Gasflessen Antargaz navullen en verkoop met vervalste zegels

06-02-2024 Print this page
IEPT20231025, Rb Den Haag, Antargaz

Navullen van verpakkingen voorzien van andermans merk. Verkopen van gasflessen voorzien van vervalste zegels. Afgifte, opgave en winstafdracht en/of schadevergoeding nader op te maken bij staat. Toepasselijke algemene voorwaarden vernieitigbaar wegens ontbreken redelijke mogelijkheid tot kennisneming van algemene voorwaarden door de gebruiker (art. 6:234 BW). Inzage in gelegd bewijsbeslag.

 

MERKENRECHT

 

Antargaz is een onderneming die zich (onder meer) bezighoudt met de verkoop van vloeibare en gasvormige brandstoffen (LPG). Antargaz levert haar gas onder meer in verschillende formaten gasflessen. Deze gasflessen, die altijd eigendom blijven van Antargaz, worden in bruikleen gegeven aan afnemers, al dan niet tegen betaling van een waarborgsom. Als kwaliteitsgarantie worden de gevulde Antargaz Flessen voorzien van een kunststof dop op de kraanmond.

 

Een bedrijfsrechercheur bericht dat "Subject" voor het aansluiten en vullen, de Propaangasfles niet op conditie controleerde. De bodem werd bijvoorbeeld niet bekeken op aanwezigheid van roestplekken. Daarna vulde subject deze Antargaz Propaangasfles direct met Propaangas. Voor het betoog van gedaagde dat dit vullen “bij hoge uitzondering” is gebeurd - na herhaaldelijk aandringen van de klant - vindt de rechtbank geen steun in de stukken. Daar komt bij dat de bedrijfsrechercheur heeft geconstateerd dat er lege Antargaz flessen stonden opgesteld in de buurt van het vulstation.

 

De algemene voorwaarden waarin bijzonder verbod is opgenomen betreffende het vullen of laten vullen door, zijn niet van toepassing. Antargaz stelt dat er sprake is van een bestendige handelsrelatie waarbij er keer op keer via de facturen is gewezen op de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

 

Antargaz heeft geen van de mogelijkheden gebruikt om de Algmenge voorwaarden ter hand te stellen en heeft ook niet gesteld dat dit voor haar redelijkerwijs niet mogelijk was. Met het enkel noemen van een domeinnaam van een website waarop de algemene voorwaarden (al dan niet eenvoudig) te vinden zijn, heeft Antargaz niet voldaan aan de op haar rustende plicht om gedaagde een redelijke mogelijkheid te bieden kennis te nemen van de inhoud van de algemene voorwaarden. Gedaagde kan zich daarom met recht beroepen op de vernietigbaarheid daarvan, zodat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn op de rechtsverhouding tussen partijen.

 

Dat sluit niet uit dat in de hoofdzaak Antargaz met succes staking van merkgebruik door gasflessen in voorraad te hebben voorzien van vervalste zegels. Tevens inzagevordering.

 

Antargaz vordert in het incident inzage in documenten en het monster. De vordering tot het verstrekken van het monster zal worden afgewezen, nu Antargaz daar geen belang meer bij heeft. Voor zover het om een gasfles met een vervalst zegel gaat, valt dit reeds onder de verplichting tot afgifte. In de hoofdzaak worden de proceskosten gecompenseerd.

 

ECLI:NL:RBDHA:2023:16136