Geen uitputting wanneer verpakking luxe parfums is gewijzigd of verslechterd

12-10-2023 Print this page
IEPT20230823, Rb Den Haag, Creation Luxe Design v Notino

Uniemerkenrecht. Geen ontoelaatbare herkansingsvordering: CLD en IDD geen procespartijen in eerdere procedure tussen Silkcosmetics en Notino, en feitelijke grondslag van vorderingen verschilt, omdat vermeende inbreuken zich hebben voorgedaan ná de datum waarop het Gerechtshof Den Haag de procedure tussen Silk Cosmetics en Notino heeft gewezen. Geen beroep  op uitputtingsregel mogelijk. Notino maakt inbreuk op Uniemerken (artikel 9 lid 2 sub a UMVo): Voor CLD c.s. bestaan gegronde redenen tegen verdere verhandeling proefaankopen ex artikel 15 lid 2 UMVo, omdat de toestand van die waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, is gewijzigd of verslechterd, waardoor afbreuk aan de reputatie van de Uniemerken wordt gedaan. In reconventie: CLD c.s. moet eerder ontvangen informatie die niet binnen reikwijdte valt vernietigen. door vernietiging verstekvonnis is de rechtsgrond van uitvoering daaraan ontvallen.


MERKENRECHT - UITPUTTING - GEEN UITPUTTING AANGENOMEN

 

World Branding Mark is houdster van MANCERA en MONTALE-merken en hebben aan Creation Luxe Design een exclusieve licentie verleend voor gebruik op parfums.
 

Eerder door de rechtbank [IEPT20200610] en bekrachtigt door het Hof [IEPT20211019], bepaalt artikel 15 lid 1 UMVo dat een Uniemerk de houder niet het recht verleent het gebruik daarvan te verbieden wanneer dat recht is uitgeput voor waren die onder dit merk door hem of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. 

 

Ontoelaatbare herkansingsvordering
Het meest vérstrekkende verweer van Notino betreft haar betoog dat Silk Cosmetics al eens tegen Notino heeft geprocedeerd over dezelfde kwestie en dat deze procedure een ontoelaatbare herkansing daarvan is. Dit verweer wordt verworpen: Nog daargelaten dat CLD en IDD geen procespartijen waren in de eerdere procedure tussen Silk Cosmetics en Notino, verschilt de feitelijke grondslag van de nu ter beoordeling staande vorderingen. De vermeende inbreuken zijn na de datum dat het hof Den Haag arrest heeft gewezen. De enkele omstandigheid dat CLD c.s. inzage in de administratie van Notino vordert “over de afgelopen 5 jaar”, hetgeen ook de periode beslaat waarover het gerechtshof heeft geoordeeld, doet daaraan niet af.

 

Uitputting

Notino kan zich ten aanzien van de proefaankopen echter niet met succes op de uitputtingsregel beroepen omdat de toestand van die waren is gewijzigd of verslechterd. Zo zijn er stickers geplakt op verpakkingen en parfumflesjes. De kartonnen verpakkingen en de metalen fles is beschadigd. En er zijn zichtbare uitsnijdingen aan de onderzijde en de toplaag van de metalen parfumfles is weggekrast waar een sticker met een QR-code was geplakt. Daarmee zijn kenmerken waarmee de productie van de waren herleid kan worden, verwijderd. Het is niet te traceren op welke wijze en door wie de waren zijn geproduceerd. Deze wijziging doet afbreuk aan de luxe uitstraling die eisers beogen en daarmee aan de reputatie van de Uniemerken.

 

Omdat Notino zich niet succesvol op de uitputtingsregel kan beroepen ten aanzien van de proefaankopen, volgt dat zij met de verkoop daarvan inbreuk heeft gemaakt op de Uniemerken als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub a UMVo.

 

Notino dient gebruik van de Uniemerken te staken, voorraad af te geven, inzage te geven in de administratie, opgave van toeleveranciers. In reconventie dient CLD de ontvangen informatie die niet onder de reikwijdte vallen te vernietigen of op enigerlei wijze te gebruiken. 

 

IEPT20230823, Rb Den Haag, Creation Luxe Design v Notino

ECLI:NL:RBDHA:2023:12493