Gemeenschapsmerkenverordening

Print this page

Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk

 

Considerans 

 

Titel I - Algemene bepalingen

 

Artikel 1 - Gemeenschapsmerk

 

Artikel 2 - Bureau

 

Artikel 3 - Handelingsbevoegdheid

 

 

Titel II - Merkenrecht

 

Afdeling 1 - Definitie en verkrijging van het Gemeenschapsmerk
 

Artikel 4 - Tekens die een Gemeenschapsmerk kunnen vormen

 

Artikel 5 - Houders van Gemeenschapsmerken

 

Artikel 6 - Verkrijging van het Gemeenschapsmerk

 

Artikel 7 - Absolute weigeringsgronden

 

Artikel 8 - Relatieve weigeringsgronden

 

 

Afdeling 2 - Rechtsgevolgen van het Gemeenschapsmerk

 

 

Artikel 9 - Rechten verbonden aan het Gemeenschapsmerk

 

Artikel 10 - Afbeelding van het Gemeenschapsmerk in naslagwerken

 

Artikel 11 - Verbod op het gebruik van het Gemeenschapsmerk dat voor een gemachtigde of vertegenwoordiger ingeschreven is

 

Artikel 12 - Beperking van de aan het Gemeenschapsmerk verbonden rechtsgevolgen

 

Artikel 13 - Uitputting van het aan het Gemeenschapsmerk verbonden recht

 

Artikel 14 - Aanvullende toepassing van het nationale recht inzake inbreuk

 

 

Afdeling 3 - Gebruik van het Gemeenschapsmerk 
 

Artikel 15

 

 

Afdeling 4 - Het Gemeenschapsmerk als deel van het vermogen
 

 

Artikel 16 - Behandeling van Gemeenschapsmerken als nationale merken

 

Artikel 17 - Overgang

 

Artikel 18 - Overgang van een merk ingeschreven op naam van een gemachtigde

 

Artikel 19 - Zakelijke rechten

 

Artikel 20 - Gedwongen tenuitvoerlegging

 

Artikel 21 - Insolventieprocedure

 

Artikel 22 - Licentie

 

Artikel 23 - Werking jegens derden

 

Artikel 24 - De aanvrage om een Gemeenschapsmerk als deel van het vermogen

 

 

Titel III - De aanvrage om een Gemeenschapsmerk

 

Afdeling 1 - Indiening van de aanvrage en voorwaarden waaraan deze moet voldoen

 

 

Artikel 25 - Indiening van de aanvrage

 

Artikel 26 - Voorschriften waaraan de aanvrage moet voldoen

 

Artikel 27 - Datum van indiening

 

Artikel 28 - Classificatie  

 

 

Afdeling 2 - Voorrang

 

 

Artikel 29 - Recht van voorrang

 

Artikel 30 - Beroep op voorrang

 

Artikel 31 - Rechtsgevolgen van het recht van voorrang

 

Artikel 32 - Gelijkwaardigheid van de aanvrage met een nationale aanvrage

 

 

Afdeling 3 - Voorrang in geval van tentoonstelling

 

Artikel 33 

 

 

Afdeling 4 - Inroepen van de anciënniteit van een nationaal merk

 

 

Artikel 35 - Inroepen van de anciënniteit na de inschrijving van het Gemeenschapsmerk 

 

 

Titel IV - Inschrijvingsprocedure

 

Afdeling 1 - Onderzoek van de aanvrage

 

Artikel 36 - Onderzoek van de voorwaarden voor indiening

 

Artikel 37 - Onderzoek van absolute weigeringsgronden

 

 

Afdeling 2 - Recherche

 

Artikel 38 - Recherche

 

  

Afdeling 3 - Publicatie van de aanvrage

 

Artikel 39 - Publicatie van de aanvragen

 

 

Afdeling 4 - Opmerkingen van derden en oppositie

 

 

Artikel 40 - Opmerkingen van derden

 

Artikel 41 - Oppositie

 

Artikel 42 - Onderzoek van de oppositie

 

 

Afdeling 5 - Intrekking, beperking, wijziging en afsplitsing van de aanvrage

 

 

Artikel 43 - Intrekking, beperking en wijziging van de aanvrage 

 

Artikel 44 - Afsplitsing van de aanvrage  

 

 

Afdeling 6 - Inschrijving

 

Artikel 45 - Inschrijving

 

 

Titel V - Duur, vernieuwing, wijziging en afsplitsing van het gemeenschapsmerk

 

Artikel 46 - Duur van de inschrijving

 

Artikel 47 - Vernieuwing

 

Artikel 48 - Wijziging 

 

Artikel 49 - Afsplitsing van de inschrijving

 

 

Titel VI - Afstand, verval en nietigheid

 

Afdeling 1 - Afstand

 

Artikel 50 - Afstand

 

 

Afdeling 2 - Gronden van verval

 

Artikel 51 - Gronden van verval

 

 

Afdeling 3 - Nietigheidsgronden

 

 

Artikel 52 - Absolute nietigheidsgronden

 

Artikel 53 - Relatieve nietigheidsgronden

 

Artikel 54 - Rechtsverwerking wegens gedogen

 

 

Afdeling 4 - Rechtsgevolgen van verval en nietigheid

 

Artikel 55 - Rechtsgevolgen van verval en nietigheid

 

 

Afdeling 5 - Procedure voor het bureau inzake vervallenverklaring of nietigverklaring

 

Artikel 56 - Vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring

 

Artikel 57 - Onderzoek van de vordering

 

 

Titel VII - Beroepsprocedure

 

Artikel 58 - Beslissingen waartegen beroep kan worden ingesteld

 

Artikel 59 - Personen die beroep kunnen instellen en partij kunnen zijn in de procedure

 

Artikel 60 - Termijn en vorm

 

Artikel 61 - Onderzoek van het beroep

 

Artikel 62 - Herziening van beslissingen bij beroepen inter partes

 

Artikel 63 - Onderzoek van het beroep

 

Artikel 64 - Beslissing over het beroep

 

Artikel 65 - Beroep bij het Hof van Justitie

 

 

Titel VIII - Collectieve gemeenschapsmerken

 

Artikel 66 - Collectieve Gemeenschapsmerken

 

Artikel 67 - Reglement van het merk

 

Artikel 68 - Afwijzing van de aanvrage

 

Artikel 69 - Opmerkingen van derden

 

Artikel 70 - Gebruik van het merk

 

Artikel 71 - Wijziging van het reglement van het merk

 

Artikel 72 - Uitoefening van het recht tot instelling van een vordering wegens inbreuk

 

Artikel 73 - Gronden van verval

 

Artikel 74 - Nietigheidsgronden

 

 

Titel IX - Procedureregels

 

Afdeling 1 - Algemene bepalingen

 

Artikel 75 - Gronden van de beslissing

 

Artikel 76 - Ambtshalve onderzoek van de feiten

 

Artikel 77 - Mondelinge procedure

 

Artikel 78 - Bewijsvoering

 

Artikel 79 - Kennisgeving

 

Artikel 80 - Doorhaling of herroeping

 

Artikel 81 - Herstel in de vorige toestand

 

Artikel 82 - Voortzetting van de procedure

 

Artikel 83 - Verwijzing naar algemene beginselen

 

Artikel 84 - Einde van de financiële verplichtingen

 

 

Afdeling 2 - Kosten

 

Artikel 85 - Verdeling van de kosten

 

Artikel 86 - Tenuitvoerlegging van beslissingen tot vaststelling van de kosten

 

 

Afdeling 3 - Voorlichting van het publiek en de instanties der lidstaten

 

Artikel 87 - Register van Gemeenschapsmerken

 

Artikel 88 - Openbare inzage

 

Artikel 89 - Regelmatig verschijnende publicaties

 

Artikel 90 - Administratieve samenwerking

 

Artikel 91 - Uitwisseling van publicaties

 

 

Afdeling 4 - Vertegenwoordiging

 

Artikel 92 - Algemene beginselen betreffende de vertegenwoordiging

 

Artikel 93 - Beroepsmatige vertegenwoordiging

 

 

Titel X - Bevoegdheden en procedure inzake rechtsvorderingen betreffende gemeenschapsmerken

 

Afdeling 1 - Toepassing van Verordening (EG) nr. 44/2001

 

Artikel 94 - Toepassing van Verordening (EG) nr. 44/2001

 

 

Afdeling 2 - Geschillen ter zake van inbreuk op en geldigheid van Gemeenschapsmerken

 

Artikel 95 - Rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk

 

Artikel 96 - Bevoegdheid ter zake van inbreuk en geldigheid

 

Artikel 97 - Internationale bevoegdheid

 

Artikel 98 - Omvang van de bevoegdheid

 

Artikel 99 - Vermoeden van geldigheid — Verweer ten gronde

 

Artikel 100 - Reconventionele vordering

 

Artikel 101 - Toepasselijk recht

 

Artikel 102 - Sancties

 

Artikel 103 - Voorlopige en beschermende maatregelen

 

Artikel 104 - Bijzondere bepalingen inzake verknochtheid

 

Artikel 105 - Bevoegdheid van de rechtbank voor het Gemeenschapsmerk van tweede aanleg — Beroep in cassatie

 

 

Afdeling 3 - Andere geschillen betreffende Gemeenschapsmerken

 

Artikel 106 - Aanvullende bepalingen inzake de bevoegdheid van andere nationale rechterlijke instanties dan de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk

 

Artikel 107 - Verplichting van de nationale rechterlijke instantie

 

  

Afdeling 4 - Overgangsbepaling

 

Artikel 108 - Overgangsbepaling betreffende de toepassing van Verordening (EG) nr. 44/2001

 

 

Titel XI - Gevolgen voor het recht van de lidstaten

 

Afdeling 1 - Civiele vorderingen op grond van meer merken

 

Artikel 109 - Gelijktijdige en opeenvolgende civiele vorderingen op grond van Gemeenschapsmerken en nationale merken

 

 

Afdeling 2 - Toepassing van het recht van de lidstaten om het gebruik van Gemeenschapsmerken te verbieden

 

Artikel 110 - Verbod op het gebruik van Gemeenschapsmerken

 

Artikel 111 - Oudere rechten van plaatselijke betekenis

 

 

Afdeling 3 - Omzetting in een aanvrage om een nationaal merk

 

Artikel 112 - Verzoek tot het inleiden van de nationale procedure

 

Artikel 113 - Indiening, publicatie en doorzending van het verzoek tot omzetting

 

Artikel 114 - Vormvereisten voor omzetting 

 

 

Titel XII - Het bureau

 

Afdeling 1 - Algemene bepalingen

 

Artikel 115 - Rechtspositie

 

Artikel 116 - Personeel

 

Artikel 117 - Voorrechten en immuniteiten

 

Artikel 118 - Aansprakelijkheid

 

Artikel 119 - Talen

 

Artikel 120 - Publicatie en inschrijving in het register

 

Artikel 121 - [Vertalingen]

 

Artikel 122 -Toezicht op de wettigheid

 

Artikel 123 - Toegang tot documenten

 

 

Afdeling 2 - Leiding van het bureau

 

Artikel 124 - Bevoegdheid van de voorzitter

 

Artikel 125 - Benoeming van hoger personeel

 

 

Afdeling 3 - Raad van bestuur

 

Artikel 126 - Instelling en bevoegdheden

 

Artikel 127 - Samenstelling

 

Artikel 128 - Voorzitterschap

 

Artikel 129 - Vergaderingen

 

Afdeling 4 - Toepassing van procedures

 

Artikel 130 - Bevoegdheid

 

Artikel 131 - Onderzoekers

 

Artikel 132 - Oppositieafdelingen

 

Artikel 133 - Afdeling merkenadministratie en juridische aangelegenheden

 

Artikel 134 - Nietigheidsafdelingen

 

Artikel 135 - Kamers van beroep

 

Artikel 136 - Onafhankelijkheid van de leden van de kamers van beroep

 

Artikel 137 - Uitsluiting, verschoning en wraking

 

 

Afdeling 5 - Begroting en financiële controle

 

Artikel 138 - Begrotingscomité

 

Artikel 139 - Begroting

 

Artikel 140 - Opstelling van de begroting

 

Artikel 141 - Controle

 

Artikel 142 - Rekening en verantwoording

 

Artikel 143 - Financiële bepalingen

 

Artikel 144 - Reglement inzake de taksen

 

 

Titel XIII - Internationale inschrijving van merken

 

Afdeling 1 - Algemene bepalingen

 

Artikel 145 - Toepassingen van bepalingen

 

 

Afdeling 2 - Internationale inschrijving op basis van een aanvrage voor een Gemeenschapsmerk of op basis
 

 

 

Afdeling 3 - Internationale inschrijvingen waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen

 

Artikel 151 - Rechtsgevolgen van internationale inschrijvingen waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen

 

Artikel 162 - Communautaire uitvoeringsbepalingen

 

Artikel 163 - Instelling van een comité en een procedure voor het vaststellen van de uitvoeringsbepalingen

 

Artikel 164 - Verenigbaarheid met andere communautairrechtelijke bepalingen

 

Artikel 165 - Bepalingen betreffende de uitbreiding van de Gemeenschap

 

Artikel 166 - Intrekking Verordening (EG) nr. 40/94, zoals gewijzigd bij de in bijlage I vermelden teksten, wordt ingetrokken.

 

Artikel 167 - Inwerkingtreding

 

Disclaimer

Niet meer in werking. Betreft de tekst van Verordening (EG) nr. 207/2009 vóórdat deze per 23 maart 2016 werd gewijzigd naar de Uniemerkenverordening. Tekst geldend tot: 23-03-2016. De actuele tekst en wetstechnische informatie kunt u verifiëren op EUR-Lex.europa.eu.