Verstekverlening en staking namaak Belvedere product in Nederland

04-03-2024 Print this page
IEPT20231122, Rb Den Haag, Polmos Zyrardów v The Brewing & Distilling Group

Verstek verleent tegen gedaagde die merkinbreuk pleegt door handel in Namaak Belvedere Producten. Bevoegdheid artikel 125 lid 5 UMVo beperkt tot inbreuken op Nederlands grondgebied. Winstafdracht en schadevergoeding. Proceskosten op basis van het liquidatietarief, omdat zij niet (gespecificeerd) kenbaar zijn gemaakt aan niet-verschenen gedaagde..


MERKENRECHT

 

Tegen gedaagden is verstek verleend.

 

De internationale (en relatieve) bevoegdheid van de Haagse rechtbank om kennis te nemen van de vorderingen die zijn gegrond op inbreuk op Uniemerken, berust op artikel 123 lid 1 jo artikel 124 onder a en 125 lid 5 UMVo 1 in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu de veronderstelde inbreuk (mede) heeft plaatsgevonden op Nederlands grondgebied. Maar ook slechts beperkt tot het grondgebied van Nederland (125 lid 5 jo artikel 126 lid 2 UMVo.

 

Het gevorderde komt de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor, zodat de vorderingen grotendeels worden toegewezen. Met dien verstande dat het bevel om het via Nederland binnenbrengen en/of invoeren in de Unie van de Namaak Belvedere Producten te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, valt hierbuiten.

 

Eiseres stelt dat de schade forfaitair begroot moet worden op €50,- per gekocht en geleverd Namaak Belvedere Product. De rechtbank kan dit schadebedrag niet afleiden uit de producties. Dit wordt afgewezen, schadevergoeding dient te worden opgemaakt bij staat.

 

Winstafdracht en schadevergoeding bij IE-inbreuk kunnen slechts cumuleren voor zover de gevorderde schadevergoeding niet bestaat uit gederfde (netto)winst. Nu eiseres naast een schadevergoeding ook winstafdracht vordert, past dat niet binnen het in de rechtspraak geformuleerde kader, zodat dit zal worden beperkt. Het is redelijk om de winstafdracht toe te wijzen, mits dat de nader bij staat op te maken schadevergoeding zal worden toegewezen voor zover deze de toegewezen winstafdracht te boven gaat.

 

De proceskosten worden in een verstekprocedure, gelet op de eisen van een goede procesorde, slechts overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv begroot, mits de kosten bij dagvaarding gespecificeerd zijn opgegeven of aan de niet-verschenen gedaagde kenbaar zijn gemaakt. In de aan gedaagde betekende dagvaarding is geen specificatie van de door eiseres gemaakte kosten opgenomen en niet gesteld of gebleken is dat deze kosten op andere wijze aan gedaagde kenbaar zijn gemaakt.

 

Staking van merkinbreuk bevolen onder last van een dwangsom van €10.000 per dag(deel). Opgaveplicht. Aansprakelijkheid voor schade. Nettowinstafdracht. Schadevergoeding op te maken bij staat.

 

ECLI:NL:RBDHA:2023:18035