Wapperverbod afgewezen; geen sprake van wapperen door Bungarten

17-01-2024 Print this page
Auteur:
Birgit Kunst-Verboon
IEPT20231227, Rb Den Haag, Rodachair v Bungarten
(Met dank aan Allard Ringnalda, Klos c.s.)

Nederlandse voorzieningenrechter bevoegd, ondanks andere lidstaat bevoegd om van bodemprocedure kennis te nemen: het begrip ‘voorlopige en beschermende maatregelen’ uit artikel 90 lid 1 GModVo moet ruim worden uitgelegd Het ziet ook op maatregelen die strekken tot het voorkomen van schade als gevolg van onrechtmatig handelen bestaande uit het wapperen met een Gemeenschapsmodel. Wapperverbod afgewezen, geen sprake van wapperen: Bungarten heeft geen handhavingsmaatregel genomen of aangekondigd tegen klanten of afnemers van Rodachair.


MODELRECHT - IE-VERMOGENSRECHT

 
Rodachair heeft onlangs een stoel ontwikkeld. De Stoel is met name bestemd voor gebruik in de kinderopvang.  Bungarten heeft een gemeenschapsmodelregistratie van 21 februari 2011 van een gelijkende stoel. De producten van Bungarten worden onder andere in de kinderopvang gebruikt. Rodachair heeft op 5 mei 2023 een brief aan Bungarten gestuurd, waarin zij haar voornemen om de Stoel op de markt te brengen heeft geuit en Bungarten heeft verzocht te bevestigen dat zij geen rechtsmaatregelen tegen Rodachair zal treffen aangaande de Stoel. Rodachair is van mening dat de modelregistratie ongeldig is en als het wel een geldig model betreft zij met haar Stoel geen inbreuk maakt. Bungarten is een andere mening toegedaan en heeft uitvoerig gereageerd op de brief van Rodachair. Een toezegging als gevraagd zal Bungarten niet geven.


Rodachair is een kort geding gestart en vordert onder meer dat de voorzieningenrechter bij vonnis Bungarten verbiedt enige rechtsmaatregel te treffen ten aanzien van de Stoel totdat in een bodemprocedure over de inbreuk is beslist.  Rodachair legt aan deze vorderingen ten grondslag dat Bungarten onrechtmatig ‘wappert’ met haar model, omdat zij weet althans voldoende ernstige redenen heeft om te vermoeden dat haar model nietig is, dan wel dat de Stoel daarop geen inbreuk maakt. 


Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is er geen sprake van wapperen. Bungarten heeft geen handhavingsmaatregel genomen of aangekondigd tegen klanten of afnemers van Rodachair. Van een marktverstoring door het in de lucht laten hangen van dreiging om afnemers bang/afkerig te maken van een concurrent is geen sprake. Rodachair heeft zelf het initiatief genomen en in een brief Bungarten verzocht te bevestigen dat Bungarten geen actie tegen de Stoel zal ondernemen op basis van haar modelrecht. Bungarten heeft gereageerd dat zij het niet eens waren met juridische analyse van Rodachair dat het Model naar de mening van Rodachair nietig en van mening waren dat De Stoel van Rodachair wel degelijk inbreuk maakt op het model van Bungarten. Mocht Rodachair de Stoel toch op de markt brengen, dan zou Bungarten de Stoel diepgravend analyseren om te bezien of zij daartegen rechtsmaatregelen zal treffen. Dat is geen wapperen of dreigen met wapperen.

 

IEPT-versie volgt


Kopie originele vonnis