November 2015

Print this page

IEPT20151130, Rb Noord-Nederland, MS Group
Gevorderde versterking met dwangsommen van eerder vonnis afgewezen: MS Group introduceert nieuwe grondslag die niet in veroordeling besloten ligt.

IEPT20151127, Rb Den Haag, Stichting BKR v Dynamiet Nederland
Uiting dat Dynamiet BKR-registraties kan verwijderen zal door consument niet zo worden opgevat dat zij zelf verwijderingshandelingen verricht. Gebruik begrip ‘terechte registratie’ niet misleidend: houdt in dat registratie aan criteria voldoet ten tijde van registratie, en kernachtige omschrijving hiervan is toegestaan. Niet ten onrechte indruk gewekt dat iedere BKR-registratie kan worden verwijderd: beeld wordt voldoende gecorrigeerd. Merk wordt niet misleidend gebruikt, waardoor geen merkinbreuk plaatsvindt.

IEPT20151127, Rb Den Haag, Agfa Graphics v Fujifilm
Geen spoedeisend belang bij verbod inbreuk octrooi. Als uitgangspunt heeft te gelden dat het spoedeisend belang in beginsel is gegeven zolang de gestelde inbreuk of het gestelde onrechtmatig handelen voortduurt. Indien daartegen echter onvoldoende voortvarend is opgetreden, kan dit een aanwijzing zijn dat het belang van de eisende partij kennelijk geen voorlopige maatregel vergt. Zulks hangt af van de omstandigheden van het geval. Niet aannemelijk dat Agfa zich eerst in 2013, in het kader van een (inbreuk)procedure tegen een derde (zie 2.4.), is gaan realiseren dat Fuji’s drukplaten onder de beschermingsomvang van EP 327 vallen. Ook na mei 2013 weinig voortvarend gehandeld.


IEPT20151127, Rb Midden-Nederland, Nalatenschap Auteursrecht
Aanwijzing om auteursrechten uit nalatenschap overleden fotograaf voor €  25 te verkopen.


IEPT20151127, Rb Den Haag, I4F v Unilin
Grensoverschrijdende bevoegdheid inzake wapperverbod wegens geen inbreuk versus Nederlandse gedaagde. Grensoverschrijdende bevoegdheid inzake wapperverbod bij voorlopige maatregel wegens nietigheid octrooien versus Nederrlandse gedaagde.Geen grensoverschrijdende bevoegdheid inzake ant-suit injunction versus Nederlandse gedaagde. Grensoverschrijdende bevoegdheid inzake wapperverboden en anti-suit-injunction voor Liechtenstein versus Nederlandse gedaagde. Geen spoedeisend belang bij wapperverboden en anti-suit-injunction voor Nederland: geen Nederlandse producenten die technologie niet implementeren en geen plannen voor verhandeling vloerpanelen in Nederland op korte termijn. Geen spoedeisend belang bij wapperverboden en anti-suit-injunction voor handelingen buiten Nederland wegens niet instellingen buitenlandse nietigheidsacties na medio 2014. Geen spoedeisend belang bij exhibitie wegens onduidelijkheid relevante rechtsbetrekking: in bodemprocedure is onrechtmatige octrooi-handhaving geen grondslag vorderingen.


IEPT20151127, Rb Den Haag, Stichting BKR v Dynamiet Nederland
Uiting dat Dynamiet BKR-registraties kan verwijderen zal door consument niet zo worden opgevat dat zij zelf verwijderingshandelingen verricht. Gebruik begrip ‘terechte registratie’ niet misleidend: houdt in dat registratie aan criteria voldoet ten tijde van registratie, en kernachtige omschrijving hiervan is toegestaan. Niet ten onrechte indruk gewekt dat iedere BKR-registratie kan worden verwijderd: beeld wordt voldoende gecorrigeerd. Merk wordt niet misleidend gebruikt, waardoor geen merkinbreuk plaatsvindt.


IEPT20151127, HR, Hauck v Stokke
Hof dient te onderzoeken of hetzij de ene grond, hetzij de andere, hetzij beide vormuitsluitingsgronden volledig van toepassing zijn. Uitsluitingsgrond dat vorm niet een merk kan vormen wanneer deze wezenlijke waarde aan de waar geeft bestrijkt niet mede het geval dat in deze vorm een ander element dat niet inherent is aan de generieke functie van de waar, zoals een sier- of fantasie-element, een belangrijke of wezenlijke rol speelt.

IEPT20151126, Rb Amsterdam, SURFmarket v Turnitin
Overeenkomst geen agentuurovereenkomst: voldoet niet aan kenmerk dat agent bij totstandkoming van overeenkomst de belangen dient van de principaal. Opzeggingsgrond niet aan de orde: licentieovereenkomst gesloten en niet aannemelijk dat dit slechts een gebruiksvergoeding betreft. Niet aannemelijk dat SURFmarket vertrouwen heeft beschaamd: blijkt niet uit mail en rechtsverhouding.

IEPT20151126, Rb Den Haag, Moooi v Lforlight
Nietigheid dagvaarding gedekt door verschijning in geding en aanwezigheid pleitnota. Spoedeisendheid aangenomen door lage en onduidelijke boeteclausule. Vordering tot opgave toegewezen: gegevens kunnen extra duidelijkheid over dreigende inbreuk verschaffen. Vordering tot waarmerk door registeraccount en winstafdracht afgewezen: geen spoedeisend belang, vordering tot vernietiging afgewezen: betreft onomkeerbare maatregel. Bezwaar gevorderde proceskosten onvoldoende betwist, waardoor aansluiting wordt gezocht bij Indicatietarieven in IE-zaken.


IEPT20151125, Rb Limburg, Smartvital v Gezondheid Aan Huis
Misleidend dat Orkestra goedkoper is dan LTO3. Geen objectieve prijsvergelijking: Gelet op de hoeveelheid bij beide producten genoemde werkzame stof L-Theanine waarvan zowel Orkestra als LT03 l 00 milligram per capsule bevat en het aantal capsules per potje is L T03 objectief gezien goedkoper dan Orkestra. Misleidend dat (enkel) Orkestra een vegetarische capsule bevat. nu deze mededeling ten onrechte de suggestie wekt dat alleen Orkestra een vegetarische capsule bevat, terwijl Smartvital B.V. onweersproken heeft gesteld dat L T03 eveneens een vegetarische capsule heeft. Niet aannemelijk gemaakt dat mededeling dat de werkzame stof Omega-3 uit Marine Phytoplankton veel beter wordt opgenomen dan de "'normale visolie omega-3•• of krillolie misleidend is. Misleidende mededeling over leveringsproblemen Smartvital. Ongeoorloofd gebruik tekens “LTO3”en “LTO+” als adwords onvoldoende onderbouwd. 


IEPT20151125, Rb Den Haag, Sun v Novartis
Voor prioriteit vereist dat document in zijn geheel beschouwd geclaimde uitvinding direct en ondubbelzinnig, alsmede nawerkbaar openbaart. Bij tweede medische indicatie vereist dat de geschiktheid voor geclaimde therapeutische werking daaruit moet kunnen worden afgeleid. Prioriteit geaccepteerd, gelet op algemene vakkennis van uit team bestaande vakman. Inventiviteit: Keuze voor zoledroninezuur en vervolgens bepalen van de juiste doseringshoeveelheid en -frequentie lag niet voor de hand. Geen indirecte inbreuk Swiss type claim: 'voor toepassing van de geoctrooieerde uitvinding’, kan voor wat Swiss type werkwijzeconclusie betreft niet anders worden begrepen dan het bereiden van het geneesmiddel zoledroninezuur voor de behandeling van osteoporose. Doorprocederen binnen VRO-regime over mogelijk directe inbreuk op Swiss type claim door fabrikant.


IEPT20151125, Rb Rotterdam, Recom v TSS
Rechtbank bevoegd op grond van artikel 8(1) en artikel 4 Rome II-Vo. Geen merkinbreuk of onrechtmatige daad: door onttrekking advocaat stellingen van TSS niet weersproken. Op 1 na alle reconventionele vorderingen toegewezen.

IEPT20151125, Rb Den Haag, HP v Digital Revolution
Nieuw fysiek c.q. structureel kenmerk kan onder omstandigheden geïmpliceerd worden door functioneel conclusiekenmerk. Als structureel kenmerk ingekleed, maar puur functioneel kenmerk f. kan geen nieuwheid verschaffen aan conclusie 1 van EP 617. Ook kenmerken g. t/m i. van conclusie 1 leveren geen nieuwheid op. Grondslagvermeerdering bij CvA in reconventie in strijd met goede procesorde binnen VRO-regiem.

IEPT20151125, Rb Rotterdam, Inrichting Website
Teksten en inrichting website auteursrechtelijk beschermd: laten genoeg ruimte voor creatieve keuzes. Eiseres is maker van foto’s en website: gedaagde was niet toegestaan zonder zijn instemming de website te kopiëren. Auteursrechtinbreuk door letterlijke overname teksten en foto’s en gelijke totaalindrukken van websites als geheel. Schade niet gespecificeerd: begroting schade zal geschieden in de vorm van schadestaatprocedure. Sluiting echtscheidingsconvenant geen langer dan 2 jaar durend verbod op concurrentie met zich mee.

IEPT20151124, Hof Den Haag, Flexi-Force v F.lli Facchinetti
Normaal gebruik oudere Gemeenschapswoord-/beeldmerk “FF F.lli Facchinetti” voldoende aannemelijk. Door overeenstemmend element “FF” sprake van visuele en auditieve overeenstemming tussen woord-/beeldmerk “FF F.lli Facchinetti” en woord/-beeldteken “FF”.

IEPT20151124, Hof Den Haag, Rhodia v Jiaxing
Relevant moment internationale bevoegdheid: De voorzieningenrechter heeft terecht geoordeeld dat de bevoegdheid van de Nederlandse rechter moet worden beoordeeld op het moment van het aanhangig maken van de zaak in eerste aanleg.Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van vorderingen van Rhodia tegen Jiaxing en Wanglong wegens dreiging van octrooi-inbreuk in Nederland. Nederlandse rechter ook grensoverschrijdend bevoegd ex artikel 7 Rv door samenhang met grensoverschrijdende vorderingen tegen in Nederland gevestigde aanvankelijk mede-gedaagde [B].
Voor de hand liggend: redelijke verwachting van succes voldoende. Gerede kans dat EP 627 voor Vanilline nietig wordt geacht door gebrek aan inventiviteit: vakman zou voor beperken vervolgreacties condensatiereactie laten plaatsvinden in een propstroomreactor. [...]. Daaruit leert de gemiddelde vakman derhalve dat — ook in complexe reacties — de selectiviteit van de reactie kan worden verhoogd door middel van het terugdringen van vervolgreacties, door gebruik te maken van een propstroomreactor.Het is voldoende indien de gemiddelde vakman van zo’n keuze een redelijke verwachting van succes zou hebben.


IEPT20151124, Hof Arnhem-Leeuwarden, All Round v Simstars
Mi Moneda-hangers hebben geen eigen plaats op de markt: onvoldoende onderbouwd dat hangers uit “Umfeld” slaafse nabootsingen zijn.  Indien hangers wel onderscheidend zijn onvoldoende sprake van verwarring met Nikki Lissoni-hanger: 


IEPT20151123, Rb Amsterdam, De Volkskrant
Uitlatingen over dat eiser onzorgvuldig integriteitsonderzoek heeft uitgevoerd niet onrechtmatig: voldoende steun in feitenmateriaal. Aandacht besteed aan maatschappelijk debat staat en eiser is public figure.


IEPT20151120, Rb Amsterdam, Dyson v BSH
Niet aannemelijk dat Stofzuigerverordening lacune bevat door geen rekening te houden met vermindering zuigkracht door gebruik ervan: dit bevordert de betrouwbaarheid van de te hanteren meet- en berekenmethodes. Niet aannemelijk dat concurrent in staat is testomstandigheden van anderen volledig te reproduceren, waardoor uitgegaan wordt van deze controletoleranties. Geen mededelingsplicht omtrent weliswaar scoren van een ‘B’-label, maar binnen controletoleranties van het ‘A’-label blijven, en verhoging van het energieverbruik wanneer zak voller wordt. Tests voldoen niet aan HEPA-/Stofzuigernorm terwijl niet valt vast te stellen wat resultaten zouden zijn indien deze wel conform deze normen zouden zijn uitgevoerd, waardoor niet aannemelijk is dat de filter van BSH niet als HEPA-filter mag worden aangemerkt.


IEPT20151120, Rb Zeeland-West-Brabant, Merkenstrafzaak
Gevangenisstraf van 105 dagen wegens medeplegen van handel in merkvervalste goederen
Bewezenverklaring van (medeplegen van) handel in merkvervalste goederen, gewoontewitwassen en deelname aan een criminele organisatie waarvan verdachte de leider was. Aangiftes merkhouders bruikbaar. Geen gevangenisstraf wegens overschrijding van de redelijke termijn en feit dat verdachte alweer ruim 3 jaar op vrije voeten is en geen justitiecontacten meer heeft gehad. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf gelijk aan voorarrest (105 dagen) + 180 dagen voorwaardelijke gevangenisstraf met proeftijd van 3 jaar + 240 uur taakstraf + geldboete van € 10.000,=.


IEPT20151120, Rb Rotterdam, Floragold v RAS
Uit inhoud brief waarna partijen zijn gaan samenwerken blijkt dat sprake is van relatiebeding. Redelijke uitleg relatiebeding houdt in dat partijen met ‘bij beëindiging van de samenwerking’ ook oog hebben gehad op periode na einde samenwerking. Schorsing van het relatiebeding per 1 februari 2016 passend en geboden: zou nauwelijks betekening hebben als eerder wordt geschorst. Geen overeenkomst tot stand gekomen met betrekking tot zonnebloemen: overeenstemming over te betalen prijs staat onvoldoende vast. Wel overeenkomst tot stand gekomen m.b.t. hoezen.


IEPT20151119, Hof Arnhem-Leeuwarden, Loonwerkbedrijf
Voldoende aannemelijk dat concurrentiebeding in bodemprocedure wordt vernietigd: belang appellant wordt door instandhouding hiervan onbillijk benadeeld.

IEPT20151119, HvJEU, SBS Belgium
Geen mededeling aan het publiek bij “punt tot punt” doorgifte van programmadragende signalen aan distributeurs zonder dat die signalen tijdens en naar aanleiding van die doorgifte toegankelijk zijn voor het publiek, en die distributeurs de signalen vervolgens naar hun respectievelijke abonnees sturen, tenzij de tussenkomst van de betrokken distributeurs een louter technisch middel is.


IEPT20151118, Rb Gelderland, Bonna
Eiseres geslaagd in bewijs: is maker en derhalve sprake van auteursrechtinbreuk. Bij begroting schade wordt rekening gehouden met beperkte duur en beperkte inbreuk: deze ziet immers alleen op logo’s. Te weinig aanknopingspunten voor vaststelling schade, dus geen belang bij vordering tot afgifte. Bij begroting wordt uitgegaan van gemiddelde prijs reclamebureau: eiseres krijgt gelegenheid tot navraag hiertoe.


IEPT20151117, Rb Den Haag, Altrex
Voorzieningenrechter onbevoegd kennis te nemen van vordering van ALU: bevoegdheid kan niet worden gebaseerd op art. 438 lid 1 jo art. 99 Rv omdat op grond van deze bepalingen de rechtbank volgens de gewone regels bevoegd zou zijn, of in welk rechtsgebied de inbeslagneming plaatsvindt. Art. 611d Rv evenmin van toepassing: niet aan vordering ten grondslag gelegd dat zij in een onmogelijkheid verkeert om aan hoofdveroordeling te voldoen. Artikel 102 Rv evenmin van toepassing: executie vonnis vindt niet plaats binnen dit arrondissement of dreigt niet binnen dit arrondissement te geschieden.


IEPT20151117, Hof Arnhem-Leeuwarden, Linkkers v PriHealth
Inzagevordering ex artikel 843a Rv in kort geding geldt als hoofdzaak ex artikel 1919i Rv na bewijsbeslag ex artikel 1019b Rv. Geen rechtmatig belang bij inzage: onvoldoende aannemelijk dat Linkkers eraan heeft bijgedragen dat het eindproduct voldoet aan het oorspronkelijkheidsvereiste en zij mede-auteursrechthebbende is.


IEPT20151117, Hof Arnhem-Leeuwarden, Orionwoningen
Geen auteursrechtinbreuk op Orionwoningen: totaalindrukken verschillend en punt van overeenstemming te klein om inbreuk aan te nemen. Door ontbreken vereiste mate van overeenstemming geen ontlening. Geschil niet ‘eenvoudig’ en kosten voldoende gespecificeerd, waardoor toegewezen € 15.000 niet als onredelijk en onevenredig kan worden beschouwd.

IEPT20151113, HR, AIB v Novisem
Ook rechtmatig belang bij exhibitie wanneer inbreuk al vaststaat: belang bij aanvullende onderbouwing van de inbreuk en bij inzicht in aard en omvang ervan. Evenzeer rechtmatig belang bij een “zwakke” inbreuk. In geval van betwisting is voor “rechtsbetrekking” ex 1019a jo. 843a Rv onvoldoende dat (dreigende) inbreuk onderbouwd is gesteld, maar vereist dat uit  reeds voorhanden bewijsmateriaal een redelijk vermoeden van een (dreigende) inbreuk afgeleid kan worden. Voor exhibitie is een mindere mate van aannemelijkheid van de (dreigende) inbreuk vereist dan voor een inbreukverbod in kort geding. Bij verzoek ex artikel 1019b Rv (tot bewijsbeslag)  is een mindere mate van aannemelijkheid van de (dreigende) inbreuk vereist dan voor exhibitie ex artikel 1019a Rv. Van inbreukmakend ‘te koop aanbieden’ is, evenals in het octrooirecht, sprake indien aanbod wordt gedaan onder voorbehoud dat levering, in verband met nog geldende kwekersrechten, nog niet mogelijk is. Toewijzing proceskosten in cassatie voor een bedrag van € 31.966, inclusief ‘succes fee’ van € 4.200. Bedrag is lager dan de gespecificeerde kosten, die uitkomen op € 33.524, zodat geen sprake is van vergoeding van meer dan de gemaakte kosten of meer dan de redelijke en evenredige kosten.

IEPT20151113, HR, Brein v Ziggo - XS4ALL
Prejudiciële vragen over "mededelen aan het publiek" door The Pirate Bay en - indien dat niet het geval is - of op grond van artikel 8(3) Auteursrechtrichtlijn en artikel 11 Handhavingsrichtlijn een internetprovider kan worden bevolen The Pirate Bay te blokkeren.


IEPT20151113, Rb Overijssel, Bruna
Niet aannemelijk geworden dat Bruna toerekenbaar is tekortgeschoten in de op haar rustende zorgplicht voor [gedaagden]. Rechtsgeldige opzegging franchiseovereenkomst: toerekenbare tekortkoming [gedaagden] wegens betalingsachterstand van € 208.889. Spoedeisend belang Bruna wegens betalingsachterstanden, belemmering exploitatie pand door Bruna en reputatieschade wegens uitgedund en verouderd assortiment.


IEPT20151112, HvJEU, Hewlett-Packard v Reprobel
Wegens verschil in te compenseren schade dient bij ‘billijke compensatie’ een onderscheid gemaakt te worden tussen (i) reprografische reproducties door willekeurig welke gebruiker en (ii) privékopieën zonder commercieel oogmerk op willekeurig welke drager door een natuurlijke persoon. Billijke compensatie bij reprografische reproductie. Wegens verschil in te compenseren schade dient bij ‘billijke compensatie’ een onderscheid gemaakt te worden tussen (i) enkel reprografische reproducties door willekeurig welke gebruiker en (ii) reprografische reproducties die ook kwalificeren als privékopieën zonder commercieel oogmerk op willekeurig welke drager door een natuurlijke persoon. Billijke compensatie mag niet aan uitgevers worden toegekend indien deze niet verplicht zijn de auteurs daar, zelfs maar indirect, aanspraak op te laten maken. Billijke compensatie mag niet worden geïnd via ongedifferentieerd systeem dat ook (i) reproducties van bladmuziek of (ii) inbreukmakende reproducties uit ongeoorloofde bronnen betreft. Systeem ter financiering van de billijke compensatie dat (a) een aan reproductie voorafgaande forfaitaire vergoeding bij het in de handel brengen van het apparaat combineert met (b) een evenredige vergoeding achteraf op basis van een eenheidsprijs, dient mechanismen te bevatten die corrigeren voor “overcompensatie”, waarbij (i) de voorafgaande forfaitaire vergoeding niet uitsluitend gebaseerd mag zijn op de reproductiesnelheid van het apparaat, (ii) het voor de evenredige vergoeding achteraf irrelevant dient te zijn of de betrokken al dan niet heeft meegewerkt, en (iii) het gecombineerde systeem terugbetalingsmechanismen dient te bevatten die complementaire toepassing van het criterium van de daadwerkelijke schade en het criterium van de forfaitair vastgestelde schade ten aanzien van de verschillende categorieën van gebruikers mogelijk maken.

IEPT20151112, Rb Rotterdam, Younique Music v Key Music Rotterdam
Geluiden worden in midi-file vastgelegd op wijze die valt onder definitie fonogram. Younique is fonogramproducent: organisatorische, financiële en commerciële verantwoordelijkheid m.b.t. de midi-files. Key Music Rotterdam aansprakelijk voor door haar medewerker gemaakte inbreuk: voldoende functioneel verband tussen handelen werknemer en opgedragen taak. Afgifte persoonsgegevens klanten Key Music Rotterdam toegewezen: moesten redelijkerwijs begrijpen dat zij illegale transactie aangingen. Rectificatie toegewezen op deelpagina Key Music Rotterdam.


IEPT20151111, Rb Overijssel, Provincie Overijssel
Geen onrechtmatig handelen provincie: persberichten en interviews geven geen onjuist beeld van tussen partijen bestaand geschil over afvoer van slib/fijnzand. Mededelingen vonden steun in beschikbare feitenmateriaal, waarbij rekening is gehouden met het belang van de provincie Overijssel om verantwoording af te leggen over haar handhavend optreden. Niet vast komen te staan dat medewerker van provincie Overijssel een verkeerde voorstelling van zaken wilde geven. [eiseressen] zijn niet gedwongen tegen hoge kosten slib/fijnzand te storten. Geen causaal verband tussen niet doorgaan verkoop bedrijf en uitlatingen provincie Overijssel.


IEPT20151111, Rb Midden-Nederland, Telstar v Medexs
Toezegging staking inbreuk betekent niet dat Telstar geen belang heeft bij voorziening: hiermee hoeft geen genoegen te zijn genomen. Voldoende aannemelijk dat G&A  auteursrechtinbreuk heeft gepleegd waardoor rechtsbetrekking in zin van art. 843a Rv aanwezig is. Rechtmatig belang bij vordering inzage: voor bepalen omvang inbreuk van belang om vast te stellen welke bestanden G&A in bezit heeft. Geen rechtmatig belang ten aanzien van werknemers: onduidelijk welke werknemers betrokken waren bij inbreuk. Geen opheffing beslag: gedaagde is toerekenbaar tekortgeschoten en dient schade te vergoeden waardoor beslag gerechtvaardigd is.

IEPT20151110, Rb Gelderland, Lifemaxx
Foto’s van fitnessproducten auteursrechtelijk beschermd: eigen oorspronkelijk karakter en persoonlijke stempel van de maker. [bedrijf] heeft inbreuk gemaakt op auteursrecht Lifemaxx door foto’s zonder toestemming te gebruiken op haar website. Inbreuk op woordmerk “Lifemaxx” door foto’s met woordmerk op website te gebruiken.

IEPT20151110, Hof Amsterdam, Nederlandse Loodsencorporatie
Bescherming vertrouwelijke informatie: Na opzegging opdracht tot maken jubileumboek: bevel tot geheimhouding interviews met en foto’s van Loodsen en de teksten en informatie uit het dossier/rapport “Koopmans”, met uitzondering van informatie die aantoonbaar uit andere bronnen bekend is.

IEPT20151106, Rb Den Haag, Brein v Google
Afgifte persoonsgegevens (art. 28(9) Aw) Playstore-account Flȃmanca Hollanda toegewezen: niet duidelijk dat houder Flȃmanca Hollanda zich verzet tegen verwerking persoonsgegevens.

IEPT20151105, Rb Zeeland-West-Brabant, Brein v Torrentuploader
Dwangsom van € 2.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat gerekwestreerde geheel of gedeeltelijk het inbreukverbod overtreedt, met een maximum van €  50.000.

IEPT20151104, Rb Gelderland, Fashion on Stage
Inbreng winkels in FOS betekent ook overdracht handelsnaam Noor Amsterdam. Gedaagde kan zich niet op grond van merkrecht tegen Noor Amsterdam verzetten, aangezien hiervoor kennelijk toestemming is gegeven. Het gaat te ver om gedaagde ook de naam Noor te verbieden: onvoldoende aannemelijk dat hiervoor toestemming is gegeven. Verwarringsgevaar aannemelijk: handelsnaam gebruikt voor soortgelijke artikelen in de buurt van winkels van FOS. Onvoldoende duidelijk wat omvang kledingcollectie was, waardoor teruggave wordt afgewezen.

IEPT20151104, Rb Den Haag, Hygro v Futurecare
‘Adjust a wings’ niet beschrijvend voor reflectors: publiek zal niet onmiddellijk en zonder nadenken link leggen tussen teken en waren. Inbreuk op merkenrecht onweersproken gesteld, waardoor provisionele stakingsbevel toewijsbaar is. Geen auteursrecht op vormgeving lichtarmaturen: geen afbeelding overlegd of op andere wijze inzichtelijk gemaakt waarop dit zou rusten, en EP 154 is technisch. Wel auteursrecht op gebruiksaanwijzingen: creatieve keuzes gemaakt t.a.v. lay-out en kleurstelling en vormgeving niet banaal. Voldoende aannemelijk dat Hygro belang heeft bij opgave van informatie omtrent leveranciers.

IEPT20151103, Hof Den Bosch, Decor v Schomburg
Schadebegroting op voet van 6:104 BW heeft niet het karakter van punitieve maatregel: rechter dient terughoudendheid in acht te nemen, waarbij uit dient te worden gegaan van het financieel voordeel dat de schuldenaar door zijn onrechtmatig gedrag heeft genoten. Schade vastgesteld op € 19.534 door berekening netto voordeel. Onvoldoende grond om Decor te veroordelen in de proceskosten ex artikel 1019h Rv.

IEPT20151103, Hof Den Bosch, Kruisvereniging v Kruiswerk
Kruiswerk niet onrechtmatig jegens Kruisvereniging gehandeld door brieven te sturen naar leden die van beide verenigingen lid waren en hen proberen te bewegen lid enkel lid te worden van Kruiswerk:  ontvangers brief waren al lid van Kruiswerk en slechts 2 brieven gestuurd. Vrijheid van meningsuiting van Kruiswerk prevaleert boven recht op eerbiediging eer en goede naam Kruisvereniging: uitlatingen in de brieven van 13 november en 3 december 2014 feitelijk juist en niet onnodig grievend, uitlating in brief van 13 november 2014, dat Kruiswerk door de rechter volledig in het gelijk gesteld is, niet feitelijk onjuist en Kruisvereniging onvoldoende onderbouwd dat de uitlatingen van Kruiswerk voor haar ernstige gevolgen hebben gehad. Kruiswerk niet onrechtmatig gehandeld. 

IEPT20151103, Hof Amsterdam, Emryss
Geen overeenkomst tot stand gekomen m.b.t. werk “Plants”: nog geen overeenstemming over omvang en wijze van uitgeven. Wel sprake van aansprakelijkheid van [V] wegens het eenzijdig afbreken van de onderhandelingen m.b.t. “Plants”. Uitgeefovereenkomsten niet rechtsgeldig ontbonden door gebrek aan verzuim. Hof volgt oordeel Rb dat [V] € 100.000 aan dwangsommen heeft verbeurd door toestemming vertalingen tweetal werken te weigeren.  [B] niet persoonlijk aansprakelijk voor handelen Emryss: ernst van aangevoerde omstandigheden onvoldoende. Emryss op grond van uitgavecontract gerechtigd werken van Vermeulen in digitale vorm te verveelvoudigen en openbaarmaken. Gevorderde afschriften van bescheiden op grond van artikel 12 van uitgavecontract toewijsbaar. Overeenkomsten m.b.t. aantal werken per 28 februari 2011 geëindigd: onvoldoende bestreden. Aantal vorderingen alsnog afgewezen wegens niet rechtsgeldige ontbinding uitgeefovereenkomsten. [V] moet rectificatie sturen wegens uitlatingen dat licentieovereenkomsten rechtsgeldig waren ontbonden.

IEPT20151103, Rb Gelderland, DG Rubber
Structuurmatten van DG Rubber ongeoorloofde slaafse nabootsing van structuurmatten van [naam]: zelfde totaalindruk. DG Rubber had andere weg in kunnen slaan door andere kleur of andere structuurvorm. [naam] had met structuurmatten eigen plaats in de markt verworven. 

IEPT20151103, Hof Den Haag, Soed v Soed AVD
Niet komen vast te staan dat [V] SOED eerder voerde als handelsnaam dan de VOF anders dan ten behoeve van VOF in status nascendi welk gebruik geen exclusief gebruiksrecht voor [V] heeft doen ontstaan. Enkel registreren domeinnaam en inschrijven handelsnaam levert geen gebruik handelsnaam op. [V] en [D] ontlenen beiden gebruiksrecht op SOED-handelsnaam aan de VOF, welke gebruiksrechten bij gebreke van vereffening van de ontbonden VOF nog niet zijn vervallen.

IEPT20151103, Hof Den Haag, High Point v KPN
Voor nieuwe octrooiconclusies is geen plaats meer in hoger beroep: deze leveren een nieuw feit op en zijn daarmee strijdig met de twee-conclusiesregel. High point kan zich beroepen op oude octrooiconclusies: zij heeft niet tot uitdrukking willen brengen dat zij geen beroep meer zou doen hierop en KPN heeft dit redelijkerwijs niet zo op kunnen vatten. Het hof houdt iedere verdere beslissing aan totdat pleidooi heeft plaatsgevonden.