Oktober 2015

Print this page

IEPT20151028, Rb Den Haag, ZTE v Vringo
Conclusie 1 en 12 EP 119 niet inventief: geen probleemuitvinding, mede door in standaardiseringsgroep gewisselde e-mails en oplossing van het objectieve probleem ligt voor de hand

IEPT20151028, Rb Zeeland-West-Brabant, Schilpartners
Schilpartners is [eiseres] loon verschuldigd: aannemelijk dat [eiseres] in opdracht van Schilpartners foto’s heeft gemaakt en geleverd. Inhoud en omvang overeenkomst staan afgezien van leveren 21 foto’s niet vast. € 6000 loon voor gebruik van 21 foto’s van [eiseres]: gebaseerd op bedragen die [eiseres] aan derden factureerde van € 250 per foto en € 750 in verband met kosten. Vergoeding wegens eigendomsoverdracht foto’s afgewezen door gebrek aan vereiste akte: aangenomen dat [eiseres] een in tijd onbeperkte licentie heeft verleend voor gebruik van de foto’s op visitekaartjes en website en brochure van Schilpartners. Foto’s auteursrechtelijk beschermd: oorspronkelijk door effect van de zon in de planten,  en rangschikking van de aardappels. € 250 per foto voor gebruik 9 foto’s op vlag en in advertentie in agrarische agenda: € 2.250. Vergoeding van 25% van gebruikelijke vergoeding van € 250 voor gebruik 17 foto’s zonder naamsvermelding op website: € 1.062,50. Verzet tegen niet-naamsvermelding foto’s in agrarische agenda en op vlaggen onredelijk: naamsvermelding in agenda en op vlag niet gebruikelijk.

IEPT20151027, Rb Den Haag, Beslag op software
Software geen roerende zaak. Beslag artikel 28 Aw:  begrip ‘zaak’ uit artikel 28(1) Aw moet zo worden uitgelegd dat  dragers waarop uitsluitend de (vermeend) inbreukmakende software is opgeslagen, zoals een CD-ROM of DVD waarop alleen die software is opgeslagen, daar wel toe kan worden gerekend maar dragers waarop de gebruiker ook andere software en/of gegevens heeft opgeslagen niet. Bewijsbeslag artikel 1019b Rv toegewezen. Geen verplichting gerekwestreerde mee te werken aan ontgrendeling versleutelde bestanden op gegevensdrager. Wel verplichting gerekwestreerde om elders bewaarde bestanden (zoals in the cloud) voor deurwaarder toegankelijk te maken indien tijdens tenuitvoerlegging redelijke grond voor vermoeden daarvan bestaat.

IEPT20151026, Rb Noord-Holland, Bio World Merchandising v Sunset
Stukgelopen relatie tussen partijen moet worden gezien als samenwerking tussen twee in beginsel gelijkwaardige en gelijkgerechtigde partijen, gericht op behalen van gezamenlijk voordeel. Gerede kans dat Benelux/Europese depots “BIOWORLD” van Merchandising te kwader trouw zijn: door samenwerking kan bekendheid Europe met voorgebruik door Merchandising in VS niet ontstaan van merkenrechten in Europa verhinderen. Niet aannemelijk dat Merchandising eerder handelsnaam met “bioworld” in Nederland (en Europa). Europe kan zich op grond van Handelsnaamwet en artikel 6:162 BW verzetten tegen handelsnaam/merkgebruik door Merchandising. Gebruik aanduiding “BIOWORLD” zonder in overleg te treden met Europe om schadelijke gevolgen beëindiging samenwerking te beperken onrechtmatig. Afspraken vereist over domeinnamen partijen met de term “BIOWORLD”. Onvoldoende aannemelijk dat Merchandising exclusieve aanspraken heeft op haar logo. Wel auteursrechtinbreuk op door Merchandising vervaardigde generieke producten die in haar ontwerpafdeling zijn ontwikkeld. Vorderingen op grond van licenties bekende merken afgewezen door gebrek aan volmacht. Merchandising heeft zich onrechtmatig over Europe uitgelaten door de indruk te wekken dat zij de enige rechthebbende is op “BIOWORLD”.

IEPT20151029, Rb Limburg, Glasconnect
Door verklaringen ter zitting en niet weerspreken vorderingen mogen gedaagden geen gebruik maken van naam Glassconnect en van de bedrijfsmiddelen c.q. reclamemateriaal. Vordering in reconventie toegewezen: inzicht krijgen in facturen en problemen met afhandeling komt ten goede aan Glassconnect.

IEPT20151029, HvJEU, Freistaat Bayern v Verlag Esterbauer
Geografische gegevens die door een derde uit een topografische kaart worden gelicht met het oog op de vervaardiging en de commerciële exploitatie van een andere kaart kunnen na deze verrichting nog voldoende informatieve waarde hebben om te worden aangemerkt als ‘zelfstandige elementen’ van een ‘databank’ in de zin van die bepaling.

IEPT20151027, Hof Den Haag, Moulinsart v Hergé Genootschap

Door afstemming op bodemarrest IEPT20150526 moet als vaststaand worden aangenomen dat Moulinsart niet de auteursrechten op Kuifje-albums heeft. Geen uitzondering op afstemmingsregel door bewuste keuze om auteursrechtelijke discussie buiten bodemprocedure te houden. Ten overvloede: uit overeenkomst blijkt niet dat Casterman alleen het recht overgedragen heeft gekregen om de albums in hun geheel te publiceren en dat zij geen exploitatierechten heeft t.a.v. (onderdelen uit die) albums. Afbeeldingen uit materiaal dat niet onder de overeenkomst van 1942 valt maken wél inbreuk op oeuvre Hergé: geen beroep op citaatexceptie door structureel en omvangrijk gebruik. Exceptie van artikel 15 Aw (overname door de pers) geldt niet voor overname beeldmateriaal uit gedrukte media en websites. Verbod tot overname toekomstige publicaties Hergé niet in strijd met vrijheid van meningsuiting: publicaties zijn niet van algemeen maatschappelijk belang.


IEPT20151027, Hof Den Bosch, APS

Niet aannemelijk dat taalkundige uitleg concurrentiebeding mee brengt dat het ‘geïntimeerde’ ook is verboden om in dienst te treden van een concurrent van APS

IEPT20151027, Hof Den Bosch, Tijned
27 uitlatingen waarin appellant van o.a. fraude, bedreiging en criminaliteit is verdacht onrechtmatig: appellant ondervindt daadwerkelijke hinder en geen steun in feitenmateriaal. Uitlatingen die niet onrechtmatig zijn kunnen wel in strijd zijn met vaststellingsovereenkomst. Schending vaststellingsovereenkomst door doen van 28 negatieve uitlatingen: € 28.000.

 

IEPT20151026, Rb Amsterdam, Ravensburger v Jaludo
Geen inbreuk op woordmerk ‘MEMORY’ door gebruik woord ‘memory’ in combinatie met ander woord; gebruik enkel beschrijvend voor aangeboden spel; geen gebruik als teken voor waren of diensten.

 

IEPT20151022, Rb Amsterdam, Woman Capital
Executieverkoop database toegestaan: alleen organisaties die in zelfde branche opereren mogen bod uitbrengen waardoor privacy van personen in databank voldoende is gewaarborgd. 


IEPT20151022, Rb Den Haag, XO kaas
Voldoende aannemelijk dat teken XO (‘extra old’) gangbaar is geworden als algemene aanduiding van de leeftijd van een aantal voedings- en drankwaren. Aangenomen dat het redelijkerwijs mogelijk is dat de XO-merken de kenmerken van de waar kaas in de toekomst wel zullen gaan beschrijven. 

IEPT20151021, Gerecht Aruba, Rectificatie
Uitlatingen onrechtmatig: niet onderbouwd met feiten, berusten op gissingen, foute conclusies en eigen waarneming, en zijn gericht aan politicus van wie niet gevergd kan worden dat hij de beschuldigingen van Y moet redresseren


IEPT20151021, Rb Noord-Holland, Tot Straks
Geen beroep op dwaling en geen ontbinding op grond van tekortschieten in franchiseovereenkomst: teksten in e-mails moeten worden gezien in licht van promotionele activiteiten en niet als garantie of prognose voor behalen van bepaalde omzet.


IEPT20151021, Rb Midden-Nederland, Myfactory v MF Beheer
Gebruik op vijf facturen aan afnemers in Den Haag op twee data in 2010 geen normaal gebruik gedurende vijf jaar voor dagvaarding: dat het merkgebruik [...] zodanig beperkt is geweest dat dit geen werkelijk commercieel doel heeft kunnen dienen.Gebruik aanduiding MyFactory op website, inkoopfacturen en e-mails is geen gebruik als merk maar als handelsnaam. Instellen vordering tot vervallenverklaring geen misbruik van bevoegdheid: dat van een evidente ongegrondheid van de vorderingen geen sprake is. Gebruik logo op facturen wel gebruik als merk.


IEPT20151021, Rb Midden-Nederland, Diesel v Brandeal
Onvoldoende gesteld dat Vof Brandeal verantwoordelijk was voor de website Brandeal.nl t.t.v. de verhandeling van de inbreukmakende schoenen. Abra Media heeft erkend dat zij verantwoordelijk was voor verhandeling inbreukmakende schoenen. Geen belang bij vordering inzake verklaring voor recht door erkenning Abra Media. Geen belang bij vordering opheffing merkinbreuk: niet aannemelijk dat Abra Media zich niet zal houden aan toezeggingen. Wel belang bij de vordering inzake verstrekken informatie: niet duidelijk of overlegde documenten betrekking hebben op de inbreukmakende handelingen.


IEPT20151021, HvJEU, New Media Online
Videofilms van korte duur op subdomein van krantenwebsite kunnen vallen onder programma-begrip richtlijn audiovisuele mediadiensten. Hoofddoel van videodienst bij krantenwebsite hangt af van vraag of video’s autonome inhoud en functie hebben ten opzichte van de journalistieke activiteit van de website, en niet enkel een onlosmakelijke aanvulling hierop zijn.

IEPT20151022, HvJEU, BGW v Scholz
Ondergeschiktheid van nevengeschikte lettercombinatie? In Securvita-arrest  (IEPT20120315) is geen algemene regel van ondergeschiktheid gegeven voor een lettercombinatie die de beginletter van elk woord van de woordcombinatie waaraan zij nevengeschikt is herhaalt. Perspectief relevant publiek varieert naar gelang wordt beoordeeld of een teken beschrijvend is dan wel of verwarringsgevaar bestaat.Verwarringsgevaar mogelijk tussen ouder merk dat bestaat uit lettercombinatie en jonger merk dat die lettercombinatie overneemt met toevoeging van beschrijvende woordcombinatie waarvan beginletters door publiek als afkorting van de lettercombinatie worden waargenomen

IEPT20151020, Arnhem-Leeuwarden, 20 oktober 2015,  Oneerlijke handelspraktijk
Oneerlijke handelspraktijk door weglaten of op onvoldoende duidelijk verstrekken informatie over risico’s brugfinancieringen, plaatsingscommissie en eigen deelname in brugfinancieringen. Feit dat appellanten ondernemers zijn breng niet met zich dat zij geen gemiddelde consumenten zijn.

IEPT20151020, Hof Den Haag, DSQ v DF I
Proceskostenveroordeling DF voor de oppositie alsnog afgewezen: op grond van artikel 2.16(5) BVIE niet verschuldigd als oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

IEPT20151020, Hof Den Haag, DSQ v DF II
Proceskostenveroordeling DF voor de oppositie alsnog afgewezen: op grond van artikel 2.16(5) BVIE niet verschuldigd als oppositie gedeeltelijk wordt toegewezen.

IEPT20151016, Rb Amsterdam, Optieclub v AFM
Ondanks dat AFM als autoriteit op gebied van Wft-gerelateerde zaken wordt beschouwd, brengt niet vermelden inhoud vonnis waaruit blijkt dat de rechter het standpunt van AFM heeft verworpen geen onrechtmatigheid met zich mee.

IEPT20151016, Rb Den Haag, Ambachtzorg
Onvoldoende onderbouwd dat gedaagden zich in de toekomst op onrechtmatige wijze zullen uiten jegens Ambachtzorg. Onvoldoende onderbouwd dat uitlatingen van gedaagden sub 1, 2 en 3 onrechtmatig zijn jegens Ambachtzorg.  

IEPT20151016, Rb Amsterdam, Hearst Magazines
Rectificatie toegewezen voor plaatsen artikel waarin cocaïneverslaving van [eiseres] wordt gesuggereerd. Voorschot op schadevergoeding in kort geding van € 5000,-

IEPT20151015, Rb Zeeland-West-Brabant, Quattro v Monline
Stalen frame, poedercoating, zwenkende/knikkende delen frame, verdikking en scharnierende delen Swivel Floor lamp niet auteursrechtelijk beschermd: geen oorspronkelijke keuzes hierin verwerkt. Wel auteursrechtelijke bescherming voor driepotige voet, druppels van grijs beton en vormgeving van scharnier: oorspronkelijk en bevatten persoonlijk stempel. Geen auteursrechtinbreuk: op punt van beschermde elementen zijn andere keuzes gemaakt, wat andere totaalindrukken met zich meebrengt. Geen slaafse nabootsing: geen verwarringsgevaar door verschillen in o.a. scharnier en voet. 

IEPT20151014, Rb Gelderland, Yarden v De Passage
Geen boetes verbeurd door [gedaagde] door schending niet-concurrentiebeding: niet in persoon gebonden aan franchiseovereenkomst. [gedaagde] heeft wel onrechtmatig gehandeld door in strijd met franchiseovereenkomst te bewerkstelligen dat geen concurrentiebeding in haar arbeidsovereenkomst werd opgenomen en vervolgens met Yarden te concurreren. [gedaagde] heeft ook onrechtmatig gehandeld door in strijd met geheimhoudingsverplichting van Passage-vennootschappen te handelen. Passage-vennootschappen hebben € 123.000 boete verbeurd wegens schending franchiseovereenkomst en blijven gebruiken (handels)naam en beeldmerk Yarden na beëindigen franchiseovereenkomst.

IEPT20151014, Rb Den Haag, Josef Schulte Ufer v Trading Park
Oproeping North Stocks en RH-Trading voldoet niet aan gronden 210 Rv. Met betrekking tot TCC zijn stellingen ontoereikend: schade houdt geen verband met vorderingen in hoofdzaak.


IEPT20151014, Rb Den Haag, WTL Europe
Eiser 3 auteursrechthebbende: inhoud/authenticiteit overdrachtsakte niet bestreden door gedaagde. Eiser 3 ook modelrechthebbende: vermoeden dat houder in register ook rechthebbende is. Geen modelrechtinbreuk: verschil in vorm: nieuwere modellen driehoekiger en meer trechtervormig, oudere model meer zuilvormig. Auteursrecht op vuilnisbakken: creatieve keuzes gemaakt en combinatie van vormgevingselementen is niet gedicteerd door technische overwegingen. Ontlening afgewezen: onvoldoende gesteld en Trio Buizerd valt aan te merken als nieuw oorspronkelijk werk. Auteursrechtinbreuk door Reiger en Buizerd door overeenstemmende totaalindrukken. Geen belang bij toewijzing tekeningen-gebruiksverbod: niets concreets gesteld door eiser. Geen algemeen verbod: te weinig onderbouwd omtrent verspreiding inbreukmakende producten.

IEPT20151014, Rb Den Haag, Zwanendriften
Geen verbod aan gedaagde om contact op te nemen met eisers: onvoldoende aannemelijk dat zij eisers stalkt. Door gedaagde geplaatste berichten over zwanendriften en mishandeling vinden voldoende steun in feitenmateriaal en zijn derhalve toelaatbaar. Uitlatingen omtrent aangiftes van mishandeling niet onrechtmatig jegens eisers: zien slechts op gedaagde zelf en over ongenoegen omgang aangiftes. Uitlatingen over bedreiging en verwijzing naar publicaties rondom eiser niet onrechtmatig: zij is vrij om haar angst uit te drukken, intrekken jachtvergunning is niet onmogelijk en geen beschuldiging van bedreiging met wapens door eisers. Vergelijking zwanendriften met leeuwenjacht en mishandeling lammeren niet onrechtmatig: vindt voldoende steun in feitenmateriaal. Vrijheid van meningsuiting prevaleert in dit geval boven belang eisers: bedreigingen aan adres eisers laat dit onverlet door aannemelijkheid feiten.

IEPT20151013, Rb Den Haag, Enesco v Dino Trading
Boo Knuffelhond niet auteursrechtelijk beschermd: natuurgetrouwe weergave van uiterlijk van de hond Boo en daardoor niet oorspronkelijk. Niet aannemelijk dat uiterlijk Boo origineel is voor een dwergkeeshond of dat Boo de eerste was met dit uiterlijk. Overige keuzes pluchen hond terug te voeren op uiterlijk Boo of voor pluchen dieren gebruikelijke  uitvoeringsvorm. Combinatie van elementen Boo Knuffelhond niet terug te voeren op vrije, creatieve keuzes van de maker. Geen verbod in andere landen in EU: niet onderbouwd dat Boo Knuffelhond in andere EU landen dan Nederland wel auteursrechtelijke bescherming toekomt.

IEPT20151009, Rb Den Haag, Kingbee
Zowel design als script van website zijn aan te merken als werk in de zin van het auteursrecht: ook bij script is creatieve arbeid verricht. [Eenmanszaak] is auteursrechthebbende op script website, en Kingbee op het design. Niet gesteld of gebleken dat werken van Kingbee ontoelaatbaar openbaar zijn gemaakt. Geen teruggave back-up bestanden: alleen al vanwege betwisting bezit hiervan. [eenmanszaak] kan geen verwijt worden gemaakt met betrekking tot mailing: zijn van contactpersoon is hiervoor niet voldoende. Geen voorschot schadevergoeding: motivering dat Kaland elke dag schade lijdt niet voldoende en veel onduidelijk over hoogte schadebedrag. Niet gesteld of gebleken dat [eenmanszaak] spoedeisend belang heeft bij reconventionele vordering. Verbodsverdering toegewezen door te vrezen dat negatieve uitlatingen over [eenmanszaak] zullen worden gedaan.

IEPT20151012, Rb Rotterdam, Dow v Organik
Onrechtmatig gebruik bedrijfsgeheimen slechts terzake van 2 van de 90 producten onderbouwd. Voor een veroordeling tot afgifte of inzage van in bewijsbeslag genomen materiaal ontbreekt te veel relevante informatie - fishing expedition. Bewijsbeslag mogelijk in strijd met verlof extraterritoriaal niet beperkt tot uit Nederland direct toegankelijke gegevens, al dan niet in de cloud. Samenhang vorderingen tegen de onderscheiden gedaagden.

IEPT20151006, Hof Arnhem-Leeuwarden, Synthon v Astellas
Prejudiciële vragen niet direct aan HvJEU gesteld: Handhavingsrichtlijn beoogt minimumharmonisatie en of HR vragen aan HvJEU moet stellen afhankelijk van beantwoording van vraag over ingevolge artikel 843a Rv te hanteren maatstaf. Prejudiciële vragen aan HR over te hanteren maatstaf bij begrip “rechtsbetrekking” uit art. 843a Rv, indien rechtmatig belang niet bestaat uit staven van de inbreuk en of bij een nietigheidsverweer een andere maatstaf geldt.

IEPT20151006, HvJEU, Ford v Wheeltrims
Fabrikant van reserveonderdelen en accessoires voor auto’s die zonder toestemming een merkteken op zijn waren aanbrengt, kan geen beroep doen op modelrechtelijke reparatieclausule ex artikel 14 Modellenrichtlijn en artikel 110 Gemeenschapsmodellenverordening: genoemde bepalingen voorzien niet in afwijking van bepalingen uit Merkenrichtlijn en Gemeenschapsmerkenverordening

IEPT20151006, Hof Den Bosch, Google
Geen dwangsommen verbeurd door Google, nu vonnis op  zijn vroegst op 21 augustus 2014 correct aan Google is betekend en Google voor 21 augustus aan vonnis heeft voldaan. Google moet inhoud “blog 27” ontoegankelijk maken voor “.nl” extensie. Belang bij verwijdering/ontoegankelijk maken inhoud blogs onder andere TLD’s onvoldoende aannemelijk. [W] heeft onvoldoende belang bij verstrekking persoonsgegevens van overige blogs. [W] heeft onvoldoende belang bij verplichting Google om binnen 1 maand op verwijderingsverzoek te reageren.

IEPT20151009, HR, Friesland Vlees v Staat
Cassatieberoep verworpen (artikel 81 lid 1 RO)

IEPT20151008, Rb Den Haag, Biglight v Spinlight
Lampenkappen en renderings auteursrechtelijk beschermd: onvoldoende onderbouwd dat zij gebruikelijke vormen zijn nu geen vormgevingserfgoed is overgelegd. Auteursrechtinbreuk door gelijkenissen lampen en renderings Biglight en Spinlight.

IEPT20151007, Rb Den Haag, Bacardi v Seva
Geen rechtmatig belang bij inzage (artikel 843a Rv) m.b.t. reeds vastgestelde of afgewezen inbreuken op Bacardi-merken. Wel rechtmatig belang bij inzage bescheiden m.b.t. prijslijst met non-EU Bacardi-producten van Seva: nodig ter onderbouwing van de inbreuk. Overige door Bacardi gestelde belangen geen rechtmatige belangen.

IEPT20151007, Rb Amsterdam, Scyscanner v RCC
Beslissing CvB RCC niet onrechtmatig jegens Skyscanner: activiteiten Skyscanner terecht als ‘handelspraktijk’ aangemerkt wegens commercieel belang en beïnvloeding economisch gedrag consument. Terecht overwogen dat Skyscanner geen beroep toekomt op artikel 6:196c (4) BW: initiatief voor verkrijgen Govolo informatie ligt bij Skyscanner.

IEPT20151006, HvJEU, Schrems v Data Protection Commissioner 
Bestaan van een beschikking van de Commissie dat een derde land waarborgen voor een passend niveau van bescherming van doorgegeven persoonsgegevens biedt, staat niet in de weg aan onderzoek door nationale toezichthouder of dat derde land waarborgen voor een passend beschermingsniveau biedt. Beschikking van de Commissie dat de VS een passend beschermingsniveau van doorgegeven persoonsgegevens waarborgen (Safe Harbor) ongeldig.

IEPT20151006, HvJEU, Seattle Genetics v Patentamt
Begrip “datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap” uit artikel 13(1) Verordening ABC Geneesmiddelen wordt bepaald door Unierecht. "Datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap” is de datum waarop het besluit tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen, ter kennis is gebracht aan de adressaat ervan.

IEPT20151005, Rb Den Haag, Brein v Google
Vzgr bevoegd ten aanzien van vorderingen m.b.t. landen binnen EU: niet bestreden door Google. Vzgr bevoegd ten aanzien van vorderingen m.b.t landen buiten de EU: schadebrengende feit doet of kan zich in Nederland voordoen. Afgifte persoonsgegevens (art. 28(9) Aw) Playstore-account Flȃmanca Hollanda toegewezen: uit te gaan van inbreuk op auteursrechten van bij Brein aangeslotenen in Nederland. Geen beperking artikel 28(9) Aw dat bevel om informatie af te geven slechts mogelijk is indien inbreukmaker partij is in procedure. Voldoende aannemelijk dat afgifte noodzakelijk en evenredig is: belangen Brein wegen zwaarder dan belangen Flȃmanca Hollanda en Google. Onvoldoende onderbouwd dat afgifte persoonsgegevens in strijd met buitenlandse privacywetgeving kan komen. Tussenvonnis: voorwaarde gesteld dat betrokkene niet binnen 14 dagen na datum van dit vonnis bij Google verzet aantekent om verstrekking gegevens te voorkomen.

IEPT20151002, Rb Midden-Nederland, Publicatie
Deel van uitlatingen op website gedaagde, waarin [eiser sub 1] o.a. van nazipraktijken wordt beschuldigd onrechtmatig, ander deel uitlatingen niet. Uitlatingen over [eiseres sub 2] en plaatsen van haar foto onrechtmatig: uitsluitend gedaan omdat zij met [eiser sub 1] is getrouwd. Foto’s [eiser sub 1] bij berichten over vermeende misstanden in het onderwijs  niet onrechtmatig. Publicatieverbod beperkt toegewezen.

IEPT20151002, Rb Amsterdam, Myjour
Myjour heeft nieuwe openbaarmaking verricht door link te delen via Twitter en Facebook met daaronder de foto van eiser: niet onderbouwd dat de foto een (inline) link betreft. Gestelde automatische plaatsing van de foto door Facebook en Twitter bij de hyperlink aan eiser toe te rekenen. Licentievergoeding aan Panorama zorgt niet voor gebruiksrecht Myjour en geen beroep op citaatrecht, door gebrek aan naamsvermelding. Schadevergoeding van € 693,75 op grond van tarievenlijst FotoAnoniem: € 555 voor auteursrechtinbreuk en verhoging van 25% voor ontbreken naamsvermelding. Proceskosten verrekend met reeds door eiser betaalde bedrag van € 750.

IEPT20151002, HR, Blankhout
Geen wanprestatie: licentieovereenkomst niet aan appellanten overgedragen (niet genoemd in akte en/of aangehecht als bijlage).

IEPT20151002, Rb Den Haag, Aebi v Rondaan
Aebi heeft onvoldoende voortvarend gehandeld door niet eerder op te treden tegen gestelde octrooi-inbreuk en heeft daardoor geen spoedeisend belang.