dat de modellen van de Quint dressoirs geruime tijd vóór de datum waarop zij werden gedeponeerd als model reeds bekend waren. Geen auteursrechtelijk beschermde ontwerpen. Geen slaafse nabootsing: Negatieve reflexwerking auteursrecht.

 

IEPT20110201, Rb Den Haag, Golden Dream v Lion

Onvoldoende bewijs makerschap - ontwerper: nu aannemelijk is gemaakt dat de ontwerpen voor de "Miami" en "Baltimore" vrijwel geheel overeenstemmen wordt er van uitgegaan dat het ontwerp waarvan Wojchiechowska stelt de maker te zijn en het niet ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht waarvan Firma Empire stelt rechthebbende te zijn reeds vóór december 2008/februari 2009 bestond en voor het publiek (in de EU) beschikbaar was. Anders eerder kort geding: Dat de uitkomst van de onderhavige zaak afwijkt van die in het eerder gevoerde kort geding over hetzelfde bedmeubel wordt veroorzaakt door het feit dat in de eerdere procedure - anders dan in de onderhavige - het makerschap van Wojchiechowska en de geldigheid van de modelrechten van Golden Dream niet werden betwist,

 

IEPT20110127, HvJEU, Flos v Semeraro

Auteursrechtelijke bescherming niet aangetast door verval van nationaal modelrecht: dat artikel 17 van richtlijn 98/71 aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een wettelijke regeling van een lidstaat die de auteursrechtelijke bescherming van die lidstaat uitsluit voor modellen die in of ten aanzien van een lidstaat zijn ingeschreven en die vóór de datum van inwerkingtreding van die wettelijke regeling tot het publiek domein zijn gaan behoren, ofschoon zij aan alle voorwaarden voor een dergelijke bescherming voldoen. Wetgeving inzake herleven auteursrecht – geen ‘veilige haven’ voor modellen waarvan modelrecht is verstreken, ongeacht de datum van fabricage of marketing.

 

IEPT20110127, Rb Den Haag, Louis Vuitton v Geminink

Ex parte verbod modelrechtinbreuk – nu geen rechtvaardigingsgrond: De voorzieningenrechter zal in het midden laten of voor het ongeautoriseerde gebruik van het Model in 2008 een rechtvaardigingsgrond bestond. In de situatie van nu, en gelet op het gebruik van nu is onaannemelijk dat voor de aanprijzing en merchandising voor eigen werk een rechtvaardigingsgrond bestaat.

 

IEPT20110112, Rb Assen, Staten en van Raalte v SBC

Inbreuk modelrecht. overeenstemmende totaalindruk: De totaalindruk die beide voeten maken wordt gedomineerd door de langhoekige vorm van de voet, de geronde lijnen, de symmetrische half-ellipsvormige uitsparingen aan de vier zijden van de voet, welke aan voor- en achterzijde schuin oplopen, de groef die in de lengte over de voet heenloopt en door de twee poten waarop de standaard rust. Met deze specifieke en visueel overheersende gemeen-schappelijke kenmerken wekken de voeten naar het oordeel van de rechtbank een overeenstemmende totaalindruk

 

2010

 

IEPT20101221, Rb Den Haag, Reef-One v Aquadistri

biOrb-Life aquaria auteursrechtelijk beschermd: dat het auteursrecht op de biOrb-Life aquaria is gebaseerd op creatieve keuzes met betrekking tot de combinatie voor ieder van de biOrb-Life aquaria van de opake kunststof zij- en bovenkant (het meest kenmerkende element van de ontwerpen), de afgeronde hoeken, de hoogte/breedteverhouding, het kleurgebruik en de vormgeving van het deksel en de voet van het aquarium. Inbreuk auteursrecht. Modelregistraties onvoldoende duidelijk.

 

IEPT20101130, Hof Den Haag, Hansgrohe v Tiger

Inbreuk: geen andere algemene indruk. Geen stijlverwatering. Techniekrestrictie: Apparaatgerichte leer. Vorm niet technisch bepaald Beschermingsomvang: dat van de beschermingsomvang van de Raindance zijn uitgesloten: de toepassing van afgeronde (organische) vormen; het overlopen van de handgreep in de douchekop; de uitvoering in chroom; de (afmeting en vormgeving van de) aansluiting van de handgreep op het  ophangsysteem; de mate van kromming van douchekop en handgreep; de toepassing aan de onderkant van de douchekop van kalkgaatjes; de toepassing van een binnen en een buitenring in de sproeikop; de draaibaarheid daarvan door middel van een handel

 

IEPT20101129, Rb Den Haag, Golden Dream v PBH 

Beschikbaarstelling aan publiek door Poolse modelregistratie: Aangenomen moet worden dat een dergelijke registratie bij een nationale instantie van een van de Lidstaten van de Europese Unie "redelijkerwijs ter kennis kan zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector" in de zin van art. 11(2)

 

IEPT20101119, Rb Den Haag, Cepia v Sigma
Verstekvonnis:  Vorderingen wegens inbreuk auteurs-, model- en merkenrecht toegewezen. Proceskosten € 13.392: Door betekening van een staat van kosten is Sigma tijdig geïnformeerd omtrent het door Cepia als proceskosten gevorderde bedrag en de specificatie daarvan

 

IEPT20101110, Rb Breda, Happy-Point v JB

Inbreuk auteursrecht en modelrecht Abraham- en Sarah-pop.
Schadestaat toegewezen; schade aannemelijk. Bestellen ooievaar in China onvoldoende voor (inbreuk: [...] blijkt echter niet meer dan dat 18 ooievaars bij een Chinese producent heeft besteld. Gelet op het bepaalde in artikel 13 Aw en artikel 3.16 BVIE is enkel het bestellen van ooievaars in China onvoldoende om inbreuk aan te nemen.

 

IEPT20101027, Rb Den Haag, Thane en Ontel v Tell Sell

Nevenvorderingen: geen “voldoening uit de boedel”: De gevorderde prestaties zijn namelijk niet gericht op het verschaffen van stoffelijk voordeel aan Thane. Inbreuk en technisch bepaald zijn afslankbroek onvoldoende gemotiveerd. Inbreuk model veger, geen inbreuk oplader. Ontel auteursrechthebbende verpakking ex artikel 8 Aw. Bekendmaking onder geheimhouding geen beschikbaarstelling aan het publiek

 

IEPT20101027, Rb Den Haag, Bonnie Doon v Angro
Auteursrecht en modelrecht: bewijsopdracht Angro inzake niet-ontlening identieke Angro legging. Presentatie aan afnemers is “in de handel brengen” in de zin van GModVo. Oorspronkelijkheid onderdeel van een werk: Voor delen van een werk gelden geen andere regels dan voor volledige werken.

 

IEPT20100929, Rb Arnhem, Rolf Benz v Zijlstra
Inbreuk modelrecht en auteursrecht: dat het hier niet zozeer gaat om de totaalindruk als zodanig, noch om de stijl, maar om de overeenstemmende kenmerkende aspecten daarvan. Geen slaafse nabootsing: Zijstra niet de fabrikant of opdrachtgever, maar enkel verkoper en richt zich op ander marktsegment

 

IEPT20100901, Rb Zwolle-Lelystad, Wehkamp
Rb Den Haag exclusief bevoegd inzake gemeenschapsmodelrechten: Verwijst de zaak in stand waarin zij zich bevindt, naar de rechtbank te ’s-Gravenhage, sector civiel

 

IEPT20100707, Rb Den Haag, BMW & Rolls Royce v ABC

Geen overeenstemming met Grille merk en geen inbreuk modelrecht Rolls Royce Phantom. Geen slaafse nabootsing Rolls Royce Phantom: dat sprake is van volstrekt onvergelijkbare automobielen en dat het ondenkbaar lijkt dat het geïnformeerde publiek bij beschouwing van de Limousine zal menen met een "Rolls Royce" van doen te hebben

 

IEPT20100701, Rb Den Haag, Van Otterloo v DNG c.s.

Ontbreken nieuwheid: Het model van Faerch is eerder gedeponeerd dan dat van Van Otterloo, zodat dit laatste model nieuwheid ontbeert.

 

IEPT20100622, GEU, Shenzhen v BHIM

Openbaarmaking tijdens commerciële beurs en in gespecialiseerde pers. Geïnformeerde gebruiker – geen technisch deskundige: Het bijvoeglijke naamwoord „geïnformeerd” suggereert dat de gebruiker, zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan.

 

IEPT20100609, Rb Den Haag, VF v Masita
Napapijri v Nordal: Geen inbreuk (i) op merkrechten logo's, badge's en gestileerde vlaggen, (ii) op auteursrechten badges, folders en kleding, (iii) op modelrechten kleding en ook geen slaafse nabootsing, bij gebreke van bijkomende omstandigheden

 

IEPT20100518, Hof Den Haag, BMW v Inter-Tyre
Toelaatbaar gebruik woordmerk BMW om bestemming waar aan te geven: Om passende velgen aan te bieden, dient het automerk (evenals het model, type en de bandenmaat van de desbetreffende auto en (soms) het bouwjaar) te worden vermeld. Model-depots voldoende duidelijk. Algemeen verbod met specificatieplicht. Spoedeisend belang nevenvorderingen: wel bij opgave producenten, fabrikanten, distributeurs en leveranciers. Geen spoedeisend belang bij informatie over winst.

 

IEPT20100512, GEU, Beifa v BHIM

Nietigheid beslissing kamer van beroep wegens vergelijking met ander teken dan het oudere beeldmerk. Voor nietigheid model niet vereist ouder teken hetzelfde is, maar dat het overeenstemmend is. Niet nodig dat publiek model als onderscheidend teken opvat. erzoek om bewijs normaal gebruik ouder merk niet pas in beroep.

 

IEPT20100407, Rb Rotterdam, Cupje van Perry

Modelrechten bij werkgever c.q. directeur: Onduidelijkheid wat is overeengekomen over wie aanspraak op rechten heeft

 

IEPT201000322, Rb Amsterdam, Betafence v CM
Verlof tot repeterend beslag en monsterneming: Het in het verzoekschrift onder (i) opgenomen verzoek repeterend beslag te mogen leggen op de in het verzoekschrift onder 5 omschreven producten en op reclamemateriaal zal worden toegestaan tot en met 26 maart 2010, nu immers niet kan worden uitgesloten dat verdere inbreukmakende producten zullen worden aangeboden.

 

IEPT20100319, Rb Den Haag, Burg Watchphone
Modelrecht-inbreuk. Misleidende mededelingen inzake rechten: In het licht van de daartegen zijdens GPDC en Burg Realisation gevoerde bezwaren heeft Vis c.s. de juistheid of volledigheid van de uitingen ‘The Original’ of ‘The Original Watchphone’, ‘patented worldwide’ en ‘patented product’ betreffende de Dutch Q watchphones niet aannemelijk gemaakt, terwijl zulks gezien artikel 6:195 BW op haar weg had gelegen. Geen spoedeisend belang nevenvorderingen

 

IEPT20100318, GEU, Grupo Promer Mon Graphic v BHIM
Betwiste model wekt geen van het oudere model verschillende algemene indruk. Sterk beperkte ontwerpvrijheid wegens in voortbrengsel te integreren gemeenschappelijke kenmerken en veiligheidseisen.Voortbrengsel waarin model wordt verwerkt: rekening moet worden gehouden met de desbetreffende opgave in de aanvraag voor inschrijving van dit model rekening, maar in voorkomend geval ook met het model zelf, voor zover daaruit de aard van het voortbrengsel, de bestemming of de functie ervan naar voor komt. Kwade trouw geen grond voor nietigheid gemeenschapsmodel

 

IEPT20100305, Rb Amsterdam, HIFA v Ledermode & Leathers

Nieuwheid en oorspronkelijkheid modellen niet voldoende aannemelijk: Kortom, HIFA heeft haar stellingen met betrekking tot de 'nieuwheid' van de modellen, tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door [Y] c.s., op voorhand niet aannemelijk gemaakt. Alleen al op grond daarvan zijn de vorderingen jegens [Y] c.s. niet toewijsbaar.

 

IEPT20100224, Rb Den Haag, Vredo v Benedict
Niet inbreukmakend aanbod van vervangingsonderdelen: Voorshands oordelend stelt de voorzieningenrechter vast dat het beroep van Benedict op artikel 110 GModVo slaagt. Benedict biedt vervangingsonderdelen (injecteerschijven en uitloopmonden) aan voor een samengesteld voortbrengsel (de cutting tool voor de betreffende mestmachine van Vredo) die ertoe dienen de snijgereedschappen hun oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven, waarbij de uiterlijke kenmerken van de injecteerschijven en uitloopmonden naar voorlopig oordeel bepalend zijn voor het Gemeenschapsmodel

 

IEPT20100223, Hof Amsterdam, Markant v Vlaar Ergonomie BV
rechtsvermoeden auteursrechtoverdracht bij toestemming modeldepot: Artikel 3.28 lid 1 BVIE geeft het rechtsvermoeden dat de ontwerper van een krachtens de auteurswet beschermd werk die een ander toestemming verleent een tekening of model waarin dat werk is belichaamd, te deponeren, zijn auteursrecht deels overdraagt. Licentie: De overeenkomst houdt in dat het gebruik van rechten berust (dat wil zeggen: zal berusten) bij 3D Tradelink oud en dat deze dat gebruik niet zonder toestemming van Prodesign aan een derde zal overdragen. Daarin kan het hof niet anders lezen dan een licentieverlening

 

IEPT20100217, Rb Den Haag, Bonnie Doon v Hans Textiel
Inbreuk modelrecht aangenomen: De Hans Textiel legging heeft evenals het Bonnie Doon model onderaan de pijpen drie op gelijke afstand aangebrachte horizontale lockrandjes, die op ongeveer dezelfde afstand van elkaar zijn geplaatst als in het Bonnie Doon model. Hierdoor wekt de Hans Textiel legging bij de geïnformeerde gebruiker dezelfde algemene indruk als het Bonnie Doon model.

 

IEPT20100127, Rb Den Haag, Bocci v Ni Hao.

Geen inbreuk: andere algemene indruk ten opzichte van ingeschreven model: Het ingeschreven model wordt in niet onbelangrijke mate gekenmerkt door een stippel patroon, dat niet herkenbaar is in de lamp van Ni Hao model. Andersom wordt de lamp van Ni Hao gekenmerkt door zijn uitvoering in massief glas. Die uitvoering draagt in hoge mate bij aan de algemene indruk die deze lamp wekt. Geen slaafse nabootsing

 

2009

 

IEPT20091222, Hof Den Haag, KSI
KSI-lampen auteursrechtelijk beschermd: de vorm en het uiterlijk van de KSI-lampen wijke zodanig af van de door [appellant] getoonde reeds eerder in de handel gebrachte lampen in dezelfde stijl, dat daaruit in voldoende mate blijkt van persoonlijke, creatieve keuzes van de maker. Maker/rechthebbende: wanneer een (al dan niet gedeponeerd) model op bestelling is ontworpen en deze bestelling is gedaan met het oog op het gebruik daarvan in de handel, degene die de bestelling heeft gedaan als ontwerper wordt beschouwd en aldus auteursrechthebbende is, behoudens andersluidend beding

 

IEPT20091201, Rb Den Haag, Tower v Schram
Oorspronkelijke combinatie van subjectieve vormgevingselementen. Geen belang bij beoordeling modelrechtelijke grondslag: verbod reeds toewijsbaar op grond van het aan Tower toekomende auteursrecht op de ontwerpen voor de Tegal-meubelen en geen verbod met werking buiten Nederland gevorderd.

.

 

IEPT20091021, Rb Den Haag, Bloom v Groove

Nietig modelrecht. Geen auteursrechtinbreuk. Bij de door Groove aangeboden bloempot is juist wat betreft het onderscheidende element een geheel ander weg ingeslagen. Persoonlijk stempel ten gevolge van technische keuzes: Aannemelijk is dat de maker door het doen van op zich zelf technische keuzes in niet te verwaarlozen mate invloed kan uitoefenen op de algemene indruk die de gehele pot wekt en dat als gevolg daarvan die pot zich kan onderscheiden van andere potten met of zonder verlichting.

 

IEPT20091014, Rb Den Haag, Coty v FM Group

Inbreukmakende overzichtstabel ‘smell alikes’ : De afnemer kan aldaar opzoeken welk productnummer dezelfde geurgewaarwording zal bieden als het hem of haar bekende merkproduct. In de voorgaande bladzijden van de brochure heeft de afnemer geleerd dat er geen wezenlijk verschil, anders dan verpakking en presentatie, is tussen het bekende merkproduct en het FM product.

 

IEPT20091013, Hof Den Haag, Huiskens v Baby Dan
Model niet nieuw: dat het traphek Danamic van Baby Dan reeds voor de depotdatum in de belanghebbende kring feitelijke bekendheid genoot in de Benelux. Gedeeltelijke nietigheid meervoudig depot: dat hoewel het hier nog toepasselijke artikel 19 BTMW (oud) bepaalde dat de nietigverklaring, vrijwillige doorhaling of afstand steeds betrekking moest hebben op de tekening of het model in zijn geheel, aangenomen wordt dat bij meervoudige depots de nietigverklaring beperkt kan worden tot één van de in dat meervoudige depot opgenomen tekeningen en modellen (vgl. ten aanzien van vrijwillige doorhaling artikel 18 lid 1 BTMW (oud)).

 

IEPT20091013, Rb Den Haag, Mepal v Xenos
Vorm lijst niet uitsluitend door technische functie bepaald: Ter zitting is getoond – en door Xenos is niet bestreden – dat de buitenste lijst van het deksel volledig is los te nemen, waarna een volledig sluitende deksel resteert die probleemloos kan worden geopend en gesloten, zodat de kenmerken van het geregistreerde deksel niet geacht kunnen worden te zijn bepaald door de eis van goede afsluitbaarheid. Inbreuk: de deksels van de Xenos voorraaddozen wekken bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk dan het model van Mepal.

 

IEPT20090918, Rb Den Haag, ESS v I-Drain
Inbreuk modelrecht: Model niet technisch bepaald. Dat niet elk kenmerk waaraan een technische functie kan worden toegeschreven, wordt getroffen door de uitsluiting van artikel 8 GModVo. Alleen als technische overwegingen beslissend zijn geweest voor de vormgeving, is er grond voor nietigverklaring van het Gemeenschapsmodel. Misleidende advertentie.

 

IEPT20090714, Rb Arnhem, Philips v Aldi
Ex parte bevel toegewezen op grond van auteursrecht en modelrecht. Het gevorderde onder C wordt afgewezen omdat schending van art. 6:162BW geen aanspraak op een voorziening ex art. 1019e Rv geeft.

 

IEPT20090710, Rb Assen, Staten en Van Raalte v SBC en Herva
Inbreuk modelrecht: voor wat betreft de vorm en lijnen (ellipsvorm, uitsparing in het midden) leidt tot de conclusie dat er een grote mate van overeenstemming

 

IEPT20090702, HvJEG, FEIA v Cul de Sac

Rechthebbende niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel: het recht op het gemeenschapsmodel toekomt aan de ontwerper, tenzij het bij overeenkomst is overgedragen aan diens rechtverkrijgende. Opdrachtgever geen rechthebbende Gemeenschapsmodel

 

IEPT20090624, Rb Den Haag, Bonnie Doon v Hans Textiel
Verwerping exceptie van onbevoegdheid Rb den Haag: de rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel hebben uitsluitende bevoegdheid terzake van alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk op Gemeenschapsmodellen, zulks ongeacht of de procespartijen al dan niet in dezelfde lidstaten woonplaats hebben of gevestigd zijn

 

IEPT20090610, Rb Den Haag, Europochette v Vanderbiest cs

Geen wanprestatie door licentie Model C die tot uitgesloten Model B kan worden omgevormd: niet aannemelijk dat Vanderbiest en Topas ten tijde van het sluiten van de Vaststellingsovereenkomst de wetenschap hadden dat model C de verborgen functionaliteit bezat het model de zelfde algemene indruk te geven als model B.

 

IEPT20090522, Rb Den Bosch, Rosero v VDL

Geen model- of auteursrechten Vermeersch: Zo er al sprake is van een auteursrecht of model-recht op de Picardie, zouden deze rechten toekomen aan Rosero, en dat in ieder geval niet VDL enig beschermingswaardig recht op het model van de Picardie toekomt. Geheimhouden modeldepot tijdens samenwerking is misbruik van recht.

 

IEPT20090513, Rb Amsterdam, Steffex v W c.s. - bureaustoel

Bewijs nieuwheidsschadelijke bekendheid model: aangenomen wordt dat zowel de aan de 2031 nagenoeg identieke 203 als de 2031 zelf meer dan 12 maanden voorafgaand aan het modeldepot van de 2031 door [W c.s.] al door Steffex werd besteld bij [W c.s.]. De rechtbank kan zich bezwaarlijk een situatie voorstellen waarbij bureaustoelen voor verkoop geleverd zouden worden onder voorwaarde van geheimhouding.

 

IEPT20090331, Rb Den Haag, Bose

Ex parte bevel toegewezen ter zake van Gemeenschapsvormmerk en -modelrecht

 

IEPT20090318, Rb Den Haag, Crocs v Makro en Cappelli

Geen inbreuk auteursrecht omdat auteursrechtelijk beschermde trekken onvoldoende terugkomen. De 'look and feel' van de Crocs modellen wordt in belangrijke mate bepaald door de uitvoering in flexibele kunststof en de uit één stuk bestaande hoofdstructuur. Naar het oordeel van de rechtbank hangt dit in hoge mate samen met keuzes die zijn gemaakt op het vlak van stijl en techniek. Evenmin inbreuk modelrecht, noch slaafse nabootsing.

 

IEPT20090224, Hof Den Haag, Reckitt v Action

Geen inbreuk merkrechten, modelrechten of auteursrechten Cillit Bang en Vanish-verpakkingen. Spoedeisend belang bij verbod; niet bij nevenvorderingen of voorschot schadevergoeding

 

IEPT20090224, Hof Den Haag, Carmo v Reich

Geen inbreuk model- of auteursrecht: vormen waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie komen niet voor bescherming in aanmerking. De niet uit de registratie blijkende kenmerken mogen geen rol spelen bij het bepalen van de beschermingsomvang. Tijdige specificatie proceskosten - 1019h Rv: de onderbouwing en specificatie van kosten, voor zover bekend, moet uiterlijk op de elfde werkdag voor het pleidooi worden ingediend.

 

IEPT20090219, Rb Arnhem, All-Line v Plieger

Model niet nieuw: ronde afwerking aan weerszijden van de stekkerdoos en de met elkaar versmolten, uitstulpende contactpunten al bekend uit oudere depots op naam van derden. Bepalingen BTMW van toepassing op nieuwheidsvereisten model van vóór 1 december 2003. Geen richtlijnconforme interpretatie inzake 'eigen karakter'. Wel richtlijnconforme uitleg 'technische bepaalbaarheid'.

 

IEPT20090217, Rb Den Haag, Euro-Stoel v Schaffenburg

Inbreuk modelrecht. Gerede kans op vernietiging Gemeenschapsmodel niet aannemelijk gemaakt. De bureaustoel 'Saturn' wekt geen andere algemene indruk dan het ingeschreven model

 

IEPT20090203, Hof Amsterdam, Voortman v HS Design

Opdrachtgever geldt als ontwerper/maker, behoudens andersluidend beding. Voortman bestrijdt terecht dat, zoals rechtbank heeft overwogen, een dergelijk andersluidend beding kan worden afgeleid uit de brieven van Voortman van 6 maart 1992 en 3 september 1997 en derhalve geacht moet worden tussen partijen te zijn overeengekomen.

 

IEPT20090203, Rb Den Haag, Jems v Hollywood Nails

Geen inbreuk modelrecht haarkristallen: de haarkristallen van Hollywood Nails wekken een andere algemene indruk dan het ingeschreven model.

 

2008

 

IEPT20081216, Rb Den Haag, Trendhopper v Arp Design

Geen inbreuk auteurs- of modelrecht. Longs Legs tafel auteursrechtelijk beschermd, maar Madura niet inbreukmakend omdat het onderstel in zijn hoofdvorm gebaseerd op een ander constructieve uitgangspunt, welk tot gevolg heeft dat tegenover elkaar staande pootdelen in hetzelfde vlak liggen, waardoor een andere algemene indruk ontstaat.

 

IEPT20081211, Rb Assen, Kembo v Drentea

Geen inbreuk auteurs- of modelrecht: Op grond van verschillen op de meest kenmerkende punten,staat onvoldoende vast dat in een bodemprocedure geoordeeld zal worden dat er sprake is van een inbreuk op het Gemeenschapsmodellenrecht of het auteursrecht, dan wel slaafse nabootsing. Bevoegdheid bij voorlopige voorziening Gemeenschapsmodelrecht

 

IEPT20081209, Rb Den Haag, Janty v Nimaco

Afwijzing ex parte verbod: Gestelde inbreuk auteursrecht en modelrecht niet aannemelijk.

 

IEPT20081114, Rb Den Haag, Marko v Van Woensel

Ex parte bevel - inbreuk modelrecht schoenen

 

IEPT20081113, Rb Den Haag, Crocs v X

Geen spoedeisend belang: Niet opgetreden in augustus 2007 of febrruari 2008. Informatie uit strafzaak jui 2008 ziet op feiten van voor november 2007. Aannemelijk dat X sinds februari 2008 gestopt is en geen dreiging van verdere inbreuk. Weigering om onthoudingsverklaring te ondertekenen is in dit a-typische geval onvoldoende om een spoedeisend belang aan te nemen  

 

IEPT20081029, Rb Utrecht, FenLand Holding v Mede Groep

Auteursrechthebbende op door directeur opgestelde stukken - artikel 8 Aw

 

IEPT20081020, Rb Den Haag, Motoport v IGM Trading

Ex parte bevel modelrecht reflectievest

 

IEPT20081022, Rb Den Haag, Howe cs v Casala

Tutor tafel auteursrechtelijk beschermd. Inbreuk en ontlening aangenomen. niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel inmiddels verstreken. Proceskosten gematigd op grond van Indicatietarief IE-zaken.

 

IEPT20081016, Rb Den Haag, Teddy v Ambika

Ex parte bevel wegens inbreuk modelrecht blouse

 

IEPT20081015, Rb Den Haag, Voortent

Model nieuw en eigen karakter, ondanks technisch bepaalde elementen. Artikel 1019h Rv biedt geen grondslag voor het vorderen van handhavingskosten sec, los van een vordering tot handhaving van IE-rechten

 

IEPT20081014, Hof Den Bosch, Michaud v Owens

Honingpotje auteursrechtelijk beschermd. Overdracht auteursrecht beoordeeld naar Frans recht. Ontwerperschap voldoende bewezen, behoudens tegenbewijs. Nietigheid internationaal modeldepot te beoordelen naar Benelux recht: depot nietig omdat Kenmerkende eigenschappen van model niet uit depot blijken.

 

IEPT20081014, Rb Den Haag, Trenité v Trendhopper

Ex parte bevel wegens modelrechtinbreuk

 

IEPT20081007, Rb Den Haag, BMW v Inter-Tyre Holland
Inbreuk modelrecht: de Gemeenschapsmodellen zijn vrijwel tot in detail nagemaakt. Merkinbreuk: uit de afbeelding wordt immers niet duidelijk dat de velgen weliswaar geschikt zijn voor auto's van het merk BMW maar niet van BMW afkomstig zijn. Nevenvorderingen afgewezen wegens onvoldoende spoedeisend belang

 

IEPT20081002, Rb Den Haag, Honcoop v De Bie Venray - Bekerdrager

Inbreuk modelrecht

 

IEPT20081001, Rb Den Haag, Hansgrohe v Tiger

Model- en auteursrecht: beperkte beschermingsomvang model douchekop wegens stijlkenmerken en technische vereisten

 

IEPT20080930, Rb Den Haag, Bodum v Kaldi Koffie

Ex parte bevel moEx parte bevel modelrechtinbreuk tegen 57 partijen. Toegewezen terzake van dubbelwandig glaswerk, afgewezen terzake van cafetière vanwege slechte kwaliteit beeldmateriaal van produkt gerekewstreerden

 

IEPT20080904, Rb Den Haag, Bonnie Doon v Angro

Inbreuk niet-ingeschreven modelrecht legging; bewijs van eerste ontwerp

 

IEPT20080806, Rb Amsterdam, Steffex v [W c.s.] - bureaustoel

Bewijsopdracht inzake nieuwheidsschadelijk voorgebruik model en inzake auteursrechtelijk makerschap. Ongeoorloofd sommeren afnemers, indien geen model- en auteursrechthebbende

 

IEPT20080806, Rb Den Haag, Crocs v Blokker

Ex parte bevel wegens auteursrechtinbreuk. Bevel geweigerd op grond van modelrecht wegens verzuim vermelding BHIM-nietigheidsprocedure en omdat vanwege die nietigheidsprocedure niet voldaan wordt aan hoge eisen voor een ex parte verbod, in het bijzonder ter zake van de geldigheid van het Gemeenschapsmodelrecht. Grensoverschrijdend bevel afgewezen omdat niet voldoende is gemotiveerd dat in lidstaten EG inbreuk gemaakt wordt.

 

IEPT20080801, Rb Den Haag, Cleybergh v Van Roon

Ex parte bevel : auteurs- en modelrecht op kandelaar

 

IEPT20080714, Rb Den Haag, Capelli v Crocs

Geldigheid modelrecht aangenomen, ondanks nietigverklaring in eerste instantie bij BHIM en zelfde oordeel Duitse rechter. Doorvoer naar Duitsland niet toegestaan. Recht op aangifte bij inbreuk Gemeenschapsmodelrecht confrom artikel 3.17(3) BVIE

 

IEPT20080704, Rb Den Haag, Hansa v Aqua Farm
Inbreuk modelrecht: onvoldoende belang bij cumulatief verbod o.g.v Gemeenschapsmerk, mede omdat verweer dat de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft een aanzienlijke kans van slagen heeft

 

IEPT20080616, Rb Den Haag, Sørensen v Bukan Office

Ex parte bevel ingeschreven Gemeenschapsmodel

 

IEPT20080612, Rb Den Haag, MM-Exclusief v Sikombi

Ontbreken nieuwheid model geen toepassing vermoeden van geldigheid Gemeenschapsmodelrecht in kort geding

 

IEPT20080604, Rb Den Haag, Dedon v Outdoor Lifestyle
Inbreuk modelrecht diverse stoelen en tafel

 

IEPT20080529, Rb Den Haag, Crocs
Geen modelrecht, wel auteursrechtelijke bescherming. Geen voorlopige voorziening op grond van modelrecht nu de geldigheid van het recht is bestreden en het recht in ieder geval in eerste instantie nietig is verklaard.Het ontwerp van de 'Beach' schoen heeft een eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.

 

IEPT20080528, Rb Den Haag, Present Time v Blokker cs
Slaafse nabootsing aardewerk fritesbak: Bij de beoordeling of de aardewerk fritesbak van Present Time een eigen plaats inneemt op de markt, dienen schalen van plastic buiten beschouwing te blijven. Gevaar voor verwarring niet weersproken. Inbreuk auteursrecht op vier klokken

 

IEPT20080523, Rb Den Haag, Container Centralen

Ex parte verbod op grond van model- en merkenrecht, niet op grond van octrooirecht of slaafse nabootsing. Het verzoek dient overigens te worden afgewezen, omdat het verzoek niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen, in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van het gestelde recht en de gestelde inbreuk daarop.

 

IEPT20080522, Hof Den Haag, Footwear v Converse

Geen inbreuk model- of auteursrecht: Andere totaalindruk in de ogen van de geïnformeerde gebruiker. Op voldoende eigen wijze uiting gegeven aan de vigerende mode, trend of stijl van ontwerpen

 

IEPT20080521, Rb Rotterdam, Meubelco v Sefa Meubel

Modelrechtelijke bescherming meubellijnen Romina en Safira, ondanks dat deze 2 jaar voor registratiedatum op de markt zijn gebracht. Auteursrechtelijke bescherming meubellijnen 'Christy', 'Melissa' en 'Naomi' afgewezen wegens gebrek aan oorspronkelijkheid

 

IEPT20080520, Rb Den Haag, Dedon v Suprento
Inbreuk op modelrechten Dedon Lounge. Geen andere algemene indruk. Vermoeden van geldigheid: Zolang vordering tot nietigverklaring niet is ingesteld bij BHIM brengt het vermoeden van geldigheid mee dat in deze procedure moet worden uitgegaan van de geldigheid van de Gemeenschapsmodellen.

 

IEPT20080506, Rb Den Haag, G-Star v Mondo Bazaar
ex parte verbod - modelrecht en auteursrecht jack

 

IEPT20080416, Rb Den Haag, Room Seven v Zinos
Beoordeling inbreuk auteurs- en modelrecht diverse prints voor stoffen: Inbreuk aangenomen terzake van de prints White Bubbles, Stripe Flower en Multi Color Stripe, geen inbreuk voor Pink Blue patchwork quilt. Blue Mini Check print niet auteursrechetlijk beschermd. Dreiging inbreuk terzake van prints Billy en Ocean Dream

 

IEPT20080311, Rb Den Haag, SEB v Philips (Foodprocessor)
Geen inbreuk modelrecht: Uiterlijk utilitaire huishoudelijke keukenapparaten wordt in belangrijke mate maar niet uitsluitend bepaald door de verscheidene technische functies. De modelrechtelijk relevante vormgevingskenmerken zijn bij het aangevallen Philips apparaat naar voorlopig oordeel zodanig anders uitgevoerd, dat dit apparaat (net) vrijloopt, omdat aldus een modelrechtelijk relevante andere algemene indruk wordt gewekt.

 

IEPT20080311, Rb Den Haag, MFB v Asian Gear (beslag)

Bewijsbeslag ex artikel 1019b-d Rv

 

IEPT20080311, Rb Den Haag, MFB v Asian Gear (bevel)
Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv

 

IEPT20080409, Rb Den Haag, Eurotrade v Gamma
Modelrecht: ex parte bevel

 

IEPT20080304, Rb Den Haag, Enanef v Eurosolar
Model nietig wegens technische functie: Rechtbank onderschrijft de zogeheten apparaatgerichte leer, aangezien de resultaatgerichte leer met zich zou brengen dat techniek welke principieel vrij is het apparaat van Enanef wordt niet beschermd door enig in Nederland geldig octrooi en ook equivalen-ten van diezelfde techniek, langs de weg van het modelrecht alsnog uitsluitend voor Enanef beschikbaar zou zijn

 

IEPT20080221, Rb Den Haag, Easy Drain
Aan ingrijpende maatregel als een ex parte verbod zijn hoge eisen te stellen, in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van het gestelde recht en de gestelde inbreuk daarop. In dit verband is van belang dat het patroon van openingen in het rooster afwijkt van de gedeponeerde en door ESS op de markt gebrachte modellen. Toegewezen grensoverschrijdend bevel voor alle lidstaten van de Europese Gemeenschap 

 

IEPT20080219, Rb Den Haag, Meubelfabriek Vermeer v Van Dam Meubelen
Inbreuk Gemeenschapsmodelrecht en slaafse nabootsing; Gemini-lijn niet inbreukmakend

 

IEPT20080212, Hof Den Bosch, Europochette
Modelrecht - nieuwe vorm bestekhouder: Europochette wijkt op meer dan slechts onbelangrijke details af van de modellen die volgens Driessen al eerder bestonden. Uiterlijk niet uitsluitend door technische functie bepaald. Andere rechtbanken dan de rechtbank Den Haag ook bevoegd voor voorlopige voorzieningen bij Gemeenschapsmodellen.

 

IEPT20080212, Rb Den Haag, The Heating Company v Instamat

Geen inbreuk auteursrecht of modelrecht - onvoldoende duidelijk of Heating Company auteursrechthebbende is door overdracht

 

IEPT20080205, Hof Den Bosch, Michaud v Owens

Tussenarrest: Uitlatingen inzake consequenties Frans vonnis voor model- en auteursrecht

 

IEPT20080109, Rb Den Haag, Freesapparaat
Modelrecht en slaafse nabootsing: Vormgeving sleufslijpmachine vrijwel uitsluitend technisch bepaald - constructeur geen modelrechtelijk ontwerper

 

IEPT20080107, Rb Den Haag, Safretti
Ex parte bevel voor inbreuk Gemeenschapsmodelrecht 

 

2007

 

IEPT20071221, Rb Utrecht, Riviera Maison v Hoogendam
Onduidelijk wie auteursrechtelijke maker c.q. modelrechetlijke ontwerper is - Geen slaafse nabootsing distributeur bij gebreke van ontlening

 

IEPT20071210, Rb Den Haag, Impliva v Senz Umbrellas
Onrechtmatige daad: Geen wapperverbod: geen inbreuk op octrooirecht, wel inbreuk op modelrecht en auteursrecht aangenomen

 

IEPT20071207, Rb Den Haag, Bonnie Doon v Angro
Inbreuk modelrecht: vier kartelranden op legging zelfde algemene indruk als drie kartelranden - nevenvordering, incl. rectificatie, in kort geding toegewezen vanwege eerdere vaststellingsovereenkomst 

 

IEPT20071123, Rb Den Haag, Granuband v Granuflex
Wapperverbod ter zake van vervallenverklaard vonnis inzake modelrechtinbreuk - Rechtbank op grond van Gemeenschapsmerkenverordening onbevoegd ten opzicht van Hongaarse gedaagde en potentiële grensoverschrijdende inbreuk in Duitsland

 

IEPT20071017, Rb Den Haag, G-Star v Esprit
Acht modellen, waarvan vier eigen karakter en inbreuk en vier niet

 

IEPT20071002, Rb Den Haag, Velopa v GTV

Geen modelinbreuk - Inbreuk auteursrecht pannadgoaltjes- Nevenvorderingen afgewezen - Proceskosten gematigd

 

IEPT20070814, Hof Den Bosch, Montis Stoelen

Auteursrecht erkend - Inbreuk op stoelen Charly en Chaplin - Geen inbreuk op stoelen Windy, Poker en Sting

 

IEPT20070622, BenGH, Electrolux v Sofam

Fictieve ontwerper ook rechthebbende bij niet-gedeponeerde modellen - Opdrachtgever slechts rechthebbende indien opdracht ziet op een door de de opdrachtgever te verhandelen model

 

IEPT20070628, Rb Den Haag, Caravanmovers

Geen inbreuk modelrecht vanwege andere totaalindruk en gelet op technische bepaalde elementen en vormgevingserfgoed 

 

IEPT20070627, Rb Den Haag, Starform v Time Out

Overdracht en ontstaan niet-ingeschreven modelrecht - Bevoegdheid rechtbank bij inroepen nietigheid Gemeenschapsmodelrecht in conventie  - Samenloop modelrecht en slaafse nabootsing 

 

IEPT20070621, Rb Den Haag, Prodect v Smulders

Model uitsluitend technisch bepaald

 

IEPT20070607, Rb Den Haag, Paletti
Ex parte bevel inzake auteurs- en gemeenschapsmodelrecht

 

IEPT20070530, Rb Amsterdam, Boxershort

Model boxershort technisch bepaald - wijziging royaltyverplichting op grond van onvoorziene omstandigheden vanwege vernietiging Frans modeldepot

 

IEPT20070522, Rb Amsterdam, Eurocontainers

Strafrechtelijke veroordeling modelrechtinbreuk - Vereenzelviging verdachte met B.V.

 

IEPT20070507, Rb Den Haag, Paletti v Shoeby

Inbreuk op auteurs- en modelrechten kinderkleding BENGH per principesse

 

IEPT20070411, Rb Den Haag, Rotork v Shanghai Autotork

Inbreuk gemeenschapsmodelrechten klepaandrijvingen - overeenstemming tussen merk Rotork en teken Autork - toewijsbaarheid nevenvorderingen en afdracht van winst onderworpen aan nationaal recht van lidstaten

 

IEPT20070220, Rb Den Haag, Voortent

Vorm voortent wekt andere algemene indruk dan gedeponeerd model

 

IEPT20070117, Rb Haarlem, HS Design v Voortman Kantoormeubelen

Oorspronkelijke ontwerpen kantoormeubelen -  Opdrachtgever geen rechthebbende model- en auteursrechten nu partijen anders zijn overeengekomen - Geen stilzwijgende verlenging licentie

 

IEPT20070117, Rb Den Haag, Garmin v TomTom

Bevoegdheidsincident GMoV: Bevoegde rechter in conventie tevens bevoegd in reconventie indien reconventie op zelfde rechstfeit gebaseerd is - Bevoegde rechter woonplaats eiser paneuropees bevoegd bij buiten EU gevestigde gedaagden

 

2006

 

IEPT20061129, Rb Den Haag, Easydrain 

Bescherming modelrecht onderdeel  beperkt tot zichtbaar deel rooster doucheput - Geen inbreuk modelrecht vanwege verschillen ronde openingen en langwerpige sleuven - Rooster niet auteursrechtelijk beschermd

 

IEPT20061102, Rb Den Haag, Tom Tom v Garmin

Geen inbreuk modelrecht - Verschillende grensoverschrijdende bevoegdheid voor niet- EU-onderdanen en Engelse gedaagde

 

IEPT20061017, Rb Den Haag, Howe v Casala

Inbreuk auteurs- en Gemeenschapsmodelrecht tafel - Verbod auteursrecht beperkt tot NL omdat buitenlandse inbreuken niet gesteld zijn; modelrechtelijk verbod voor Gemeenschap

 

IEPT20060919, Hof Den Bosch, Labelhouder

Verschillende aspecten niet noodzakelijk voor technisch effect van model als geheel - Inbreuk modelrecht: kwartronde vooraanzicht meest in het oog springende aspect van labelhouder

 

2005

 

IEPT20051012, Rb Den Haag, SFA v TFC
Geen inbreuk modelrecht: Van het uiterlijk van de Twin-cup kunnen alleen de stylingelementen c en f – golflijn op de zijwanden en een V-vormige inkeping vanaf de bodem tot vrijwel bovenaan – bijdragen aan de nieuwheid en het eigen karakter van het bakje.

 

2000

 

IEPT20000526, HR, Cassina v Sedetti

Formaliteitenverbod Berner Conventie: Vereiste van het afleggen van instandhoudingsver-klaring bij afloop modelrecht in strijd met formaliteitenverbod Berner Conventie.

 

 

1995 

 

IEPT19950310, HR, Kinderkapperstoel
Nieuw model door nieuwe gebruiksfunctie: niet valt in te zien waarom de omstandigheid dat een voortbrengsel is samengesteld uit, onder andere, een voorwerp met oorspronkelijk een andere ge-bruiksfunctie, welk voorwerp reeds tevoren bekendheid genoot in de belanghebbende kring van nijverheid en handel van het Beneluxgebied, zou uitsluiten dat sprake is van een voortbrengsel met een nieuw uiterlijk, welk uiterlijk voor bescherming als model bedoeld in art. 1 BTMW in aanmerking komt.

 

IEPT19951229, HR, Decaux v Mediamax

Geen inbreuk auteursrecht of modelrecht vanwege verschillende totaalindrukken. Geen auteursrechtelijke of modelrechtelijke bescherming stijl of mode. Relevant publiek voor beoordeling verwarringsge-vaar is het publiek, bestaande uit instanties en instellingen die met aanschaf en plaatsing van re-clameborden bezig houden

 

1991

 

IEPT19911216, BenGH, Adidas v Triumph
Uit het depot blijkende kenmerken model: Aan de verkrijging van een uitsluitend recht door depot van een model als bedoeld in art. 4 BTMW, mede gelet op art. 8 lid 1 en het daarin bedoelde Uitvoeringsreglement, staat niet in de weg dat uit het depot geen andere kenmerken van het daarin bedoelde model blijken dan een bepaald systeem van geometrische vormen te zamen met de aanduiding dat die vormen een met het overige gedeelte van het model contrasterende kleur hebben, zonder vermelding om welke kleuren het telkens gaat.

 

1990

 

IEPT19901221, BenGH, Prince
Oud recht: Merkrecht ontstaat na depot onder art. 6A (oud) BMW. Negatieve reflexwerking artikel 14(5) (oud) BTMW

 

1982

 

IEPT19820914, HvJEG, Keurkoop v Nancy Kean
Houder modelrecht kan zich tegen invoer uit andere Lid-Staat verzetten op voorwaarde (i) dat de be-trokken voortbrengselen in die andere Lid-Staat in het verkeer zijn gebracht zonder toedoen of toestemming van de houder van het recht of van iemand die door banden van economische of juridi-sche afhankelijkheid met hem is verbonden, (ii) dat er tussen de betrokken natuurlijke of rechtspersonen geen enkele ondernemersafspraak ter beperking van de mededinging bestaat, en (iii) dat tenslotte de onderscheidene rechten van de houders van het modelrecht in verschillende Lid-Staten onafhankelijk van elkaar tot stand zijn gekomen.

 

IEPT19820212, Rb Rotterdam, Meffert v Osseweijer
Pyramidevormige puzzel modelrechtelijk beschermd