Rechtsmachtperikelen bij online berichten over beschuldiging van banden met Hezbollah

12-04-2024 Print this page
IEPT20240403, Rb Overijssel, UGO c.s. v Versio, Realtime Register, Twitter NL, TIC, Facebook NL en Meta

Nederlandse rechter onbevoegd wat betreft vorderingen tegen TIC en Meta ex artt. 7 sub 2 en 8 sub 1 Brussel I bis-Vo: [eisers c.s.] heeft haar centrum van belangen niet in Nederland en Versio, Realtime Register, Facebook NL en Twitter NL zijn geen ankergedaagden. Versio alles gedaan wat in haar macht lag en mocht worden verwacht om publicatie te stoppen: na eerste melding direct actie ondernomen en de website in 2022 al offline gehaald. Twitter NL beheert en controleert de Twitter-dienst niet: gemotiveerd verweer dat Twitter NL geen verantwoordelijkheid draagt niet weersproken. Ook Facebook NL beheert, controleert of host geen inhoud beschikbaar op Facebook: niet weersproken dat Facebook NL op geen enkele manier betrokken is bij de gewraakte uitlatingen. 


PUBLICATIE & PRIVACY - RECHTSMACHT

 

UGO c.s. is via een bericht op een website beschuldigd van banden met en financiering van Hezbollah, een organisatie die als terroristisch wordt gezien. Deze beschuldigingen bestrijdt ze en wenst verwijdering van deze berichten. Zij vordert als voorlopige voorziening dat gedaagden de NAW-gegevens verstrekken van de bouwer/houder van de websites en gebruiker van de twitter- en facebookaccounts waarop deze beschuldiging is geuit dan wel te zien is, op straffe van een dwangsom.


Ze wenst de nu nog onbekende derden die via gedaagden de gewraakte beschuldiging verspreiden, in rechte betrekken. Wanneer de gevorderde NAW-gegevens worden toegewezen, wenst UGO c.s. deze derden in vrijwaring oproepen dan wel separaat dagvaarden met voeging van de procedures. In de hoofdzaak vordert UGO c.s. verklaringen voor recht, een verbod en diverse geboden op straffe van een dwangsom, en een machtiging op de grondslag van de onrechtmatige daad. De vorderingen worden allemaal afgewezen, zowel in de hoofdzaak als in de incidenten.

 

Ten aanzien van TIC en Meta
Ten aanzien van de rechtsmacht wordt ex 7 sub 2 Brussel I bis-Vo gekeken dat Nederland niet als Handlungort kan worden aangemerkt ten opzichte van TIC en Meta. Het centrum van belangen eiseressen is niet Nederland, dus Nederland kan ook niet als Erfolgsort worden aangemerkt.

 

Ex artikel 8 sub 1 Brussel I bis-Vo, in geval van meerdere gedaagden uit verschillende lidstaten, kan ook voor gerecht van één van hen worden opgeroepen mits er een zo nauwe band bestaat dat het om gelijktijdige behandeling en berichting gaat om onverenigbare beslissingen te voorkomen. Versio en Realtime Register (webhost en registrar) kunnen geen 'ankergedaagden' zijn, omdat er feitelijk en juridische verschillen zijn in de procedure met de TIC en Meta (socials die enkel verwijzen naar de website).


Ten aanzien van Versio
De rechtbank stelt vast dat Versio direct na ontvangst van de dagvaarding de domeinnaamhouder eerst in de gelegenheid heeft gesteld om zichzelf aan de advocaat van [eiseres c.s.] kenbaar te maken en de website offline te halen. Nadat de domeinnaamhouder hieraan geen gehoor had gegeven, heeft Versio op 5 oktober 2022 deze website zelf geheel offline gehaald en sindsdien offline gehouden. Zij heeft op 10 oktober 2022 al aangeboden om de bij haar bekende persoonsgegevens van de domeinnaamhouder te verstrekken. In het licht van deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat Versio alles heeft gedaan wat in haar macht lag en wat van haar mocht worden verwacht om de publicatie te stoppen.

 

Ten aanzien van Twitter NL
Twitter NL voert als verweer dat zij niet de Twitter-dienst beheert en/of controleert en dat zij daarvoor ook niet verantwoordelijk is. Deze dienst wordt exclusief gehost, beheerd en gecontroleerd door TIC. Twitter NL heeft maar twee medewerkers en houdt zich enkel bezig met marketing en salesactiviteiten.

 

Ten aanzien van Facebook NL
Facebook NL stelt dat hieruit volgt dat zij op geen enkele manier is betrokken bij de gewraakte uitlatingen, dat zij dus geen enkele rol heeft in deze procedure en dat zij daarom in het geheel niet aan de vorderingen van [eiseres c.s.] kan voldoen.


De rechtbank komt tot de slotsom dat zij onbevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen tegen TIC en Meta en dat de vorderingen tegen Versio en Realtime Register, Twitter NL en Facebook NL alle moeten worden afgewezen.

 

IEPT20240403, Rb Overijssel, UGO c.s. v Versio, Realtime Register, Twitter NL, TIC, Facebook NL en Meta

 

ECLI:NL:RBOVE:2024:1813