December 2016

Print this page

IEPT20161228, Rb Midden-Nederland, Rainbow v Transport-info
Rainbow is auteursrechthebbende op de software TMS. De auteursrechten zijn op de juiste wijze overgedragen van Nachon Automatisering aan Nachon B.V, waardoor de beslagexceptie van artikel 21 Fw jo 2 lid 3 Aw niet van toepassing is. Geen sprake van auteursrechtinbreuk indien verveelvoudiging geschiedt voor het verbeteren van fouten, ook indien raamovereenkomst met Auteursrechthouder is opgezegd. Aanpassingen in de broncode wel als auteursrechtinbreuk te beschouwen. Onder door artikel 45j Aw toegestane verveelvoudigingshandelingen valt toevoegen van functionaliteiten niet. Derden mogen ook bepaalde verveelvoudiginshandelingen in het kader van onderhoud verrichten: een groot deel van de softwaregebruikers moet niet in staat worden geacht om zelf dergelijke handelingen uit te voeren. Brief Transport-info aan TMS-klanten inhoudende dat de beslagexceptie geldt voor de auteursrechten TMS, onrechtmatig jegens Rainbow: Transport-info had zich moeten beseffen dat de auteursrechten rechtsgeldig waren overgedragen. Uitlating Rainbow inhoudende dat Transport-info niet gerechtigd is om onderhoud te plegen aan TMS-software, niet onrechtmatig: de enkele omstandigheid dat het gestelde achteraf gedeeltelijk onjuist is gebleken, onvoldoende voor onrechtmatigheid.

IEPT20161228, Rb Midden-Nederland, Protestantse Gemeente Bilthoven

Inbreuk op auteurs- en persoonlijkheidsrechten componist door plaatsen lied zonder toestemming en zonder naamsvermelding in Kerkblad Protestantse Gemeente Bilthoven. Het feit dat het lied in liedboek en database Liedboek Online is opgenomen doet daar niet aan af: eiser had geen toestemming gegeven om licentie aan derden te verstrekken tot verdere verveelvoudiging op openbaarmaking en kerkblad was voor een ieder (dus ook derden) toegankelijk en te gebruiken en kopiëren. Schadevergoeding van € 629: in de licentie genoemde tarief van 0,18 EUR per gedrukt exemplaar en 35,00 EUR voor de digitale versie gehanteerd, opslag van 25% als schadevergoeding voor gebrek aan naamsvermelding, € 484 aan onderzoekskosten.

IEPT20161227, Hof Den Haag, HTW v Permavoid
Het gebruik van de kratten bij het deelproject Noordplein (project Maankwartier) maakt geen inbreuk octrooi EP 727 voor wegfunderingsconstructie: niet voldaan aan element van EP 727 dat de kratten de (complete) drukverdelende fundering vormen. Het gebruik van de kratten bij het deelproject Maanplein levert geen (directe of indirecte) octrooi-inbreuk op: volgens Permavoid zijn boxen op piepschuim, een ondergrond in de zin van het octrooi, geplaatst en niet gesteld dat HTW wist of behoorde te weten dat op Maanplein een laag piepschuim moest worden aangebracht. Geen octrooi-inbreuk bij project Makassarplein: kratten gebruikt ten behoeve van groenvoorziening en niet voor een door voertuigen te berijden wegconstructie ex. element EP 727. Bij projecten in Best en Roermond geen sprake van octrooi-inbreuk: bomengranulaat onderdeel van funderingslaag zodat boxen niet direct op ondergrond liggen zoals EP 727 vereist. Geen octrooi-inbreuk productie 8-project: productie 8-project is hetzelfde project als project Makassarplein en voor zover dat niet zo is geldt dat geen aanbod is gedaan om (de Variaboxen voor) het geoctrooieerde te gebruiken.

IEPT20161227, Hof Den Haag, Pretium v AvroTros
Uitzending Radar over uitvoering schriftelijkheidsvereiste door Pretium niet onrechtmatig: aankaarten van misstand draagt bij aan debat van algemeen maatschappelijk belang, voldoende steun in feitenmateriaal en zienswijze Pretium voor een groot deel letterlijk geciteerd en getoond in de uitzending. Getoonde telemarketingsgesprek en besproken klachten over ongewild omzetten naar Pretium van consumenten vinden voldoende steun in feitenmateriaal.

IEPT20161223, HR, Ryanair v KRO
Cassatieberoep verworpen (artikel 81 lid 1 RO).

IEPT20161222, Rb Limburg, CPH v Fibrant
Overeenkomst tussen partijen niet vervangen door andere afspraken. Overeenkomst niet beëindigd door opzegging in 2011: samenwerking na opzegdatum zonder (wezenlijke) inhoudelijke wijziging voortgezet. Overeenkomst per brief van 30 juni 2016 beëindigd per 31 december 2017. Geen verplichting om na einde overeenkomst TAS niet aan anderen dan CPH te verkopen: uitdrukkelijke mogelijkheid overeenkomst te beëindigen en geen non-concurrentiebeding overeengekomen in geval van beëindiging overeenkomst.

IEPT20161221, Rb Noord-Holland, Sjaalman Media
Geclaimde auteursrecht op de "indeling van de woning" betreft feitelijk slechts keukenblok en ronde wand: voor het overige heeft [X] immers geen concrete zaken genoemd. Architect niet auteursrechthebbende op het keukenblok: onvoldoende onderbouwd. Ronde wand niet auteursrechtelijk beschermd: vorm van de wand noodzakelijk voor verkrijgen technisch effect.

IEPT20161221, Rb Amsterdam, Ferm Living v Lifestyle
De Wire Basket is aan te merken als auteursrechtelijk beschermd werk: de verbindingen van het draadstaal waardoor ruiten, driehoeken en vierkanten zijn ontstaan zijn creatieve keuzes. Auteursecht berust bij Ferm Living: manden zijn door de oprichter van Ferm Living in dienstverband van Ferm Living ontworpen. Lifestyle maakt met Burly Basket Round inbreuk op auteursrechten van Ferm Living: de vorm, de symmetrische ruiten, driehoeken en vierkanten zijn identiek. Door account geaccordeerde opgave wordt afgewezen: Lifestyle moet in plaats hiervan de raadsman van Ferm Living voorzien van een schriftelijke opgaven.

IEPT20161221, Rb Den Haag, NBG Monuglass v Miro
Onvoldoende onderbouwd dat handelsnaam “Van Ruysdael” niet (mede) door Stichting Octrooibehoud VR gevoerd was en overgedragen aan NBG Monuglas: handelsnaam kan ingevolge artikel 2 Hnw slechts met overdracht onderneming worden overgedragen. Miro maakt geen inbreuk op handelsnaam “Van Ruysdael”: handelsnaam tezamen met failliete onderneming VRI overgenomen door Miro, Miro heeft ouder handelsnaamrecht. Geen inbreuk op Benelux-merk “Van Ruysdael”:uitzondering artikel 2.23(2) BVIE (ouder recht) van toepassing en gebruik teken door Miro ter onderscheiding van waren of diensten niet aannemelijk.

IEPT20161221, HvJEU, Länsförsäkringar v Matek
Binnen de respijtperiode van vijf jaar na inschrijving Uniemerk kan de houder van dit Uniemerk op grond van artikel 9 lid 1 sub b jo artikel 15 lid 1 en 51 lid 1 GMeV, in geval van verwarringsgevaar derden het gebruik van een gelijk of soortgelijk teken verbieden te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven, zonder hij normaal gebruik van dit merk voor deze waren en diensten hoeft aan te tonen.

IEPT20161221, Rb Den Haag, TomTom v MKB Ondernemers
Co-existence agreement tussen MKB Ondernemers en TomTom rechtsgeldig ontbonden wegens overtreding: taalkundige uitleg Overeenkomst biedt geen ruimte voor ander gebruik dan in overeengekomen logo vorm en MBK Ondernemers gebruikt Tom-teken anders dan in die overeengekomen vorm. Tom-teken maakt inbreuk op TomTom-merken: verwarringsgevaar door visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming en sprake van complementaire dan wel soortgelijke waren en diensten. Ook sprake van inbreuk op handelsnaamrechten TomTom: verwarringsgevaar door geringe afwijking tussen handelsnamen en feit dat beide ondernemingen in heel Nederland actief zijn. Pan-Europees verbod op gebruik Tom als logo, handelsnaam en domeinnaam.

IEPT20161221, HvJEU, Tele2 Sverige
Nationale regeling die voorziet in algemene en ongedifferentieerde bewaring van alle verkeersgegevens en locatiegegevens van abonnees en geregistreerde gebruikers betreffende alle elektronischecommunicatiemiddelen ter bestrijding van criminaliteit in strijd met e-privacyrichtlijn. Nationale regeling die toegang bevoegde nationale autoriteiten tot bewaarde gegevens regelt zonder te bepalen dat toegang alleen wordt verleend ter bestrijding ernstige criminaliteit, dat de toegang aan en voorafgaand toezicht door een rechterlijke instantie of een onafhankelijke bestuurlijke autoriteit is onderworpen, en dat de betrokken gegevens op het grondgebied van de Unie moeten worden bewaard in strijd met e-privacyrichtlijn.


IEPT20161221, Rb Amsterdam, Undercover in Nederland
Uitzending Undercover in Nederland over vermeende belastingontduiking door chirurg niet onrechtmatig: uit de beelden blijkt genoegzaam dat geen BTW wordt gerekend bij cash betaling, handelen chirurg kan op zijn minst als sjoemelen worden gekwalificeerd, van journalisten kan niet worden gevergd dat zij voor een beschuldiging harde bewijzen hebben, belastingontduiking door medisch specialist kan als ernstige misstand worden aangemerkt, schade vooral het gevolg van handelen eiser, gebruik verborgen camera gerechtvaardigd.


IEPT20161221, Rb Rotterdam, VvE Trak v Havensteder
Vordering tot schadevergoeding VvE Trak jegens opdrachtgever wooncomplex afgewezen: niet duidelijk welke individuele eigenaar welke schade heeft geleden. Vordering strekkende tot het laten plaatsen van een glazen dak afgewezen: nu plaatsing dak niet in de koopovereenkomst was opgenomen kan uit visualisaties en maquettes niet worden afgeleid dat dak geplaatst zou worden. Beslissing over vermeende gebreken aangehouden in afwachting van deskundig onderzoek.

IEPT20161220, Hof Arnhem-Leeuwarden, Trebs v Food & Fun 
Hof moet in beginsel procedure over ontbinding samenwerkingsovereenkomst afwachten, tenzij nu al kan worden vastgesteld dat ook wanneer de overeenkomst niet wordt ontbonden Trebs zich niet op kwijtingsbeding kan beroepen. Bewijsaanbod Trebs inzake dat het de bedoeling van partijen was om elkaars pizzaoven na afloop van de overeenkomst te dulden toegelaten. Pizzarette neemt eigen plaats in op de markt: niet teniet gegaan door in samenwerkingsovereenkomst afgesproken exclusiviteit Trebs om Pizzarette te verkopen en niet teniet gegaan door ‘umfeld’ dat afwijkt van Pizzarette c.q. onrechtmatige slaafse nabootsingen betreft. Verwarringsgevaar tussen ongewijzigde PizzaGusto in vier- en zespersoonsuitvoering en Pizzarette: nagenoeg identieke kopie met identieke accessoires. Ook verwarringsgevaar met achtpersoons-uitvoering: wordt door betrokken afnemers als variatie op vier- en zespersoonsuitvoering gepercipieerd. Te weinig afstand genomen van Pizzarette door overnemen identiek streepjespatroon. Ook het nieuwe streepjespatroon neemt te weinig afstand van Pizzarette. Of sprake is van slaafse nabootsing in België, Duitsland en Frankrijk krachtens artikel 4(2) Rome II-Vo beoordeeld naar Nederlands recht. Geen slaafse nabootsing in voornoemde landen: eigen plaats op de markt Pizzarette onvoldoende onderbouwd. Beroep op Wet op de oneerlijke handelspraktijken mogelijk via correctie Langemeijer, maar in casu onvoldoende onderbouwd. Verkopen van een slaafse nabootsing is geen mededeling in de zin van artikel 6:194 BW (misleidende reclame). Strekking artikel 6:194 BW niet zo ruim dat mededeling aan één (potentiële) klant hier onder valt. Brief 8 mei 2013 is ongeoorloofde vergelijkende reclame en onrechtmatig: onjuiste suggestie gewekt dat de PizzaGusto in China illegaal is geproduceerd en slechter van kwaliteit is dan de Pizzarette. Geen bestuurdersaansprakelijkheid geïntimeerde2 voor brief 8 mei 2013: geen sprake van een ernstig verwijt.

IEPT20161220, Hof Amsterdam, IIH
Onrechtmatige handelen geïntimeerde door investeerder onjuist en onvolledig te informeren over werking en waarde softwaresysteem. Schadevergoeding gelijk aan het geïnvesteerde bedrag van € 400.000: onvoldoende betwist dat appellant niet had geïnvesteerd als hij juist en volledig was geïnformeerd.

IEPT20161220, Rb Rotterdam, Flippin Burgers v Web Vloed
X komt het auteursrecht op het logo Flippin' Burgers niet toe ondanks dat hij het logo als eerste openbaar heeft gemaakt zonder Y als maker: artikel 8 Aw is niet van toepassing op eenmanszaak. Y heeft X geen exclusief gebruikersrecht op het logo verleend: tussen X en Y was afgesproken dat Y ook de foodtruck met daarop het logo zou exploiteren. Y moet gebruik handelsnaam Flippin’ Burgers staken: Y erkent dat handelsnaamrecht bij X ligt en door gebruik van Y van de handelsnaam voor zijn foodtruck is er sprake van verwarringsgevaar. Geen onrechtmatig handelen Y ten aanzien van de website: Y heeft contactgegevens van X weer teruggezet en inloggegevens domeinnaam verstrekt. Geen sprake van onrechtmatig handelen ten aanzien van de facebookpagina: niet aannemelijk dat beheer Facebookpagina aan X zou toekomen.

IEPT20161219, Rb Zeeland-West-Brabant, BREIN v handelaar gevulde ereaders
Ex parte bevel ex artikel 1019e Rv tegen iemand die via Marktplaats e-readers verkoopt, gevuld met duizenden illegale Nederlandstalige ebooks: dwangsom van € 2000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat inbreukverbod wordt
overtreden met maximum van € 50.000.


IEPT20161219, Rb Gelderland, Haust v Tempels
Bolletje en Van der Meulen hebben voldoende belang bij voeging aan de zijde van Tempels: zij kunnen nadelige gevolgen ondervinden als de uitkomst voor Tempels in deze procedure ongunstig is. Rechtbank Gelderland relatief bevoegd: geen octrooirechtelijk geschil waardoor rechtbank Den Haag niet exclusief bevoegd is. Spoedeisend belang vloeit voort uit stellingen Haust: Haust kan geen beschuiten met inkepingen leveren en sluiting fabriek Dordrecht dreigt. Relevante markt: beschuit met en zonder inkeping. Geen misbruik machtspositie door Tempels: er bestaan voldoende reële alternatieven om beschuit heel uit de verpakking te krijgen, op de markt heeft 40% van het beschuit geen inkeping. Onderhavige zaak niet te vergelijken met Huawei-arrest (IEPT20150716). Belangenafweging leidt niet tot een andere beslissing: foute inschatting marktontwikkeling en proceskansen door Haust komt voor eigen rekening.

IEPT20161216, HR, NFE v De Staat
Goodwill dan wel de waarde van een onderneming is geen eigendom ex artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM (EP) indien het bestaan daarvan enkel kan worden onderbouwd door verwijzing naar toekomstige inkomsten. Hof heeft reikwijdte relevante rechtspraak EHRM over artikel 1 EP niet miskend door vast te stellen dat NFE c.s. de waarde of goodwill van hun ondernemingen vrijwel volledig, zo niet uitsluitend, baseren op de toekomstige inkomsten.

IEPT20161216, Rb Gelderland, Soubry v Aheco
Verpakking Soubry auteursrechtelijk beschermd: eigen oorspronkelijk karakter en creatieve keuzes gemaakt bij positionering elementen en kleurstelling. Verpakking Aheco maakt inbreuk op verpakking Soubry: ondanks aantal verschillen vertoont totaalindruk grote mate van gelijkenis door vormgeving, kleurstelling en gemaakte creatieve keuzes.


IEPT20161215, Hof Arnhem-Leeuwarden, Qompas v Qompas Groep
Verwarringsgevaar tussen handelsnamen “Qompas” en “(IT-)Qompas (Group)”:verwarringwekkend verband tussen diensten partijen, die voor belangrijk deel onder “Human Resources” vallen. De toevoeging ‘Groep’ versterkt de indruk dat de twee bedrijven aan elkaar gelieerd zijn. Qompas heeft voldoende aangetoond dat zij in de regio Oost-Nederland actief was vóór Qompas Group ten tonele verscheen en dat gebruik handelsnaam steeds van voldoende bekendheid en continuïteit is geweest.


IEPT20161213, Hof Den Haag, Tommy Hilfiger
Appellant [X] is aan te merken als inbreukmaker op merkenrechten Tommy Hilfiger (TH) met betrekking tot de in beslag genomen kleding bij het beslag te Lelystad.  [X] was namelijk aanwezig toen de kleding in beslag werd genomen en inbreukmakende TH kleding in zijn auto aangetroffen. TH wordt in de gelegenheid gesteld om bewijs te leveren van de betrokkenheid van de echtgenote van[ X], mevrouw [Y]. Hof is, anders dan rechtbank, van oordeel dat ten aanzien van dat de betrokkenheid van Y uit een e-mail blijkt, zij kon volstaan met een betwisting bij gebrek aan wetenschap en het aantreffen van originele TH kledingstukken in bedrijfspand van [Y] waarvan de nep exemplaren bij het beslag in Lelystad zijn aangetroffen is onvoldoende om betrokkenheid aan te tonen. Wishful Business B.V. , een B.V. van appellant [X], heeft merkinbreuk gefaciliteerd. De grieven van [X] inhoudende dat derden mogelijk ook toegang hebben tot het bedrijfspand falen wegens niet nadere onderbouwing. [X] wordt toegelaten tegenbewijs te overleggen tegen het dwingend bewijs van de deurwaarders dat [X] houder is van de inbreukmakende TH kleding in de loods te Heemskerk. Op grond van art. 151 lid 2 staat tegen dwingend bewijs, tegenbewijs vrij. Merkinbreuk ten aanzien van met V.O.F. verhandelde TH kleding: TH voldoende gemotiveerd dat door [X] overlegde facturen vals zijn. Niet voldoen aan vonnis levert niet zonder meer onrechtmatige daad op, bijkomende omstandigheden nog gesteld noch gebleken, wel ziet het hof aanleiding om maximum van de dwangsom te verhogen naar € 250.000.

IEPT20161213, Hof Den Bosch, Roy Donders
Artikel 1019h Rv van toepassing op onderhavige procedure: Donders mocht handelen appellante opvatten als (mede) tegen hemzelf gerichte rechtsmaatregelen tot handhaving van merken ROY DONDERS of concrete dreiging daarvan.

IEPT20161212, Rb Oost-Brabant, BREIN v Newsconnection
Usenetprovider Newsconnection moet BREIN gegevens uploaders van auteursrechtelijk beschermd materiaal verstrekken. BREIN heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de op usenet gepubliceerde content jegens een derde onrechtmatig en schadelijk is, BREIN heeft een reëel belang bij het verkrijgen van de gegevens, er bestaat geen minder ingrijpende manier om de gegevens te achterhalen en de belangen van BREIN prevaleren boven de belangen van Newconnection. Newsconnection moet bedrijfsvoering zo inrichten dat zij identificerende gegevens van uploaders van auteursrechtelijk beschermd materiaal binnen 5 dagen kan verstrekken.

IEPT20161212, Rb Overijssel, Mesologie Zwolle

[gedaagde] heeft aanduiding “Mesologie Zwolle” ook als handelsnaam gebruikt. Handelsnaam “Mesologie Zwolle” beschrijvend voor diensten van partijen en waar die worden verleend; alleen onrechtmatig in geval van bijkomende omstandigheden. Sprake van bijkomende omstandigheden die gebruik domeinnaam “mesologie-zwolle.nl” onrechtmatig maken: identieke domeinnaam, aard en plaats ondernemingen en verwarringsgevaar inmiddels al vijfmaal voorgekomen en risico van lekken persoonsgegevens en misverstanden.

IEPT20161209, HR, Synthon v Astellas
De Hoge Raad stelt het HvJEU twee vragen met betrekking tot de exhibitievordering op grond van artikel 6 Handhavingsrichtlijn: moet er bij de toewijsbaarheid van de exhibitievordering onderscheid worden gemaakt tussen een inbreukmaker of een derde? En: wanneer tegen een exhibitievordering verweer wordt gevoerd inhoudende dat een recht waarop exhibitie wordt verlangd nietig is, aan de hand van welke maatstaf moet dat verweer worden beoordeeld?

IEPT20161208, Rb Amsterdam, The Future Group v Future Investments

Voldoende spoedeisend belang: dat The Future Group niet direct na de sommatie in juli 2016 procedure is gestart, maakt dat niet anders. Geen inbreuk op handelsnaam "The Future Group" door "(de) Future Group": handelsnaam beschrijvend, aard van de ondernemingen stemt niet overeen, gevaar voor verwarring is bij relevant professioneel publiek kleiner en niet gebleken dat Future Investments, Future Groep als merk voor haar diensten gebruikt. Geen inbreuk op woord/beeldmerk "THE FUTURE GROUP" door woordcombinatie "Future Group": geen woordmerk ingeschreven, woordelement weinig onderscheidend en speelt in beoordeling mate van overeenstemming beperkte rol en onvoldoende overeenstemming met merk The Future Group. Geen onrechtmatig handelen door Future Investments: niet aannemelijk dat The Future Group door ingetrokken depot schade heeft geleden.

IEPT20161208, Rb Noord-Nederland, Atos Medical v MDS
Verlof om conservatoir beslag tot afgifte en bewijsbeslag: medewerkingsplicht om binnen 1 uur logingegevens, wachtwoorden en andere (technische) informatie beschikbaar te stellen voor toegang tot gegevens en apparatuur.


IEPT20161208, Rb Noord-Holland, Kleertjes
Geen strijd met kartelverbod: gedaagden hebben lager marktaandeel dan 10% dus bagatelregeling van toepassing. Prijsafspraken en onder druk zetten van leveranciers om relatie met Kleertjes te verbreken door Kixx onvoldoende aannemelijk. Enkele vermelding merk KLEERTJES in e-mails aan leveranciers geen merkgebruik. Geen misleidende en ongeoorloofde reclame. Onvoldoende onderbouwd dat gedaagden leveranciers van Kleertjes onder druk hebben gezet in e-mails.

(Herstelvonnis: IEPT20161215, Rb Noord-Holland, Kleertjes)

IEPT20161207, Rb Zeeland-West-Brabant, Koylu Kip v Köylü Food
Nederlandse rechter bevoegd van de hoofdzaak kennis te nemen: tussen vorderingen bestaat zo’n nauwe band dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting. Er is immers sprake van een zelfde feitelijke situatie, namelijk dat Köylü Food via de website van Zöhre gebruik heeft gemaakt van de aanduiding ‘Köylü’ als merk, de vorderingen zijn op dezelfde rechtsgronden gegrond en gezien de uitkomst in de Belgische procedure had Köylü Food een procedure voor de Nederlandse rechter kunnen voorzien. Geen sprake van misbreuk van bevoegdheidsregels ex artikel 8 herschikte EEX-Vo door Koylu Kip: enkel onderhandelingen aangegaan om tot een minnelijke schikking te komen vormt nog geen bewijs van misbruik van de bevoegdheidsregels door Köylü Kip. Procedure in hoofdgeding wordt aangehouden tot in België uitspraak in Hoger Beroep is gedaan: de uitkomst van de Belgische procedure heeft invloed op de grondslag van de door Koylu Kip ingestelde vorderingen in de hoofdzaak.


IEPT20161206, Hof Den Haag, B. Braun v Becton
B. Braun niet-ontvankelijk door appeldagvaarding na verstrijken appeltermijn te betekenen: geen feiten of omstandigheden die uitzondering op strikt te handhaven appeltermijn van artikel 339(2) Rv rechtvaardigen, toezenden concept appeldagvaarding aan advocaten Becton en aan hof niet gelijk te stellen met betekening of indienen procesinleiding. B. Braun veroordeeld in artikel 1019h Rv proceskosten van € 28.795 voor voorbereidende werkzaamheden voor geschilpunten die onder artikel 1019h Rv vallen en € 2.235 volgens liquidatietarief voor kosten die zien op ontvankelijkheidsvraag.

IEPT20161206, Hof Amsterdam, NSE v Brein
Geen grond om terug te komen op tussenarrest I (IEPT20140819), waarin is beslist om NSE te bevelen effectieve NTD-procedure in te voeren: beslissing niet op ondeugdelijke grondslag genomen en Brein heeft belang bij handhaven beslissing, ondanks stelling NSE dat zij activiteiten niet zal hervatten. Brein geen belang bij doorprocederen over aanvullende maatregelen naast invoeren NTD-procedure: onvoldoende aannemelijk in licht van onwaarschijnlijkheid dat NSE activiteiten zal hervatten, grote kans dat tijdrovend en kostbaar werk zinloos zal blijken.


IEPT20161206, Rb Den Haag, GEV v LF
In kort geding niet vast te stellen of door GEV aan veroordeling uit vonnis IEPT20160725 is voldaan, executie geschorst: rapportages van door partijen ingeschakelde deskundigen tegenstrijdig en meer onderzoek nodig en onvoldoende onderbouwd door LF dat niet aan vonnis is voldaan.

IEPT20161206, Hof Den Haag, Yellow Strom
Merken Yellow Strom ten tijde van de deponering niet gebruiksplichtig, bureau terecht voorbij gegaan aan verzoek R. om gebruiksbewijzen. Diensten bestemd voor grote publiek: ruime omschrijving waren en diensten waarvoor teken en merken zijn ingeschreven. Woordmerk “YELLO” niet beschrijvend voor stroom/elektriciteit. “YELLOW” is dominant bestanddeel in woord/-beeldmerk “YELLOW IDEAS” en sprake van overeenstemming tussen betrokken merken: woordelement in het algemeen meer bepalend in word-beeldteken, woord “IDEAS” beschrijvend voor diensten waarvoor teken is gedeponeerd en “YELLOW” krijgt meer aandacht door plaatsing aan begin van woordencombinatie. Diensten deels identiek, deels sterk soortgelijk. Verwarringsgevaar tussen betrokken merken, gelet op overeenstemming en deels identieke en soortgelijke diensten.

IEPT20161202, Rb Noord-Nederland, Brein v Usenet uploader
Auteursrecht. Procesrecht. Ex parte bevel ex artikel 1019e tegen een uploader van filmwerken op Usenet. De uploader was tevens houder van een eigen (besloten) forum waarop hij de werken openbaar maakte. Dwangsom van  € 2.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat in strijd met het inbreukverbod wordt gehandeld met een maximum van  € 50.000.